ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

1. фебруар 2016.

ДВОБРОЈ 4 и 5
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 4 и 5 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 1. фебруара 2016. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 4 и 5 могу преузимати од среде, 3.фебруара 2016. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 4 и 5 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ БИЛАНС

Порез на добит за 2015. годину (уводне напомене и књижење коначне обавезе и аконтација)

1. Утврђивање и књижење коначног износа обрачунатог пореза за 2015. годину

2. Плаћање и књижење аконтација пореза за 2016. годину

Подношење пореске пријаве за порез на добит електронским путем

1. Уношење података у електронску пореску пријаву

2. Уношење података у Образац ПДП

2.1. Подаци о пријави – врста пријаве

2.2. Подаци о пријави – измењена пореска пријава

2.3. Подаци о пореском обвезнику

2.4. Подаци о делатности

2.5. Подаци о процени пословног резултата и утврђивање висине аконтације

2.6. Подаци значајни за утврђивање пореске обавезе

2.7. Подаци значајни за утврђивање аконтације

3. Пореска пријава за недобитне организације

4. Порески биланси

5. Обрасци

6. Прилози

7. Додатне напомене


 

Обрачун пореза на добит предузећа (утврђивање пореске основице на Обрасцу ПБ 1)

1. Основне напомене

1.1. Рокови за достављање пореског биланса и пореске пријаве и документација која се доставља Пореској управи

1.2. Основне одредбе Закона које уређују утврђивање опорезиве добити

1.3. Признавање прихода и расхода по основу грешака ранијих периода и услед промене рачуноводствених политика

2. Састављање Обрасца ПБ 1

2.1. Резултат у Билансу успеха

2.2. Добици и губици од продаје имовине из члана 27. Закона (исказани у Билансу успеха)

2.3. Усклађивање расхода

2.4. Усклађивање прихода

2.5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

2.6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.8. Корекција расхода по основу спречавања утањене капитализације

2.9. Опорезива добит

2.10. Капитални добици и губици

2.11. Пореска основица

Капитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

1. Појам капиталног добитка и губитка по рачуноводственим и пореским прописима

2. Капитални добици и губици према Закону о порезу на добит правних лица

3. Капитални добици и губици по основу продаје непокретности

3.1. Обрачун капиталних добитака и губитака по основу продаје непокретности

4. Капитални добици и губици по основу продаје удела, акција и осталих хартија од вредности

5. Капитални добици и губици по основу продаје права индустријске својине

6. Капитални добици и губици по основу продаје инвестиционе јединице

7. Пребијање капиталног добитка и губитка

8. Исказивање капиталних добитака и губитака у пореском билансу – Обрасцу ПБ 1

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Утањена капитализација и обрачун камата „ван дохвата руке“

1. Порески обвезник је од повезаног лица добио бескаматни зајам и није исказао расходе камата.

2. Порески обвезник је од повезаног лица добио зајам/кредит са каматом и исказао је расходе камата

2.1. Утврђивање постојања корекције по основу утањене капитализације – прво усклађивање

2.2. Утврђивање расхода камата применом правила о трансферним ценама – друго усклађивање

2.3. Утврђивање просечног стања зајмова/кредита од повезаних лица на дневном нивоу

2.4. Други припадајући трошкови

2.5. Зајмови и кредити од повезаних лица са валутном клаузулом

2.6. Примљени зајмови и кредити са каматом од нерезидентних повезаних лица

2.7. Како се поступа када се камата капитализује?

2.8. Специфичности када правно лице има губитак изнад висине капитала

2.9. Додатне уплате којима се не повећава основни капитал

3. Порески обвезник је повезаном лицу дао бескаматни зајам и није исказао приходе по основу камате

4. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам/кредит са каматом и исказао је приходе од камата

5. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

6. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

Повезана лица за потребе обрачуна пореза на добит правних лица и пореза на нето приход предузетника за 2015. годину

1. Утврђивање повезаности правних лица са другим лицима у складу са чланом 59. Закона о порезу на добит

1.1. Члан 59. ст. 2, 3. и 4. Закона о порезу на добит

1.2. Члан 59. став 5. Закона о порезу на добит

1.3. Члан 59. став 6. Закона о порезу на добит (повезаност по основу родбинских и (ван)брачних односа)

1.4. Члан 59. став 7. Закона о порезу на добит (правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом)

2. Утврђивање повезаности предузетника са другим лицима у складу са чланом 36. Закона о порезу на доходак грађана

3. Идентификација повезаних лица

Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

1. Услови за подношење извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

2. Извештај у скраћеном облику не може да се достави за зајмове и кредите са повезаним лицима

3. Шта је то трансакција и како се утврђује њена вредност?

