ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. октобар 2016

ДВОБРОЈ 18 и 19
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 18 и 19 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 14. октобра 2016. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 18 и 19 могу преузимати од уторка, 18. октобра 2016. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 18 и 19 СУ:

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Нови начин вођења евиденције ПДВ и састављање прегледа обрачуна ПДВ

        Увод

1. Облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ

2. Евиденција о промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза

2.1. Примери пословних промена које се односе на промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза

3. Евиденција о промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза

3.1. Примери пословних промена које се односе на промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза

4. Евиденција о промету добара и услуга за опорезиви промет добара и услуга

4.1. Примери пословних промена које се односе на промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунати ПДВ

5. Евиденција о обрачунатом ПДВ за промет другог лица

5.1. Примери пословних промена које се односе на обрачунати ПДВ за промет другог лица

6. Евиденција о смањењу, односно повећању накнаде, односно основице и обрачунатог ПДВ

6.1. Примери пословних промена које се односе на смањење, односно повећање накнаде, односно основице и обрачунатог ПДВ

7. Евиденција ПДВ у посебним поступцима опорезивања

7.1. Туристичке агенције

7.1.1. Пример пословних промена које се односе на туристичке агенције

7.2. Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети

7.2.1. Пример пословних промена које се односе на половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитете

8. Укупна накнада за извршени промет добара и услуга и обрачунати ПДВ

9. Евиденција ПДВ која се односи на увоз добара

9.1. Примери пословних промена које се односе на увоз добара

10. Набавка добара и услуга од пољопривредника

10.1. Пример пословних промена које се односе на набавке добара и услуга од пољопривредника

11. Евиденција о набавци добара и услуга, осим набавке од пољопривредника

11.1. Пример пословних промена које се односе на набавку добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника

12. Смањење, односно повећање накнаде, односно основице за набављена добра и услуге у Републици, осим за набављена добра и услуге од пољопривредника, као и смањење, односно повећање претходног пореза

12.1. Примери пословних промена које се односе на смањење, односно повећање накнаде и ПДВ за набављена добра и услуге у Републици, осим набавки од пољопривредника

13. Укупна накнада, односно основица за набављена добра и услуге и обрачунати ПДВ који се исказују у пољима 008 и 108 ПП ПДВ

14. Евиденција о промету добара и услуга извршеном у иностранству и друге активности, односно примања која не подлежу ПДВ

14.1. Примери пословних промена које се односе на промет добара и услуга изршен у иностранству и друге активности, односно примања која не подлежу ПДВ

15. Евиденција обвезника ПДВ који примењују систем наплате

16. Ванкњиговодствена евиденција ПДВ


 

ПДВ

Преглед промета добара и услуга из области грађевинарства (примери примене одредаба члана 10. став 2 тачка 3) Закона о ПДВ и примери у којима се не примењују те одредбе, према шифрама из класификације делатности)

Право на одбитак претходног пореза (спорна питања из праксе са посебним освртом на промет добара и грађевинских услуга из члана 10. став 2. тач. 3) Закона о ПДВ)

Измене Закона о ПДВ код права на одбитак претходног пореза

Услови за одбитак претходног пореза

Општи услови под којима обвезници ПДВ имају право одбитка

1. Испуњење првог кумулативног услова за одбитак ПДВ

2. Испуњење другог кумулативног услова за одбитак ПДВ

3. Испуњење трећег кумулативног услова за одбитак ПДВ

3.1. Набавка опреме и право одбитка претходног пореза

3.2. Услуге добављача и право одбитка претходног пореза

3.3. Промет добара и грађевинских услуга и право одбитка претходног пореза

3.4. Закуп, префактурисање и право одбитка претходног пореза

3.5. Увоз, извоз и право одбитка претходног пореза

3.6. Донације у роби и услугама и промет без накнаде (право одбитка претходног пореза)

3.7. Топли оброк и право одбитка претходног пореза

3.8. Возила и право одбитка претходног пореза

Накнадно остваривање права на одбитак претходног пореза и рок застарелости права на одбитак претходног пореза

Званична мишљења Министарства финансија Републике Србије у вези са остваривањем права на одбитак претходног пореза

Превозне услуге у систему ПДВ(са посебним освртом на превозне услуге које су извршене приликом промета добара и грађевинских услуга из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

Измене код опорезивања услуга превоза

1. Превозне услуге у земљи

1.1. Место промета услуга превоза, споредних услуга и услуга посредовања у превозу

1.2. Порески обвезник

1.3. Порески дужник

1.4. Пореска основица

1.5. Пореска стопа

1.6. Услуге превоза и примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона

2. Међународни транспорт

2.1. Превозне и остале услуге повезане са увозом добара

2.2. Превозне услуге корисницима слободних зона

2.3. Превозне и остале услуге које су у вези са извозом, транзитом или привременим увозом добара

2.4. Међународни превоз лица у ваздушном саобраћају и међународни превоз лица бродовима у речном саобраћају

2.5. Међународни превоз путника железницом и аутобусима

2.6. Промет добара и услуга који је повезан са међународним ваздушним и речним саобраћајем

2.7. Време промета међународних транспортних услуга

3. Посредовање у превозу добара

4. Посредовање у превозу лица

5. Начин попуњавања пореске пријаве и рачуна за услуге превоза

6. Префактурисање трошкова услуга превоза

7. Услуге превоза и фискални рачун183

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Основне напомене о утврђивању пореза по одбитку на примања нерезидентних правних лица

