ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

29. децембар 2016

БРОЈ 24
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 24 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 28. децембра 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 24 могу преузимати од петка, 30. децембра 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 24 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Усвојене измене и допуне Закона о ПДВ

1. Новине у Закону о ПДВ

2. Обавеза евидентирања страног лица за обавезу плаћања ПДВ

3. Измене правила о одређивању места промета услуга

3.1. Одређивање места промета услуга када је прималац услуга порески обвезник, односно лице које није порески обвезник

3.1.1. Примери одређивања места промета услуга које пружа обвезник ПДВ чије је седиште у Републици

3.1.2. Примери одређивања места промета услуга које пружа страно лице које се није евидентирало за обавезу плаћања ПДВ

3.2. Место промета услуга у вези са непокретностима, као и услуга превоза лица и добара

3.2.1. Услуге у вези са непокретностима

3.2.2. Одређивање места промета услуга превоза лица

3.2.3. Одређивање места промета услуга превоза добара

3.3. Услуге за које се местом промета сматра место где је услуга стварно пружена

3.3.1. Услуге из области културе, уметности, спорта, науке и образовања, забавно–естрадне и сличне услуге

3.3.2. Место промета помоћних услуга у вези са превозом

3.3.3. Место промета услуга процене покретних ствари, односно радова на покретним стварима

3.3.4. Место промета услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места

3.4. Место промета услуга изнајмљивања превозних средстава на краћи период

3.5. Место промета услуга изнајмљивања превозних средстава лицу које није порески обвезник, осим изнајмљивања на краћи временски период

3.6. Услуге за које се местом промета сматра место седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга

3.6.1. Услуге у вези са преносом, уступањем и давањем на коришћење ауторских права и других права интелектуалне својине

3.6.2. Услуге оглашавања

3.6.3. Услуге саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличне услуге, као и преводилаца за услуге превођења

3.6.4. Услуге обраде података и уступања, односно давања информација

3.6.5. Услуге преузимања обавеза да се у потпуности или делимично одустане од обављања неке делатности или од коришћења неког права

3.6.6. Услуге банкарског и финансијског пословања у области осигурања укључујући реосигурање, осим изнајмљивања сефова

3.6.7. Услуге стављања на располагање особља

3.6.8. Услуге изнајмљивања покретних ствари, осим превозних средстава

3.6.9. Услуге омогућавања приступа мрежи природног гаса, мрежи за пренос електричне енергије и мрежи за гајење, односно хлађење

3.6.10. Услуге телекомуникација

3.6.11. Услуге радијског и телевизијског емитовања

3.6.12. Услуге пружене електронским путем

3.7. Услуге посредовања при промету добара или услуга која се пружа лицу које није порески обвезник

3.8. Место промета услуга посредовања која се пружа пореском обвезнику


 

Донесен је Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској админи-страцији

1. Надлежност за одлучивање у другостепеном пореском поступку

2. Измене у вези са додељивањем и одузимањем ПИБ–а

3. Измене прекршајних одредаба

4. Остале измене и допуне

5. Ступање на снагу

Усвојене су измене и допуне Царинског закона

У в о д

1. Новине које доноси Закон

1.1. Измене у погледу надлежности у другостепеном поступку

1.2. Укидање царинских повластица за нову опрему

1.3. Нова решења у вези са царинским повластицама које су користиле особе са инвалидитетом и њихове организације

1.4. Укинута је царинска повластица на лекове за личну употребу

1.5. Накнадна контрола прихваћене декларације

2. Измене казнених одредаба

3. Ступање на снагу

Донет је Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору

Усвојене су измене и допуне Закона о акцизама

1. Новине прописане законом

2. Обрачун и плаћање акцизе на производе добијене прерадом, пржењем, паковањем и другим радњама које се врше у сврху производње кафе

3. Обвезник акцизе лице које стави у промет акцизне производе супротно одредбама закона

4. Измене одредаба о праву на повраћај акцизе

5. Право на рефакцију плаћене акцизе на извезене акцизне производе

6. Нови износи акциза на цигарете

6.1. Обавеза пописа залиха цигарета због повећања износа специфичне акцизе од 1. јануара 2017. године

7. Продужење ослобађања плаћања акцизе на деривате нафте који се користе за одређене намене

8. Продужен је досадашњи тромесечни обрачун акцизе до краја 2017. године

Измене и допуне подзаконских прописа о акцизама

1. Измене и допуне Правилника о начину обрачунавања акцизе

1.1. Допуне одредаба о достављању производног норматива Пореској управи за умањење обрачунате акцизе

