ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

14. октобар 2019.

ДВОБРОЈ 18 и 19
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 18 и 19 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 11. октобра 2019. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Свим претплатницима је уз двоброј испоручено и Електронско издање DVD 2018 који покрива године издања 2010-2018.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 18 и 19 могу преузимати од уторка, 15. октобра 2019. године од 10 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 18 и 19 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Усвојен је нови Закон о рачуноводству

I. Уводне напомене

II. Одредбе закона које се примењују од 1. јануара 2020. године

1. Дефиниције и значење одређених појмова

2. Утврђивање и објављивање превода МСФИ и МСФИ за МСП

3. Обвезници примене Закона

4. Обавезе правних лица и предузетника

5. Разврставање правних лица и предузетника

6. Разврставање група правних лица

7. Организација рачуноводства и рачуноводствене исправе

8. Пословне књиге и контни оквир

9. Попис имовине, обавеза, ванбилансне имовине и ванбилансних обавеза

10. Правила вредновања

10.1. Општа рачуноводствена начела

10.2. Примена МРС/МСФИ, МСФИ за МСП и подзаконског акта за микро и друга правна лица

11. Затварање пословних књига и чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских извештаја

12. Финансијски извештаји, годишњи извештаји о пословању, нефинансијско извештавање и извештаји о плаћањима ауторитетима власти

13. Достављање финансијских извештаја

14. Регистар финансијских извештаја

15. Национална комисија за рачуноводство

16. Надзор над спровођењем Закона о рачуноводству

17. Казнене одредбе

III. Одредбе закона чија је примена одложена

1. Обавеза пружалаца рачуноводствених услуга да се ускладе са законом до краја 2023. године

1.1. Издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и упис у Регистар

1.1.1. Претежна регистрована делатност за пружање рачуноводствених услуга

1.1.2. (Не)осуђиваност на казну затвора или тежу повреду прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма као услов за упис у Регистар

1.1.3. Доказ о „професионалним звањима“ као услов за упис у Регистар

1.1.3.1. Коришћење „стручних звања“ из ранијих закона о рачуноводству и ревизији за добијање дозволе за упис у Регистар

1.1.3.2. „Професионално звање“ стечено код чланице Међународне федерације рачуновођа на основу којег се добија дозвола за упис у Регистар

2. Одузимање дозволе и брисање из регистра пружалаца рачуноводствених услуга

3. Одредбе закона које се примењују од дана пријема Републике Србије у Европску унију

4. Одредбе које се примењују од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године

5. Одложена примена одредаба о издавању фактура у електронском облику

6. Продужена примена одредаба актуелног Закона о рачуноводству које се односе на састављање и достављању финансијских извештаја


 

Усвојен је нов Закон о ревизији

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ ПО ОДБИТКУ НА ПРИХОДЕ РЕЗИДЕНТНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Уводне напомене у вези са опорезивањем прихода ван радног односа

Приходи од капитала које остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Камате

2. Дивиденде и учешћа у добити

3. Принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда

Узимање из имовине привредног друштва

Приход од издавања непокретности у закуп и подзакуп који остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Обвезник пореза на приходе од непокретности

2. Шта чини приход од издавања непокретности у закуп?

3. Обрачун пореза на приходе од издавања непокретности у закуп

4. Депозит за закуп непокретности

5. Закупнином се не сматрају трошкови настали током закупа, а који зависе од обима потрошње закупца

6. Закупнином се сматра вредност свих извршених обавеза и услуга на које се обавезао закупац

7. Издавање у закуп непокретности од стране оснивача или запослених

8. Уговор о закупу без накнаде

9. Улагања од стране правног лица – закупца на закупљеној непокретности од физичког лица

10. Могућност плаћања закупнине у динарима и девизама

11. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

12. Обрачун пореза на приходе од издавања непокретности у подзакуп

Положај и накнаде за рад директора – резидентних лица према Закону о привредним друштвима и Закону о раду

1. Статус и накнаде за рад директора према Закону о привредним друштвима

2. Положај и накнада за рад директора према Закону о раду

3. Обрачун накнаде за рад при обављању послова директора без заснивања радног односа

4. Уговор о правима и обавезама директора не може бити закључен без уговорене накнаде, нити уз одрицање од уговорене накнаде

5. Порески третман накнаде трошкова директора

6. Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за претходну годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години

7. Пример уговора о правима и обавезама директора

Приходи од ауторских права која остварују резидентна физичка лица у земљи

Плаћање пореза и доприноса на остале приходе грађана

1. Уговори на које се плаћа допринос за ПИО по стопи од 26%

2. Лица за која се плаћа допринос за здравствено осигурање

3. Примања на која се не плаћају доприноси за социјално осигурање

4. Пријављивање на осигурање пензионера и незапослених лица

5. Закључивање уговора о делу са инвалидским или породичним пензионером

6. Обрачун пореза и доприноса на поједине врсте осталих прихода

7. Приходи од осигурања лица

8. Накнада за рад (примања чланова управе правног лица, накнаде посланицима, општинским одборницима, стечајним управницима, судијама поротницима, судским тумачима и судским вештацима, итд.)

