ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

10. фебруар 2019.

БРОЈ 5
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 5 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 9. фебруара 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 5 могу преузимати од понедељка, 11. фебруара 2019. године од 10 часова.

Видеи уз број 5 2019: Видео 1   Видео 2

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 5 СУ:

 

Измене Правилника о пореском билансу на Обрасцу ПБ 1, пореској пријави на Обрасцу ПДП и пореској амортизацији за потребе обрачуна пореза на добит за 2018. годину

1. Измене Правилника о пореском билансу на Обрасцу ПБ 1

2. Измене Правилника о пореској пријави на Обрасцу ПДП

3. Измене Правилника о пореској амортизацији (укинути су новопрописани Обрасци ОА/Н и ОА/I)

Принудна ликвидација над привредним друштвима која нису достављала финансијске извештаје за две узастопне године

Нова листа индикатора за рачуновође за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма

Донесен је Правилник о евиденционој пријави и одјави сезонских радника

Прописане су врсте објеката и грађевинских радова који се изводе без прибављања акта надлежног органа и врсте објеката и радова за које се издаје решење о одобрењу за градњу


 

ПДВ И АКЦИЗА

Стицање статуса претежног извозника по прописима о ПДВ у 2019. години

Најчешће грешке у вези са ПДВ приликом увоза добара

1. Исказивање одбитка претходног пореза при увозу када тај ПДВ није плаћен

2. Неправилан поступак у случају измене пореске основице по решењу царинског органа

3. Грешке код комисионог увоза када је страно лице – извозник добара у Србију у пословном односу са лицем које увози та добра и са лицем које је корисник тих добара

4. Делимично плаћен износ из обрачуна царинског дуга

5. Неправилно утврђена основица ПДВ при увозу добара

6. Исказивање одбитка претходног пореза у случају када је увоз плаћен унапред, али добро још није увезено

7. Погрешно утврђена пореска основица због грешке шпедитера

8. Погрешно обрачунати ПДВ при повраћају извезене домаће робе због грешке шпедитера

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ у грађевинарству

1. Испирање канализације, хидрауличко испитивање, обезбеђење градилишта и снимање изведеног стања за катастар

2. Шрафљење и причвршћивање зидних носача за ТВ уређаје или пројекторе

3. Црпљење сталне подземне воде при копању водоводне мреже уз подграђивање рова и повезивање бунара, експанзионе посуде и цеви

4. Услуга снимања димњака беспилотном летилицом – дроном

Остала питања и одговори из области ПДВ

1. Префактурисање трошкова гаранције банке и осигурања градилишта

2. Услуге које обвезник ПДВ врши без накнаде у циљу повећања прихода или смањења трошкова не опорезују се ПДВ

3. Обaвезе грађевинског предузећа – извођача радова на изградњи грађевинског објекта, која се финансира из средстава донације по закљученом међународном уговору

4. Порески третман услуге пословног управника у закупљеном пословном простору у власништву физичког лица

Нови усклађени износи акциза и накнада прописаних Законом о дувану

 

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Видови менаџмента трошкова

Питања и одговори из области рачуноводства и финансијског извештавања

1. МСФИ 16 не примењују правна лица која не примењују комплетне МСФИ

2. Правна лица која примењују комплетне МСФИ имају право, али не и обавезу примене МСФИ 16 за 2018. годину (при томе, могућност раније примене МСФИ 16 условљена је применом МСФИ 15)

3. Ко потписује одлуку о усвајању финансијског извештаја и одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка?

4. Достављање одлуке о усвајању финансијског извештаја и одлуке о расподели добити када оснивач, односно председник скупштине или другог надлежног органа управљања немају квалификовани електронски потпис

5. Одлука о расподели добити којом се утврђује износ дивиденде за расподелу акционарима, односно учешћа у добити члановима друштва, мора да садржи рок за исплату дивиденде

6. Књижење повраћаја готових производа након 31.12.2018. године, а пре датума одобравања финансијских извештаја

7. Обрачун амортизације за стално средство које се привремено користило као инвестициона некретнина

8. Укалкулисавање трошкова ревизије и израде студије о транферним ценама за 2018. годину

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Питања и одговори у вези са применом прописа о порезу на добит правних лица –

1. Утврђивање каматне стопе за коју се сматра да је у складу са принципом „ван дохвата руке“ када се краткорочна позајмица анексом уговора о позајмици конвертује у дугорочну

2. Расход по основу отписа потраживања по основу застарелих јавних прихода није признат у пореском билансу

3. Пореско признавање отписа потраживања од инокупаца који су брисани из надлежног регистра привредних друштава стране државе по основу окончаног стечајног поступка

4. Приход спортског удружења од котизација по основу предавањa на разне теме у спорту сматра се приходом оствареним на тржишту, независно од тога за које намене се користе наплаћена средства

5. Котизација за учешће на спортском турниру коју плаћају клубови и групе грађана сматра се приходом оствареним на тржишту

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Питања и одговори у вези са применом прописа о предузетницима –

1. Да ли је обавезно вођење дневног промета угоститеља (Образац ДПУ) код предузетника који књиге води по систему двојног књиговодства

2. Књижење и пореско признавање разлике доприноса за 2018. годину која се плаћа у 2019. години

3. Обавеза подношења финансијских извештаја за 2018. годину код предузетника који су привремено одјавили делатност у 2018. години

4. Предузетник који региструје привремени прекид обављања делатности нема обавезу достављања ванредног финансијског извештаја

5. Предузетник који је брисан из регистра АПР у 2019. години дужан је да достави ванредни финансијски извештај који мора бити потписан електронским сертификатом предузетника

6. Предузетник који Пореској управи није благовремено доставио обавештење о почетку исплате личне зараде не може да исплаћује личну зараду по сопственом нахођењу, нити да обавештење доставља након прописаног рока

7. Предузетник који се определио за систем личне зараде не мора да се придржава прописа о исплати минималне зараде

8. Предузетник који је привремено одјавио обављање делатности може да настави са плаћањем доприноса за обавезно социјално осигурање

9. Предузетник паушалац код којег у току 2018. године није било промена које утичу на висину паушалног прихода није дужан да Пореској управи доставља пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-1Р

10. Исплате физичком лицу које је изгубило својство предузетника по основу извршеног промета услуга које је извршило пре гашења радње

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање на дан 1. јануара 2019. године

 

ЦАРИНЕ

Новине у примени споразума о слободној трговини са Турском

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Остваривање права чланова привредних друштава на приступ актима и документима друштва

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Основице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, органима локалне власти и државних службеника и намештеника почев од плате за јануар 2019. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измењена је Одлука о компензационим пословима са иностранством

2. Објављен је износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину

3. Пореска управа је на свом сајту објавила „Обавештење о новим шифрама врсте прихода са олакшицом, у примени од 1.01.2019. године“

4. Објављена је измена Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности и односи се на Образац ПК 3

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Рачуноводство

Ревизија

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 21. марта 2019. године

 

На почетак стране!