1.2. Допуне одредаба о условима за остварење права на рефакцију акцизе од стране лица које је извезло акцизни производ

1.3. Достављање пореске пријаве за тромесечни обрачун акцизе почев од 1. јануара 2017. године искључиво у електронском облику

1.4. Достављање пореске пријаве за обрачун акцизе од случаја до случаја почев од 1. јануара 2017. године искључиво у електронском облику

1.5. Начин састављања и достављања тромесечног обрачуна акцизе Пореској управи за IV (четврти) квартал 2016. године

1.6. Начин састављања и достављања годишњег обрачуна акцизе за 2016. годину Пореској управи

2. Измене и допуне Правилника о рефакцији акцизе на деривате нафте који се користе у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

3. Измене и допуне Правилника о начину обрачунавања акцизе на електричну енергију

Новине у достављању и јавном објављивању финансијских извештаја за 2016. годину

1. Ажурирање података у евиденцији обвезника достављања ФИ

2. Формати датотека за достављање електронских докумената

3. Комуникација са обвезницима у поступку обраде финансијских и других извештаја

4. Захтев за јавно објављивање ФИ

5. Проширење предмета јавног објављивања

6. Правне последице јавног објављивања неисправних ФИ и списка обвезника који нису платили накнаду

7. Замена јавно објављене документације и посебних података

8. Проширење садржине базе података о бонитету коју води АПР

9. Пружање услуга бонитета

10. Рокови чувања

 

АКТУЕЛНО

Од 1. јануара 2017. године почиње обавеза електронског достављања извештаја за извршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ

1. Новине прописане новим Правилником

1.1. Прецизиран је рок за уплату средстава у Буџетски фонд

1.2. Омогућено је извршење обавезе запошљавања на основу већег броја уговора мање вредности

1.3. Прецизирано је који се податак узима као износ од 50% просечне зараде по запосленом за потребе уплате средстава у Буџетски фонд

1.4. Прописана је обавеза подношења Обрасца ИОСИ електронским путем

2. Садржина и начин попуњавања електронског Обрасца ИОСИ

2.1. Подаци о извештају

2.2. Подаци о послодавцу

2.3. Подаци о броју запослених

2.4. Начин извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

Од 1. јануара 2017. године плаћа се јединствена чланарина Привредној комори Србије

1. Ко су чланови коморе?

2. Ко је дужан да плаћа чланарину и колика је висина чланарине?

3. Ко није дужан да плаћа чланарину?

4. Начин и рокови плаћања чланарине

Актуелна питања у вези са применом Закона о јавним набавкама

Новине у Закону о порезу на добит правних лица, које се први пут примењују приликом утврђивања пореза на добит за 2016. годину (са посебним освртом на нове Обрасце ПБ 1 и ПДП)

1. Укратко о изменама Правилника о ПДП и Правилника о ПБ 1

2. Порески третман расхода по основу зарада и других примања запослених која се у складу са Законом о порезу на доходак сматрају зарадом

3. Раније непризнат расход по основу исправке вредности појединачних потраживања признаје се у пореском периоду у којем су накнадно испуњени прописани услови за признавање по основу отписа

4. Признавање отписа потраживања која су обухваћена УППР и (не)наплативих потраживања банке

5. Продаја непокретности у изградњи подлеже обавези обрачуна капиталних добитака

6. Измене у погледу признавања дугорочних резервисања у пореском билансу

7. Измене код пореских подстицаја из члана 50а ЗПДПЛ

8. Прецизирање појма недобитне организације као обвезника пореза на добит

9. Признавање расхода по основу давања учињених осталим пружаоцима услуга социјалне заштите

10. Остале измене

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порески третман давања поклона за новогодишње и божићне празнике

1. Поклони деци запослених радника

1.1. Исплата у новцу

1.2. Давања у роби

1.3. Давања из средстава синдиката

2. Исплате и поклони пензионерима, пословним партнерима и другим лицима која нису у радном односу код послодавца

2.1. Давања поклона пословним партнерима из аспекта пореских закона

3. Организовање новогодишњег програма за децу

4. Давање новогодишњих поклона запосленима у новцу или роби

5. Исплате и давања у новцу или добрима деци без родитељског старања, деци војних инвалида из средстава хуманитарних, социјалних и других организација правних и физичких лица

6. Поклони деци запослених у јавним службама, државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе за Нову годину и Божић

Потврда физичким лицима о висини прихода иплаћеном порезу по одбитку на Обрасцу ППП-ПО

Недокументовани трошкови и расходи који нису за обављање делатности: прoблеми са тумачењима у пракси

1. Шта се сматра трошковима који нису документовани?

