ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

25.мај 2020.

БРОЈ 10
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 10 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 23. маја 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 10 могу преузимати од понедељка, 25. маја 2020. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 10 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Донет је Закон о важењу уредаба које су донете за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила

1. Уредбе које престају да важе од дана укидања ванредног стања

2. Уредбе које настављају да важе и после укидања ванредног стања

3. Наставак изборних активности у поступку спровођења избора

Донета је нова Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

1. Пружање услуга у угоститељству

2. Рад трговинских центара

3. Приређивање посебних и класичних игара на срећу

Допуњена је Уредба о фискалним погодностима и директним давањима


 

Актуелности у вези са применом Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима

I. Утврђивање висине директних давања у складу са Уредбом

1. Износ директних давања не утврђује се у сразмерном износу за лица са којима је заснован радни однос у току месеца

2. Износ директних давања не утврђује се у сразмерном износу за лица која су део месеца била на боловању на терет РФЗО

3. Износ директних давања утврђује се у сразмерном износу за лица са којима је послодавац засновао радни однос са непуним радним временом

4. Износ директних давања у мају и јуну привредном субјекту који је прихватио пакет мера подношењем пореске пријаве за април

5. Табеларни прегледи за утврђивање висине директних давања који се исплаћују у мају, јуну и јулу 2020. године за предузетнике, микро, мала и средња лица

II. Остваривање права на директна давања и фискалне погодности

1. Приликом обрачуна зараде запослени којима припада зарада у висини минималне зараде остварују право и на минули рад, регрес и топли оброк

2. Приликом исплате средстава са наменског рачуна појединачном запосленом не може се исплатити износ који је већи од нето износа зараде на који су обрачунати порез и доприноси

3. Коришћење директних давања уз могућност плаћања пореза и доприноса пре 4.01.2021. године

4. Могућност одлагања доспелости пореза и доприноса на зараде без коришћења директних давања

5. Право на директна давања и фискалне погодности има и послодавац за запослена страна лица, под истим условима као и запослена домаћа лица

6. Послодавац има право на фискалне погодности и директна давања и за лица која је запослио након ступања на снагу Уредбе

7. Велико правно лице има право на директно давање у висини од 50% минималне зараде за запослене који су марту месецу били на плаћеном одсуству краћем од 15 радних дана

III. Губитак права на коришћење фискалних погодности и директних давања услед смањења броја запослених

1. Број запослених не сме се смањити за више од 10% од 15. марта па до истека рока од 3 месеца од последње исплате давања, односно закључно са 31. октобром

2. Испуњеност услова у погледу дозвољеног смањења броја запослених утврђује се сваког последњег дана у месецу почев од априла у односу на 15. март

3. Смањење броја запослених у проценту од 10% не подразумева губитак права на коришћење пакета мера

4. Запослени којима је престао радни однос без обзира на основ (споразумни раскид, одлазак у пензију или отказ) рачунају се у смањење броја запослених

5. У смањење броја запослених рачунају се лица на одређено пре 15. марта којима је после тог датума, а пре истека отказан уговор о раду

6. Новозапослени након 15. марта узимају се у обзир приликом рачунања процента смањења броја запослених, без обзира на то да ли је реч о лицима са којима је закључен уговор о раду на одређено или неодређено

7. Запослени који су закључили уговоре о раду на одређено време пре 15. марта не рачунају се у смањење броја запослених

8. Запослени који су закључили уговоре о раду на одређено време након 15. марта рачунају се у смањење броја запослених

9. Да ли се запослени који су закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта рачунају у укупан број запослених на дан 15. марта за потребе утврђивања процента смањења?

10. Отказ уговора о раду и закључивање уговора о раду са истим бројем нових запослених у току месеца не сматра се смањењем броја запослених

11. Запослени на одређено време пре 15. марта 2020. године, којем је анексом уговора о раду продужен радни однос и пријављена само промена у регистру осигурања сматра се континуирано запосленим на одређено време пре 15. марта

12. Новозапослени не мора бити ангажован на истом радном месту као и запослени са којим је раскинут уговор о раду

IV. Губитак права на коришћење фискалних погодности и директних давања по другим основама

1. Субјект који је исплатио дивиденду на дан ступања на снагу Уредбе не губи право на коришћење пакета мера, али губи то право за исплате дивиденди почев од 11. априла према неформалном ставу МФИН

2. Губитак права на фискалне погодности и директна давања у случају статусне промене

V. Исказивање података и предаја пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

1. Привредни субјекти који желе да наставе са коришћењем фискалних погодности и директних давања у складу са Уредбом дужни су да до краја маја поднесу пореску пријаву на Обрасцу ППП-ПД са датумом 04.01.2021. године

