ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

25. април 2016

БРОЈ 9
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 9 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 22. априла 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 8 могу преузимати од уторка, 26. априла 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 9 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Питања и одговори – порез по одбитку на приходе нерезидената

1. Исплата прихода нерезидентном предузетнику по основу услуга не подлеже обавези плаћања пореза по одбитку у складу са чланом 40. Закона о порезу на добит

2. Порески третман исплате прихода нерезидентном предузетнику по основу услуге превоза

3. Накнаде за услуге авио-превоза у међународном саобраћају не подлежу обавези плаћања пореза по одбитку у складу са чланом 40. Закона о порезу на добит

4. (Не)опорезивање порезом по одбитку прихода које остварују Европска банка за обнову и развој (EBRD), Европска инвестициона банка (EIB) и Међународна финансијска корпорација (IFC)

5. Порески третман услуге која се односи на право коришћења базе података по рачуну нерезидентног правног лица

6. Порески третман услуге архивирања података на серверу у иностранству по рачуну нерезидентног правног лица

7. Порески третман услуга закупа билборда у иностранству по рачуну нерезидентног правног лица

8. Порески третман исплате прихода нерезидентном правном лицу по основу закупа камиона који се користе у домаћем и међународном друмском превозу

9. Порески третман исплате нерезидентном правном лицу по основу рефундације трошкова, која нема карактер услуге

10. Порески третман исплате прихода нерезидентном правном лицу по основу лабораторијског тестирања узорака крви у иностранству

11. Порески третман исплате прихода нерезидентном правном лицу по основу монтаже опреме и обуке запослених у Србији

12. Утврђивање основице за порез по одбитку када се авансно плаћа део уговорене накнаде за добра и услуге

13. Подноси се измењена пореска пријава за ПДВ ако на дан промета услуге није интерно обрачунат ПДВ на део накнаде за услугу превоза извршену од стране нерезидентног правног лица, која није ушла у пореску основицу приликом увоза добара, а која се односи на плаћени порез по одбитку

14. Измењена пореска пријава на Обрасцу ПДПО/С када резидентни исплатилац грешком обрачуна порез по одбитку по стопи од 20%, а испуњени су услови за примену УИДО

15. Измењена пореска пријава на Обрасцу ПДПО/С када је резидентни исплатилац у првобитној пореској пријави унео погрешну шифру врсте прихода

16. Порески прекршај у случају неблаговременог плаћања пореза по одбитку када је пореска пријава благовремено предата

 


 

ПДВ И АКЦИЗА

Пореска ослобођења при увозу добара

1. Пореска ослобођења при увозу повезана са пореским ослобођењима из члана 24. Закона

1.1. Увоз добара у слободну зону

1.2. Увоз летилица за међународни ваздушни саобраћај

1.3. Увоз бродова за међународни речни саобраћај

1.4. Увоз злата за потребе Народне банке Србије

1.5 Увоз добара за службене потребе дипломатских представништава

1.6. Увоз добара за личне потребе дипломата

2. Пореска ослобођења при увозу повезана са пореским ослобођењима из члана 25. Закона

3. Пореска ослобођења при увозу непродатих добара

4. Пореска ослобођења при увозу добара на који се примењују посебни царински поступци

4.1. Пореска ослобођења код привременог увоза добара

4.2. Активно оплемењивање са системом одлагања

4.3. Привремени извоз и увоз добара у непромењеном стању

4.4. Прерада добара из увоза под царинском контролом

4.5. Транзит робе

4.6. Царинско складиштење

4.7. Увоз добара у слободне царинске продавнице

5. Пореска ослобођења при увозу одређених добара од стране правних и физичких лица која су ослобођена од плаћања увозних дажбина

6. Ослобођења од ПДВ при увозу добара на основу посебних уговора

6.1. Увоз на основу уговора о донацији и увоз хуманитарне помоћи

6.2. Пореска ослобођења при увозу по основу међународних уговора о донацијама

6.3. Пореска ослобођења при увозу по основу међународних кредита

6.4. Пореска ослобођења при увозу по основу других међународних уговора

7. Пореско ослобођење код увоза по основу замене у гарантном року

8. Пореско ослобођење код увоза преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже (електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење)

Увоз добара у систему ПДВ

1. Одредбе прописа о ПДВ које се односе на увоз

2. Дефиниције

3. Увоз робе у своје име, а за туђи рачун

4. Обрачун увоза робе у своје име а за туђи рачун

5. Обрачун ПДВ при увозу добара

6. Одбитак претходног пореза при увозу добара

7. Исправка одбитка претходног пореза при увозу добара

 

Најчешће грешке у вези са ПДВ приликом увоза добара

1. Исказивање одбитка претходног пореза при увозу када тај ПДВ није плаћен

1.1. Корисник увоза исказује претходни порез, иако увозник није платио ПДВ према обрачуну царинског органа

1.2. Увозник, односно корисник увоза исказује претходни порез иако шпедитер није платио ПДВ према обрачуну царинског органа

2. Неправилан поступак у случају измене пореске основице по решењу царинског органа

3. Грешке код комисионог увоза

3.1. Грешка код комисионог увоза изазвана непажњом

3.2. Грешка због неправилне примене спољнотрговинских и царинских прописа

4. Делимично плаћен износ из обрачуна царинског дуга

5. Неправилно утврђена основица ПДВ при увозу добара

6. Исказивање одбитка претходног пореза у случају када је увоз плаћен унапред, али добро још није увезено

