ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

3. новембар 2016

БРОЈ 20
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 20 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 2. новембра 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 20 могу преузимати од петка, 4. новембра 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 20 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Најављене измене Закона о ПДВ којима ће се одложити достављање прегледа обрачуна ПДВ

Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор – да ли то може бити зарада?

Службени пут у иностранство дужи од 30 дана у континуитету или дужи од 90 дана са прекидима у току календарске године не сматра се увек упућивањем на привремени рад у иностранство

 


 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори са саветовања одржаног од 17. до 21. октобра 2016. године

I. Примена одредби члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

1. Услуге рашчишћавања градилишта – вађење пањева, сечење и превоз дрвећа

2. Услуге одржавања и сервисирања апарата и расхладних уређаја за професионалне кухиње – грилова, фритеза, апарата за сладолед, тостера, ледомата, расхладних и грејних витрина

3. Услуга сервисирања и одржавања покретних степеница и инвалидских лифтова

4. Извођење радова на прикључењу корисника на водоводну мрежу

5. Промет добара – материјала и опреме и услуга инсталирања машинске и електро опреме приликом прављења постројења за прераду отпадних вода – са пуштањем у рад, обуком запослених и техничким пријемом

6. Услуга замене дела водоводне цеви на јавном водоводном систему испод паркинга

7. Промет и уградња система за грејање – котларнице на угаљ

8. Извођење радова на уређењу – ревитализацији пољског пољопривредног пута

9. Продаја и уградња каблова за грејање у олуке и мрежа за подно грејање

10. Обавеза интерног обрачуна ПДВ по овери надзорног органа

11. Спајање цевовода за повезивање бунара питке воде – спајање пластичних цеви, испорука и уградња ПЕ венца, испитивање цевовода под притиском

12. Промет и услуга монтаже WI-FI антена

13. Испорука и уградња противпожарне опреме за лакирницу, израда главног пројекта за заштиту од пожара

14. Услуге сервиса малог канцеларијског клима уређаја и одржавања водомера

15. Уградња индустријске климе на грађевинској дизалици

16. Инвеститор сам купује материјал и обавеза овере надзорног органа

17. Асфалтирање – поправка пута и тротоара

18. Израда и уградња челичних решетки на каналу за одвод воде

19. Обележавање хоризонталне сигнализације – паркинг места

20. Да ли се „гледа“ однос извођача/подизвођача, инвеститора/извођача, подизвођача/инвеститора и сл. и да ли подизвођач „мора да зна коме је услуга извршена“

21. Да ли може без пореза на имовину или као промет добара и грађевинских услуга?

22. Авансни рачун

23. Кашњење у извођењу радова, одштетни захтев или промет, уз интерни обрачун или уз ПДВ

24. Обавеза интерног обрачуна и период уношења у ПП ПДВ – датум овере надзорног органа или датум фактуре

25. Право на одбитак по авансном рачуну, уговор о извођењу радова, грађевинска дозвола и овера надзорног органа

26. Кашњење рачуна и обавеза измене Обрасца ПП ПДВ

27. Услуге изнајмљивања телескопског виљушкара за потребе истовара и премештања грађевинског материјала на градилишту привредном друштву које изводи радове

28. Услуга затварања дела објекта ресторана – терасе са провидном фолијом са алуминијумским профилима и водилицама на електропогон

29. Набавка елемената уградне кухиње без уградње

30. Инсталација камера и алармног система повезаног са пружањем услуге видео надзора алармног система, узбуњивања, позивања полиције

31. У случају пружања услуга из области грађевинарства без накнаде, прималац услуге обавезан је да обрачуна и плати ПДВ

32. Исправка грешке када пружалац услуге обрачуна ПДВ за промет услуге за који је порески дужник прималац услуге

33. Исправка грешке када пружалац услуге не обрачуна ПДВ за промет услуге за који је пружалац порески дужник

II Порез по одбитку

1. Измена основице за обрачун ПДВ када због накнадно испуњених услова за примену УИДО, Пореска управа донесе решење о повраћају више плаћеног пореза, а исплатилац прихода задржава враћена средства

2. Интерни обрачун ПДВ на порез по одбитку који се обрачунава и плаћа на услуге које су повезане са увозом добара

2.1. Увоз софтвера на носачу података

2.2. Закуп покретних ствари које се привремено увозе у Србију

2.3. Увоз секундарних сировина и отпада

2.4. Услуге превоза

3. Поступак када порез по одбитку није обрачунат а требао је бити обрачунат

4. Дизајн амбалаже и порез по одбитку

III. Остала питања

1. Пренос имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ, када је претходни пренос наведене имовине, такође, извршен у складу са истим одредбама Закона о ПДВ

2. Ако обвезник ПДВ врши плаћање за откупљене пољопривредне и шумске производе у ратама, он има право да одбије ПДВ надокнаду као претходни порез у пореском периоду у којем је делимично исплатио вредност откупљених производа, и то сразмерно са исплаћеним износом

