ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

29. фебруар 2016.

БРОЈ 6
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 6 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 26. фебруара 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 6 могу преузимати од понедељка, 29. фебруара 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 6 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Донет Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

1. Пореска управа на својој интернет страни два пута годишње објављује име и презиме, ПИБ и износ пореског дуга пореских дужника

2. Немогућност доделе ПИБ-а

3. Престанак пореске обавезе

4. Одлагање плаћања дугованог пореза

4.1. Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза

4.2. Укидање решења о одлагању плаћања дугованог пореза

4.3. Порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања пореског дуга у складу са Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга могу Пореској управи поднети захтев у писаној форми како би стекли право на плаћање дугованог пореза на рате

5. Застарелост права Пореске управе на утврђивање и наплату пореза

Измене и допуне прописа о ПДВ

1. Допуне Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ

2. Измена Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

 


 

НОВЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ

Електронска пореска пријава за порез по одбитку на накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица (Образац ПДПО/С)

1. Обвезници подношења пријаве на Обрасцу ПДПО/С

2. Опште напомене о пријави ПДПО/С

3. Када се подноси папирна ПДПО, односно ПДПСО, а када електронска ПДПО/С

4. Начин попуњавања Обрасца ПДПО/С

4.1. Подаци о пријави

4.2. Подаци о исплатиоцу

4.3. Подаци о примаоцима, накнадама и обрачунатом порезу

5. Порез по одбитку на накнаде нерезидентним правним лицима (осим по основу промета секундарних сировина и отпада)

6. Порез по одбитку на накнаде по основу откупа секундарних сировина и отпада

6.1. Пореска пријава за исплате накнада правним лицима по основу откупа секундарних сировина и отпада у периоду јануар–фебруар 2016. године

6.2. Пореска пријава за исплате накнада правним лицима по основу откупа секундарних сировина и отпада од 1. марта 2016. године

6.3. Попуњавање пореске пријаве за порез по одбитку по основу пореза на добит по одбитку приликом исплате накнада за откуп секундарних сировина и отпада

6.4. Примери попуњавања ПДПО/С приликом исплате накнада за откуп секундарних сировина и отпада

6.5. Измењена пореска пријава за обавезе по основу пореза по одбитку које су настале до 1. марта 2016. године

6.6. Пореска пријава у складу са чланом 182б ЗПППА за обавезе по основу пореза по одбитку које су настале до 1. марта 2016. године

 7. Уплата пореза по одбитку

Од 1. марта 2016. године примењује се нови Образац ПП КДЗН за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које остварује нерезидентно правно лице

1. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ПП КДЗН

Део 1. Подаци о пријави

Део 2. Подаци о пореском пуномоћнику

Део 2а Подаци о нерезидентном правном лицу

Део 3. Подаци о оствареном капиталном добитку или губитку

Део 4.
Подаци о приходима од закупа и подзакупа и приходима оствареним у поступку намирења потраживања

Донет је Правилник о начину и поступку утврђивања дивиденде коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији, односно стечају –

Обавезно социјално осигурање оснивача, односно чланова привредног друштва и новине у вези са подношењем ПП ОД-О електронским путем од 1. марта 2016. године

1. Уводне напомене

2. Услов за обавезно социјално осигурање оснивача, односно чланова привредног друштва

2.1. Законска регулатива

2.2. Шта се сматра радом оснивача, односно члана друштва?

2.3. Закључак

3. Плаћање социјалних доприноса за оснивача, односно члана привредног друштва који није засновао радни однос у свом привредном друштву (електронска ПП ОД-О од 1. марта 2016. године)

3.1. Образац електронске ПП ОД-О

4. Оснивачи привредног друштва који су засновали радни однос у свом привредном друштву

5. Оснивач привредног друштва који у свом привредном друштву ради а истовремено је запослен код другог послодавца (оснивање привредног друштва из радног односа)

6. Оснивачи више привредних друштава и оснивач привредног друштва и радње

6.1. Оснивач, односно члан више привредних друштава

6.2. Лице које је истовремено оснивач, односно члан привредног друштва и власник радње

7. Пензионери као оснивачи, односно чланови привредног друштва

7.1. Корисник старосне пензије као оснивач, односно члан привредног друштва

7.2. Корисник инвалидске и породичне пензије као оснивач, односно члан привредног друштва

8. Оснивачи, односно чланови привредног друштва који су осигурани у другој држави (страни и домаћи држављани)

8.1. Социјално осигурање оснивача, односно члана привредног друштва када међудржавни уговор о социјалном осигурању није закључен

8.2. Социјално осигурање странаца – оснивача привредног друштва када је закључен међудржавни уговор о социјалном осигурању

Донет је Правилник о начину обрачунавања, садржини и начину вођења евиденције, облику и садржини пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порез по одбитку на приходе које нерезидентна правна лица остварују од резидентних правних лица или предузетника по основу услуга

1. Основни принципи приликом опорезивања нерезидентних правних лица за остварене приходе од услуга од резидентних исплатилаца

