ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

31. јули 2019.

БРОЈ 15
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 15 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 31. јула 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 15 могу преузимати од петка, 2. августа 2019. године од 10 часова.

Видео уз часопис

 

ТЕМЕ БРОЈА 15 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предлог новог Закона о ревизији – измене и новине које ће донети

Усвојен је нови Закон о трговини

Донет је Закон о робним берзама

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини

Предлог измена и допуна Закона о патентима


 

ПДВ И АКЦИЗА

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Могућност сторнирања погрешног рачуна у којем је исказан ПДВ када се ради о ситуацији из члана 44. став 3. Закона о ПДВ

2. Закуподавац који је грешком издао рачун пре извршеног промета, може да смањи погрешно обрачунати ПДВ у пореском периоду у којем изда документ који садржи податак о броју и датуму погрешног рачуна који се сторнира

3. Лице, које није обвезник ПДВ, а које грешком обрачуна и плати ПДВ као порески дужник за извршени промет страног лица може да поднесе Образац ЗИГ за исправку грешке

4. Привредни субјект који није евидентиран у систем ПДВ није обавезан да у издатом рачуну (без ПДВ) наводи разлог необрачунавања ПДВ

5. Пропуст обвезника ПДВ да интерно обрачуна ПДВ као порески дужник, а који утврди надлежни порески орган, има утицаја на висину пореске обавезе

6. Складиштар има право на одбитак ПДВ по основу услуге поправке возила која су оштећена услед временске непогоде

7. Право на претходни порез код набавке ланч-пакета које обвезник ПДВ дели путницима

8. Продаја пословног простора без плаћања пореских обавеза

9. Опорезивање промета услуге давања на коришћење запосленима одмаралишта које се налази у иностранству

10. Основица за обрачун ПДВ код промета станова, који се врши по уговору о размени

11. Место промета услуга издавања бродова домаћим и страним физичким лицима

12. ПДВ стопа за комуналне услуге одржавања јавних зелених површина у граду

Грађевинарство

13. Изградња зелене површине (сађење биљака), која се врши у оквиру изградње грађевинског објекта опорезује се као споредни промет уз главни промет

14. Појединачне активности и трошкови исказани у ситуацијама извођача радова не опорезују се као посебни промети, него као целина услуге из области грађевинарства

Унос података у Образац ПОПДВ

15. Унос података у Образац ПОПДВ по основу камата на кредите од банака – обвезника ПДВ

16. Унос података у Образац ПОПДВ по основу премије осигурања

Нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине и обавеза пописа залиха цигарета

 

ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕРЕЗИДЕНТНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Основна правила у вези са обрачуном пореза по одбитку на приходе нерезидентних физичких лица

1. Који приходи нерезидентних физичких лица подлежу опорезивању према Закону у Србији?

2. Услови за примену УИДО

3. Доказивање статуса резидентности нерезидентног физичког лица

4. Социјално осигурање страних држављана који обављају уговорене послове (уговор о ауторском делу, уговор о делу и др.)

5. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ

6. Обавеза отварања нерезидентног рачуна

7. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Опорезивање нерезидентних физичких лица порезом по одбитку по основу камата, дивиденди и закупа непокретности

1. Камате које остварују нерезидентна физичка лица

2. Дивиденде и учешће у добити

3. Ликвидациони остатак изнад вредности уложеног капитала као дивиденда

4. Приход од издавања непокретности

Обрачун пореза и доприноса на приходе нерезидентних физичких лица по основу уговора о делу, ауторских уговора, чланства у надзорном одбору и осталих прихода

1. Уговор о делу и други уговори уз накнаду (самосталне личне делатности – слободне професије према пореским уговорима)

2. Опорезивање уметника (извођача) и спортиста (спортских стручњака)

3. Порески третман прихода по основу чланства у надзорном одбору

4. Порески третман прихода по основу трговинског заступања

5. Ауторски уговори

Обрачун пореза и социјалних доприноса на накнаду за рад директора који је нерезидент

Обрачун пореза и доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1. Обрачун пореза на зараде када УИДО није закључен

