ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

18. јануар 2016.

ДВОБРОЈ 1 и 2
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 1 и 2 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 15. јануара 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 1 и 2 могу преузимати од уторка, 19 јануара 2016. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 1 и 2 СУ:

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Састављање, достављање и објављивање финансијских извештаја за 2015. годину

1. Новине које се односе на састављање финансијских извештаја за 2015. годину

2. Обвезници састављања финансијских извештаја

3. Врсте финансијских извештаја

4. Документација која се доставља уз финансијске извештаје

5. Подзаконски прописи о вођењу пословних књига, састављању, достављању и јавном објављивању финансијских извештаја

6. Примена прописа о признавању и вредновању позиција у финансијским извештајима

7. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

8. Могућност истовременог достављања редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја за статистичке потребе

9. Достављање изјаве о неактивности

10. Достављање годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у регистар

11. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

12. Изјава да није усвојен финансијски извештај, односно вршена расподела добити или покриће губитака

13. Остала документација која се доставља уз редовне годишње финансијске извештаје

14. Финансијски извештаји који подлежу ревизији

15. Отклањање недостатака у финансијским извештајима и документацији

16. Упис у Регистар финансијских извештаја и достављање потврде о јавном објављивању

17. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације

18. Накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја

19. Уплата накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја

20. Обавеза предузетника да обавести Агенцију о вођењу или престанку вођења двојног књиговодства

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја за 2015. годину

1. Уводне напомене

2. Критеријуми за разврставање

3. Подаци за разврставање

3. Употреба података о величини


 

 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ И ОБРАЧУНИ

Обезвређење некретнина, постројења и опреме

1. Правни оквир

2. Обавеза обезвређења некретнина, постројења и опреме

2.1. Поступак обезвређења некретнина, постројења и опреме

2.2. Назнаке о томе да је средство можда обезвређено

2.3. Утврђивање вредности средства која може да се поврати

2.4. Пример вредносног усклађивања ревалоризованих некретнина

2.5. Пример вредносног усклађивања за јединицу која ствара новац

3. Укидање губитка због обезвређења средстава

3.1. Укидање исправке вредности по основу обезвређења појединачног средства

3.2. Укидање губитка због обезвређења јединице која ствара новац

3.3. Укидање раније признатог губитка због обезвређења гудвила

3.4. Књижење укидања исправке вредности по основу обезвређења имовине

4. Обелодањивање

5. Порески аспект обезвређења

Обезвређење друге имовине

1. Обезвређење залиха

2. Обезвређење сталних средстава намењених продаји

3. Обезвређење биолошких средстава и залиха у делатности пољопривреде

4. Обезвређење нематеријалних улагања

5. Обезвређење средстава за истраживање и процењивање минералних ресурса

6. Обезвређење средстава које је проистекло из уговора о изградњи

7. Обезвређење финансијских средстава

7.1. Обезвређење финансијских средстава која се обухватају по фер вредности кроз биланс успеха

7.2. Обезвређење хартија од вредности које се држе до доспећа

7.3. Обезвређење пласмана по кредитима

7.4. Обезвређење потраживања

7.5. Обезвређење финансијских средстава која су расположива за продају

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

1. Нормативни основи за утврђивање цене коштања учинака

2. Класификација трошкова према елементима трошења

3. Међузависност финансијског рачуноводства и рачуноводства трошкова и учинака

4. Методи обрачуна трошкова

4.1. Обрачун залиха по стварним трошковима

4.2. Обрачун производње по планским ценама

5. Пренос промена вредности залиха у финансијско књиговодство

6. Књижење мањкова и вишкова залиха учинака у финансијском књиговодству

7. Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

8. Специфичности процењивања залиха у пољопривредној производњи

8.1. Одмеравање биолошких средстава по фер вредности

8.2. Обелодањивања када се примењује модел фер вредности

8.3. Одмеравање биолошких средстава по набавној вредности/цени коштања

8.4. Обелодањивање када се примењује модел набавне вредности/цене коштања

Обрачун набавне вредности продате робе

1. Увод

2. Књиговодствено обухватање залиха робе у складу са МРС, МСФИ за МСП и Правилником за микро правна лица

