ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

2. децембар 2016

БРОЈ 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 23 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 2. децембра 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 23 могу преузимати од уторка, 6. децембра 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 23 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Примена измењених МСФИ и МСФИ за МСП приликом састављања финансијских извештаја за 2016. годину

Контроверзе у вези са применом МСФИ за мала и средња правна лица у Србији

1. Уводне напомене

2. Кључне карактеристике МСФИ за МСП

3. Примена МСФИ за МСП у свету

4. Став Европске уније према МСФИ за МСП

5. Разлике између МСФИ за МСП и нове рачуноводствене Директиве ЕУ

6. Извештај Светске банке о поштовању прописа и стандарда из области рачуноводства за Србију за 2015. год. (ROSC Србија)

7. Неповољне последице примене МСФИ за МСП на мала правна лица и утицај на ризике пословања

8. Закључак


 

АКЦИЗА И ПДВ

Обрачун акцизе за период јануар–децембар 2016. године 

1. Увод

2. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

2.1. Акцизе на биогорива и биотечности

2.2. Акциза на остале деривате нафте

2.3. Усклађивање акциза на деривате нафте

2.4. Поступак и начин одобравања акцизних складишта

3. Акциза на дуванске прерађевине у 2016. години

3.1. Минимална акциза на дуванске прерађевине

3.2. Нови динарски износи акциза на цигарете од 1. јула 2016. године

4. Акциза на течност за пуњење електронских цигарета и на несагоревајући дуван

5. Акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу

5.1. Обрачунавање акцизе од стране обвезника акцизе – снабдевача електричном енергијом и основица за обрачун акцизе

5.2. Поступак обрачуна акцизе од стране обвезника акцизе – снабдевача електричном енергијом

6. Акциза на алкохолна пића

7. Обавеза обележавања цигарета и алкохолних пића контролним акцизним маркицама

8. Рокови плаћања акцизе

9. Преглед износа и стопа акциза у 2016. години

10. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

10.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1, 2, 3 и 4

11. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период октобар–децембар 2016. године

12. Ослобођења од плаћања акцизе

13. Умањење обрачунате акцизе

14. Рефакција акцизе

15. Повраћај акцизе

16. Вођење евиденције о стању и кретању преузетих контролних акцизних маркица

17. Враћање неискоришћених акцизних маркица и одређивање броја оштећених акцизних маркица

18. Достављање података о стању залиха нискоалкохолних пића пописаних на дан 31.12.2015. године до утрошка тих залиха

Специфичности у примени прописа о ПДВ на крају 2016. године

1. Застарелост права на претходни порез на крају 2016. године

2. Тромесечни порески обвезник може да поднесе захтев надлежном пореском органу за промену пореског периода у календарски месец, најкасније до 15. јануара 2017. године

3. Тромесечни порески обвезник којем је Пореска управа одобрила за 2016. годину промену пореског периода у месечни, ако жели да и у 2017. години буде месечни обвезник, треба да поднесе захтев Пореској управи, најкасније до 15. јануара 2017. године

4. Обвезници ПДВ који су први пут започели ПДВ активност у 2015. години, за које је порески период у 2015. и 2016. години календарски месец, уколико желе да и у 2017. години задрже тај статус, треба да поднесу захтев Пореској управи до 15. јануара 2017. године

5. Обвезници ПДВ који су се добровољно пријавили у систем ПДВ на почетку 2015. године, уколико желе могу на почетку 2017. године да поднесу захтев за брисање из евиденције за ПДВ

6. Обвезник ПДВ дужан је да надлежном пореском органу уз последњу пореску пријаву за 2016. годину достави обавештење о лицима која су му у 2016. години вршила испоруку секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, без ПДВ

7. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2016. године

8. Порески период у којем је обвезник ПДВ дужан да обрачуна и плати ПДВ обавезу на разлике по попису за 2016. годину

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Уговорена новчана казна није предмет ПДВ

2. Превоз добара опорезује се као споредни промет по стопи по којој се опорезује главни промет добара

3. Израда монтажног спортског објекта и причвршћивање за бетонско постоље сматра се пословима из области грађевинарства

4. Услуга тзв. лифтовања моста не сматра се услугом из области грађевинарства

5. Префактурисање геодетских такси опорезује се као споредан трошак уз промет геодетских услуга

6. Услуга пружена трпљењем у случају непружања услуге смештаја у хотелу, за коју није отказана резервација, опорезује се по стопи од 20%

7. Исправка погрешно испостављеног ПДВ рачуна, са ПДВ, за промет добара и услуга из области грађевинарства

8. Сторнирање рачуна у којем је грешком обрачунат ПДВ

9. Постављање бехатона и ивичњака на подлози од песка (а не од бетона) не спада у радове из области грађевинарства

10. За која улагања у закупљени објекат закупац врши исправку одбитка претходног пореза када престане да испуњава услове за остваривање овог права

11. Промет пуцвала (пресован и спакован у кесе) опорезује се као секундарна сировина

 

ПРИПРЕМА ЗА ФИ

Порески и рачуноводствени аспект враћања добара

1. Порески аспект враћања добара

1.1. Поступање купца и продавца када се враћање добара сматра изменом основице

1.2. Када се враћање добара сматра изменом основице?

