ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

06. јануар 2020.

БРОЈ 1
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 1 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 05. јануара 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 1 могу преузимати од среде, 8. јануара 2020. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 1 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – АКТУЕЛНОСТИ

Нова правила обрачуна амортизације за пореске сврхе за 2019. годину – уводне напомене

Пореска амортизација за 2019. годину за стална средства стечена почев од 1. јануара 2019. године

1. Разврставање материјалних сталних средстава

2. Разврставање сталних средстава која се састоје из непокретних и покретних делова

3. Појединачни обрачун амортизације применом пропорционалне методе на основицу коју чини набавна вредност за сва материјална средства

4. Нова правила корекције пореске основице по основу набавке сталног средства од повезаног лица

5. Обрачун пореске амортизације започиње и престаје истовремено са обрачуном рачуноводствене амортизације

6. Обавеза упоређивања износа рачуноводствене и пореске амортизације материјалних сталних средстава

7. Пореско признавање амортизације приликом отуђења, односно уништења сталних средстава

8. Пореска амортизација инвестиционих некретнина

9. Обрачун пореске амортизације нематеријалних сталних средстава

10. Обрачун пореске амортизације сталних средстава узетих у оперативни закуп у складу са МСФИ 16

11. Нова евиденција и нови Образац ПОА

12. Обрачун пореске амортизације сталних средстава која су стечена путем статусне промене

Пореска амортизација за 2019. годину за стална средства стечена закључно са 31. децембром 2018. године – стара правила обрачуна и нова прелазна решења

1. Обрачун пореске амортизације на Обрасцу ОА-1 за стална средства разврстана у I групу

2. Обрачун групне амортизације на Обрасцу ОА за стална средства разврстана од II до V групе

3. Обрачун пореске амортизације за нематеријална средства која су постала расположива за коришћење од 1. јануара до 31. децембра 2018. године

Пореска амортизација за стална средства на којима су почев од 1. јануара 2019. године завршена накнадна улагања

1. Накнадна улагања на материјалним сталним средствима која су стечена почев од 1. јануара 2019. године

2. Накнадна улагања на сталним средствима од II до V групе која су стечена закључно са 31.12.2018. године

3. Накнадна улагања на сталним средствима из I групе која су стечена закључно са 31.12.2018. године

4. Накнадна улагања на нематеријалним средствима

Извршене су измене Правилника о пореском билансу, Правилника о пореској пријави и Правилника о трансферним ценама


 

ПДВ – АКТУЕЛНОСТИ

Утврђивање и исправка сразмерног пореског одбитка у складу са новим Правилником о сразмерном пореском одбитку

1. Подела претходног пореза према економској припадности

2. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка

3. Исправка сразмерног пореског одбитка

4. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ

Измене и допуне Правилника о рачунима

1. Издавање рачуна за услуге непосредно повезане са ауторским услугама и за услуге техничке подршке

2. Састављање интерног рачуна за услуге непосредно повезане са ауторским услугама и за услуге техничке подршке

3. Издавање рачуна од стране обвезника ПДВ који издаје рачун на основу својих података и на основу података које му достављају друга лица

4. Рачун који издаје обвезник ПДВ који промет евидентира преко фискалне касе

5. Издавање и садржина рачуна за пренос вредносних ваучера

Измене и допуне Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ и поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ

1. Евиденциона пријава на Обрасцу ЕППДВ подноси се у електронском облику преко портала Пореске управе

2. Пореска управа издаје потврду о извршеном евидентирању за ПДВ на Обрасцу ПЕПДВ и доставља је у електронском облику преко портала Пореске управе

3. Обвезник ПДВ доставља Пореској управи обавештење о насталим променама података исказаних у евиденционој пријави у електронском облику преко портала Пореске управе

4. Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ обвезник подноси Пореској управи на Обрасцу ЗБПДВ у електронском облику преко портала Пореске управе

5. Уз захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ обвезник подноси пописну листу у електронском облику у PDF формату, преко портала Пореске управе

6. Пореска управа, по измирењу обавезе по основу ПДВ, издаје потврду о брисању из евиденције обвезника ПДВ на Обрасцу ПБПДВ у електронском облику

7. Брише се Списак организационих јединица Пореске управе, који је објављен као саставни део Правилника