3. Продаја робе – излаз робе са залиха

4. Различити начини обрачуна набавне вредности продате робе

4.1. Обрачун набавне вредност продате робе применом просечне стопе укалкулисане разлике у цени

4.2. Обрачун набавне вредност продате робе применом стопе укалкулисане разлике у цени по групама артикала

4.3. Утицај учесталости и детаљности утврђивања набавне вредности продате робе

5. Књижење датог рабата и његов утицај на обрачун набавне вредности продате робе

6. Утицај књижења примљеног рабата на обрачун набавне вредности продате робе

7. Остала књижења која могу утицати на правилан обрачун набавне вредности продате робе

8. Закључак

Рачуноводствени аспект враћања непродатих добара након извештајног периода

1. Услови за признавање прихода од продаје робе

2. Повраћај робе у складу са купопродајним уговором у наредном извештајном периоду до дана одобравања финансијских извештаја

2.1. Пример повраћаја непродате робе у наредном извештајном периоду до дана одобравања финансијских извештаја када се повраћај врши по истој цени

2.2. Пример повраћаја непродате робе у наредном извештајном периоду до дана одобравања финансијских извештаја када се повраћај врши по различитој цени

2.3. Пример повраћаја непродате робе у наредном извештајном периоду до дана одобравања финансијских извештаја када повраћај врши лице које није обвезник ПДВ

2.4. Пример повраћаја робе којој је истекао рок трајања у складу са купопродајним уговором у наредном извештајном периоду до дана одобравања финансијских извештаја

3. Повраћај непродате робе у складу са купопродајним уговором у наредном извештајном периоду након дана одобравања финансијских извештаја

4. Повраћај робе и резервисања у складу са МРС 37

Процењивање монетарних ставки у страној валути и са валутном клаузулом на дан биланса

1. Основи процењивања монетарних ставки

2. Монетарне и немонетарне ставке

2.1. Монетарне ставке

2.2. Немонетарне ставке

3. Процењивање аванса плаћених у страној валути или са уговореном валутном клаузулом

3.1. Осврт на погрешно тумачење обавезе курсирања аванса у страној валути и са валутном клаузулом

3.2. Пример књижења набавке робе уз делимично плаћање авансом у страној валути

Укалкулисавање зарада, накнада трошкова и других примања запослених на крају 2015. године

1. Укалкулисавање неисплаћених зарада запослених за 2015. годину

2. Укалкулисавање неисплаћених накнада трошкова и других примања запослених за 2015. годину

2.1. Укалкулисавање неисплаћених отпремнина приликом одласка у пензију код послодаваца који нису обавезни да исказују резервисања по овом основу

2.2. Укалкулисавање неисплаћених јубиларних награда за 2015. годину код послодаваца који нису обавезни да исказују резервисања по овом основу

2.3. Укалкулисавање за отпремнине по основу технолошког вишка

2.4. Укалкулисавање неисплаћених бонуса за 2015. годину

 

ПРИХОДИ И РЕЗУЛТАТ

Признавање расхода и прихода за 2015. годину

I. Измене и новине у прописима по којима се исказују расходи и приходи у 2015. години

1. Измене дневница за службено путовање у земљи и иностранству од 14. октобра 2015. године

2. Измене у прописима о ПДВ од 15. октобра 2015. године, које утичу на утврђивање одређених расхода

3. Укалкулисавање одређених расхода за 2015. годину у складу са последњим изменама Закона о порезу на доходак грађана, које се примењују од 1. јануара 2016. године

3.1. Измена основице за обрачун пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

3.2. Измене у обрачуну и опорезивању накнада трошкова и других примања запослених (члан 18. Закона)

3.3. Измене у опорезивању накнаде физичким лицима по основу откупа секундарних сировина и отпада

3.4. Измене у опорезивању накнаде физичким лицима од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља

4. Укалкулисавање расхода по основу пореза по одбитку за 2015. годину, у складу са последњим изменама Закона о порезу на добит правних лица, које се примењују од 1. јануара 2016. године

II. Подсетник за обављање одређених радњи у вези са обрачуном и утврђивањем расход и прихода на крају 2015. године

Утврђивање резултата пословања

1. Закључак рачуна и пренос расхода

2. Закључак рачуна и пренос прихода

3. Закључак рачуна успеха

4. Утврђивање добити или губитка пре опорезивања

5. Утврђивање нето добитка или нето губитка

5.1. Порески расход периода – рачун 721

5.2. Одложени порески расходи и приходи периода – рачун 722

5.3. Лична примања послодавца – рачун 723

5.4. Нето добит или нето губитак

6. Примери утврђивања резултата пословања

 

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (исказивање података у обрасцима финансијских извештаја)

I. Садржина позиција у Обрасцу Биланс стања – Иван Антић

1. Губитак изнад висине капитала

2. Прекњижавање и исказивање „контрасалда“ у Билансу стања

II. Садржина позиција у Обрасцу Биланс успеха – Иван Антић

III. Извештај о осталом резултату – мр Словенко Бркић

1. Попуњавање Обрасца ИОР

2. Ставке које неће бити рекласификоване у Биланс успеха у наредним периодима

2.1. Ревалоризационе резерве

2.2. Актуарски добици и губици

2.3. Добици и губици по основу улагања у власничке инструменте капитала (рачун 332) и добици и губици по основу ХОВ расположивих за продају (рачун 337)

2.4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава

3. Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима

4. Остали свеобухватни резултат, порез на добит и укупни свеобухватни резултат

4.1. Порез на добит који се исказује у Обрасцу ИОР

4.2. Пример попуњеног Обрасца ИОР

IV. Састављање статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
за 2015. годину – др Милан Неговановић

1. Општи подаци о правном лицу и предузетнику

2. Бруто промене нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3. Структура основног капитала

4. Структура акцијског капитала

5. Структура исплаћених дивиденди и учешћа у добитку, по секторима

6. Потраживања и обавезе

7. Други трошкови и расходи

8. Други приходи

9. Остали подаци

10. Разграничени негативни нето ефекти уговорене валутне клаузуле и курсних разлика

11. Разграничени позитивни нето ефекти уговорене валутне клаузуле и курсних разлика

12. Бруто потраживања за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања

V. Састављање Извештаја о токовима готовине  – др Ратомир Ћировић

1. Увод

2. Значај Извештаја о токовима готовине

3. Садржина Извештаја о токовима готовине

3.1. Токови готовине из пословних активности

3.2. Токови готовине од инвестиционих активности

3.3. Токови готовине од активности финансирања

3.4. Закључивање Извештаја о токовима готовине

4. Пример Извештаја о токовима готовине

VI. Састављање Извештаја о променама на капиталу – мр Словенко Бркић

1. Промене на позицијама капитала које могу да настану у извештајном периоду

2. Исправка грешака ранијих периода, промене рачуноводствене политике и рекласификације услед прве примене МСФИ за МСП

2.1. Грешке ранијих периода

2.2. Промене рачуноводствених политика

2.3. Рекласификације услед прве примене МСФИ за МСП

3. Попуњавање Обрасца Извештаја

3.1. Уношење података у Образац Извештаја

4. Како најлакше попунити Извештај

VII. Напомене уз финансијске извештаје – др Милан Неговановић

1. Одредбе у Закону о рачуноводству о Напоменама уз финансијске извештаје

2. Садржај Напомена према Правилнику о обрасцима финансијских извештаја

3. Напомене уз финансијске извештаје у складу са МСФИ за МСП

4. Модел Напомена уз финансијске извештаје

Модел напомена уз финансијске извештаје за 2015. у складу са МСФИ за МСП за привредно друштво АБЦ