2. Шта се сматра трошковима који нису за обављање делатности?

Примери издатака непословног карактера који се за потребе пореског биланса не сматрају трошковима који нису за обављање делатности (признају се у пореском билансу)

Примери издатака непословног карактера који се за потребе пореског биланса сматрају трошковима који нису за обављање делатности (не признају се у пореском билансу)

3. Консултантске, менаџерске, маркетиншке и сличне услуге од повезаног правног лица

4. Расходи камата за зајам/кредит примљен од повезаног правног лица који је искоришћен за улагање у стицање удела/акција у другом привредном друштву

5. Исправка вредности и отпис потраживања од повезаног лица за дато јемство

6. Случај из праксе са консултантским услугама које су пореском обвезнику извршила домаћа повезана правна лица

 

ПДВ И АКЦИЗА

Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2016. године

A. Утврђивање сразмерног одбитка претходног пореза у току године

1. Подела претходног пореза према економској припадности

1.1. Поступак код пријема рачуна или другог документа за набавку добара и услуга у пореском периоду

2. Подела претходног пореза према сразмерном учешћу промета – сразмерни порески одбитак (рачуни разврстани у групу 3.Б)

2.1. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка

3. Обавеза или могућност коришћења сразмерног одбитка претходног пореза

4. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност са ПДВ са правом на претходни порез

5. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност ослобођена ПДВ без права на претходни порез

Б. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2016. године

1. Који обвезници су дужни да изврше исправку сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2016. године

2. Када се врши исправка сразмерног одбитка претходног пореза

3. Начин на који се врши исправка сразмерног пореског одбитка за 2016. годину

4. Књижење исправке сразмерног пореског одбитка за 2016. годину

5. Исказивање исправке сразмерног дела пореског одбитка у пореској пријави за последњи порески период

6. Припрема података за исправку сразмерног пореског одбитка за 2016. годину

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Случајеви у којима се наплате и исплате новчаних средстава названих накнадом штете у вези са пословањем обвезника ПДВ сматрају накнадом за опорезиву услугу

1.1. Одустајање од резервисаног хотелског смештаја

1.2. Одустајање купца од резервисане испоруке добара за коју се уговором обавезао на плаћање накнаде

1.3. Одустајање од уговореног закупа пословног објекта једностраним раскидом уговора

2. У којим случајевима се хотелски смештај пословних партнера и других физичких лица не сматра репрезентацијом по прописима о ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Исправка одбитка претходног пореза у случају отписа потраживања по основу плаћеног аванса за набавку добара

2. Обвезник може да користи право на претходни порез за набавку цвећа и других предмета за украшавање административних просторија

3. Утврђивање права на претходни порез за рекламне огласе објављене у месечном часопису који се издаје крајем претходног месеца

4. Накнадни трошкови у вези са закупљеним простором, које закуподавац префактурише закупцу, опорезују се као закупнина

5. Обвезник ПДВ не обрачунава ПДВ на услуге одржавања, поправки и друге издатке у случају када је путнички аутомобил дат на коришћење другом правном лицу

6. У случају када обвезник продаје робу по цени нижој од набавне, основица за обрачун ПДВ је продајна цена

7. ПДВ надокнаду не обрачунава и не плаћа лице које није обвезник ПДВ

8. Правно лице може да се по сопственом опредељењу евидентира у систем ПДВ, у случају када остварује укупан промет мањи од осам милиона динара

9. Префактурисање улагања у пословни простор, које закуподавац врши закупцу

10. Превоз грађевинске опреме до градилишта, који врши извођач радова, сматра се споредним прометом и за ту услугу извођач не може да изда посебан рачун са обрачунатим ПДВ

11. Настанак ПДВ обавезе код услуга чије пружање почиње пре 31.12.2016, а завршава се 1.01.2017. године

12. Основицу за ПДВ на мањак добара увек чини набавна цена или цена коштања, без ПДВ

13. Обвезник ПДВ дужан је да изврши исправку претходног пореза у случају отписа датог аванса по основу кога је остварио право на претходни порез

14. Приликом отписа неупотребљивих налепница обвезник ПДВ не обрачунава ПДВ, а за промет старог папира порески дужник је купац секундарних сировина