9. Уговори о заступању и посредовању

10. Стипендије и кредити ученицима и студентима

11. Други приходи који нису опорезовани по другом основу

Приходи физичких лица од давања у закуп покретних ствари правним лицима и предузетницима

Добици од игара на срећу

Плаћање пореза и доприноса на приходе по основу уговора о делу

Приходи спортиста и спортских стручњака

Допунски рад

1. Допунски рад у здравству

2. Допунски рад у систему предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

3. Обрачун пореза и доприноса по основу уговора о допунском раду

Обрачун пореза на приходе од продаје добара остварених обављањем привремених или повремених послова (осим секундарних сировина)

Обрачун пореза на приходе од прикупљања и продаје секундарних сировина

Откуп пољопривредних и шумских производа и коришћење пољопривредних услуга од пољопривредника и других физичких лица

Пољопривредници – носиоци пољопривредног газдинства – обављање промета непољо-привредних добара и пружање непољопривредних услуга

Учешће запослених и чланова управе у оствареној добити

Приходи по основу уговора о волонтерском раду и уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

1. Волонтерски рад

2. Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању

Награде и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а која по својој природи чине доходак физичких лица 

Накнаде трошкова службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца 

Додатна објашњења у вези са подношењем пријаве на осигурање у ЦРОСО и Пореске пријаве ППП-ПД за обрачун и плаћање социјалних доприноса за ученике који обављају учење кроз рад у складу са Законом о дуалном образовању

 

ПРИХОДИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ

Примања на која се не плаћа порез на доходак грађана

1. Накнада материјалне и нематеријалне штете

2. Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја

3. Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи, као и новчане помоћи физичким лицима која служе за лечење у земљи или иностранству

4. Новчане помоћи лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља новчани еквивалент за неки његов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца

5. Солидарна помоћ запосленима из средстава синдиката

6. Затезна камата коју запослени остваре у судском спору из радног односа

7. Издаци за образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених

8. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

9. Радна одећа за запослене под одређеним условима не представља друго примање које чини зараду

10. Обавеза и видови здравствене заштите запослених, који терете трошкове пословања, без плаћања пореза и доприноса

11. Накнада трошкова ученицима и другим лицима за учешће на такмичењу, бесплатно образовање, трошкови стручног усавршавања, учешће на конгресу

12. Куповина (откуп) предмета сопствене имовине од физичких лица

13. Порез на доходак грађана у случају отписа дуга физичком лицу

14. Остварени попусти у малопродаји и сл.

15. Приходи које остваре физичка лица ангажована на реализацији пројекта финансираног из средстава ИПА Фонда

 

ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обвезник ПДВ може да изда један рачун за све испоруке хлеба у току једног месеца, док за повраћаје хлеба треба да изда документ о смањењу основице (нпр. књижно одобрење)

2. Обвезник ПДВ који грешком у ПП ПДВ за порески период август упише да не жели повраћај ПДВ, захтев за повраћај ПДВ може да поднесе најраније 16. октобра 2019. године

3. Коришћење пореског ослобођења по основу испоруке добара купцима са територије АП Косово и Метохија за коју су прописани услови испуњени у ранијим годинама

4. Немогућност коришћења пореског ослобођења за испоруку добара купцима са територије АП Косово и Метохија када се наплата врши цесијом

Грађевинарство

1. Порески третман накнаде коју инвеститор плаћа извођачу радова у складу са уговором, за неиспуњење услова за започињање уговорених послова из области грађевинарства

2. Услуге антикорозивне заштите и бојења челичне конструкције у производном погону

3. Израда техничке документације

4. Испорука и монтажа мерног уређаја

5. Измештање унутрашње јединице клима уређаја – апарата за домаћинство

6. Испорука и уградња успонског кабла за напајање новог лифта са повезивањем на постојећи орман и пуштањем у рад уз замену дела хидрантске мреже и оштећене вертикале и оштећеног плафона на објекту

7. Уградња камена са растурањем и ваљањем, уградња кабла за снабдевање стубова за расвету терена

Унос података у Образац ПОПДВ

1. Набавка половног путничког возила од обвезника који се бави прометом ових возила

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Измене Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и измене Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–септембар 2019. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 30. септембра 2019. године

2. Регистрација података о стварним власницима је трајна обавеза

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Акциза

Фискалне касе

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Преглед стопа пореза и доприноса, коефицијената за прерачун на бруто и начин попуњавања позиција у Обрасцу ППП-ПД за поједине врсте прихода ван радног односа

Опште напомене у вези попуњава Обрасца ППП-ПД

 

На почетак стране!