4. Да ли се приликом утврђивања укупне вредности трансакција за потребе примене вредносног критеријума од 8.000.000 динара узима и вредност зајмова и кредита или их треба изузети из укупне вредности трансакција?

5. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику и код трансакција продаје капиталне имовине?

6. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику код трансакција набавке сталних средстава која подлежу обрачуну пореске амортизације?

7. Исказивање података у пореском билансу код обвезника који извештај о трансферним ценама достављају у скраћеном облику

Утврђивање и исказивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у пореском билансу

1. Утврђивање корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција и исказивање у пореском билансу (ред. бр. 50 ПБ 1, односно ред. бр 46 ПБ 2)

1.1. Утврђивање износа позитивне разлике прихода и расхода по основу трансферних цена

1.2. Могућност умањења износа који се укључује у пореску основицу – утврђивање негативне разлике прихода и расхода

1.3. Утврђивање корекције у закључку документације и исказивање у пореском билансу

1.4. Уношење података по основу трансферних цена на позицијама информативног карактера

1.5. Пример утврђивања корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција у закључку документације и исказивања у пореском билансу

2. Утврђивање корекције по основу капиталних добитака и губитака и исказивање у пореском билансу

3. Утврђивање корекције по основу пореске амортизације за средства набављена од повезаних лица и њено исказивање у пореском билансу

4. Корекције по основу усклађивања расхода који се у целини не признају у пореске сврхе – поклони чији је прималац повезано лице и затезне камате између повезаних лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПДП И КРЕДИТИ

Обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација пореза на Обрасцу ПДП(правна лица која састављају Образац ПБ 1)

1. Уводне напомене

2. Пореска пријава – Образац ПДП

2.1. Подаци значајни за утврђивање пореске обавезе

Умањење обрачунатог пореза за концесиона предузећа

Умањење обрачунатог пореза предузећа за радно оспособљавање инвалидних лица

Умањење обрачунатог пореза по основу улагања

Умањење обрачунатог пореза по основу пореза плаћеног у иностранству

Увећање обрачунатог пореза

Утврђивање коначне пореске обавезе и износа за плаћање пореза

2.2. Утврђивање аконтације пореза

3. Порески кредит по основу улагања у сопствену делатност

3.1. Образац ПК за 2015. годину

3.2. Губитак права на порески кредит у случају отуђења основних средстава пре истека рока од три године

3.3 Губитак права на порески кредит који је коришћен по основу уплате аванса

3.4. Губитак права на даље коришћење неискоришћеног пореског кредита

4. Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година

4.1. Образац СУ

5. Пореско ослобођење по основу улагања на рок од пет година

5.1. Образац СУ 2

6. Обвезници из чл. 50а и 50б Закона који стекну имовину статусном променом

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству

1. Порески уговори и порез на добит огранка

2. Остваривање права на порески кредит према члану 51. Закона о порезу на добит

3. Остваривање права на порески кредит позивањем на порески уговор којим је предвиђен метод изузимања за отклањање двоструког опорезивања

4. Остваривање права на порески кредит позивањем на пореског уговор којим је предвиђен метод кредита за отклањање двоструког опорезивања

5. Остваривање права на порески кредит позивањем на порески уговор, којим је предвиђен метод кредита за уштеђени порез

6. Нису испуњени услови за остваривање пореских уштеда у погледу пореза на добит

7. Какав је утицај коришћења права на порески кредит и права на изузимање од опорезивања по основу пореза на добит сталне пословне јединице у иностранству на утврђивање висине аконтације пореза на добит?