2. Примена територијалног принципа код пореза по одбитку (када се услуга сматра пруженом или коришћеном на територији Србије)

3. Основица и стопа пореза по одбитку

4. Моменат обрачуна и плаћања пореза по одбитку

5. Опорезивање накнада од услуга и УИДО

5.1. Опорезивање накнада од услуга (уопште)

5.2. Добит од пословања или Остали доходак – појашњење

5.3. Опорезивање накнада од неких специфичних врста услуга

5.4. Опорезивање накнада за техничке услуге

5.5. Опорезивање провизије

6. Утицај пореза по одбитку на основицу за обрачун ПДВ

7. (Не)подударност момената обрачуна пореза по одбитку и момента интерног обрачуна ПДВ

8. Рачуноводствено обухватање пореза по одбитку и унос података у пореску пријаву на Обрасцу ПДПО/С кроз примере

8.1. Пример (уговорена је нето накнада – порез по одбитку пада на терет резидентног исплатиоца)

8.2. Пример (уговорена је бруто накнада – порез по одбитку пада на терет нерезидентног правног лица)

Порез по одбитку на примања нерезидентних правних лица

1. Основни принципи приликом опорезивања прихода нерезидената

2. Плаћање пореза по одбитку у складу са Законом

2.1. Приходи нерезидентних правних лица на које се плаћа порез по одбитку

2.2. Основице и стопе пореза по одбитку

2.3. Јурисдикције са преференцијалним пореским системом (ЈППС)

3. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања (УИДО)

3.1. Услови неопходни за примену УИДО

4. Обрачун и уплата пореза

4.1. Порез по одбитку на дивиденде и уделе у добити

4.2. Порез по одбитку на камате

4.3. Порез по одбитку на ауторске накнаде

4.4. Порез по одбитку на накнаде по основу закупа непокретности

4.5. Порез по одбитку на накнаде по основу закупа и подзакупа покретних ствари

4.6. Порез по одбитку на исплате накнаде по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма

4.7. Порез по одбитку на приходе које по основу услуга остварују резиденти држава из ЈППС

Накнада за коришћење сопственог возила у службене сврхе

1. Утврђивање права на накнаду за коришћење сопственог возила у службене сврхе

2. Утврђивање броја потрошених литара горива ради утврђивања неопорезивог износа и ради утврђивања трошка пословања

3. Правдање трошкова горива

4. Примери обрачуна

 

ПДВ И АКЦИЗА

Комуналне услуге у систему ПДВ

1. Досадашње измене код опорезивања комуналних услуга

2. Стопа ПДВ по којој се опорезују комуналне услуге

2.1. Спорни случајеви примене одговарајуће стопе ПДВ (примери и мишљења)

3. Стопа ПДВ приликом префактурисања комуналних услуга

4. Пореско ослобођење за комуналне услуге

5. Лица која обрачунавају ПДВ на комуналне услуге

6. Место промета комуналних услуга

7. Настанак пореске обавезе

8. Пореска основица

9. Претходни порез

10. Издавање рачуна

10.1. Исправка грешке када је у првобитном рачуну исказан већи износ ПДВ (обвезник није поступио у складу са одредбом члана 10. став 2. тач. 3) Закона о ПДВ, већ је у фактури обрачунао ПДВ иако није требало)

10.2. Која лица не могу да врше исправку рачуна

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Каматне стопе министра финансија „ван дохвата руке“ за 2015. и 2016. годину

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Основна правила о поновљеној седници скупштине АД – ДОО и проблематика у пракси

1. Законско решење о поновљеној седници скупштине

2. Поновљена седница ДОО и одлуке које се доносе квалификованом већином

3. Поновљена седница скупштине АД због недоношења одлука поводом којих акционари могу бити несагласни

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Обавезе корисника имовине у својини Републике Србије да достављају извештаје о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

2. Логичка контрола образаца (1–5) финансијског извештаја за 2015. годину

3. Питања и одговори

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Кратке информације

1. Плаћање аконтација пореза на добит у случају промене пословног седишта пореског обвезника

2. Обавеза електронског подношење пријаве за извршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

3. Влада је упутила парламенту Предлог Закона о систему плата запослених у јавном сектору

4. Донет је сет закона из области заштите животне средине

5. Донет је нови Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима којим је прописана могућност достављања пореске пријаве на новом Обрасцу ПП ОПО у електронском облику почев од 1. марта 2016. године

6. Давања поводом 8. марта – Дана жена

7. Исплата једнократног новчаног давања породиљама на територији града Београда за 2016. годину

8. Објављен је Правилник о изменама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку

9. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порез на добит правних лица

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 22. марта 2016. године

 

ПРЕГЛЕДИ

Каталог врста прихода (за Образац ППП-ПД)

1. Приходи из радног односа

2. Приходи ван радног односа

Каталог шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу(за обрасце ПДПО/С, ПП КДЗН)

 

На почетак стране!