ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

21. март 2016.

БРОЈ 7
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 7 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 18. марта 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 7 могу преузимати од понедељка, 21. марта 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 7 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Питања и одговори (група аутора)

Порез на добит по одбитку (и утицај на ПДВ)

1. Обрачун ПДВ и пореза по одбитку по основу плаћеног аванса страном правном лицу из Словеније по основу лиценце за право коришћења софтвера, лиценце за право дистрибуције софтвера и консултантске услуге

2. Чланарина која се плаћа нерезидентном правном лицу за стицање својства члана у међународној привредној комори не подлеже опорезивању у складу са чланом 40. Закона о порезу на добит правних лица

3. Услуга редовног сервисирања и годишње калибрације лабораторијског апарата извршена у иностранству није предмет опорезивања у складу са чланом 40. Закона о порезу на добит правних лица

4. Једном прибављена потврда о резидентности важи за плаћања по различитим основама истом нерезидентном правном лицу до краја периода на који се односи

5. Приликом позивања на УИДО, на основу којег Србија нема право опорезивања, пореска пријава на Обрасцу ПДПО/С подноси се сваки пут када се врши исплата опорезивих прихода нерезидентном правном лицу заједно са потврдом о резидентности на Обрасцу ПОР-2 у прилогу

6. Правна лица са територије покрајине Аутономне Покрајине Косово и Метохија не сматрају се нерезидентним правним лицима за потребе примене Закона о порезу на добит правних лица

7. Попуњавање обрасца ПДПО/С када је стопа пореза по одбитку 0

8. Повећање накнаде за услуге страног лица због новоуведеног пореза на добит по одбитку представља измену основице у складу са чл. 21. Закона о ПДВ, уколико је промет услуга извршен пре 1. марта

9. Подноси се измењена пореска пријава за ПДВ ако у основицу за интерни обрачун ПДВ нисмо укључили порез на добит по одбитку а до дана плаћања обавезе нисмо добили потврду о резидентности

10. Смањење накнаде за услуге страног лица у случају када до дана плаћања добијемо потврду о резидентности сматра се изменом основице у складу са чл. 21. Закона о ПДВ

11. Подношење пореске пријаве са закашњењем

 


 

Порез на добит – трансферне цене

1. Утврђивање корекција у пореском билансу по основу трансферних цена по основу отписаног бескаматног зајма повезаном лицу

2. Утврђивање вредности трансакције са или без ПДВ у погледу вредносног критеријума од 8.000.000 динара приликом примене правила о трансферним ценама

3. Обавеза састављања и достављања студије о трансферним ценама за трансакцију набавке опреме од повезаног лица која не утиче на пореску основицу текућег пореског периода

Порез на добит – остало

1. Директан отпис потраживања од предузетника који је након затварања радње тужен као физичко лице

2. Расходи по основу накнаде материјалне штете досуђене судском пресудом због изгубљене зараде заједно са законском затезном каматом признају се у пореске сврхе

3. Престанак обрачуна пореске амортизације за потпуно отписана средства из прве амортизационе групе

4. Обрачун пореске амортизације за прву амортизациону групу (погрешно мишљење надлежног министарства)

5. За утврђивање износа капиталних добитка у пореском билансу није значајно да ли је уговорена продајна цена и наплаћена

Предузетници

1. Предузетници који воде књиге по систему простог књиговодства имају обавезу укалкулисавања неисплаћених зарада на крају године

2. Предузетничка радња која води просто књиговодство има обавезу састављања и достављања извештаја о трансферним ценама за трансакције са повезаним лицима

Ликвидација

1. Правно лице које је покренуло поступак ликвидације у току 2015. године и саставило ванредни финансијски извештај, а поступак није окончан до краја године, саставља Биланс успеха од отварања поступка до краја године за потребе утврђивања пореза на добит

Порез на доходак грађана

1. Приходи од узгајања и продаја печурака који се сврставају у пољопривредну делатност опорезују се и у случају када их остварују носиоци пољопривредног газдинства

Образац КЕП

1. На откупном месту врши се евидентирање на Обрасцу КЕП пољопривредних производа који су откупљени од пољопривреедних произвођача – физичких лица

2. Вођење евиденције на Обрасцу КЕП при откупу кукуруза и соје за потребе производње сточне хране

3. Продаја допуна за мобилне телефоне и жетона за дечје игрице не евидентира се на Обрасцу КЕП

