ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

21. новембар 2016

ДВОБРОЈ 21 и 22
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 21 и 22 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 18. новембра 2016. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 21 и 22 могу преузимати од уторка, 22. новембра 2016. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 21 и 22 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Актуелности у вези са обавезним социјалним осигурањем оснивача – чланова привредног друштва и обавезним социјалним осигурањем странаца који на територији Србије обављају послове по различитим врстама уговора

1. Примена најниже месечне основице за уплату социјалних доприноса за оснивача – члана друштва приликом попуњавања ПП ОД-О

2. Странац као оснивач/члан привредног друштва који испуњава услове за обавезно социјално осигурање по српским прописима мора имати одобрен привремени боравак и додељен евиденциони број

3. Обавезно социјално осигурање странаца који обављају послове у складу са уговором о правима и обавезама директора на територији Србије и могућност ослобађања од обавезе социјалног осигурања по домаћим прописима

3.1. Странци који су у матичној држави осигурани по основу запослења

3.2. Странци коју су у матичној држави осигурани по основу уговорене накнаде

3.3. Странци корисници пензије иностраног фонда

4. Обрачун социјалних доприноса на уговорену накнаду странца који на територији Србије обавља послове по уговору о трговинском заступању, а у матичној држави је регистрован за обављање самосталне делатности агента у трговини


 

ПОПИС

Годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2016. године

I. Значај, организација, рокови и поступци вршења годишњег пописа

1. Законска обавеза вршења годишњег пописа

2. Организација годишњег пописа

3. Рокови и врсте пописа

4. Предмет пописа

5. Припреме за обављање пописа

6. Комисије за попис

7. Упутство за вршење пописа

8. Планови пописа

9. Присуствовање ревизора попису

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања – Група 01

Вредновање након почетног признавања – модел набавне вредности

Допуштен алтернативни поступак – модел ревалоризације

Расходовање и отуђење нематеријалне имовине

IV. Попис некретнина, постројења и опреме (група рачуна 02)

Уводне напомене

1. Попис пољопривредног и осталог земљишта (рачун 020)

2. Попис грађевинског земљишта (рачун 021)

3. Попис грађевинских објеката (рачун 022)

4. Попис постројења и опреме (рачун 023)

4.1. Разврставање набављених предмета на опрему и алат, инвентар и резервне делове

4.2. Обезвређење вредности постројења и опреме

4.3. Поступак са постројењима и опремом који су у целини отписани

4.4. Пописивање опреме

5. Попис резервних делова, опреме за сервисирање и помоћне опреме (алат и инвентар) као некретнине, постројења и опрема

6. Попис замењених делова (адаптација, реконструкција и сл.) као некретнине, постројења и опрема

7. Попис инвестиционих некретнина (рачун 024)

8. Попис осталих некретнина, постројења и опреме (рачун 025)

9. Попис некретнина, постројења и опреме у припреми (рачун 026)

10. Попис некретнина, постројења и опреме која су ван употребе (рачуни 022, 023, 025)

11. Попис улагања у туђе објекте (рачун 027)

12. Попис аванса за некретнине, постројења и опрему (рачун 028)

13. Пример пописне листе некретнина, постројења и опреме

V. Попис биолошких средстава

Уводне напомене

1. Попис шума (рачун 030)

2. Попис вишегодишњих засада (рачун 031)

3. Попис основног стада (рачун 032)

3.1. Промене на основном стаду на крају обрачунског периода

3.1.1. Књижење мањкова и вишкова основног стада

3.1.2. Утврђивање и књижење вредносног усклађивања основног стада

3.2. Попис основног стада код индивидуалних пољопривредника

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

1. Попис финансијских пласмана и потраживања

1.1. Предмет пописа

1.2. Дугорочни финансијски пласмани

1.3. Дугорочна потраживања

1.4. Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана

1.5. Краткорочна потраживања и пласмани

1.6. Исправка вредности (обезвређење) ненаплаћених потраживања

1.7. Попис потраживања и обавеза у страној валути

1.8. Попис потраживања када се уплата врши у страној валути

1.9. Начин вршења пописа финансијских пласмана и потраживања

1.10. Попис потраживања у пописним листама

2. Попис обавеза

VII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

VIII. Попис недовршене производње и готових производа 

1. Попис недовршене производње (група рачуна 95)

1.1. Специфичности пописа недовршене производње у пољопривреди

1.2. Специфичности пописа недовршене производње у грађевинарству

1.3. Попис недовршених услуга

1.4. Обрачун у пописним листама

2. Попис готових производа (група рачуна 96 и рачун 912)

