ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

3. октобар 2016

БРОЈ 17
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 17 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 30. септембра 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 17 могу преузимати од уторка, 4. октобра 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 17 СУ:

АКТУЕЛНО

Донет је нови Правилник о облику, садржини, начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, са применом од 1. јануара 2017. године

1. Облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ

1.1. Основна евиденција

1.2. Посебне евиденције

2. Облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ

2.1. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ


 

Измена прописа о регистрацији менице – Регистрација менице само уз подношење менице на увид

1. Обавезно подношење менице на увид банци дужника

2 . Контрола података из захтева и менице коју врши банка дужника

3. Измена обрасца Захтев за регистрацију/брисање овлашћења – Образац 2

4. Брисање овлашћења из регистра НБС

5. Брисање меница из регистра НБС

6. Брисање меница и овлашћења из регистра на основу решења о отварању стечајног поступка и статусних промена дужника

7. Брисање из регистра меница за које је спроведен судски поступак амортизације

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–септембар 2016. године

1. Увод

2. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

2.1. Акцизе на биогорива и биотечности

2.2. Акциза на остале деривате нафте

2.3. Усклађивање акциза на деривате нафте

2.4. Поступак и начин одобравања акцизних складишта

3. Акциза на дуванске прерађевине у 2016. години

3.1. Минимална акциза на дуванске прерађевине

3.2. Нови динарски износи акциза на цигарете од 1. јула 2016. године

4. Акциза на течност за пуњење електронских цигарета и на несагоревајући дуван

5. Акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу

5.1. Обрачунавање акцизе од стране обвезника акцизе – снабдевача електричном енергијом и основица за обрачун акцизе

5.2. Поступак обрачуна акцизе од стране обвезника акцизе – снабдевача електричном енергијом

6. Акциза на алкохолна пића

7. Обавеза обележавања цигарета и алкохолних пића контролним акцизним маркицама

8. Рокови плаћања акцизе

9. Преглед износа и стопа акциза у 2016. години

10. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

10.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1, 2 и 3

11. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јул – септембар 2016. године

12. Ослобођења од плаћања акцизе

13. Умањење обрачунате акцизе

14. Рефакција акцизе

15. Повраћај акцизе

16. Вођење евиденције о стању и кретању преузетих контролних акцизних маркица

17. Враћање неискоришћених акцизних маркица и одређивање броја оштећених акцизних маркица

18. Достављање података о стању залиха нискоалкохолних пића пописаних на дан 31.12.2015. године до утрошка тих залиха

Рефакција ПДВ страном држављанину

1. Начин и поступак остваривања рефакције ПДВ

1.1. Обавезе продавца приликом продаје добара

1.2. Поступак надлежног царинског органа

1.3. Поступак страног држављанина

1.4. Обавезе продавца при рефакцији плаћеног ПДВ, начин исказивања у пореској пријави и књижење рефакције ПДВ у књиговодственој евиденцији

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Порески третман промета стана изграђеног на таванском простору старог објекта

2. Опорезивање промета објекта који је набављен без фактичког плаћања пореза

3. Затварање терасе на постојећем угоститељском објекту (алуминијумском фолијом) спада у радове из области грађевинарства

4. Инсталирање озвучења у пословним просторијама сматра се прометом из области грађевинарства

5. Испорука канцеларијског намештаја у оквиру новоизграђеног грађевинског објекта не опорезује се по члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

6. Исправка одбитка претходног пореза за извршена улагања у закупљени простор у случају раскида уговора о закупу пословног простора

7. Пренос опреме потенцијалном закупцу, на реверс, ради утврђивања њене употребне вредности

8. Лимарски радови (изградња и монтажа, као и поправка олука) на крову грађевинског објекта спадају у радове из области грађевинарства

9. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (чишћења градилишта од вишка материјала са одвожењем материјала на градску депонију, обележавање елемената инсталације, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, примопредаја радова)

10. Обавеза интерног обрачуна ПДВ и пореза по одбитку у случају када обвезник ПДВ продаје улазнице у име и за рачун организатора, а организатор је нерезидентно правно лице из иностранства (место одржавања догађаја је Република Србија)

11. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (поправка постојеће и замена оштећене бодљикаве жице на огради око магацинског простора)