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу дивиденди које нерезидентна филијала исплаћује резидентном матичном правном лицу

1. Порески третман прихода од дивиденде

1.1. Приходи од дивиденде

1.2. Исплатилац дивиденде је резидентно правно лице

1.3. Исплатилац дивиденде је нерезидентно правно лице које не испуњава услове из чл. 52.
и 53. Закона

2. Порески кредит по основу дивиденде коју резидентном обвезнику исплаћује нерезидентна филијала (утврђивање кредита у складу са Законом)

2.1. Услови за остваривање пореског кредита

2.2. Принцип остваривања пореског кредита

2.3. Документација која се подноси уз пореску пријаву

2.4. Утврђивања курса по којем се врши прерачун на динаре

2.5. Примери обрачуна и исказивања пореског кредита 

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари

1. Приходи од камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари

2. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате, ауторске накнаде, дивиденде и приходе од давања у закуп покретних и непокретних ствари према члану 53а Закона

2.1. Услови за остваривање кредита

2.2. Принцип остваривања пореског кредита

2.3. Утврђивања курса по којем се врши прерачун на динаре

2.4. Примери обрачуна и исказивања пореског кредита 

2.5. Немогућност преношења пореског кредита

3. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате, ауторске накнаде, дивиденде и приходе од давања у закуп покретних и непокретних ствари према УГОВОРУ

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – КОНСОЛИДОВАЊЕ

Пореско консолидовање

1. Разлике између пореског консолидовања и консолидовања финансијских извештаја

2. Услови за пореско консолидовање

3. Попуњавање Обрасца КПБ – Консолидовани порески биланс

4. Пример пореског консолидовања

5. Исказивање података у појединачним пореским билансима и пријавама

6. Остала мишљења Министарства финансија о пореском консолидовању

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ

Обрачун пореза на добит сталне пословне јединице (огранка) страног правног лица

1. Појам СПЈ у Закону и пореским уговорима

1.1. Основни облик СПЈ

1.2. „Грађевинска“ СПЈ

1.3. „Заступничка“ СПЈ

1.4. „Негативна листа“

2. Опорезивање добити СПЈ

2.1. СПЈ примењује правила о трансферним ценама

2.2. На трансфер добити иностраној централи не плаћа се порез по одбитку

2.3. СПЈ нема обавезу обрачуна и плаћања пореза по одбитку на приходе из члана 40. Закона

2.4. Порески третман расхода по основу камата и ауторских накнада које се исплаћују нерезидентној централи

2.5. Када СПЈ нерезидентног обвезника остварује приходе из члана 40 Закона, не плаћа се порез по одбитку, односно по решењу, изузев када је из ЈППС

2.6. Када СПЈ нерезидентног правног лица том лицу исплаћује накнаду по основу закупа непокретности и покретних ствари, порез се утврђује по решењу надлежног пореског органа, а расход по том основу признаје се у пореском билансу

3. Порески биланс огранка, односно сталне пословне јединице која води пословне књиге – Образац ПБ 1

3.1. Умањење опорезиве добити по основу губитака из ранијих година

4. Састављање финансијских извештаја огранка страног правног лица за 2015. годину

5. Књижење специфичних трансакција са нерезидентном централом

6. Порески биланс сталне пословне јединице која не води пословне књиге – Образац ПБПЈ

7. Пословање огранка из угла девизних прописа

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације
или стечаја

1. Увод

2. Финансијско извештавање у случају стечаја и ликвидације

2.1. Финансијско извештавање на дан отварања поступка ликвидације и утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

2.2. Састављање образаца финансијских извештаја на крају 2015. године за правна лица која су у току године састављала ванредне финансијске извештаје у поступку стечаја и ликвидације

3. Измене у у вези са ликвидацијом и стечајем обвезника које се примењују од 1. јануара 2016. године

4. Утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

5. Примена различитих правила за утврђивање пореза на добит у зависности од тога када је покренут поступак ликвидације или стечаја, односно која фаза поступка стечаја се спроводи

6. Утврђивање пореза на добит правних лица код којих је поступак ликвидације, односно стечаја започет почев од 26.12.2014. године

7. Утврђивање пореза на добит као позитивне разлике вредности имовине

7.1. Порез на добит у току и приликом окончања поступка ликвидације, односно стечаја ако је поступак отпочео до 25. децембра 2014. године

7.2. Порез на добит за период од дана правноснажности решења о настављању стечајног поступка банкротством до дана правноснажности решења о закључењу стечајног поступка банкротством ако је поступак отворен почев од 26. децембра 2014. године

7.3. Пример утврђивања пореза на добит

8. Периоди за које се утврђују пореске основице за плаћање пореза на добит за привредно друштво у ликвидацији, односно стечају