3. Приликом продаје трактора обвезник ПДВ дужан је да обрачуна и плати ПДВ

4. Примена прописа о ПДВ у случају отказивања резервације ноћења у угоститељским објектима

5. Примена прописа о ПДВ за извршени промет добара купцима са територије П Косово и Метохија

6. У којим случајевима обвезник може да изврши извоз добара без накнаде

7. Промет земљишта са грађевинском дозволом опорезује се по прописима о опорезивању имовине

8. Промет грађевинског објекта са земљиштем испод и око објекта опорезује се као промет грађевинског објекта

9. Промет станова које је у фази изградње прибавио стицалац из члана 6. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ

10. Закупнина и износ трошкова у закупљеном простору за станове издате у закуп физичким лицима ослобођени су ПДВ

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводство производње житарица

1. Рачуноводствена регулатива

2. Примена модела фер вредности

3. Примена модела цене коштања

4. Рачуноводствено евидентирање трошкова производње житарица

5. Пример обрачуна трошкова производње житарица и проценa вредности залиха

Промена билансирања добитака/губитака од фер вредности биолошких средстава

1. Суштинска промена утврђивања и билансирања фер вредности биолошких средстава

2. Одраз промене билансирања добитка/губитка од фер вредности биолошких средстава на финансијски положај

Закључак

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Извоз добара у систему ПДВ

У в о д

1. Прописи

2. Извоз у своје име а за туђи рачун

3. Пореска ослобођења при извозу добара

3.1. Пореско ослобођење код редовног декларисања

а) докази да су добра отпремљена у иностранство

б) поступање надлежних царинских органа од почетка јуна 2012. године

в) препоруке за поступање извозника

3.2. Услови за пореско ослобођење при периодичном декларисању извоза добара

3.3. Пореско ослобођење при извозу добара када се не подноси декларација

3.4. Пореско ослобођење када се добра шаљу поштом

3.5. Услови за пореско ослобођење при авансној наплати за добра која ће тек бити извезена

3.6. Промет добара намењених непосредним потребама летилица које се користе у међународном ваздушном саобраћају

3.7. Испоруке добара намењених непосредним потребама бродова који се користе у међународном речном саобраћају

4. Пореска ослобођења у случају рефакције ПДВ страном држављанину

5. Претежан промет добара у иностранство

Послови реекспорта – Спољнотрговински, царински, девизни, порески и рачуноводствени аспекти

У в о д

1. Прописи

2. Куповина робе која се налази у иностранству и продаја те робе у иностранству

2.1. Куповина и продаја робе која се налази у иностранству и не прелази преко царинског подручја Републике Србије

2.2. Куповина и продаја робе која прелази преко царинског подручја Републике Србије

2.3. Рачуноводствено обухватање послова реекспорта када се роба не уноси у земљу

3. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у другом поступку

3.1. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у поступку царинског складиштења

3.2. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у поступку активног оплемењивања (реекспортна дорада)

Нова Комбинована номенклатура ЕУ за 2017. годину

I. ХС промене

II. CN промене

III. Закључак

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Додатне уплате оснивача друштву с ограниченом одговорношћу

1. Законска регулатива додатних уплата у друштво с ограниченом одговорношћу

1.1. Последице неизвршења обавезе додатне уплате

1.2. Враћање додатних уплата

1.3. Ограничење плаћања (повраћаја) додатних уплата

2. Рачуноводствени третман додатних уплата

2.1. Додатне уплате чланова д.о.о. – резидената

2.2. Додатне уплате чланова резидента и нерезидента

2.3. Повраћај додатне уплате

2.4. Додатна уплата за покриће губитка

2.5. Конверзија додатне уплате

Положај и усаглашавање привредних друштава која обављају делатности од општег интереса

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори о избегавању двоструког опорезивања

1. Опорезивање зарада из радног односа

2. Сукоб квалификација прихода

3. Остало

 

ОСТАЛО

Упис у централни регистар објеката у складу са прописима о безбедности хране

 

ПРИМЕРИ

Закуп опреме која се привремено увози из иностранства

1. Пример уговора о закупу опреме од нерезидентног правног лица

2. Царински поступак привременог увоза опреме из иностранства

3. Књижење промена из нашег примера

4. Обрачун и књижење пореза по одбитку

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донета је Одлука о допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишака запослених у поступку приватизације за 2015. и 2016. годину

2. Утврђена је најнижа основица за обрачун социјалних доприноса која се примењује од 1. новембара 2016. до 31. јануара 2017. године

3. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

4. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

5. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

6. Од 1. јануара 2017. године примењују се одредбе Закона о привредним коморама, које се односе на чланство привредних друштава у Привредној комори Србије

7. Дан примирја у првом светском рату, 11. новембар, је нерадни дан

8. Крајњи рок за замену здравствених књижица је 31. децембар 2016. године

9. Могућност предаје захтева за електронске здравствене књижице ускоро и преко еУправе од средине новембра

10. Парафиран је уговор о избегавању двоструког опорезивања са Оманом

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!