1. Опште информације о друштву

2. Нормативна основа за састављање финансијских извештаја

2.1. Упоредни подаци

2.2. Примена претпоставке сталности пословања

3. Резиме значајнијих рачуноводствених политика и процена

3.1. Нематеријална имовина

3.2. Некретнине, постројења и опрема

4. Нематеријална имовина

5. Некретнине, постројења и опрема

6. Инвестиционе некретнине

7. Биолошка средства

8. Учешћа у капиталу зависних правних лица

9. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

10. Учешћа у капиталу осталих правних лица и хартије од вредности расположиве за продају

11. Дугорочни финансијски пласмани правним лицима

12. Хартије од вредности које се држе до доспећа

13. Остали дугорочни финансијски пласмани

14. Дугорочна потраживања

15. Залихе

16. Потраживања по основу продаје

17. Потраживања из специфичних послова

18. Друга потраживања

19. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха

20. Краткорочни финансијски пласмани

21. Готовински еквиваленти и готовина

22. Порез на додату вредност

23. Активна временска разграничења

24. Ванбилансна актива

25. Основни капитал

26. Откупљене сопствене акције и удели

27. Резерве

28. Нереализовани добици/губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата

29. Нераспоређена добит/губитак

30. Дугорочна резервисања

31. Дугорочни кредити

32. Остале дугорочне обавезе

33. Краткорочне финансијске обавезе

34. Примљени аванси, депозити и кауције

35. Обавезе из пословања

36. Остале краткорочне обавезе

37. Обавезе по основу пореза на додату вредност

38. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

39. Пасивна временска разграничења

40. Ванбилансна пасива

41. Приходи од продаје робе

42. Приходи од продаје производа и услуга

43. Приходи од премија, субвенција, донација, дотација и сл.

44. Други пословни приходи

45. Приходи од активирања учинака и робе

46. Повећање и смањење вредности залиха учинака

47. Набавна вредност продате робе

48. Трошкови материјала

49. Трошкови горива и енергије

50. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

51. Трошкови производних услуга

52. Трошкови амортизације

53. Трошкови резервисања

54. Нематеријални трошкови

55. Финансијски приходи

56. Финансијски расходи

57. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха

58. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха

59. Остали приходи и приходи од усклађивања вредности имовине

60. Остали расходи

61. Порез на добитак

62. Одложена пореска средства и обавезе

63. Неусаглашена потраживања и обавезе

64. Трансакције са повезаним лицима

65. Датум одобравања финансијских извештаја и догађаји након дана биланса стања

66. Девизни курсеви

 

ПДВ И АКЦИЗА

Књижење пословних промена које се односе на 2015. годину по којима ПДВ доспева у 2016. години

1. Уводне напомене

2. Књижење примљених и датих аванса у 2015. години по којима се ПДВ плаћа у 2016. години

3. Књижење грађевинских ситуација које се односе на 2015. годину, а обавеза ПДВ по тим ситуацијама настаје у 2016. години

4. Књижење рачуна који се односе на 2015. годину, а право на претходни ПДВ остварује се
у 2016. години

5. Књижење накнадно одобрених попуста купцима на промет извршен у 2015. години

6. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису 2015. године

Измене Уредбе о акцизним маркицама и правилника о рефакцији акциза

1. Измене Уредбе о акцизним маркицама

1.1. Поступање са неискоришћеним акцизним маркицама

1.2. Евиденције о издатим, искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним маркицама за цигарете, односно алкохолна пића

1.3. Прелазне одредбе Уредбе које се односе на увознике цигарета и алкохолних пића

1.4. Прелазне одредбе Уредбе које се односе на произвођаче цигарета и алкохолних пића

2. Измене Правилника о рефакцији акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности за транспортне сврхе и за грејање

3. Измене Правилника о рефакцији акцизе на деривате нафте и биотечности за производњу електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

 

