ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

6. април 2016

БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 5. априла 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 8 могу преузимати од четвртка, 7. априла 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Актуелности у вези са обрачуном пореза по одбитку на приходе нерезидентних правних лица

Утврђивање места коришћења услуга за потребе обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидентних правних лица

1. Услуге посредовања

1.1. Услуга посредовања приликом проналажења добављача у иностранству за робу која се увози у Србију

1.2. Услуга посредовања приликом продаје добара која се врши из иностранства у иностранство

1.3. Услуга посредовања приликом извоза добара

1.4. Услуга посредовања у вези са превозом робе

1.5. Услуга посредовања у вези са резервацијом смештаја у хотелу у Републици Србији

1.6. Услуге посредовања (брокера) у трговању хартијама од вредности на тржиштима у иностранству

2. Остала питања

2.1. Исплата прихода нерезидентном правном лицу по основу услуге монтирања опреме заједно са префактурисаним трошковима превоза и смештаја запослених код нерезидентног правног лица

2.2. Исплата прихода нерезидентном правном лицу по основу префактурисаних трошкова превоза и смештаја запослених код нерезидентног правног лица

2.3. Обавеза интерног обрачуна ПДВ на део накнаде за услугу превоза извршену од стране нерезидентног правног лица, која није ушла у царинску основицу, а која се односи на плаћени порез по одбитку

 


Превозне услуге из угла обавезе обрачуна пореза по одбитку у складу са Законом о порезу на добит и обавеза обрачуна ПДВ у складу са Законом о ПДВ

1. Уопштено о превозним услугама

2. Услуге превоза у вези са увозом добара које врши (фактурише) продавац робе

2.1. Услуга превоза добара фактурисана од стране нерезидентног правног лица – продавца добара која је предмет опорезивања порезом по одбитку

2.2. Услуга превоза добара фактурисана од стране нерезидентног правног лица – продавца добара која није предмет опорезивања порезом по одбитку

Питања и одговори у вези са састављањем и достављањем пореске пријаве на Обрасцу ПДПО/С и утврђивањем и плаћањем пореза по одбитку и применом УИДО

1. Уколико исплатилац подноси пореску пријаву након исплате опорезивог прихода са закашњењем, дужан је да обрачуна и плати порез по одбитку увећан за законску затезну камату, уколико није располагао потврдом о резидентности на дан исплате опорезивих прихода

2. Није могуће поднети измењену пореску пријаву на Обрасцу ПДПО/С уколико резидентни исплатилац накнадно прибави потврду о резидентности

3. Исплата прихода сматра се извршеном на датум који је исказан на SWIFT налогу, а не на датум када је банци предат налог за плаћање

4. Поступак када резидентни исплатилац нема сазнање о извршеној, односно наплаћеној опорезивој услузи у складу са чланом 40. Закона

5. Пореска обавеза измирена је на дан када је дуговани износ пореза и споредних пореских давања пореског дужника пренет на прописани уплатни рачун јавних прихода

6. Потврда о резидентности доставља се за годину у којој се врши исплата нерезиденту по основу опорезиве услуге у складу са чланом 40. Закона, а не за годину у којој је извршен промет услуге

7. Потврда о резидентности у електронској форми (Google, Facebook)

8. Превод потврда о резидентности на обрасцима земаља из бивше СФРЈ

9. Правовремено и накнадно достављање потврде о резидентности

10. Позивање на УИДО приликом исплата по основу превозних услуга у друмском саобраћају

11. Достављање доказа да је нерезидент стварни власник прихода

12. Временско важење потврде о резидентности

13. Исплата провизије по основу уговора о посредовању нерезидентном правном лицу из Румуније

14. Исплата по основу инжењерске услуге нерезидентном правном лицу из Индије

15. Оцена валидности потврде о резидентности

16. Mатична држава резидентности, приликом издавања потврде о резидентности (на вишејезичним обрасцима државе извора) захтевајуће податке уписује само на једном од светских језика садржаних у моделу за оверу резидентности

17. Подаци који се исказују у потврди о резидентности

18. Потврда о резидентности издаје се уобичајено у једном примерку

19. Тачан назив надлежних органа у државама са којима Република Србија примењује УИДО

 

КОНСОЛИДАЦИЈА

Консолидовани финансијски извештаји – утврђивање обавезе и круга консолидовања за 2015. годину

1. Уводне напомене у вези са консолидацијом

2. Прописи на основу којих се састављају консолидовани и појединачни финансијски извештаји правних лица у консолидацији

3. Критеријуми на основу којих се утврђују контрола и круг консолидовања

4. Утврђивање обавезе консолидовања

5. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

6. Губитак контроле

Методе и поступци консолидовања, састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину

1. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

2. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна, придружена и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

3. Методе и поступци консолидовања зависних правних лица

4. Методе и поступци консолидовања придружених и заједнички консолидованих правних лица

5. Пример консолидовања финансијских извештаја

5.1. Утврђивање и исказивање учешћа без права контроле

5.2. Консолидовање учешћа у капиталу и капитала

5.3. Обрачун учешћа у придруженим и заједнички контролисаним правним лицима по методу учешћа

5.4. Консолидовање дугорочних финансијских пласмана и дугорочних обавеза

5.5. Консолидовање датих и примљених аванса

5.6. Консолидовање краткорочних финансијских пласмана и краткорочних обавеза

5.7. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу камата

5.8. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобних услуга

5.9. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобног промета производа

5.10. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобног промета робе

5.11. Консолидовање основних средстава за износе нереализованих добитака

5.12. Консолидовање дивиденди матичног правног лица

5.13. Кориговање резултата пословања

5.14. Исказивање пореза на добит у консолидованом билансу

6. Састављање образаца консолидованог биланса стања и биланса успеха

7. Састављање консолидованог извештаја о осталом резултату

8. Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине

9. Консолидовани извештај о променама на капиталу

10. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

11. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

12. Замена јавно објављених консолидованих финансијских извештаја и документације

Консолидовани финансијски извештаји – питања из праксе

1. Да ли постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја када је матично друштво микро или мало правно лице?

2. Да ли је матично друштво које је разврстано у микро или мало правно лице дужно да и своје годишње појединачне финансијске извештаје састави у складу са МСФИ и достави их Агенцији за привредне регистре у пуном обиму

3. Када не постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја?

4. Да ли се састављају консолидовани финансијски извештаји за правна лица која нису повезана путем капитала али имају истог оснивача/ већинског власника – физичко лице?

5. Зависно друштво које улази у круг консолидовања, а које је разврстано у микро или мало правно лице нема обавезу примене МРС/МСФИ у статутарним финансијским извештајима

6. У круг консолидовања укључује се и правно лице у којем се индиректно поседује контролни удео

7. Утврђивање величине групе и обавезе консолидације финансијских извештаја за 2015. годину за матично правно лице које је у току 2015. године основало зависно правно лице

8. Да ли се врши консолидовање зависних правних лица у иностранству и на који начин?

9. Да ли се у круг консолидовања укључује придружено правно лице?

10. Обавеза и поступак израде консолидованог извештаја када је над зависним правним лицем у току године окончан поступак ликвидације

11. Како се консолидује зависно правно лице над којим је у току године стечена контрола?

12. Консолидовање инвестиционих некретнина датих у закуп повезаном друштву

13. Поступак консолидације када међусобна потраживања и обавезе између повезаних лица нису међусобно усаглашени

14. Консолидовање интерних прихода и расхода када повезано лице нема право на одбитак претходног пореза

15. Консолидовање додатног неновчаног улога који је у зависно предузеће унет по фер вредности

16. Консолидовање промета основних средстава између повезаних лица када је продајна цена мања од садашње књиговодствене вредности

17. Консолидовање прихода од промета лиценци које су код стицаоца признате као нематеријална улагања

18. Да ли консолидовани финансијски извештаји подлежу ревизији?

19. Исказивање података за претходну годину када правно лице по први пут саставља консолидоване финансијске извештаје, а матично је постало у претходној години када није имало обавезу консолидације

20. Обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја за матично правно лице које је основано у текућој години

21. У консолидованим финансијским извештајима елиминишу се и односи између зависних правних лица

22. Консолидовање робе продате повезаном предузећу које исту користи као основна средства

23. Консолидовање продаје основних средстава повезаном предузећу које их води као робу

24. Матично предузеће је продало опрему исказану на групи 14 (стална средства намењена продаји) свом зависном предузећу које је то евидентирало као робу

25. Консолидовање потраживања и обавеза када повезано друштво није спровело компензацију

26. Поступак консолидације када матично правно лице промени модел вредновања основних средстава

27. Консолидовање зависног предузећа које је у току године продато другом зависном предузећу

28. Утврђивање обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја за правно лице које је члан конзорцијума

29. Консолидовање пореских потраживања и обавеза (претходни и обрачунати ПДВ, више плаћен порез на добит и обавеза за порез на добит)