2.1. Специфичности пописа готових производа у грађевинарству

2.2. Специфичности пописа готових производа у пољопривреди

2.3. Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

IХ. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

1. Попис робе

1.1. Примена МРС/МСФИ и прописа о ПДВ

1.2. Коришћење резултата пописа који је извршен током године

1.3. Организовање пописа робе

2. Попис сталних средстава намењених продаји

X. Попис готовинских еквивалената и готовине 

1. Попис готовине

2. Попис новчаних средстава на текућем (пословном) рачуну

3. Попис динарских новчаних средстава

4. Попис девиза и ефективног страног новца

5. Попис готовинских еквивалената

XI. Дугорочна и краткорочна резервисања

XII. Попис временских разграничења

XIII. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве

XIV. Извештај о извршеном попису и одлука о усвајању извештаја о попису

1. Извештај о извршеном попису

2. Одлука о усвајању извештаја о попису

Контролна листа за попис имовине, залиха робе и потраживања у складу са Законом о инспекцијском надзору

Специфичности пописа код предузетника

1. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства

2. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства

2.1. Попис репроматеријала

2.2. Попис основних средстава

2.3. Уношење података из пописне листе у Пословну књигу прихода и расхода

3. Попис код паушално опорезованих предузетника

3.1. Попис код паушално опорезованих предузетника који ће од 1. јануара 2017. године пословне књиге да воде по систему простог књиговодства

3.2. Попис код предузетника који ће од 1. јануара 2017. године пословне књиге да воде по систему двојног књиговодства

Књижење резултата пописа код правних лица и предузетника

1. Постројења и опрема

2. Материјал који се исказује у финансијском књиговодству

3. Материјал који се исказује у књиговодству трошкова и учинака

4. Недовршена производња и готови производи у складишту

5. Производи у продавници произвођача

6. Роба у складишту у промету на велико која се исказује само у финансијском књиговодству

7. Роба у складишту (у промету на велико) која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

8. Роба у продавници која се исказује само у финансијском књиговодству

9. Роба у продавници која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

10. Књижење мањкова и вишкова код комисионара

 

ПОПИС О ПДВ

Нормативи расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Расход добара услед више силе

4. Расход добара због истека рока трајања производа

Обрачун акцизе и ПДВ на разлике утврђене по попису

1. Обрачун акцизе на мањак и расход производа

1.1. Мањак акцизних производа који је настао услед више силе

1.2. Расход акцизних производа на који се не плаћа акциза

1.3. Обрачун акцизе на мањак и расход акцизних производа

2. Обрачун ПДВ на мањак и вишак добара

2.1. Мањак добара који може да се правда вишом силом

2.2. Мањак добара која су набављена пре 1. јануара 2005. године

2.3. Мањак добара која су набављена од 1. јануара 2005. године

2.4. Обрачун ПДВ на мањак добара

2.4.1. Обрачун ПДВ на мањак добара у трговини на мало

2.5. Порески третман вишка добара

2.6. ПДВ код замене сродних добара

3. ПДВ на расход добара

3.1. Расход опреме

3.2. Расход материјала

3.3. Расход готових производа

3.4. Расход робе

3.5. Обрачун ПДВ на опорезиви расход добара

Примена рачуноводствених и пореских прописа приликом расходовања опреме и продаје отпадног материјала од расходоване опреме

1. Расходовање опреме која је у целини отписана

2. Расходовање опреме која није у целини отписана

3. Расходавање путничког возила

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Издавање књижног одобрења није услов добављачу за смањење обавезе за ПДВ, већ поседовање писаног обавештења купца да је извршио исправку претходног ПДВ

2. Услуга превоза добара, коју испоручилац добара зарачунава купцу опорезује се по истој стопи ПДВ по којој се опорезује промет тих добара

3. Услуга одржавања климатизационих система (сипање фреона и провера рада система) спада у услуге из области грађевинарства

4. Префактурисање трошкова телефонирања

5. За трошкове настале у закупљеном простору закуподавац издаје закупцу документ о повећању основице (нпр. књижно задужење), који садржи податке прописане чланом 15. Правилника о рачунима

6. У случају када обвезник ПДВ уступи другом обвезнику ПДВ своју мрежу купаца ради се о промету услуге

7. Адвокатска канцеларија не може издати рачун за извршене адвокатске услуге уз опис промета услуге: „месечни паушал“

8. Обвезник ПДВ који је набавио грађевински објекат без плаћања пореза може да врши промет тог објекта без пореза ако су испуњени прописани услови

9. Шта се сматра прометом услуга намењених непосредним потребама летилица које се претежно користе у међународном ваздушном саобраћају, који је ослобођен ПДВ

10. Услуга прикључка на грејање стамбених објеката који су изграђени из средстава донације по међудржавном уговору, ослобођена је ПДВ ако се финансира из тих средстава