12. Порески период уношења ПДВ обавезе у Образац ПП ПДВ

13. Признавање трошка у пореском билансу у случају изгубљеног „слип“-а приликом коришћења пословне картице

14. Примена Уредбе о количини расхода, обавеза пописа и порески период

15. Подаци о имену, презимену и потпису одговорног лица примаоца и превозника нису подаци који су прописани одредбама Закона о ПДВ као услов за признавање претходног ПДВ, али су на списку приоритетних питања у Контролној листи ПДВ

16. Уговори о коришћењу средстава превентиве и обрачун ПДВ

17. Интерни обрачун ПДВ за транспортне услуге приликом увоза и извоза робе

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Порез по решењу на капиталне добитке које остварују нерезидентна правна лица

1. Обрачун пореза у складу са Законом

2. Избегавање међународног двоструког опорезивања капиталног добитка

2.1. Капитални добитак по основу промета непокретности

2.2. Капитални добитак по основу промета акција и удела

Уговор са Финском

Уговор са Холандијом

Уговор са Немачком

Уговор са Норвешком

Уговор са Шри Ланком

Спорна питања у вези са опорезивањем капиталног добитка од отуђења удела

Уговор са Украјином (члан 13. став 2)

Уговор са Француском (члан 13. став 1)

3. Пореска пријава за капиталну добит нерезидентних правних лица (Образац ППКДЗН)

3.1. Територијална надлежност пореског органа коме се подноси пореска пријава

3.2. Рок за подношење пореске пријаве

3.3. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ нерезидентног обвезника

3.4. Документација која се подноси уз пореску пријаву

3.5. Уношење података у пореску пријаву на Обрасцу ПП КДЗН

4. Начин плаћања пореза на капитални добитак

4.1. Да ли се плаћање по основу промета капиталне имовине мора вршити на нерезидентни рачун у Србији

 

РАЧУНОВОДСТВО

Попусти и снижења продајних цена робе – Обрачун ПДВ, књижење и евидентирање преко фискалних каса

1. Попусти и снижења из угла прописа о трговини и заштити потрошача

2. Попусти и снижења из угла прописа о рачуноводству

3. Обрачун ПДВ у вези са попустима и снижењима

4. Обрачун ПДВ у вези са продајом робе по цени нижој од набавне вредности

5. Попусти и снижења из угла Закона о порезу на добит правних лица

6. Попусти и снижења продајне вредности робе у Књизи евиденције промета (Образац КЕП)

7. Евидентирање попуста преко фискалне касе

8. Попусти и снижења продајне вредности робе у промету на велико

9. Попусти и снижења цена робе у малопродаји

9.1. Попуст за одређене категорије потрошача

9.2. Распродаја робе

10. Снижење продајне цене робе испод набавне у току године и књижење обезвређења на крају године

10.1. „Обезвређење“ када се роба води по набавној цени у велепродаји

10.2. „Обезвређење“ када се роба води по продајној цени и када се води робно књиговодство

10.3. Књижење нивелације у малопродаји када се не води робна евиденција

Продаја добара и услуга преко интернета – Рачуноводствене и пореске димензије електронске трговине

1. Обавезе за правна лица/предузетнике који се баве продајом путем интернета прописане Законом о електронској трговини и Законом о заштити потрошача

2. Како функционише продаја преко интернета?

3. Издаци за софтвер и развој сајта за интернет продају

4. Трошкови доставе и испоруке наручених производа

5. Признавање прихода приликом продаје преко интернета

5.1. Наплата преко платне/кредитне картице

5.2. Наплата преко рачуна

5.3. Наплата поузећем

6. Повраћај производа наручених преко интернета

7. Ослобођење од фискалне касе за продају физичким лицима преко интернета

8. Обавеза издавања рачуна

9. Обавеза евидентирања промета у Обрасцу КЕП

10. Право на паушално опорезивање за предузетнике који делатност обављају преко интернета

11. ПДВ на услуге пружене електронским путем

12. Трошкови интерног развоја веб сајта

Продаја преко интернета – наплата преко PayPal-a

1. Шта је PayPal и како функционише?