ТРГОВИНА

Вођење евиденције на Обрасцу КЕП

У в о д

1. Вођење евиденције на Обрасцу КЕП у трговини на мало

1.1. Евидентирање задужења у малопродаји

1.2. Уписивање података у колону 4 (задужење) у случају враћања робе

1.3. Евидентирање раздужења у малопродаји

1.4. Евидентирање резултата пописа робе

1.5. Пример евиденције коју води трговац на продајном месту

2. Вођење евиденције на Обрасцу КЕП код откупа

2.1. Књижење задужења приликом откупа

2.2. Књижење раздужења код откупа

2.3. Пример евиденције на Обрасцу КЕП код откупа

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Новине у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство

1. Упућивање на (привремени) рад у иностранство или службени пут у иностранство

2. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

2.1. Обрачун пореза

2.2. Обрачун доприноса

3. Пример обрачуна пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

3.1. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП–ПД

3.2. Пореска пријава када се остварује право на порески кредит

3.3. Пореска пријава у случају уплате доприноса без исплате зараде

4. Исплата нето зараде, пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

5. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство из аспекта Закона о упућивању

5.1. Поступак упућивања

6. Коришћење здравствене заштите запослених упућених на рад у иностранство

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Компензација у условима блокаде рачуна једног од учесника  

1. Коришћење појма „једнострана компензација“

2. Појам компензације и услови за спровођење

3. Изјава о компензацији

4. Случајеви када компензација није могућа по ЗОО

5. Императивни прописи о немогућности спровођења компензације у условима блокаде рачуна једног или оба учесника у компензацији

6. Мишљења Министарства финансија

7. Закључак

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Састављање завршног рачуна за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2015. годину

2. Основице за обрачун и исплату плата у јавним службама почев од децембра 2015. године

3. Основица за обрачун и исплату плата запослених у Министарству унутрашњих послова и професионалних припадника Војске Србије почев од плате за децембар 2015. године

 

ЦАРИНЕ

Смањење царинских дажбина, односно изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2016. години

У в о д

1. Сировине, репроматеријали и компоненте

2. Опрема

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Решавање вишка запослених у поступку приватизације у 2016. години

 

НОВИ ПРОПИСИ

Од 1. јануара 2016. године у примени је „нови“ Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Норвешком

Предмет Уговора

Лица на која се уговор примењује

Опорезивање добити од пословања предузећа и стална пословна јединица

Опорезивање добити од пословања грађевинских компанија

Опорезивање добити од пружања услуга

Опорезивање добити од међународног саобраћаја

Опорезивање дивиденди, камата и ауторских накнада (Стопе пореза по одбитку које држава извора може применити приликом исплате)

Опорезивање капиталног добитка

Опорезивање зарада из радног односа

Опорезивање зарада остварених радом на градилишту

Опорезивање пензија, ануитета, плаћања по основу система социјалног осигурања и алиментација

Опорезивање професора и истраживача

Опорезивање дохотка од обављања офшор делатности

Опорезивање осталог дохотка

Отклањање двоструког опорезивања

Измене и допуне Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације

1. Уводне напомене

2. Послове Агенције за приватизацију преузима министарство надлежно за послове приватизације

3. Брисане су одредбе о одбацивању пријаве за упис у евиденцију носилаца права

4. Укинута је двостепеност у жалбеном поступку на одлуке донете у складу са овим законом

5. Министарство надлежно за послове приватизације преузима обављање послова Акционарског фонда

6. Прописане су нове надлежности Савета Акционарског фонда

7. Продаја акција и удела Акционарског фонда

8. Коришћење права гласа по основу акција чији је законити ималац Акционарски фонд

9. Остале измене, започети поступци и поступци по жалби

10. Рок за доношење подзаконских аката

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Од 1. јануара 2016. године више се неће издавати радна књижица

2. Потврда физичким и правним лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку подноси се до 31. јануара 2016. године

3. Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

4. Од 1. јануара 2016. године предузетници који воде књиге и предузетници који су паушално опорезовани, утврђивање и плаћање свих пореских обавеза вршиће према јединственом идентификатору – ПИБ

5. Повраћај средстава, односно обустава поступка утврђивања тзв. солидарног пореза

6. Измењена је Одлука о утврђивању вишкова запослених у поступку приватизације

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!