2. Примања из радног односа према УИДО

3. Обрачун пореза на зараде када је УИДО закључен

4. Обавеза обрачуна социјалних доприноса на зараде упућених радника по основу обављања рада на територији Републике

5. Пример обрачуна пореза и доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

6. Упућивање запослених у сталну пословну јединицу нерезидентног правног лица (представништво, огранак) у Републици Србији

Преглед социјалних споразума које је закључила Република Србија и који се примењују

 

РАДНИ ОДНОСИ

Поступак запошљавања, односно радног ангажовања странаца у Републици Србији

1. У којим случајевима се не примењују одредбе Закона у погледу услова за запошљавање странаца

2. Ко се, у смислу Закона, сматра странцем?

3. Која врста уговора о радном ангажовању странца је обухваћена дефиницијом запошљавања странца?

4. Привремени боравак, стално настањење, односно виза за дужи боравак као основни предуслов за издавање радне дозволе

5. Привремени боравак према одредбама Закона о странцима

6. Врсте дозвола за рад

7. Радна дозвола за запошљавање

8. Радна дозвола за посебне случајеве запошљавања

9. Радна дозвола за самозапошљавање

10. Поступак прибављања дозвола за рад

Питања и одговори из области радних односа и обавезног социјалног осигурања

1. Запосленом који је неоправдано изостао са рада отказ уговора о раду даје се са првим даном неоправданог изостанка

2. Утврђивање приоритетног основа здравственог осигурања за оснивача привредног друштва који је радно ангажован по уговору о привременим и повременим пословима код другог послодавца

3. Сразмеран број дана годишњег одмора може се користити у оквиру колективног годишњег одмора

4. Лице које је директор у привредном друштву (а није истовремено и оснивач/члан тог друштва) обвезник је плаћања пореза и припадајућих социјалних доприноса на уговорену накнаду

5. Обавеза обрачуна и плаћања пореза и социјалних доприноса за директора друштва који је запослен код другог послодавца

6. Обустава од зараде запосленог који је привремено удаљен са рада

7. Правилником о систематизацији послова за један посао може се предвидети највише два узастопна степена стручне спреме

8. Уговорена основна зарада на дан закључења уговора о раду обавезан је елемент уговора о раду, и њена свака даља промена у складу са уређеним елементима за њено одређивање (који су уговорени уговором о раду или општим актом послодавца) не подразумева обавезу послодавца да запосленом нуди закључење анекса уговора о раду

9. Уговорена накнада директора (пензионер) је основица за плаћање пореза и доприноса за ПИО, независно од тога да ли је та накнада нижа од најниже месечне основице доприноса или виша од највише месечне основице доприноса

10. Са лицем које се оспособљава за рад на одређеним пословима, послодавац (а не приватна академија која спроводи програме „неформалног образовања“) закључује уговор о стручном оспособљавању

11. Отказ уговор о раду по основу неостваривања резултата рада и боловање запосленог

12. Оснивач који је и законски заступник у свом друштву је обвезник плаћања социјалних доприноса најмање на најнижу месечну основицу (уколико није запослен у свом друштву), независно од тога да ли има закључен уговор о правима и обавезама директора

13. Радна дозвола и привремени боравак за страно физичко лице које је оснивач и директор у друштву са седиштем у Србији

14. Запослени којем престаје радни однос има право на сразмеран број дана годишњег одмора за годину у којој му престаје радни однос

15. Трошкови поступка извршења нису приход стечајног повериоца (бившег запосленог), па њихова надокнада од стране извршног дужника (бившег послодавца) не подлеже обрачуну и плаћању пореза и социјалних доприноса на зараду

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнаде за коришћење јавних површина

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Измењен је Правилник о платном промету који се обавља преко трезора за девизна средства

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Документација која се доставља РФЗО за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад

2. Смањење су стопе царине за одређену робу

3. Измењена је и допуњена Уредба о царинској тарифи за 2019. годину

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Рачуноводство

Порески поступак и пореска администрација

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу августу 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!