2. PayPal у Србији: регулатива, ограничења, тешкоће

3. Отварање и коришћење PayPal рачуна, провизије за наплату преко интернета

4. Пример наплате интернет продаје преко PayPal-а

5. На провизију PayPal-а не обрачунава се ПДВ ни порез по одбитку на услуге

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Стицање и располагање сопственим уделима друштва с ограниченом одговорношћу

1. Појам и статус стечених сопствених удела и њихов рачуноводствени третман

1.1. Основи стицања сопствених удела

1.2. Ограничења стицања сопствених удела

1.3. Статус сопствених удела

2. Располагање сопственим уделом

3. Примери стицања и располагања сопственим уделима

3.1. Сопствени удео стечен по основу искључења члана друштва

3.2. Сопствени удео стечен по основу иступања члана друштва

3.3. Сопствени удео стечен откупом од члана друштва

3.4. Сопствени удео стечен принудним откупом удела преминулог члана друштва

3.5. Сопствени удели стечени по основу статусне промене

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Организовање и књиговодствена евиденција ђачких екскурзија

 

СУДСКА ПРАКСА

Утицај одлука уставног суда на законодавни процес у Републици Србији

Увод

Однос Народне скупштине према ставовима из одлука Уставног суда

Однос Народне скупштине према ставовима из писма Уставног суда

Остале активности Уставног суда у законодавном процесу

Закључак

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Објављена је Одлука о висини минималне цене рада за 2017. годину

2. Утврђен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова за период јул–децембар 2016. године

3. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 30. септембра 2016. године

4. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

5. Документација коју је потребно доставити Министарству финансија уз захтев за коришћење пословне године која је различита од календарске приликом састављања редовних годишњих финансијских извештаја

6. Донет је Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле

7. Донет је Правилник о начину и поступку достављања података пореској управи од стране јединице локалне самоуправе

8. Тромесечно извештавање према прописима о дувану

Обрасци за произвођаче дувана

Обрасци за обрађиваче дувана

9. Измена и допуна Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента

9.1. Измене код достављања основа за принудну наплату из члана 47. став 1. тач. 1) и 2) Закона о платном промету

9.2. Извршење основа кад је дужник директни или индиректни корисник буџета

9.3 Евиденција о броју дана блокаде

9.4. Враћање погрешно наплаћене накнаде од стране Народне банке Србије

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори

1. Порез по одбитку

1. Порез по одбитку на приход нерезидентног правног лица по основу услуге закупа IP адресе

2. Порез по одбитку на приход нерезидентног правног лица по основу VoIP услуге

3. Порез по одбитку на приход нерезидентног правног лица чијом се исплатом стиче поред права пријема штампаног часописа и право приступа бази података

4. Порески третман исплате прихода предузетнику из Немачке по основу услуге испитивања тржишта

5. Приход који нерезидентно правно лице оствари од нерезидентног правног лица по основу накнада за услуге које у име и за рачун налогодавца – нерезидентног правног лица плаћа резидентно правно лице, није предмет опорезивања порезом по одбитку

2. Порези и доприноси

Када се плаћа допринос за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести по стопи од 4%, не подноси се образац М-УН, односно М-УН/К

3. Рачуноводство

Потраживања од купаца за продате услуге књиже се на терет истоименог рачуна у активи, а не у пасиви, независно од тога што се ради о пословном партнеру који је истовремено и добављач

4. Девизно и спољнотрговинско пословање

1. Предмет међународног факторинга је потраживање настало по основу спољнотрговинског промета роба и услуга

2. Могућа је наплата и од другог нерезидента, а не од нерезидента од којег се потражује

5. Радни односи

1. Запосленој на одређено време у уговорени рок рачуна се време проведено на породиљском одсуству, а радни однос се продужава до истека одсуства

2. Запослени на одређено време целокупан одмор за календарску годину може искористити пре истека те године

3. Кад је предузетник на породиљском одсуству он пословођење може поверити члану породичног домаћинства без обавезе заснивања радног односа са тим лицем

6. Преузимање меничних обавеза

1. Меничну обавезу може преузети сваки заступник друштва а због регистрације менице потребно је да то лице има потпис депонован на картону депонованих потписа

2. Овлашћење законског заступника за преузимање меничних обавеза и ограничења по основу располагања имовином велике вредности

3. Уколико је овлашћење законског заступника ограничено колективним потписивање, онда се менична обавеза може преузети само уз супотпис других (другог) лица

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!