2. Привредни субјекти који до краја маја поднесу први пут пореску пријаву на Обрасцу ППП-ПД са датумом 04.01.2021. године прихватају пакет мера за два месеца

3. Привредни субјект који не жели да настави са коришћењем фискалних погодности и директних давања у складу са Уредбом до краја маја не поднеси пореску пријаву на Обрасцу ППП-ПД са датумом 04.01.2021. године

4. Исказивање податка о броју запослених у Обрасцу ППП-ПД са датумом 4.1.2021. године

5. Начин предаје пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД за мај са датумом 4.1.2021. године до краја маја

VI. Остала питања и одговори у вези са применом Уредбе

1. Који се БОП користи и која се шифра плаћања уноси приликом исплата зарада запосленима са наменског рачуна за директна давања

2. Обвезник који је прихватио пакет мера није дужан да плати разлику аконтација за март, април и мај 2020. године утврђену у поднетој пореској пријави за порез на добит

3. Обрачун накнаде зараде за време прекида рада по члану 116. Закона о раду, када у време прекида рада имамо и нерадне дане по основу васкршњих празника

Уочени пропусти приликом уплате директних давања у складу са Уредбом – неуплаћена бесповратна новчана средства и уплата у погрешном износу

Коришћење бесповратних новчаних средстава по основу директних давања у складу са Уредбом

Питања у вези са кредитима за ликвидност Ковид-19 које одобрава Фонд за развој

1. Максималан износ државне помоћи од 800.000 евра

2. Пословни субјект у две пословне године има исказан пословни и нето губитак

3. Превремено враћање кредита пре рока доспећа

4. Исплата дивиденде/удела у добити пре 11. априла 2020. године

5. Забрана исплате добити после 11. априла 2020. године не односи се на предузетнике

6. Шта се дешава уколико корисник кредита за ликвидност Фонда за развој смањи број запослених за више од 10% или изврши исплату дивиденде/удела у добити?

7. Личне менице страног оснивача

8. За које намене и сврхе (не) сме да се користи кредит Ковид-19 Фонда за развој?

Уплата једнократне новчане помоћи свим пунолетним грађанима Републике Србије

Донета је нова Уредба о критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствено обухватање директних давања правним лицима и предузетницима и одложених пореза и доприноса у складу са Уредбом

1. Признавање директних давања у пословним књигама привредних субјеката

2. Рачуноводствени третман обавеза за порезе и доприносе чија је доспелост одложена

3. Примери рачуноводственог евидентирања код правних лица, осим великих правних лица

4. Примери рачуноводственог евидентирања код великих правних лица

5. Примери рачуноводственог евидентирања код предузетника

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Пример попуњавања пореске пријаве и рачуноводственог евидентирања зарада квалификованих новозапослених лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Расподела добити и покриће губитка у привредним друштвима

Рачуноводствени и порески аспект расподеле добити

 

ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Порески и рачуноводствени аспект донирања добара дому здравља

2. Право на претходни порез за набавку прибора за чајну кухињу и баштенске гарнитуре

3. У случају када закуподавац донесе одлуку да од закупца не наплаћује закупнину него само накнађује трошкове настале у закупљеном простору дужан је да изда рачун за извршени промет уз накнаду

4. Примена прописа о ПДВ у случају када обвезник ПДВ изврши промет добара или услуга без накнаде, с тим што од купца захтева само наплату у износу ПДВ обавезе

5. Подношење Обрасца ПИД ПДВ уз финансијски извештај за 2019. годину

6. Обавеза интерног обрачуна ПДВ по основу префактурисаних трошкова издавања ветеринарског цертификата од инодобављача

7. Услуга заштите металне конструкције од корозије и пожара не сматра се услугом из области грађевине

8. Промет услуге издавања вучне хидрауличне платформе за потребе гипсарских радова на изградњи новог грађевинског објекта

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Остваривање појединих права чланова – акционара независно од вредности удела, односно акција

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Наплаћивање и плаћање у ефективном страном новцу

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Нови рокови за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Нови подзаконски акти у вези са алтернативним инвестиционим фондовима и отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом

2. Усвојен је нови Правилник о обављању послова контроле квалитета рада обављених ревизија, контроле квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора

3. Нови подзаконски прописи у вези са поједностављеним поступком за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије

4. Од 15. маја 2020. године нису ограничене цене у трговини средстава за хигијену и папирне галантерије

5. Померен је рок за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица прописан чланом 21ж став 3. Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45ђ став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 

6. Сагласност за плаћено одсуство дуже од 45 радних дана након престанка ванредног стања

7. Анекс Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

8. Измењена је и допуњена Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2020. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!