8. Досадашњи обрасци који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део бришу се и замењују новим обрасцима са истим називима

9. Поступци евидентирања и брисања из евиденције обвезника ПДВ, који су започети до краја 2019. године, окончаће се по одредбама које су важиле до 31. децембра 2019. године

Нова правила обрачуна ПДВ код вредносних ваучера издатих почев од 1. јануара 2019. године

1. Порески третман преноса једнонаменских вредносних ваучера

1.1. Пренос једнонаменских вредносних ваучера који врши у своје име стварни испоручилац добара, односно пружалац услуге    60

1.2. Пренос једнонаменских вредносних ваучера које преносилац врши у своје име, а преносилац ваучера и стварни испоручилац добара или услуга нису иста лица

1.3. Пренос једнонаменских вредносних ваучера које преносилац врши у име другог пореског обвезника

2. Порески третман преноса вишенаменских вредносних ваучера

3. Карактеристични примери

3.1. Пренос једнонаменског вредносног ваучера (поклон-честитке) у малопродајном објекту и стварна испорука добара у замену за поклон честитку

3.2. Набавка једнонаменских вредносних ваучера у циљу поклањања пословним партнерима

3.3. Набавка једнонаменских вредносних ваучера у циљу поклањања купцима других добара

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Опорезивање промета економско-дељивих целина у реконструисаном и адаптираном старом стамбено-пословном објекту

2. Право на претходни порез за набавку новогодишњих јелки и других предмета за украшавање пословних просторија

3. За извршени промет услуге пружене трпљењем обвезник ПДВ издаје рачун са ПДВ, независно од тога што је по том основу уговорена накнада штете

4. Обвезник ПДВ није дужан да подноси измењену пореску пријаву због погрешно исказаног износа у пољу 11.1 Обрасца ПОПДВ

5. Обавеза подношења измењене пореске пријаве у случају да обвезник ПДВ не изврши смањење претходног пореза по решењу царинског органа у случају плаћања ПДВ при увозу у већем износу

6. Промет услуге закупа штампарске опреме на АПКМ

7. Префактурисање таксе Републичког геодетског завода Србије

8. Поврат робе из иностранства и увоз робе

9. Право на одбитак ПДВ по основу царинског рачуна и рачуна шпедитера за увоз гратис маркетинг материјала са логом инодобављача

10. Радови на изради водоводне шахте

11. Рекламација робе од инокупца и поновни извоз

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ – АКТУЕЛНОСТИ

Олакшице које послодавац остварује приликом запошљавања квалификованих новозапослених лица по основу пореза и доприноса од 1. јануара 2020. године – Ђурђина Бркић

1. Послодавци који остварују права на олакшице

2. Квалификовано новозапослено лице

3. Повећање броја запослених као услов за остваривање права на олакшице

4. Губитак права на олакшице у случају да послодавац смањи број запослених

5. Прописана висина олакшица

6. Шифре врсте прихода за новоуведене олакшице

Донета је Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

(Не)могућност паушалног опорезивања предузетника који обављају рачуноводствене, књиговодствене, ревизорске и послове пореског саветовања, као и делатности одржавања и поправки моторних возила у 2020. години

 

РАЧУНОВОДСТВО – АКТУЕЛНОСТИ

Актуелности у вези са објављеним новим преводом МСФИ

1. Садржај новог превода МСФИ

2. Напомене у вези са применом нових МСФИ и обавезујућих тумачења

 

НОВИ ПРОПИСИ

Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

Измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма – које тангирају правна лица и предузетнике за пружање рачуноводствених услуга –

Измене и допуне Закона о играма на срећу

Донет је нови Закон о јавним набавкама

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о дувану

Подношење пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донет је Правилник о условима за издавање дозволе за рад Агенције за привремено запошљавање и полагање стручног испита за рад те агенције

2. Измене Правилника о рефакцији акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе и за грејање

3. Допуњен је Закон о Царинској тарифи

4. Усвојене су измене и допуне Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

5. Измењен је и допуњен Правилник о декларацијама у царинском поступку

6. Донет је нови Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину

7. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање

8. Објављене су нове шифре врсте прихода утврђене Правилником о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку

9. Стављена су ван снаге три правилника из области ПДВ

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!