4. Складиштење пољопривредних производа није предмет евидентирања на Обрасцу КЕП, док откуп пољопривредних производа подлеже обавези евидентирања на Обрасцу КЕП

Остало

1. Назив угоститељског објекта не може да садржи речи које указују на врсту угоститељског објекта

Приказ новог Закона о јавним предузећима и обавеза усклађивања јавних предузећа са новим законским решењима

Приказ законских одредаба

1. Уводне одредбе 

2. Циљ оснивања и оснивање јавног предузећа

3. Имовина и основни капитал јавног предузећа

4. Органи јавног предузећа

5. Управљање друштвима капитала која обављају делатности од општег интереса и сукоб интереса

6. Комисија за ревизију, општа акта и расподела добити

7. Однос јавних предузећа према оснивачу и овлашћења оснивача према јавном предузећу

8. Привредна друштва стратешки значајна за Републику

9. Примена других закона на јавна предузећа

Усклађивање са новим законским решењима

Донет је Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате

1. Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате

2. Одлагање плаћања дугованог пореза на рате

3. Одређивање броја рата за одлагање дугованог пореза

4. Укидање решења о одлагању плаћања дугованог пореза

 

ПДВ

Примена прописа о ПДВ код улагања у туђе објекте (најчешће у закупљене објекте) који се користе за обављање делатности

1. Прописи којима је уређено опорезивање ПДВ-ом улагања у туђе објекте

2. Правила из прописа о ПДВ која су се за улагања у туђе објекте примењивала до краја 2012. године

3. Правила из прописа о ПДВ која се за улагања у туђе објекте примењују од 1. јануара 2013. године

4. Правила из прописа о ПДВ која се за улагања у туђе објекте примењују од 15. октобра 2015. године

5. Улагања из области грађевинарства за која се примењује члан 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (мишљења Министарства финансија)

6. Улагања која се не сматрају улагањима из области грађевинарства (мишљења Министарства финансија)

7. Када настаје пореска обавеза за улагања у закупљени објекат

8. Шта се сматра објектима за вршење делатности у смислу Закона о ПДВ

9. Шта се сматра улагањима у објекте у смислу Закона о ПДВ

10. Шта треба прецизирати у уговору о закупу пословног објекта, односно простора

11. Право закупца на претходни порез за улагања у туђе објекте за потребе обављања делатности и обавеза исправке одбитка претходног пореза

12. Улагања у туђи објекат за потребе обављања делатности, која у целини терете пословна средства улагача, односно која се врше без икакве накнаде од стране власника простора

13. Улагања у закупљени простор, која врши закупац, а која му накнађује закуподавац

14. Улагања закупца у објекат, за који је извођач радова лице које није евидентирано у систем ПДВ

15. Улагања закупца, обвезника ПДВ у закупљени објекат за потребе обављања делатности, чији је власник – закуподавац физичко лице које није евидентирано у систем ПДВ

16. Улагања привредног друштва – закупца, обвезника ПДВ, за потребе обављања делатности, у објекат чији је власник физичко лице које је истовремено и оснивач, власник тог друштва

17. Улагања обвезника ПДВ који врше промет добара и услуга без ПДВ, без права на претходни порез (промет из члана 25. Закона о ПДВ)

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право на претходни порез за набавку стана

2. Обрачун ПДВ на префактурисање ТВ претплате закупцу

3. Обавеза за обрачун ПДВ на услуге одржавања машина, које врши страно правно лице

4. Обвезник који врши промет из области грађевинарства у испостављеном рачуну треба у напомени да прецизира законску одредбу на основу које није порески дужник

5. Порески период у којем порески дужник из области грађевинарства треба да обрачуна ПДВ обавезу и порески период у којем стиче право на претходни порез

6. За разлике приликом утврђивања основице за обрачун ПДВ и пореза по одбитку за услуге страног лица (курсне разлике) не врши се корекција ПДВ обавезе

7. Пореске обавезе у случају када се пронађе украдено возило које по уговору о осигурању припада осигуравајућем друштву

8. Секундарним сировинама сматрају се грануле које обвезник ПДВ производи куповином и рециклажом старих гума

9. Поправка котларнице сматра се прометом из области грађевинарства

10. Уградња степеништа од пластичног материјала сматра се прометом из области грађевинарства

11. Уградња капије на уласку у двориште фирме сматра се прометом из области грађевинарства

