ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

25. јануар 2016.

БРОЈ 3
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 3 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 22. јануара 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 3 могу преузимати од уторка, 26 јануара 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 3 СУ:

 

ПДВ И АКЦИЗА

Годишњи обрачун акцизе за 2015. годину

1. Увод

2. Новине у прописима који се примењују на годишњи обрачун акцизе за 2015. годину

3. Прописи о акцизама

4. Годишњи обрачун акцизе

5. Преглед износа и стопа акциза у 2015. години

6. Састављање годишњег обрачуна акцизе

7. Ослобођења од плаћања акцизе

8. Умањење обрачунате акцизе

9. Рефакција акцизе плаћене на извезене акцизне производе

10. Рефакција акцизе плаћене на деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе, превоз у унутрашњем речном саобраћају и грејање

11. Рефакција акцизе плаћене на деривате нафте и биотечности који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

12. Повраћај акцизе

13. Промет акцизних производа на територију АП Косово и Метохија за време важења резолуције Савета безбедности ОУН број 1244

14. Отпремање акцизних производа на територију АПКМ и допремање акцизних производа са територије АПКМ

Стицање статуса претежног извозника по прописима о ПДВ у 2016. години

1. Стицање статуса претежног извозника у 2016. години, на основу података о извршеном извозу добара у 2015. години, исказаних у финансијском извештају за 2015. годину – подношењем Обрасца ПИД ПДВ

2. Стицање статуса претежног извозника у 2016. години на основу података о извозу добара у периоду од 1. јануара 2016. године до истека пореског периода у 2016. години, за који подноси пореску пријаву – подношење Обрасца ПИД ПДВ 1 –

 


 

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених који немају карактер зараде, који се примењују од 1. фебруара 2016. до 31. јануара 2017. године

1. Накнада трошкова превоза

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и у иностранству)

4. Исплата других примања запосленом у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

5. Солидарна помоћ

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Јубиларна награда

8. Стипендије и кредити ученицима и студентима и хранарина спортистима аматерима

9. Премије за добровољно додатно осигурање

10. Добици од игара на срећу

11. Награде, новачне помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

Обрачун пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада запослених почев од 1. фебруара 2016. године

1. Основица за обрачун пореза на зараде

2. Умањење пореске основице

3. Коефицијенти за прерачун са нето на бруто

Дневнице за службена путовања у иностранство

1. Неопорезиви износ дневнице

2. Дужина трајања службеног путовања у иностранство

3. Обрачун дневница за службено путовање

4. Примери обрачуна дневница

 

РАЧУНОВОДСТВО

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица и предузетнике који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, стечаја и ликвидације

Рачуноводствено обухватање државних давања

1. Појам и дефиниција државних давања

2. Основне разлике Одељка 24 МСФИ за МСП и МРС

3. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

4. Прелазак на прву примену МСФИ за МСП и новог Правилника за микро и друга правна лица у 2015. години

5. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују потпуне МСФИ

6. Донације добијене од невладиних развојних агенција

Стална средства намењена продаји

1. Стална средства намењена продаји у складу са МСФИ за МСП

2. Стална средства намењена продаји у складу са МРС/МСФИ

3. Стална средства набављена ради даље продаје

4. Стална средства која су коришћена, а за која је донета одлука о продаји

5. Промена плана продаје

6. Средства пословања које се обуставља

Обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију за 2015. годину у складу са МРС 19 и МСФИ за МСП 

1. Препоруке у погледу актуарских претпоставки

2. Препорука у погледу усвајања рачуноводствених политика по питању резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

3. Нека објашњења у погледу обрачуна резервисања за отпремнине

4. Књижење резервисања

5. Обелодањивање резервисања

Резервисања за трошкове и ризике 

1. Појам резервисања

2. Признавање резервисања

3. Обавезност резервисања и рачуноводствене политике

4. Признавање расхода по основу резервисања у пореском билансу

5. Почетно и накнадно одмеравање резервисања (процена, преиспитивање и употреба резервисања)

6. Обавеза дисконтовања

7. Резервисања за трошкове у гарантном року

8. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

9. Резервисања за трошкове реструктурирања

10. Резервисања за трошкове судских спорова

11. Остала резервисања у складу са МРС 37

12. Резервисања за задржане кауције и депозите

13. Исказивање обавеза по основу краткорочних резервисања

14. Надокнаде од других

15. Потенцијалне обавезе и потенцијална имовина

16. Обелодањивање резервисања, потенцијалних обавеза и потенцијалне имовине

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Предузетници – уводне напомене

