ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

24. септембар 2019.

БРОЈ 17
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 17 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 23. септембра 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 17 могу преузимати од четвртка, 26. септембра 2019. године од 10 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 17 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Приказ актуелних примедаба на Нацрт Закона о рачуноводству

1. (Не)аргументована образложења одредаба о „професионалним звањима“ у рачуноводству

2. Неке примедбе које су други субјекти доставили на Нацрт Закона о рачуноводству

3. Добијена писма претплатника у вези са Нацртом Закона о рачуноводству

Предлог измена и допуна Закона о ПДВ

1. Вредносни ваучери

2. Сразмерни порески одбитак

2.1. Промет добара, односно услуга који се (не)укључује у обрачун процента сразмерног пореског одбитка

2.2. Изузеће од обавезе поделе претходног пореза

3. Порески дужник

4. Могућност исправке погрешно обрачунатог ПДВ који је исказан на рачуну у већем износу (нови члан 44. Закона о ПДВ)

5. Моменат настанка пореске обавезе за промет услуга

6. Место промета добара и услуга

6.1. Место промета добара и место промета услуга конзумације јела и пића, који се врши на бродовима, односно у авионима и возовима, у току превоза путника

6.2. Место промета услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем

7. Место промета услуга према месту пребивалишта, односно боравишта физичких лица

8. Евидентирање у систем ПДВ страних лица која у Републици врше промет добара и услуга


 

Измене Закона о ПДВ за које је предложена примена од дана ступања на снагу

1. Предложене измене Закона, у вези са пореским ослобођењем добара које страни путник отпрема у иностранство у личном пртљагу за некомерцијалне сврхе

2. Предложено је прописивање пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза на промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње ауто-путева за које је посебним законом утврђен јавни интерес

3. Предлаже се прописивање одређених пореских ослобођења за увоз добара, као и усклађивање са одредбама Царинског закона

Преглед измена основних одредби Закона о извршењу и обезбеђењу са коментаром

Предлог новог Закона о контроли државне помоћи

 

ТРГОВИНА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Питања и одговори у вези са применом новог Закона о трговини

I. Исправе о роби и садржина исправа

1. Прописано је шта нарочито садржи исправа која прати робу у превозу, али није прописано која врста исправа прати робу у превозу

2. Није прописано да исправе које прате робу у превозу садрже и цену робе нити број личне карте и ЈМБГ одговорног лица које врши превоз

3. Товарни лист и превозница треба да садрже матични број превозника, док ЦМР представља документ међународног друмског саобраћаја чија је садржина прописана

4. И код транзитне трговине исправе које прате робу у превозу треба да садрже прописане податке

5. Подаци о превознику на исправама које прате робу у превозу наводе се само када је превозник треће лице

7. И код трговине у транзиту исправе које прате робу треба да садрже податак о месту и адреси објекта у који се роба испоручује

8. Исправе које прате робу у превозу које су у непосредној вези са њеним превозом треба да садрже матични број испоручиоца, превозника (ако га има) и примаоца робе

9. Нису у праву купци који враћају рачуне који не садрже матични број купца уколико рачун не представља исправу која прати робу у превозу

10. Матични број продавца и купца на рачуну није услов за остваривање права на одбитак претходног пореза

11. Не постоји обавеза да се на излазним рачунима наводи матични број купца, осим у случају када рачун представља исправу која прати робу у превозу

12. Податке о превознику мора да садржи исправа која прати робу и када се испорука робе врши ангажовањем курирске службе

13. Исправа која прати робу у превозу треба да садржи место и адресу објекта у који се роба испоручује и када робу сопственим средствима превози купац

14. У сваком конкретном случају цениће се који субјект је одговоран ако исправе у промету не садрже све прописане податке

15. Превозник треба да располаже исправама које прате робу у превозу које садрже све прописане податке

16. Није прописано да рачуни за услуге шпедиције обавезно садрже матични број корисника услуга шпедиције

17. Одредбе Закона о трговини о исправама о роби не односе се на привредна друштва која се искључиво баве производњом

II. Продајни подстицаји и продаја са сниженом ценом

1. Код акцијске продаје робе која траје дуже од три дана трговац је дужан да на продајном месту јасно истакне снижену цену и претходну цену

2. Приликом акцијске продаје која траје до три дана не морају да се истакну снижена и претходна цена, већ само проценат снижења цена

3. У оквиру програма лојалности ресторани могу издавати картице лојалности

4. У оквиру програма лојалности предузећа која су у систему ПДВ а која се баве угоститељством могу издавати картице лојалности

5. Трговци који продају обућу и одећу нису обавезни да врше сезонско снижење цена после истека сезоне