30. Утврђивање вршења значајног утицаја над придруженим правним лицем

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–март 2016. године

1. Увод

2. Нови прописи који се примењују на обрачун акцизе у 2016. години

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

4.1. Акцизе на биогорива и биотечности

4.2. Акциза на остале деривате нафте

4.3. Усклађивање акциза на деривате нафте

4.4. Поступак и начин одобравања акцизних складишта

5. Акциза на дуванске прерађевине у 2016. години

5.1. Минимална акциза на дуванске прерађевине

6. Акциза на течност за пуњење електронских цигарета и на несагоревајући дуван

7. Акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу

8. Акциза на алкохолна пића

9. Обавеза обележавања цигарета и алкохолних пића контролним акцизним маркицама

10. Рокови плаћања акцизе

11. Преглед износа и стопа акциза у 2016. години

12. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

12.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1

13. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јануар – март 2016. године

14. Ослобођења од плаћања акцизе

15. Умањење обрачунате акцизе

16. Рефакција акцизе

17. Повраћај акцизе

18. Вођење евиденције о стању и кретању преузетих контролних акцизних маркица

19. Враћање неискоришћених акцизних маркица и одређивање броја оштећених акцизних маркица

20. Достављање података о стању залиха нискоалкохолних пића пописаних на дан 31.12.2015. године до утрошка тих залиха

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Купац је обавезан да изврши исправку одбитка претходног пореза по основу накнадно одобреног попуста добављача за извршено плаћање пре уговореног рока (тзв. каса-сконто) и у случају када му добављач по том основу није испоставио књижно одобрење

2. У случају када рачун за извршени промет добара или услуга гласи на једног обвезника ПДВ, а прималац добара, односно услуга, је други обвезник ПДВ, у том случају право на претходни порез нема ни један ни други обвезник

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Услуга давања у закуп путничког аута опорезује се са ПДВ, невезано за пореске обавезе које су плаћене приликом набавке

2. Обрачун ПДВ на новчана средства која јавно предузеће прима од локалне самоуправе

3. Позајмица добара, по прописима о ПДВ, сматра се прометом добара

4. Накнадно одобрени попуст пореском дужнику

5. Обвезник ПДВ за извршене радове из области грађевинарства предузетнику – паушалцу обрачунава ПДВ по стопи од 20%

6. Гробница је грађевински објекат чија се изградња опорезује по члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

7. Изградња тзв. зеленог крова сматра се прометом из области грађевинарства

8. Обвезник ПДВ нема право на претходни порез за добра и услуге у вези са прометом возила на који плаћа порез на пренос апсолутних права по члану 36. став 7. Закона о ПДВ

9. Обвезник ПДВ који се бави прометом половних возила има обавезу поделе претходног пореза према економској припадности у случају да врши промет половних возила са порезом на пренос апсолутних права у складу са чланом 36. став 7. Закона о ПДВ

10. Дан настанка пореске обавезе приликом пружања туристичких услуга и издавања фискалних рачуна за те услуге

11. Стопа ПДВ приликом продаје апартмана физичком лицу

12. Услуге стављања на располагање особља и префактурисање трошкова

13. Даљи промет увезених rent-a-car путничких и теретних возила, забрана отуђења и обавеза исправке претходног пореза

14. Претходни ПДВ на основу рачуна АМСС за електронски допуну тага (путарина) за теретно возило (комби возило)

15. Префактурисање трошкова по основу накнаде штете због кашњења шпедитера

16. Промет секундарних сировина (гвожђе, папир, пластика и полиетиленски регранулат) – унос података у ПП ПДВ

17. Унос података у ПП ПДВ код продавца приликом промета секундарних сировина

18. Порески третман хотелских услуга и право одбитка претходног пореза уколико се услуге закупа врше стоматолошкој ординацији

19. Исказивање података у ПП ПДВ када су у питању накнаде за услуге међународног транспорта добара код извоза и увоза добара

20. Унос робе са територије АПКМ и исказивање података у ПП ПДВ

21. Примена одредаба члана 10. став 2. тач. 2) Закона о ПДВ у случају промета гараже за путничка возила

22. Право на одбитак претходног пореза и повраћај по исправљеном рачуну

23. Право на одбитак претходног пореза по основу куповине стана

24. Префактурисање штете шпедитеру и порески третман расхода робе при манипулацији шпедитера

25. Дан доспелости за плаћање ПДВ

26. ПДВ надокнада пољопривреднику од 8% и право одбитка ПДВ

27. Припајање два друштва и примена одредаба члана 6. Закона о ПДВ

28. Унос података у ПП ПДВ у случају у којем обавеза „иде у минус“

29. Порески третман пружања консултантских услуга процена предвиђања, succes fee и тзв. due diligence услуга

30. Право на одбитак претходног пореза по основу рачуна за адвокатске услуге пружене приликом куповине удела у домаћем правном лицу

