ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

17.јун 2020.

БРОЈ 11
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 11 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 16. јуна 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 11 могу преузимати од четвртка, 18. јуна 2020. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 11 СУ:

 

ЛИКВИДАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Ликвидација привредног друштва

Финансијско извештавање код правних лица у поступку ликвидације

Обрачун пореза на добит за правна лица у ликвидацији

Порески третман ликвидационог остатка из аспекта Закона о порезу на добит и Закона о порезу на доходак грађана

Порески третман преноса имовине у току ликвидације и ликвидационог остатка након окончања поступка ликвидације из аспекта Закона о порезима на имовину

Обрачун ПДВ у току поступка ликвидације и приликом брисања из евиденције обвезника ПДВ

Пример расподеле ликвидационог остатка и попуњавања Обрасца ДПДЛ/С са хронологијом најважнијих активности у поступку окончања ликвидације


 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Измена пореске пријаве за порез на добит

Изменa аконтација пореза на добит у 2020. години (са посебним освртом на обвезнике који користе фискалне погодности у складу са Уредбом)

1. Састављање периодичног финансијског извештаја

2. Састављање периодичног пореског биланса

3. Састављање пореске пријаве ради измене аконтација

4. Специфичнoсти у вези са изменом аконтација код обвезника који су се определили за коришћење пакета мера у складу са Уредбом о фискалним погодностима

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Измена пореске пријаве за порез на приходе од самосталне делатности (ППДГ-1С)

Измена аконтација пореза на приходе од самосталне делатности на ППДГ-1С (уз посебан осврт на предузетнике који користе фискалне погодности у складу са Уредбом)

1. Пореска пријава ради измена аконтација због промена у пословању

1. 1. Утврђивање рачуноводствене добити (губитка) за период за који се саставља периодични порески биланс

1.2. Састављање периодичног пореског биланса

1.3. Састављање пореске пријаве ради измене аконтација

1.4. Пример утицаја измене аконтације пореза код предузетника који је прихватио пакет мера у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима

2. Пореска пријава ради измене аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа осигурања, обављања делатности, односно престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође и у другим случајевима

 

АКЦИЗА И ПДВ

Нови усклађени износи акциза примењују се од 1. јула 2020. године

1. Уводне напомене

2. Усклађени динарски износи акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности, алкохолна пића, кафу, течности за пуњење електронских цигарета и дуванске прерађевине

3. Нови износи акциза који се могу рефундирати од 1. јула 2020. године

4. Износи акцизе на цигарете

Повећање акцизе на цигарете од 1. јула 2020. године и обавеза пописа залиха цигарете

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Продаја путничког аутомобила власнику привредног друштва

2. Примена прописа о ПДВ приликом уношења пословног објекта као оснивачког улога у капитал новооснованог друштва

3. Примена прописа о ПДВ у случају повраћаја аванса због раскида купопродајног уговора

4. Исправка одбитка претходног пореза за аванс плаћен за време ванредног стања за набавку добара која се без накнаде  испоручују здравственој установи после укидања ванредног стања

5. Услови за повраћај ПДВ страном путнику, који добра отпрема у иностранство у личном пртљагу за некомерцијалне сврхе, нису се мењали за време трајања ванредног стања

6. Промет услуге изнајмљивања телескопског виљушкара са руковаоцем не сматра се прометом из области грађевине

7. Порески третман добара која се набављају по захтеву инопартнера и користе у земљи за потребе производње производа који се извозе инопартнеру

8. Погрешна уплата купца која је накнадно враћена

9. Постављање заштитних (механичких) баријера и стубића око зграде

10. Демонтажа старих и монтажа нових светлећих реклама

 

РАЧУНОВОДСТВО

Издавање рачуна и друге документације у електронском облику

1. Издавање рачуноводствених исправа у електронском облику

2. Eлектронски документ, потпис и печат

3. Право на претходни порез и на рефакцију акцизе на основу електронских фактура без потписа и печата

4. Препоручени поступак преласка на електронско фактурисање

Чување документације, пословних књига, евиденција и извештаја у електронском облику

1. Електронско чување у Закону о рачуноводству

2. Електронско чување у Закону о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

 

ПРОПИСИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине – питања и одговори

1. Пријава са подацима значајним за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе за период од 7. до 31. децембра 2019. године подноси се најкасније до 31. јула 2020. године

2. Правна лица и предузетници који обављају одређене активности који утичу на животну средину по новој Уредби нису обвезници накнаде по основу старе Уредбе за период од 1.03. до 6.12.2019. године

3. Износ накнаде за плаћање опредељује се само на основу једне претежне делатности правног лица

4. Износ накнаде дели се на онолико једнаких делова на колико општина правно лице обавља делатност

5. Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине подноси сваком органу јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља делатност

6. Градови се не рачунају као једна јединица локалне самоуправе, већ се узима број градских општина на којима обвезник обавља активност

7. Пријава на Обрасцу 1 подноси се и у случају промене података који су од утицаја на утврђивање накнаде

8. Удружења грађана су обвезници плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

9. У поље „Јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уносе се називи свих јединица локалне самоуправе на чијој територији обвезник обавља делатност, а у заглављу се у наставку назива пореске пријаве уноси податак о години за коју се пријава подноси

10. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине за 2020. годину утврђује се према величини правног лица разврстаног на дан сачињавања редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину

11. Износ накнаде не може бити виши од 0,4% годишњег прихода обвезника накнаде у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

12. Огранци страних правних лица нису обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Нови подзаконски акти у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма за правна лица и предузетнике који пружају рачуноводствене услуге

2. Повраћај директних давања услед престанка права на коришћење пакета мера у складу са Уредбом врши се на рачун 840-4023721-33

3. Кредити за ликвидност COVID-19 за привредне субјекте из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Ревизија

Накнаде за коришћење јавних добара

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!