6. Код сезонског снижења цена није обавезно да код свих артикала буде исти проценат снижења цена

7. Роби која је била на сезонском снижењу, а није продата, могу се путем акцијске продаје поново снизити цене

8. Прописане су новчане казне за прекршаје уколико се не поштују одредбе Закона о трговини које се односе на продајне подстицаје и снижење цена

9. Прикупљање купона приликом куповине одређених артикала, с тим што се после одређеног броја скупљених купона нови артикал купује за 1 динар, сматра се продајом у оквиру програма лојалности

10. Акцијска продаја може трајати најдуже 31 дан

11. Акцијска продаја може се организовати више пута у току године

12. У трговини на мало треба да постоји јединствен ценовник, с тим што трговац може донети одлуку о продајним подстицајима у складу са сопственим интересом

13. У Закону о трговини не постоје ограничења у погледу врсте и висине продајних подстицаја за „велике купце“

III. Остала питања

1. Када је уговором о закупу возила предвиђена валутна клаузула, приликом плаћања у динарима примењује се званични средњи курс динара

2. Дозвољено је уговарање обавезе у девизама, с тим што се плаћање и наплаћивање по тим уговорима врши у динарима

3. Када гаранција за несаобразност робе није дужа од две године, тада се у уговорима о продаји робе и приликом оглашавања не наводи дужина гарантног рока

4. Од 30. јануара 2020. године сва роба у малопродаји мора бити означена машински читљивом ознаком (ГТИН идентификацијом или QR кодом)

Питања и одговори у вези примене Закона о заштити података о личности

1. Када постоји обавеза именовања лица за заштиту података о личности?

2. Група правних лица може да одреди једно заједничко лице за заштиту података о личности

3. Да ли се одредбе ЗЗПЛ односе на податке везане за пословање са другим фирмама

4. Да ли купац који подноси захтев за рекламацију робе треба да дâ пристанак за узимање његових личних података

5. Заштита података о личности купаца којима курирска служба доставља нашу робу

6. Како регулисати заштиту података о личности при уговарању ревизије

7. Да ли је законом дозвољена контрола радног времена путем снимања отисака прстију запослених

8. Услови за објављивање личних података о акционарима на интернету

9. Прикупљање и обрада података о личности корисника услуга јавних комуналних предузећа

10. Под којим условима се може вршити прикупљање личних података од осигураника при закључењу уговора о осигурању

 

ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Поправка пумпе за воду која се врши у просторијама сервисне радионице не сматра се услугом из области грађевинарства

2. Примена прописа о ПДВ у случају када закупац купује од закуподавца пословни простор у који је извршио улагања за потребе обављања своје делатности

3. Унос података у Образац ПОПДВ по основу исправке претходног пореза за гориво (које је обвезник ПДВ набавио за потребе сопствене механизације за пољопривредну производњу) које користи за своје путничке аутомобиле

4. Примена одговарајуће стопе ПДВ за промет услуге смештаја у апартману на Копаонику

5. Лица која нису обвезници ПДВ не могу сторнирати грешком издат рачун у којем је исказан ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порески третман примања накнаде ученика који обављају учење кроз рад у складу са Законом о дуалном образовању и обавеза плаћања доприноса

 

НАКНАДЕ ЗАРАДЕ

Питања и одговори из области здравственог осигурања

1. Обрачун накнаде боловања за осигураника који не испуњава услове у погледу претходног стажа осигурања

2. Исплата накнаде лицу запосленом на одређено време у случају повреде на раду

3. Права предузетника на исплату накнаде у случају када нема запослене, а није привремено одјавио престанак обављања делатности

4. Утврђивање основа за накнаду боловања лица које је истовремено у радном односу и обавља предузетничку делатност

5. Остваривање права на накнаду зараде на терет РФЗО у случају када послодавац не исплаћује зараду, али обрачунава и уплаћује социјалне доприносе на најнижу основицу

6. Утврђивање основа за накнаду зараде за запосленог који није свих 12 месеци био у радном односу

7. Усклађивање основа за накнаду зараде

8. Повезивање привремене спречености за рад

9. Висина накнаде

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Измењени су уговори о избегавању двоструког опорезивања са Малтом, Финском и Индијом

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Ребаланс буџета за 2019. годину

Предлог Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Упутство за припрему Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Минимална зарада за 2020. годину

2. Рок за регистрацију адресе за пријем (електронске) поште је 1. октобар 2019. године

3. Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове на дан 30. јуна 2019. године

4. Нови (електронски) обрасци потврда о резидентности Републике Хрватске

5. Донет је Закон о дуалном моделу студија у високом образовању

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на доходак грађана

Порез на добит

Порез на имовину

Рачуноводство

Накнаде за коришћење јавних добара

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!