ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

18. јуни 2019.

БРОЈ 13
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 13 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 17. јуна 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 13 могу преузимати од среде, 19. јуна 2019. године од 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 13 СУ:

 

ПДВ

Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ – Табеларни приказ кроз примере

Део 1 – Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза

Део 2 – Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза

Део 3 – Опорезиви промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунати ПДВ

Део 3а – Обрачунати ПДВ за промет другог лица

Део 4 – Посебни поступци опорезивања

Део 6 – Увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима

Део 7 – Набавка добара и услуга од пољопривредника

Део 8а – Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга

Део 8б – Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ за који је порески дужник прималац добара, односно услуга и обрачунати ПДВ за промет другог лица који се исказује у делу 3а

Део 8в – Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ, осим по основу промета за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ из тач. 8а и 8б

Део 8г – Набавка добара и услуга у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који постоји обавеза обрачунавања и обрачунати ПДВ за промет другог лица који се исказује у делу 3а

Део 8д.1 – Добра и услуге набављени у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ

Део 8д.2 – Добра и услуге набављени у Републици од лица са територије Републике која нису обвезници ПДВ

Део 8д.3 – Добра и услуге набављени ван Републике

Део 8е – ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез и исправке одбитка претходног пореза

Део 11 – Промет добара и услуга извршен ван Републике и други промет који не подлеже ПДВ

Подаци који се не исказују у Обрасцу ПОПДВ


 

Прелазни период од годину дана у којем порески орган не узима у обзир погрешно исказане податке у Обрасцу ПОПДВ, који не утичу на износ пореске обавезе, истиче 30. јуна 2019. године

Мењачнице – примена нових прописа и прописа о ПДВ

1. Уводне напомене

2. Одредбе о мењачком пословању које се примењују од 1. јула 2019. године

2.1. Коришћење софтвера за обављање мењачких послова

2.2. Извештавање банака, овлашћених мењача и јавног поштанског оператора

3. Новине садржане у Одлуци о обављању мењачких послова

4. Специфичност мењачких послова

5. Услови за добијање овлашћења за обављање мењачких послова

6. Уговор са банком у вези са обављањем мењачких послова

7. Курсеви који се примењују за обављање мењачких послова

8. Услови и начин обављања мењачких послова

8.1. Откуп ефективе и чекова од физичких лица и продаја ефективе физичким лицима

8.2. Провизија коју могу наплаћивати овлашћени мењачи

8.3. Обавеза мењача да прода ефективу банци у висини купљене ефективе од банке

8.4. Обавезе мењача да банци прода најмање 80% укупног нето откупа ефективе оствареног у тој недељи

8.5. Остале обавезе мењача при обављању мењачких послова

9. Благајничко пословање мењачница

9.1. Привремено благајничко место

9.2. Утврђивање „благајничког максимума“ за динаре које овлашћени мењач не мора да полаже на текући рачун

10. Провера исправности новчаница

11. Ажурирање Прегледа оптицајних новчаница страног новца и интерни преноси готовине између мењачких места

12. Путујући мењач

13. Откуп путничких и банкарских чекова

14. Мењачки послови повезани са платним услугама и међународним упутницама

15. Престанак обављања мењачких послова

16. Вођење пословних књига мењачница

17. Приход од мењачких послова

18. Књижења пословних промена код мењачница

19. Мењачнице у систему ПДВ

19.1. Евидентирање мењачница у систем ПДВ

19.2. Подела претходног пореза и сразмеран порески одбитак код мењачница

19.3. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Питања и одговори у вези са обрачуном пореза на добит

1. Обрачун пореске амортизације за грађевински објекат у фази реконструкције

2. Обавеза утврђивања капиталног добитка правног лица у случају експропријације непокретности

3. Рок за коришћење пореског кредита по основу улагања у основна средства у одређеним делатностима

4. Пореско признавање расхода по основу утрошеног горива

5. Пореско признавање расхода по основу систематског прегледа запослених

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори – избегавање двоструког опорезивања

1. Опорезивање добити од пословања (утврђивање добити сталне пословне јединице)

2. Каматни своп

3. Порески третман дистрибуције или лиценце за софтвер

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–јун 2019. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Министарство финансија дало је ново мишљење у вези са документовањем трошкова доласка и одласка са рада

2. Извршена је допуна Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних прихода

3. Промена основа осигурања за запослене пензионере

4. Исказивање података у пољу 3.9. Обрасца ППП-ПД за новоосноване предузетнике који користе олакшице по основу пореза и доприноса од 1. јануара 2019. године приликом исплате личне зараде предузетника

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Акциза

Порез на добит правних лица

Фискалне касе

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!