ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

20. јул 2020.

БРОЈ 13
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 13 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 17. јула 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 13 могу преузимати од понедељка, 20. јула 2020. године од 12 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 13 СУ:

 

РАЧУНОВОДСТВО

Нови подзаконски прописи из области рачуноводства за НБС, банке, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, друштва за управљање пензијским фондовима и пензијске фондове

Рачуноводствено евидентирање измењеног плана отплате финансијског лизинга и кредита након истека мораторијума

1. Уводне напомене

2. Рачуноводствена евиденција измењеног плана отплате финансијског лизинга

3. Рачуноводствена евиденција измењеног плана отплате дугорочног кредита


 

УРЕДБА О ФИСКАЛНИМ ПОГОДНОСТИМА И ДИРЕКТНИМ ДАВАЊИМА

Актуелна питања и одговори у вези са губитком права на коришћење фискалних погодности и директних давања у складу са Уредбом

1. Запослени са којим је раскинут радни однос у периоду од 1. до 15. марта 2020. године рачуна се у укупан број запослених приликом рачунања износа директних давања која су исплаћена у мају

2. Утицај закључивања уговора о раду на неодређено време са запосленим са којим је био закључен уговор на одређено време на задржавање права на остварена директна давања и фискалне погодности

3. Поступање привредног субјекта којем нису уплаћена средства на која има право у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима

4. Да ли се запослени са којим је раскинут радни однос последњег дана у месецу рачуна у укупан број запослених на тај дан?

5. Регистрација привременог прекида обављања делатности предузетника паушалца не доводи до губитка права на директна давања и фискалне погодности

6. Чињеница да се предузетник који исплаћује личну зараду запосли код другог лица не доводи до губитка права на директна давања и фискалне погодности

7. Привредни субјект који изгуби право на директна давања и фискалне погодности треба да поднесе измењену пореску пријаву ППП-ПД

8. Позив на број приликом уплате новчаних средстава на наменски рачун код Управе за трезор

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Осврт на нова мишљења Министарства финансија у вези са обрачуном амортизације за пореске сврхе

1. Број дана коришћења у формули за обрачун пореске амортизације представља број дана амортизовања основног средства у одређеном пореском периоду

2. Обрачун амортизације за пореске сврхе сталног средства које је након престанка признавања отуђено или уништено до краја пореског периода или у неком од наредних пореских периода

3. Позитивна разлика између неотписане пореске и неотписане рачуноводствене вредности признаје се у пореском периоду у којем је обвезник демонтирао расходовано стално средство

4. Накнадно улагање увећава основицу за обрачун пореске амортизације сталног средства за цео порески период у којем је завршено

5. Замена делова сталног средства као накнадно улагање

6. Да ли је накнадно улагање веће од 10% неотписане рачуноводствене вредности средства утврђује се на први дан пореског периода у којем је накнадно улагање завршено

7. Обрачун амортизације за пореске сврхе сталног средства које је делом набављено у 2018. години, а делом набављено и монтирано у 2019. години

8. Обрачун пореске амортизације врши се на основу броја дана коришћења основног средства у пореском периоду, а не на основу броја месеци

 

ПДВ

Повраћај и прекњижавање више плаћеног ПДВ

1. Повраћај више плаћеног ПДВ

2. Повраћај неискоришћеног износа пореског кредита подношењем захтева за повраћај

3. Прекњижавање ПДВ за измиривање пореских и других обавеза по основу јавних прихода

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обвезник ПДВ који је набавио половно путничко возило ради даље продаје има право на одбитак претходног ПДВ и приликом продаје обрачунава ПДВ независно од тога да ли се бави прометом моторних возила као претежном делатношћу

2. Обвезник ПДВ има право на одбитак претходног ПДВ по основу набавке апарата за кафу који користе запослени у пословним просторијама обвезника

3. Обвезник ПДВ има право на претходни порез по примљеном рачуну добављача за обуку запосленог за полагање возачког испита категорије потребне за обављање делатности тог друштва

4. Примена прописа о ПДВ у случају продаје пословног објекта у којем продавац продужава да обавља своју делатност још годину дана после датума продаје објекта, уз обавезу плаћања трошкова насталих у објекту

5. Пореско ослобођење за услуге у слободној зони које су пружене кориснику слободне зоне

6. Испорука и уградња система за мерење телесне температуре не сматра се прометом добара из области грађевинарства

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2019. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2020. години

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

Камата – да или не?

1. Накнада која се наплаћује за обраду кредита, као и за неповлачење одобрених средстава у уговореном року

2. Банкарска контрагаранција

3. Камата која се плаћа приликом продаје на одложено

4. Негативна камата

Потврда о резидентности

1. Потврда о резидентности у време Короне (оригинал или скенирана копија оригинала)

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Питања и одговори из области рада и радних односа

Примена Закона о раду

1. Боловање услед болести не спречава престанак радног односа на одређено време истеком периода на који је заснован

2. (Не)могућност продужења уговора о раду на одређено време по истеку 24 месеца рада

3. Право на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор и „минули рад“ запосленом којем престаје радни однос

4. Продужење радног односа запосленој на одређено време због трудноће

Обавеза запошљавања инвалида

1. Мировање радног односа и обавеза запошљавања особе са инвалидитетом

2. Стечај и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом

3. Ко се сматра особом са инвалидитетом?

4. Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом утврђује се према броју запослених на последњи календарски дан у месецу

Запошљавање странаца

1. У којим случајевима се прибавља радна дозвола за стручно оспособљавање и усавршавање странаца?

2. Поступак издавања, односно продужења дозвола за рад странаца

3. Странцу којем је истекао максималан период за радну дозволу за упућена лица не може се издати иста врста радне дозволе за радно ангажовање код истог послодавца

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Осврт на примену одредаба Закона о привредним друштвима о једнодомном и дводомном управљању у друштву с ограниченом одговорношћу

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Донети су подзаконски акти из области јавних набавки

1. Уредба о јавним набавкама у области одбране и безбедности

2. Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки

3. Правилник о утврђивању Општег речника набавке

4. Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки и Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци

5. Правилник о поступку отварања понуда

6. Правилник о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама

7. Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке

8. Упутство за коришћење Портала јавних набавки

9. Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Послови реекспорта– Спољнотрговински, царински, девизни, порески и рачуноводствени аспекти

1. Прописи

2. Куповина робе која се налази у иностранству и продаја те робе у иностранству

2.1. Куповина и продаја робе која се налази у иностранству и не прелази преко царинског подручја Републике Србије

2.2. Куповина и продаја робе која прелази преко царинског подручја Републике Србије

2.3. Рачуноводствено обухватање послова реекспорта када се роба не уноси у земљу

3. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у другом поступку

3.1. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у поступку царинског складиштења

3.2. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у поступку активног оплемењивања

 

ЦАРИНЕ

Одлуке о сврставању одређене робе Светске царинске организације

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донет је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

2. Подсетник за подношење Обрасца ПИД ПДВ за претежне извознике

3. Подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине на Обрасцу 1

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу
августу 2020. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!