7. Исправка одбитка претходног пореза по основу каса сконта који је обвезнику ПДВ накнадно одобрио добављач из иностранства

8. Погрешно утврђена пореска основица због грешке шпедитера

9. Погрешно обрачунати ПДВ при повраћају извезене домаће робе због грешке шпедитера

Пренос уз накнаду пословног, стамбеног и гаражног простора може да се врши под прописаним условима, без плаћања ПДВ и пореза на пренос апсолутних права

1. Уводне напомене

2. Прописи којима је уређена могућност промета грађевинских објеката и економски дељивих целина без фактичког плаћања било каквих пореза

3. Обвезници ПДВ, преносилац и стицалац грађевинског објекта и економски дељивих целина у оквиру тог објекта, уз накнаду, самостално одлучују да ли ће пренос ових добара извршити без плаћања пореза, ако испуњавају прописане услове

4. Поступак код испоручиоца (продавца) грађевинског објекта

5. Поступак код примаоца (купца) грађевинског објекта

6. Промет стамбених објеката, станова, гаража и гаражних места без плаћања пореза

Промет електричне енергије и природног гаса који се набављају ради даље продаје

1. Продаја електричне енергије и природног гаса лицу које има седиште у иностранству

2. Набавка електричне енергије и природног гаса од страног лица

2.1. Набавка електричне енергије и природног гаса од страног лица које није одредило пореског пуномоћника

2.2. Набавка електричне енергије и природног гаса од страног лица које је одредило пореског пуномоћника и евидентирало се као обвезник ПДВ у РС

3. Набавка електричне енергије и природног гаса од лица са седиштем у иностранству и продаја те електричне енергије и природног гаса другом лицу са седиштем у иностранству

4. Промет електричне енергије и природног гаса са лицима на територији АПКМ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Порески третман услуга које пружају страни лекари (физичка лица) у Републици Србији

2. Услуге страног правног лица из области здравства (операције, едукација и сл.) опорезују се као услуге „стављања на располагање особља“

3. Примена прописа о ПДВ код уградње и монтаже лифтова

4. Услуга демонтаже расхладних уређаја не сматра се услугом из области грађевинарства

5. Услуга пореског пуномоћника опорезује се по стопи од 20% ПДВ

6. Обвезник ПДВ који грешком изда ПДВ рачун, а није извршио промет добара или услуга, треба да изврши исправку, односно сторнирање тог рачуна

7. Настанак пореске обавезе у промету добара и услуга из области грађевинарства

8. Обвезник ПДВ има право на претходни порез по примљеном рачуну добављача из земље, иако му добављач није инсталирао софтвер

9. Местом промета услуге лекторисања сматра се место у којем пружалац услуге обавља своју делатност

10. Уградња тракастих завеса у пословни простор опорезује се са ПДВ по стопи од 20%

11. Уградња ролетни и комарника на прозоре опорезује се по стопи од 20%

12. Префактурисање улагања у пословни простор, које врши закуподавац закупцу, опорезује се као закупнина

13. Стопа ПДВ приликом вршења услуга текућег одржавања фонтана

14. Примена одредби члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ приликом испоруке и уградње (противпровалних) ЕАС система и система видео надзора

15. Одбитак претходног пореза по основу увоза возила (путничко или теретно)

 

РАЧУНОВОДСТВО

Пледоаје за обрачун трошкова и учинака

1. Позиционирање обрачуна трошкова и учинака у укупном рачуноводственом систему

2. Финансијско-извештајно окружење обрачуна трошкова и учинака

3. Обрачунско-информационо позиционирање обрачуна трошкова и учинака

З а к љ у ч а к

 

ОСТАЛЕ ТЕМЕ

Чување и архивирање пословне документације, евиденција, финансијских извештаја и аката

1. Чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских извештаја

1.1. Чување документације, пословних књига и извештаја у електронској форми

1.2. Предузетници који књиге воде по систему простог књиговодства

1.3. Буџетски корисници

2. Чување евиденција и документације о ПДВ

3. Чување фискалних докумената и евиденција

4. Чување евиденција и документације о унутрашњој трговини

5. Чување аката и докумената према Закону о привредним друштвима

6. Евидентирање, чување и архивирање архивске грађе и регистратурског материјала према Закону о културним добрима

7. Огледни пример Правилника о канцеларијском и архивском пословању

8. Огледни пример листе категорија регистраторског материјала са роковима чувања

Порески третман пословања јавних бележника

1. Прописи који уређују област јавнобележничких послова

2. Јавни бележник

3. Забрана пословне сарадње

4. Регистрација делатности јавних бележника

5. Такса за јавнобележничку услугу као јавни приход

6. Порески третман прихода јавних бележника са становишта пореза на доходак грађана

7. Вођење пословних књига

7.1. Јавни бележници који воде књиге по систему простог књиговодства

7.2. Јавни бележници који воде књиге по систему двојног књиговодства

8. Радни однос са ангажованим лицима

9. Јавни бележници као обвезници ПДВ

9.1. Обављање депозитних и других послова

9.2. Место промета јавнобележничких услуга

9.3. Обавеза издавања рачуна о промету услуга од обављања јавнобележничких послова

9.4. Када је јавни бележник дужан да изда ПДВ рачун

9.5. Пример ПДВ рачуна који издаје јавни бележник

9.6. Начин исказивања података о промету добара и услуга у пореској пријави ПП ПДВ

10. Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Евидентирање прикупљања и трошења родитељског динара

2. Књижење пословних активности код буџетских корисника који обављају издавачку делатност

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Достављање консолидованих и замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину

2. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!