1. Паушално опорезовани предузетници

2. Предузетници који воде књиге по систему простог књиговодства

3. Предузетници који воде књиге по систему двојног књиговодства

Предузетник према Закону о привредним друштвима – практична примена одредаба

Појам предузетника

Време на које се предузетник региструје

Имовина и одговорност за обавезе

Пословно име предузетника

Седиште предузетника и издвојено место обављања делатности

Делатност предузетника

Пословођа и остали запослени

Прекид обављања делатности

Губитак својства предузетника и континуитет обављања делатности од стране наследника

Наставак обављања делатности у форми привредног друштва (трансформација предузетника)

Вођење пословних књига по систему простог књиговодства

1. Пословне књиге по систему простог књиговодства

2. Вођење пословне књиге ПК 1 – Пословна књига прихода и расхода

3. Вођење пословне књиге ПК 2 – Књига основних средстава и ситног инвентара

4. Финансијски резултат пословања – Образац БУ – Биланс успеха

5. Остале евиденције

5.1. КЛ – Калкулација продајне цене

5.2. ДПУ – Лист дневног промета угоститеља

5.3. ГП – Евиденција о готовим производима

5.4. КР – Пријемно- евиденциони лист комисионе робе

5.5 Евиденција ПМ – Евиденција о куповини, преради, производњи и промету производа од племенитих метала и драгог камења

5.6. КПО – Пословна књига о оствареном промету паушално опорезованих обвезника

Утврђивање пореза на нето приход од самосталне делатности за 2015. годину

1. Обавеза састављања и достављања финансијских извештаја и пореске пријаве и пореског биланса ПБ 2 пореском органу

1.1. Предузетници и трансферне цене

2. Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2014. годину

2.1. Резултат у Билансу успеха

2.2. Добици и губици од продаје имовине из члана 27. Закона (исказани у Билансу успеха)

2.3. Усклађивање расхода

2.4. Усклађивање прихода

2.5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

2.6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.8. Опорезива добит

2.9. Капитални добици и губици

2.10. Обрачунати порез

3. Утврђивање обавезе пореза на нето приход и социјалних доприноса за 2015. годину и аконтација за 2016. годину на Обрасцу ППДГ-1С

3.1. Информативни подаци који се уносе у Образац ППДГ-1С

3.2. Подаци за новоосноване предузетнике

3.3. Подаци о пословном резултату

3.4. Подаци значајни за остваривање пореских подстицаја и пореских кредита

3.5. Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу

3.6. Подаци о основици доприноса и о обрачунатим доприносима

3.7. Подаци значајни за утврђивање висине аконтације пореза и доприноса

3.8. Подаци значајни за измену месечне аконтације

3.9. Остали подаци који се исказују у пореској пријави

 

ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА (НЕДОБИТНА)

Друга правна лица која нису основана ради обављања делатности у циљу стицања добити

1. Рачуноводствени прописи које примењују друга правна лица која нису основана ради стицања добити (у даљем тексту: друга правна лица)

1.1. Друга правна лица која примењују Правилник за микро правна лица

1.2. Друга правна лица која су одлучила да примењују МСФИ за МСП

2. Прописи о порезу на добит које примењују друга правна лица која нису основана ради стицања добити

3. Припреме за састављање финансијских извештаја других правних лица

4. Састављање образаца финансијских извештаја за друга правна лица која примењују посебне прописе за друга правна лица

4.1. Састављање финансијских извештаја у случају статусних промена, ликвидације и стечаја, као и код новооснованих других правних лица

4.2. Састављање Обрасца Биланс успеха

4.3. Састављање Обрасца Биланс стања

4.4. Састављање Напомена уз финансијске извештаје

4.5. Састављање Статистичког извештаја за друга правна лица

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица

1. Дефиниција другог правног лица као обвезника пореза на добит

2. Утврђивање пореза на добит

2.1. Приходи који нису предмет опорезивања

2.2. Приходи остварени на тржишту који су предмет опорезивања

3. Пореско ослобођење

4. Порески биланс – Образац ПБН 1

5. Пореска пријава – Образац ПДП

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измене прописа о обављању мењачких послова

2. На интернет сајту Централног регистра обавезног социјалног осигурања дато је упутство за послодавце у вези са променом основа осигурања и издавања уверења у вези са упућивањем запослених на привремени рад у иностранство

3. Зарада по акцији

4. Потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Републиком Корејом

5. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порез на употребу, држање и ношење добара

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару
2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!