11. Примљена новчана средстава од инодобављача робе (путничких аутомобила) на име учешћа у изградњи рекламног паноа домаћег обвезника ПДВ сматрају се донацијом, а не приходима по основу услуге рекламе

12. Пројектовање се не сматра услугом из области грађевинарства

13. Одустајање од уговореног закупа опорезује се као промет услуге

14. Добављач нема право на претходни порез по основу примљеног књижног задужења купца за потраживање по основу уговореног рабата

15. За расходовану опрему која је у целини уништена у пожару обвезник је дужан да изврши исправку претходног пореза

16. За услугу израде пројектне документације без накнаде извршилац обрачунава ПДВ, а за уградњу телекомуникационих водова ПДВ обрачунава прималац услуге као порески дужник

17. Обвезник ПДВ нема право на претходни порез за набавку возила (аутобуса) које служи за превоз запослених на посао и са посла

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ФИ

Усаглашавање обавеза и потраживања

1. Уводне напомене

2. Циљ усклађивања потраживања и обавеза

3. Процена реалности наплате потраживања, односно плаћања обавеза

4. Веродостојна исправа о усаглашавању потраживања и обавеза

5. Захтев овлашћеног ревизора за независну потврду стања потраживања и обавеза

6. Обелодањивање неусаглашених потраживања и обавеза у Напоменама

Отпис и исправка вредности потраживања (рачуноводствени и порески аспект)

1. Исправка и отпис потраживања у књиговодству

1.1. Кашњење у плаћању као критеријум за вероватну ненаплативост потраживања

1.2. У финансијском извештају не може да буде исказано исправљено потраживање ако је оно наплаћено пре дана одобрења за издавање тог финансијског извештаја

1.3. Књижење наплате раније исправљеног потраживања

2. Исправка и отпис потраживања по пореским прописима

Отпис (приходовање) обавеза

1. Рачуноводствени аспект отписа обавеза

2. Порески аспект отписа обавеза

2.1. Порез на добит и порез на поклон у случају отписа обавеза

2.2. Порез на доходак грађана и порез на поклон у случају отписа обавеза

2.3. Отпис обавеза и ПДВ

3. Отпис застарелих обавеза

3.1. Отпис застарелих обавеза према добављачима у земљи

3.2. Отпис застарелих обавеза према ино-добављачима

4. Отпис обавеза по основу примљених аванса

5. Отпис обавеза по основу опроста дуга

5.1. Отпис обавеза по основу опроста дуга физичког лица правном лицу

5.2. Отпис обавеза по основу опроста дуга између правних лица

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

2.1. Наплата исправљених потраживања од купаца после дана биланса

2.2. Одлазак купца у стечај након дана биланса стања

2.3. Повраћај непродатих производа од стране купца после краја извештајног периода, а пре одобравања финансијских извештаја

2.4. Обезвређење залиха после дана биланса

2.5. Пријем судског решења након дана биланса стања о постојању обавезе

2.6. Ликвидација и престанак пословања након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

3.1. Расподела добити након дана биланса

3.2. Значајна промена девизног курса после дана биланса

3.3. Крупна пословна комбинација или продаја након дана биланса

3.4. Објављивање плана за престанак пословања након дана биланса

3.5. Велике куповине или отуђења средстава након дана биланса

3.6. Уништење великог производног постројења услед природне непогоде након дана биланса

4. Закључак

Активна и пасивна временска разграничења

1. Увод

2. Унапред плаћени трошкови (рачун 280)

3. Потраживања за нефактурисани приход (рачун 281)

4. Разграничени трошкови по основу обавеза (рачун 282)

5. Унапред обрачунати трошкови (рачун 490)

6. Унапред наплаћени приходи (рачун 491)

Обрачун амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе

1. Рачуноводствена амортизација

1.1. Рачуноводствене политике у вези са амортизацијом

1.2. Стална средства која подлежу и не подлежу обрачуну амортизације

1.3. Разврставање на основна и обртна средства (резервни делови, алат и ситан инвентар)

1.4. Почетак обрачуна амортизације

1.5. Престанак обрачуна амортизације

1.6. Појединачни обрачун амортизације

1.7. Основица за обрачун амортизације

1.7.1. Основица за обрачун амортизације зависи од усвојеног накнадног мерења основних средстава

1.7.2. Преостала (резидуална) вредност

1.8. Утврђивање корисног века трајања (стопе амортизације)