12. ПДВ рачун може да издаје прималац добара и услуга, ако су испуњени прописани услови

13. Чување свеже малине (ринфуз) у замрзнутом агрегатном стању је складиштење, а не прерада

14. Обвезник који набавља пољопривредне производе за промет добара и услуга на које нема право на претходни ПДВ, дужан је да пољопривреднику плати ПДВ надокнаду

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2015. годину – Образац ППДГ-2Р

1. Уводне напомене

2. Неопорезиви износи и износи личних одбитака

3. Порески обвезници

4. Избегавање двоструког опорезивања

5. Приходи који се укључују у доходак за опорезивање

6. Пореска основица (опорезиви доходак)

7. Пореска стопа

8. Утврђивање и наплата пореза

9. Начин попуњавања обрасца ППДГ-2Р са примерима

9.1. Подаци о опорезивим приходима за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (редни број 3.1.)

9.2. Подаци о опорезивим приходима од самосталне делатности – предузетника (редни број 3.3.)

9.3. Подаци о осталим опорезивим приходима по решењу Пореске управе (редни број 3.5.)

9.4. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сâм да изврши обрачун и плати порез и доприносе (редни број 3.7.)

9.5. Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (редни број 3.9.)

9.6. Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање (редни број 3.11.)

9.7. Сумирање опорезивих прихода и обрачун пореза

10. Казнене одредбе

Самоопорезивање физичких лица на новом Обрасцу ПП ОПО почев од 1. марта 2016. године

1. Опорезиви приходи физичких лица који подлежу обавези самоопорезивања

1.1. Приходи резидентних физичких лица од резидентних правних лица

1.2. Приходи резидентних физичких лица од нерезидентних правних лица

1.3. Приходи резидентних физичких лица од других (не)резидентних физичких лица

1.4. Приходи нерезидентних физичких лица од резидентних правних лица

1.5. Приходи нерезидентних физичких лица од нерезидентних правних лица

2. У којим ситуацијама се подноси пореска пријава, као и измењена пореска пријава на новом Обрасцу ПП ОПО, а у којим на старом Обрасцу ПП ОПО?

3. Начин достављања и рок за достављање Обрасца ПП ОПО

3.1. Достављање Обрасца ПП ОПО електронским путем

3.2. Достављање Обрасца ПП ОПО непосредним путем

4. Уношење података у Образац ПП ОПО

4.1. Део 1. Подаци о пореској пријави

4.2. Део 2. Подаци о пореском обвезнику

4.3. Део 3. Подаци о начину остваривања прихода

4.4. Део 4. Подаци о врстама прихода

5. Пример

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2015. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2016. години

1. Право на повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2015. годину

1.1. Повраћај више плаћеног доприноса за ПИО

1.2. Повраћај више уплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености

1.3. Поступак повраћаја социјалних доприноса

1.4. Подношење захтева за издавање уверења о основици на коју је плаћен допринос за 2015. годину

1.5. Захтев за повраћај који се подноси Пореској управи

1.6. Застарелост права на повраћај више плаћених доприноса

1.7. Примери повраћаја социјалних доприноса за 2015. годину

2. Престанак плаћања доприноса у 2016. години

2.1. Ко може поднети захтев за престанак плаћања доприноса у 2016. години?

2.2. Подношење захтева Републичком фонду за ПИО

2.3. Доношење решења о престанку обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у 2016. години

2.4. Примери престанка плаћања доприноса у 2016. години

 

ТОКОВИ ОТПАДА

Примена Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада

1. Евиденција и извештавање

2. Обвезници плаћања накнаде

3. Критеријуми за обрачун накнаде

4. Висина накнаде за производе који постају посебни токови отпада

4.1. Висина накнаде за гуме

4.2. Висина накнаде за производе који садрже азбест

4.3. Висина накнаде за батерије и акумулаторе

4.4. Висина накнаде за отпадна уља

4.5. Висина накнаде за електричне и електронске производе

4.6. Висина накнаде за возила

5. Начин обрачунавања накнаде и време настанка обавезе

6. Уплатни рачун

7. Утврђивање накнаде на основу решења Министарства

8. Не постоји могућност повраћаја накнаде за производе испоручене на АП Косово и Метохија

9. Не постоји могућност повраћаја (рефакције) накнаде за производе извезене од стране лица која нису обвезници

10. Рачуноводствено евидентирање накнаде и њено укључивање у набавну цену, односно у цену коштања и у продајну цену

