ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

01. јул 2020.

БРОЈ 12
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 12 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 30. јуна 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 12 могу преузимати од четвртка, 02. јула 2020. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 12 СУ:

 

НОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПРОПИСИ

Донети су нови правилници из области рачуноводства

Донет je нови Правилник о вредновању позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица

1. Норме које садржи нови Правилник за МДПЛ

2. Нове одредбе садржане у новом Правилнику за МДПЛ

3. Признавање у оквиру нематеријалне имовине издатака за развој

4. Укључивање трошкова позајмљивања у набавну вредност имовине

5. Могућност примене метода ревалоризације нематеријалне имовине

6. Могућност примене метода ревалоризације некретнина, постројења и опреме

7. Примена фер вредности код вредновања инвестиционих некретнина

8. Нова класификација финансијских средстава и финансијских обавеза

9. Вредновање сталне имовине намењене продаји и престанак пословања

10. Вредновање државних давања

11. Садржина Напомена уз финансијске извештаје за микро правна лица

12. Промене рачуноводствене политике и прелазак на примену Правилника за МДПЛ


 

Донет је нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике

Донет је Правилник о садржини образаца финансијских извештаја и садржини обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

1. Субјекти који примењују нови ПФИ за ПЗП

2. Врсте и садржина образаца ФИ и Статистичког извештаја

3. Састављање ФИ у случају статусне промене, оснивања нових субјеката и консолидовања

4. Садржина позиција у обрасцу Биланс стања

5. Садржина позиција у обрасцима Биланс успеха и Извештај о осталом резултату

6. Садржина позиција у обрасцу Извештај о токовима готовине

7. Садржина позиција у обрасцу Извештај о променама на капиталу

8. Садржина Напомена уз финансијске извештаје

9. Садржај Статистичког извештаја

Донет је нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица

Донет је нови Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за друга правна лица

Донет је Правилник о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга

Нови Правилник о попису

 

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Разврставање групе правних лица на крају 2019. године

1. Критеријуми и граничне величине за разврставање групе

2. Помоћ при разврставању групе – калкулатор на сајту  Агенције

3. Обележавање величине групе у посебном информационом систему Агенције

Ослобађање од обавезе састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја

1. Група је разврстана у малу групу и ниједан члан групе није друштво од јавног интереса

2. Потпуно поседовано матично друштво

3. Недоступност информација, зависна правна лица стечена ради продаје, дугорочна ометања

4. Материјално безначајна зависна правна лица

Утврђивање обавезе и круга консолидовања за 2019. годину

1. Прописи на основу којих се састављају консолидовани и појединачни финансијски извештаји правних лица у консолидацији

2. Критеријуми на основу којих се утврђују контрола и круг консолидовања

3. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

4. Губитак контроле

Методе и поступци консолидовања, састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину

1. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

2. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна, придружена и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

3. Методе и поступци консолидовања зависних правних лица

4. Методе и поступци консолидовања придружених и заједнички консолидованих правних лица

5. Пример консолидовања финансијских извештаја

6. Састављање образаца консолидованог биланса стања и биланса успеха

7. Састављање консолидованог извештаја о осталом резултату

8. Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине

9. Консолидовани извештај о променама на капиталу

10. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

11. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

12. Замена јавно објављених консолидованих финансијских извештаја и документације

Консолидовани финансијски извештаји – питања из праксе

1. Да ли се састављају консолидовани финансијски извештаји за правна лица која нису повезана путем капитала али имају истог оснивача/ већинског власника – физичко лице?

2. Зависно друштво које улази у круг консолидовања, а које је разврстано у микро или мало правно лице нема обавезу примене МРС/МСФИ у статутарним финансијским извештајима

3. У круг консолидовања укључује се и правно лице у којем се индиректно поседује контролни удео

4. Да ли се врши консолидовање зависних правних лица у иностранству и на који начин?

5. Да ли се у круг консолидовања укључује придружено правно лице?

6. Обавеза и поступак израде консолидованог извештаја када је над зависним правним лицем у току године окончан поступак ликвидације

7. Како се консолидује зависно правно лице над којим је у току године стечена контрола?

8. Консолидовање инвестиционих некретнина датих у закуп повезаном друштву

9. Поступак консолидације када међусобна потраживања и обавезе између повезаних лица нису међусобно усаглашени

10. Консолидовање интерних прихода и расхода када повезано лице нема право на одбитак претходног пореза

11. Консолидовање додатног неновчаног улога који је у зависно предузеће унет по фер вредности

12. Консолидовање промета основних средстава између повезаних лица када је продајна цена мања од садашње књиговодствене вредности

13. Консолидовање прихода од промета лиценци које су код стицаоца признате као нематеријална улагања

14. Да ли консолидовани финансијски извештаји подлежу ревизији?

15. Исказивање података за претходну годину када правно лице по први пут саставља консолидоване финансијске извештаје, а матично је постало у претходној години када није имало обавезу консолидације

16. Обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја за матично правно лице које је основано у текућој години

17. У консолидованим финансијским извештајима елиминишу се и односи између зависних правних лица

18. Консолидовање робе продате повезаном предузећу које исту користи као основна средства

19. Консолидовање продаје основних средстава повезаном предузећу које их води као робу

20. Матично предузеће је продало опрему исказану на групи 14 (стална средства намењена продаји) свом зависном предузећу које је то евидентирало као робу

21. Консолидовање потраживања и обавеза када повезано друштво није спровело компензацију

22. Поступак консолидације када матично правно лице промени модел вредновања основних средстава

23. Консолидовање зависног предузећа које је у току године продато другом зависном предузећу

24. Консолидовање пореских потраживања и обавеза (претходни и обрачунати ПДВ, више плаћен порез на добит и обавеза за порез на добит)

25. Утврђивање вршења значајног утицаја над придруженим правним лицем

26. Матична правна лица која немају обавезу да састављају консолидоване финансијске извештаје, нису у обавези да примењују пуне МСФИ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Осврт на ново мишљење МФИН у вези са пореским третманом накнаде запослених по основу доласка и одласка са рада

 

АКЦИЗА

Нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине и обавеза пописа залиха цигарета

 

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Пример интерног акта о спровођењу радњи и мера у вези са спречавањем прања новца за рачуноводствене агенције– усклађен са свим изменама прописа из области спречавања прања новца

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Подсетник и препорука да обвезницима који желе да користе олакшице за квалификована новозапослена лица заснују са њима радни однос закључно са 5. јулом 2020. године

2. Достављање и јавно објављивање финансијских извештаја за 2019. јавних акционарских друштава до 6. јула 2019. године

3. Усклађени износи накнада прописаних Законом о дувану

4. Измењен је уговор о избегавању двоструког опорезивања са Данском

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Накнаде за коришћење јавних добара

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2020. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!