31. Продаја покошене траве

32. Порески третман претплате на стручне приручнике који се налазе у авионима

33. Примена одредби члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ приликом промета и уградње расхладних система (хладионичких панела)

34. Стопа ПДВ приликом промета сировог сунцокретовог уља

35. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ – Припрема градилишта и изнајмљивање грађевинских машина са руковаоцем

36. Исправна фактура и право одбитка претходног пореза

37. Унос података у поље 008 ПП ПДВ за услуге превоза робе на релацији Београд – Подгорица (превоз везан за извоз из Републике Србије)

38. Обрачун ПДВ за осигурање и боравишну таксу гостима хотела

39. Туристичке услуге, посредовање или примена члана 35. Закона о ПДВ, унос у ПП ПДВ

40. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ – замена WC даске, одгушење лавабоа и WC шоље, писоара, решетке, замена пловка и ЕК вентила на водокотлићу, замена проточног бојлера, батерија за лавабо

41. Право одбитка претходног пореза за котизацију за семинар, претплату на стручне часописе, сервис рачунара и канцеларијски материјал

42. Примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ – испорука и монтажа мото редуктора за клизне капије

43. Погрешно издат рачун (количина погрешно фактурисана, разликује се од испоручене), обавеза сторнирања старог и издавања новог рачуна

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Утврђивање и уношење података у матичну евиденцију стажа осигурања за 2015. годину (обрасци М-4, М-4к, М-4/СП и М-4К/СП)

1. Електронска предаја пријаве

1.1. Поступак подношења електронске пријаве на Обрасцу М-4

1.2. Подношење електронске пријаве од стране овлашћеног лица

2. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике – запослене

3. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

3.1. Предузетник који исплаћује личну зараду

4. Обрасци за пријаву података за лица која обављају самосталну делатност, а истовремено су запослена код другог послодавца

5. Стаж осигурања

6. Утврђивање зарада и основица осигурања за запослене који раде пуно радно време

7. Уношење података о плаћеним доприносима за запослена лица која остварују право на олакшице

8. Утврђивање основице за запослене који раде са непуним радним временом

9. Уношење података у матичну евиденцију о накнадама за време проведено на боловању

10. Уношење података када је запослена у години била и на раду и на породиљском одсуству

11. Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем

12. Уношење података у Образац М-4 за осигуранике из члана 15. Закона и лица која се сама укључе у обавезно осигурање

13. Инвалиди рада II и III категорије инвалидности и Образац М-4

14. Закашњење у исплати зараде и попуњавање Обрасца М-4

15. Највише и најниже основице које су се примењивале у 2015. години

16. Утврђивање основице за лица која обављају привремене и повремене послове

16.1. Обављање привремених и повремених послова преко омладинских, односно студентских задруга

17. Накнаде по основу уговора на које је плаћен допринос за ПИО (уговор о делу, ауторски уговор, заступање и др.)

18. Подаци који се уносе у матичну евиденцију када је допринос плаћен у 2015. години, а односи се на раније године

19. Подаци који се уносе у Образац М-4, односно у Образац М-4К за 2015. годину

20. Пријава М-4/СП за осниваче привредних друштава који су засновали радни однос у свом предузећу

Тромесечно извештавање према прописима о дувану

Обрасци за произвођаче дувана

Обрасци за обрађиваче дувана

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Измењени Образац ППДГ-1С – пореска пријава за 2015. годину због уочене грешке или ради измене аконтације пореза за предузетнике у 2016. години

1. Измена пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности ППДГ-1С за 2015. годину

2. Грешке или пропусти који захтевају измену пореске пријаве

2.1. Погрешно утврђен резултат пословања – финансијски резултат

2.2. Грешке приликом попуњавања пореског биланса и пореске пријаве

2.3. Грешке приликом попуњавања образаца ПК 2, ПК 3 или СУ 1

3. Подношење пореске пријаве ППДГ-1С ради измене аконтације пореза

 

ОСТАЛЕ ТЕМЕ

Принудна наплата са рачуна дужника не може се више спроводити на основу овлашћења дужника датог повериоцу

1. Увод

2. Овлашћење по Закону о платном промету

3. Реализација овлашћења кроз принудну наплату

4. Овлашћење по новом Закону о платним услугама

5. Наплата овлашћења у судском поступку

6. Изглед – образац директног задужења

7. Сагласност за директно задужење НБС

8. Поступак са овлашћењима која су дата до 1. октобра 2015. године

9. Закључак

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Књижење прибављања грађевинских објеката

2. Поступак књижења код буџетских корисника при откупу друштвених станова и прибављању станова солидарности

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!