11. Исказивање накнаде у рачуну

12. Производња рачунара и електронске опреме

13. Вођење евиденције о производима који постају посебни токови отпада

14. Годишњи извештај

15. Састављање годишњег извештаја за период краћи од календарске године

Управљање амбалажом и амбалажним отпадом – годишњи извештај и обрачун накнаде за амбалажу

1. Годишњи извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом

2. Изузетак од обавезе достављања извештаја

3. Обрачун накнаде за амбалажу или упаковани производ

4. Ослобађање од плаћања накнаде

 

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Расподела добити и покриће губитка

1. Добит као предмет расподеле

2. Доношење одлуке о расподели добити остварене по годишњем рачуну

3. Намене за које се добит може распоредити

4. Расподела добити у ортачком друштву

5. Расподела добити у командитном друштву

6. Расподела добити у друштву с ограниченом одговорношћу

6.1. Ограничење исплате дивиденде

6.2. Пример Одлуке о расподели добити

6.3. Исплата добити у току године (међудивиденда)

7. Расподела добити у акционарском друштву

7.1. Ограничења исплате дивиденде

7.2. Исплата међудивиденде

8. Расподела добити у јавним предузећима

9. Покриће губитка

Рачуноводствени и порески аспект расподеле добити

1. Рачуноводствени аспект расподеле добити

1.1. Добит као предмет расподеле

1.2. Достављање одлуке о расподели добити Агенцији за привредне регистре (АПР)

1.3. Рачуноводствено обухватање расподеле добити у пословним књигама друштва

1.4. Рачуноводствено обухватање расподеле добити у акционарском друштву

1.5. Рачуноводствено обухватање расподеле добити у друштву с ограниченом одговорношћу

1.6. Рачуноводствено обухватање исплате међудивиденде

1.7. Признавање прихода од дивиденде

1.8. Исплата дивиденде у акцијама друштва или повећање основног капитала из нераспоређене добити друштва

1.9. Расподела добити након дана биланса

2. Порески аспект расподеле добити

2.1. Порез на дивиденде када се дивиденда исплаћује резидентним физичким лицима

2.2. Порез на дивиденде када се дивиденда исплаћује нерезидентним физичким лицима

2.3. Исплата дивиденде резидентним правним лицима не подлеже плаћању пореза на дивиденде

2.4. Порез на дивиденде када се дивиденда исплаћује нерезидентним правним лицима

2.5. Стална пословна јединица нерезидентног обвезника као прималац дивиденде

2.6. Укључивање запослених и чланова управе привредног друштва у расподелу остварене добити

 

ОСТАЛО

Достављање и објављивање годишњих финансијских извештаја јавних акционарских друштава

1. Годишњи финансијски извештај јавног АД за 2015. годину доставља се и објављује до 30. априла 2016. године

2. Начин достављања финансијских извештаја Комисији за хартије од вредности

3. Изузеци од обавезе финансијског извештавања јавних акционарских друштава

4. Полугодишњи и квартални финансијски извештаји јавних АД

5. Календар за достављање и објављивање финансијских извештаја јавних АД

Које лице у правном лицу може преузети меничну обавезу, односно може потписати меницу као менични дужник

1. Уводна разматрања

2. Да ли су лица са картона депонованих потписа овлашћена да преузимају меничне обавезе или не?

3. Закључак

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Донет је Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

2. Састављање годишњег финансијског извештаја директних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и Републичког завода за здравствено осигурање за 2015. годину

3. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–март 2016. године

4. Измена Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор

5. Измене и допуне Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора

6. Донета је Уредба о шифарнику радних места

Донет је Закон о систему плата запослених у јавном сектору

1. Разлози за доношење Закона

2. Елементи од којих се састоји плата

3. Каталог радних места

4. Платне групе и платни разреди

5. Увећана плата

6. Накнада плате, накнада трошкова и друга примања

7. Право на накнаду трошкова

8. Друга примања

9. Задржавање затечене плате на дан почетка примене Закона

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Омогућено је електронско достављање Обрасца М-4 за 2015. годину

2. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 31. марта 2016. године

3. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порез на добит правних лица

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу 2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 22. марта 2016. године

 

ПРЕГЛЕДИ

КАТАЛОГ ВРСТЕ ПРИХОДА (ЗА ОБРАЗАЦ ПП ОПО)

1. Приходи из радног односа

2. Приходи ван радног односа

 

На почетак стране!