1.3. Поступање продавца и купца када испоручена количина не одговара фактурисаној количини

2. Рачуноводствени аспект враћања непродатих добара

2.1. Повраћај добара у истом извештајном периоду

2.2. Повраћај добара након извештајног периода

Обезвређење некретнина, постројења и опреме

1. Правни оквир

2. Обавеза обезвређења некретнина, постројења и опреме

2.1. Поступак обезвређења некретнина, постројења и опреме

2.2 Назнаке о томе да је средство можда обезвређено

2.3. Утврђивање вредности средства која може да се поврати

2.4. Пример вредносног усклађивања ревалоризованих некретнина

2.5. Пример вредносног усклађивања за јединицу која ствара новац

3. Укидање губитка због обезвређења средстава

3.1. Укидање исправке вредности по основу обезвређења појединачног средства

3.2. Укидање губитка због обезвређења јединице која ствара новац

3.3. Укидање раније признатог губитка због обезвређења гудвила

3.4. Књижење укидања исправке вредности по основу обезвређења имовине

4. Обелодањивање

5. Порески аспект обезвређења

Обезвређење друге имовине

1. Обезвређење залиха

1.1. Обезвређење залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

1.2. Обезвређење залиха робе

1.3. Обезвређење залиха недовршене производње и готових производа

1.4. Порески аспект обезвређења залиха

2. Обезвређење сталних средстава намењених продаји

3. Обезвређење биолошких средстава и залиха у делатности пољопривреде

4. Обезвређење нематеријалних улагања

5. Обезвређење средстава за истраживање и процењивање минералних ресурса

6. Обезвређење средстава које је проистекло из уговора о изградњи

7. Обезвређење финансијских средстава

7.1. Обезвређење финансијских средстава која се обухватају по фер вредности кроз биланс успеха

7.2. Обезвређење хартија од вредности које се држе до доспећа

7.3. Обезвређење пласмана по кредитима

7.4. Обезвређење потраживања

7.5. Обезвређење финансијских средстава која су расположива за продају

Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, јубиларне награде и друга резер-висања по основу примања запослених

1. Примања запослених и резервисања која се по том основу исказују у нашим условима

2. Појам резервисања по основу примања запослених

3. Да ли уводити резервисања по овим основама?

4. Критички осврт на обавезу малих и средњих лица у погледу исказивања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларних награда запосленима

5. Резервисања по основу примања запослених из угла Закона о порезу на добит

6. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

6.1. Признавање и одмеравање резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

6.2. Отежавајући фактори за увођење резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у нашим условима

6.3. Основне разлике у Одељку 28 МСФИ за МСП у односу на МРС 19 у погледу резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

6.4. Резервисање за отпремнине приликом одласка у пензију код лица која примењују МСФИ за МСП

6.5. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19

7. Резервисања за јубиларне награде

8. Резервисања за неискоришћене дане годишњег одмора

 

ОСТАЛО

Право на прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода и застарелост права на прекњижавање

1. Дан плаћања пореза путем прекњижавања

2. Прекњижавање пореске обавезе

2.1. Подношење захтева за прекњижавање

2.2. Пример захтева за прекњижавање

3. Поступак Пореске управе по пријему захтева за прекњижавање више или погрешно уплаћених пореза и доприноса по одбитку у систему обједињене наплате

3.1. Пример прекњижавања у систему обједињене наплате

4. Поступак прекњижавања више плаћених осталих јавних прихода осим пореза и доприноса по одбитку

5. Обрачун камате

5.1. Дан доспелости

5.2. Примери обрачуна камате приликом прекњижавања

 6. Право обвезника на камату за више плаћени јавни приход

 7. Рок застарелости по захтеву за прекњижавање

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Од 1. јануара 2017. године почиње обавеза електронског достављања извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ

2. Предузетник који се определио за исплату личне зараде не сматра се запосленим лицем за потребе утврђивања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

3. Допуна Одлуке о висини трошкова за издавање здравствене картице

4. Обавештење о почетку исплате личне зараде, односно о престанку исплате личне зараде предузетника за 2017. годину

5. Од 1. јануара 2017. године приходи од издавања непокретности у закуп и приходи од издавања непокретности у подзакуп опорезују као посебна врста прихода грађана

6. Донета је Одлука о изменама и допуни Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу

7. Предлог Закона о проценитељима вредности непокретности

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!