1.8.1. Преиспитивање корисног века трајања основног средстава

1.8.2. Пример обрачуна амортизације при промени корисног века трајања

1.9. Методи обрачуна амортизације

1.9.1. Пропорционални метод

1.9.2. Дегресивни метод

1.9.3. Функционални метод

1.9.4. Преиспитивање метода амортизације

1.10. Примери обрачуна и књижења амортизације

1.10.1. Пример обрачуна годишње амортизације

1.10.2. Средство које је обезвређено

1.10.3. Средство које се ревалоризује

1.10.4. Пример обрачуна амортизације приликом накнадног улагања на сталним средствима

2. Пореска амортизација

2.1. Стална средства која подлежу обрачуну амортизације по пореским прописима

2.2. Почетак обрачуна пореске амортизације

2.3. Пореске амортизационе групе

2.4. Обрачун пореске амортизације за прву амортизациону групу

2.5. Обрачун пореске амортизације за средства из II до V амортизационе групе

2.5.1. Обрачун групне амортизације на Обрасцу ОА за 2016. годину

2.6. Обрачун пореске амортизације у случају када су стална средства предмет улога у друго привредно друштво

2.7. Обрачун пореске амортизације у случају статусних промена

 

ОСТАЛО

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника у 2017. години – крајњи рок је
30. новембар 2016. године –

1. Увод

2. Услови за паушално опорезивање

3. Подношење захтева за паушално опорезивање у 2017. години

4. Критеријуми за утврђивање висине паушалног прихода

5. Елементи за утврђивање висине паушалног прихода

6. Надлежни порески орган дужан је да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева

7. Порески орган може у току године укинути право на паушално опорезивање

8. Надлежни порески орган решењем утврђује основицу за плаћање пореза на доходак грађана и осталих јавних прихода у паушалном износу

9. Надлежни порески орган решењем утврђује обавезу плаћања доприноса за социјално осигурање

10. Када паушалац постане обвезник ПДВ, од тога дана губи статус паушалца и обавезан је да води пословне књиге

11. Паушалци губе тај статус ако им приход до краја 2016. године пређе 6.000.000 динара

12. Паушалци су ослобођени обавезе вођења двојног и простог књиговодства

13. Евидентирање паушално утврђених прихода преко фискалне касе

14. Располагање и плаћање средствима са текућег рачуна паушалаца

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

1. Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

2. ЗПППА не уређује рок у којем Пореска управа мора да донесе решење о порезу

3. Застарелост права на повраћај и рефакцију пореза и повраћај споредних пореских давања

4. Прекид и застој застарелости права на утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања

5. Застарелост има значај само ако се порески обвезник на њу позове

6. Застарелост зараде и пореза и доприноса на зараде

Застарелост потраживања и обавеза

1. Рокови застарелости према Закону о облигационим односима

1.1. Општи рок застарелости

1.2. Потраживања из уговора о промету роба и услуга

1.3. Потраживања из међународних уговора о купопродаји робе

1.4. Повремена потраживања и потраживања за ануитете

1.5. Потраживања по основу накнаде штете и потраживања по основу закупнине

1.6. Потраживања утврђена правноснажном судском одлуком

1.7. Потраживања код уговора о осигурању

1.8. Потраживања за испоручену електричну енергију, воду, ТВ претплату, ПТТ услуге, претплате на часописе и сл.

1.9. Застој застарелости

1.10. Прекид застарелости

1.11. Приговор застарелости

2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора и других уговора са међународним елементом

2.1. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора о купопродаји робе према међународној конвенцији о застарелости

2.2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора о купопродаји робе према Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља

2.3. Застарелост потраживања из осталих врста уговора са међународним елементом према Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља

3. Застарелост зараде и других примања из радног односа

4. Застарелост према Закону о привредним друштвима

5. Застарелост меничних потраживања

6. Застарелост према стечајним прописима

7. Судска пракса и застарелост

Којим правним послом дужник у блокади може да измири јавне приходе Пореској управи (асигнација, цесија, преузимање дуга или компензација)

        Увод

1. Забрана измиривања обавеза за дужника у блокади

2. Измиривање јавних прихода за дужника у блокади

3. Који правни посао користити у плаћању јавних прихода за правно лице или предузетника у блокади

3.1. Уговор о цесији

3.2. Уговор о асигнацији

3.3. Уговор о преузимању дуга

4. Да ли физичко лице може за правно лице, односно предузетника у блокади да измири обавезу по основу јавних прихода

5. Измиривање пореске обавезе путем компензације

Регистроване институције електронског новца у Србији

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Годишњи попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Пријава и одјава предузетника за вођење књига по систему двојног књиговодства за 2016. године

2. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Јерменијом

3. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Републиком Корејом

4. Парафиран je Нацрт уговора о избегавању двоструког опорезивања са Израелом

5. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

Рачуноводство

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру 2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!