9. Опорезивање остатка имовине ликвидационе масе изнад вредности уложеног капитала

10. Аконтација пореза на добит не плаћа се у поступку ликвидације, односно стечаја

11. Резиме

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Начин утврђивања и плаћања пореза на имовину и подношење пореских пријава
за 2016. годину

1. Начин утврђивања пореза за обвезнике који воде пословне књиге

1.1. Ко су обвезници који воде пословне књиге

1.2. На која се права на непокретности плаћа порез на имовину

1.3. Врсте (групе) непокретности

1.4. Начин утврђивања пореске основице

1.5. „Фер вредност“ као пореска основица

1.6. „Тржишна вредност“ као пореска основица

1.7. Књиговодствена вредност као пореска основица

1.8. Утврђивање пореске основице применом просечне цене м2 за најопремљенију зону

1.9. Утврђивање пореске основице када орган локалне самоуправе не донесе акт којим се утврђују просечне цене м2 за одговарајуће зоне, као ни за најопремљенију зону

1.10. Пореска стопа

1.11. Пореска ослобођења

1.12. Утврђивање и плаћање пореза

1.13. Начин попуњавања пореске пријаве и прилога уз пријаву

2. Начин утврђивања пореза за обвезнике који не воде пословне књиге

2.1. Ко су обвезници који не воде пословне књиге

2.2. Начин утврђивања пореске основице и пореске стопе

2.3. Пореска ослобођења и порески кредит

2.4. Рокови за плаћање пореза и подношење пореске пријаве на Обрасцу ППИ-2

 

ПДВ И АКЦИЗА

Нови усклађени износи акциза и накнада прописаних Законом о дувану

1. Усклађени динарски износи акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности, кафу и дуванске прерађевине

2. Нови износи акциза који се могу рефундирати од 25. јануара 2016. године

3. Усклађени износи накнада прописаних Законом о дувану

 

ЦАРИНЕ

Примена осталих царинских дажбина у 2016. години

У в о д

1. Посебне дажбине за пољопривредне и прехрамбене производе

2. Сезонске царинске стопе

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Утврђивање пореза на добит за 2015. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

2. Отварање пословних књига за 2016. годину

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање на дан 1. јануар 2015. године (стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату и ауторске накнаде са примерима обрачуна пореза по одбитку)

Државе са којима је Република Србија закључила Уговор

Државе са којима је уговор потписан и у току је поступак потврђивања

Државе са којима је уговор парафиран

Државе са којима су у току преговори ради закључења уговора

Размена Нацрта уговора и припреме за будуће преговоре

Стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату и ауторске накнаде

Дивиденде

Обрачун фискалних обавеза по домаћем пореском законодавству Републике Србије и уговорима о избегавању међународног двоструког опорезивања

Закључак

 

РАЧУНОВОДСТВО

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

1.1. Процењивање расхода

1.2. Утврђивање прихода

1.3. Утврђивање резултата пословања

2. Састављање финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

2.1. Уводне напомене

2.2. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

2.3. Достављање редовних годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у регистар

2.4. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

2.5. Састављање образаца финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

2.6. Достављање финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању Комисији за хартије од вредности

2.7. Процењивање финансијских инструмената

2.8. Утврђивање финансијског резултата

3. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

3.1. Законска регулатива

3.2. Специфичности рачуноводства инвестиционих фондова и друштва за управљање инвестиционим фондовима

3.3. Обрасци за састављање финансијских извештаја

4. Састављање финансијских извештаја даваоца финансијског лизинга

4.1. Уводне напомене

4.2. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

4.3. Достављање редовних годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у Регистар

4.4. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

4.5. Процењивање позиција у финансијским извештајима даваоца финансијског лизинга

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Најнижа прописана основица за обрачун социјалних доприноса (од 1. фебруара до 30. априла 2016. године)

2. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

3. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

4. Објављена је допуна Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу

5. Објављена је просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2015. години

6. Обавештење Пореске управе о БОП-у за уплату месечних аконтација пореза на добит

7. Годишњи износ личних примања која недобитна организација исплаћује запосленима, директорима и са њима повезаним лицима као услов за пореско ослобођење из члана 44. Закона о порезу на добит за 2015. годину

8. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31.12.2015. године

9. Усклађени су динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о ПДВ

10. Нова Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Рачуноводство

Платни промет

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!