1. Основни принципи за утврђивање пореза по одбитку

1.1. Први корак: утврђивање да ли је накнада опорезива према ЗПДПЛ

1.2. Други корак: утврђивање да ли је накнада опорезива према УИДО

1.3. Трећи корак: утврђивање да ли су испуњени услови за примену УИДО

2. Пореска пријава на Обрасцу ПДПО/С

3. Јурисдикције са преференцијалним пореским системом (ЈППС)

4. Посебна правила за повезана лица

5. Неке напомене у вези са датим Прегледима

Уговор о зајму из аспекта прописа о ПДВ, пореза на имовину, пореза на доходак грађана и пореза на добит правних лица

1. Појам и карактеристике уговора о зајму и уговора о кредиту

1.1. Уговор о зајму

1.2. Уговор о кредиту

1.3. Разлике између уговора о зајму и уговора о кредиту

2. Шта треба имати у виду приликом уговарања зајма

2.1. Обвезник ПДВ који редовно одобрава новчане позајмице другим привредним субјектима уз наплаћивање камате, дужан је да врши поделу претходног пореза и утврђује сразмерни порески одбитак

2.2. Да ли правно лице може да одобри позајмицу свом оснивачу физичком лицу и другим физичким лицима

3. Уговор о зајму из аспекта ПДВ

 3.1. Обавеза исказивања камате у Обрасцу ПППДВ

4. Не постоји обавеза плаћања пореза на поклон у случају да се оснивач привредног друштва одрекне позајмице

4.1. Предузетник (радња) није обвезник пореза на поклон када се власник радње одриче позајмице по уговору о зајму

5. Порески третман зајма у случају опроста дуга између два правна лица (не признаје се расход у ПБ 1)

6. Порески третман уговора о зајму који је дат у роби

7. Када се зајам не враћа у новцу, већ се Анексом уговора о зајму врши испорука добара или услуга, такав посао има третман аванса

8. Може ли правно лице из Србије одобрити зајам правном лицу из иностранства

9. Позајмица страног правног или физичког лица правном лицу у земљи

10. Повраћај зајма физичком лицу (оснивачу) у случају стечаја правног лица

11. Порески третман прихода од камате

11.1. Опорезивање камате коју остварује физичко лице – зајмодавац резидент и нерезидент

11.2. Опорезивање камате коју остварује резидентно правно лице, односно предузетник по уговору о зајму

11.3. Порески третман камате коју остварује нерезидентно правно лице по уговору о зајму

Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

Исплата камате, уплата пореза на приходе

12. Признавање камате по уговору о зајму између повезаних правних лица у Пореском билансу („Камата ван дохвата руке“ и „Утањена капитализација“)

12.1. Обвезник није исказао расходе од камата

12.2. Обвезник је исказао расходе од камата

Корекција по основу утањене капитализације – прво усклађивање

Утврђивање расхода камате применом правила о трансферним ценама – друго усклађивање

12.3. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам без камате и није исказао приходе по основу камате

12.4. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам са каматом и исказао је приходе од камата

13. Примери уговора о зајму

а) Уговор о зајму новца – када оснивач одобрава зајам свом друштву

б) Уговор о зајму новца када правно лице даје зајам правном лицу

ц) Анекс уговора о зајму

 

РАЧУНОВОДСТВО И ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Капитални добици и губици приликом отуђивања инвестиционих некретнина

1. Увод

2. Процењивање инвестиционих некретнина

3. Утврђивање капиталног добитка и губитка за рачуноводствене сврхе

4. Утврђивање капиталног добитка и губитка за пореске сврхе

4.1. Обрачун капиталног добитка и губитка по основу продаје инвестиционе некретнине која се процењује по набавној вредности

4.2. Обрачун капиталног добитка и губитка по основу продаје инвестиционе некретнине која се процењује по фер вредности

5. Утврђивање капиталног добитка и губитка у случају накнадних улагања у инвестиционе некретнине

6. Обрачун капиталног добитка и губитка по основу продаје инвестиционих некретнина након преноса са осталих некретнина за обављање делатности

6.1. Капитални добитак и губитак код продаје инвестиционе некретнине након преноса са некретнине која је вреднована по набавној вредности

6.2. Капитални добитак и губитак код продаје инвестиционе некретнине након преноса са некретнине која је вреднована по ревалоризованој вредности

7. Резиме

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

1. Утврђивање стварног власника дивиденде

2. Да ли се право на опорезивање бенефицираном стопом пореза по одбитку на дивиденде признаје искључиво акционарима (или уделичарима) или се признаје и другим лицима

3. Опорезивање камата приликом продаје робе на одложено плаћање (продаја робе на кредит)

4. Уступање права преноса спортских догађаја са посебним акцентом на исплате по овом основу међународним спортским организацијама (нпр. ФИФИ, УЕФИ и др.)

5. Порески третман накнаде за коришћење сателита за потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порез на добит правних лица

Уговори о избегавању двоструког опорезивања

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ПРЕГЛЕДИ

Преглед стопа пореза по одбитку на дивиденде, камате и ауторске накнаде према уговорима о избегавању двоструког опорезивања

Дивиденде

Камате

Ауторске накнаде

 

 

На почетак стране!