15. Основица за интерни обрачун ПДВ за радове из области грађевинарства

16. Замена камера на постојећем систему видео надзора не сматра се радовима из области грађевинарства

17. Резидентни исплатилац не врши исправку одбитка претходног пореза уколико накнадно прибави потврду о резидентности али не поднесе захтев за повраћај

18. Погрешно фактурисана накнада за комуналне услуге (књижно одобрење или нови рачун)

19. Обавеза одређивања пореског пуномоћника од стране представништва стране компаније

20. Промет половних возила (примена одредаба члана 36. Закона о ПДВ)

21. Обавеза уношења у ПП ПДВ некомерцијалне вредности бесплатне пошиљке узорака у иностранство

22. Обавеза достављања Обрасца ИЕПДВ новооснованог предузећа

23. Уградња сопствене робе (резервних делова) приликом поправке својих теретних возила

24. Место промета консултантских услуга при монтажи генератора на електрани у Шведској

25. Унос вредности враћене робе инодобављачу у одговарајуће поље Обрасца ПП ПДВ (за коју је он накнадно издао књижно одобрење)

26. Место промета услуге изнајмљивања канцеларијског контејнера

27. Порески третман прихода од издавања у закуп локала Исламској заједници

28. Да ли је реч о измени основице у случају када приликом фактурисања, добављач исправи грешку одмах (у моменту промета – издавања рачуна) односно, изда само нови – исправан рачун купцу (купац добија само исправан рачун)

29. Провална крађа у малопродајном објекту (обавеза обрачуна ПДВ)

30. Заједничка продаја производа и право одбитка по трошковима за гориво

31. Место промета услуге рекламирања у случају када је страна фирма ангажовала огранак из иностранства (регистрован у Београду) за обављање услуга у Црној Гори

32. Порески третман употребе сопствених производа у рекламне и пропагандне сврхе (давање узорака пословним партнерима)

33. Порески третман поклањања узорака цемента купцу

34. Место промета услуге израде wеbshop-а

Годишње извештавање према прописима о дувану 

1. Евиденције и извештаји који се достављају Управи за дуван

1.1. Евиденција произвођача дуванских производа

1.2. Евиденција трговаца на велико дуванским производима

1.3. Евиденција трговаца на мало дуванским производима

1.4. Евиденција увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

1.5. Евиденција извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

2. Обрасци за извештавање и адреса за достављање

3. Евиденције и извештаји који се достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине

3.1. Обрасци за произвођаче дувана

3.2. Обрасци за обрађиваче дувана

 

ЦАРИНЕ

Царинска тарифа за 2017. годину

У в о д

1. Разлози за доношење Уредбе за 2017. годину

2. Основне карактеристике Уредбе за 2017. годину

3. Усаглашавање преференцијалних стопа за 2017. годину

4. Усаглашавања превода наименовања и напомена

5. Номенклатурне промене

6. Закључна разматрања

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ОЕЦД/Г20 БЕПС Пројекат– Закључење Мултилатералног инструмента

Резиме:

I. Разлози за закључење Мултилатералног уговора

II. Основна решења која садржи Мултилатерални уговор

III. Функционисање Мултилатералног уговора

IV. Оцена потребе финансијских средстава за извршење Мултилатералног уговора

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Јемство и блокада рачуна дужника

1. Основни елементи уговора о јемству

1.1. Како одговара јемац

1.2. Прелаз потраживања на јемца

1.3. Врсте јемства

2. Јемство и Одлука о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента

3. Јемство и Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

4. Јемство и блокада рачуна дужника у моменту закључења уговора о јемству

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину

2. Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему

3. Евидентирање курсних разлика код буџетских корисника

4. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–децембар 2016. године

5. Повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2016. годиниУпутство за повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2016. години на рачун извршења Буџета Републике Србије

6. Основице за обрачун и исплату плата у јавним службама почев од децембра 2016. године

7. Основица за обрачун и исплату плата запослених у Министарству унутрашњих послова почев од плате за децембар 2016. године

8. Основица за обрачун и исплату плата професионалних припадника Војске Србије почев од плате за децембар 2016. године

9. Основица за обрачун и исплату плата припадника Безбедносно-информативне агенције, почев од плате за децембар 2016. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измењен је Образац ЈРППС – Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника

2. Обавеза извештавања о пословима са хартијама од вредности

3. Државни и верски празници у јануару и фебруару 2017. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2017. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!