ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

13. септембар 2016

БРОЈ 16
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 16 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 12. септембра 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 16 могу преузимати од среде, 14. септембра 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 16 СУ:

АКТУЕЛНО

Спорно мишљење Министарства финансија у вези са утврђивањем капиталног добитка по основу продаје непокретности повезаном лицу и његовим исказивањем у пореском билансу

Утврђивање капиталних добитака из трансакција са повезаним лицима

Укључивање утврђених капиталних добитака из трансакција са повезаним лицима у порески биланс у складу са Законом

Укључивање утврђених капиталних добитака из трансакција са повезаним лицима у порески биланс у складу са Мишљењем

Закључак

Упоредни примери

Право физичког лица – предузетника на повраћај више плаћеног пореза после брисања предузетничке „радње“

 


ПДВ И АКЦИЗА

Опорезивање промета добара и услуга по уговорима о заједничкој изградњи грађевинских објеката

1. Опорезивање промета добара и услуга по уговору о заједничкој изградњи грађевинског објекта, који су закључили грађевинско предузеће – извођач радова и инвеститор

1.1. Опорезивање промета добара и услуга по уговору о заједничкој изградњи објекта у случају када су тај уговор закључили извођач радова – обвезник ПДВ и инвеститор – обвезник ПДВ

1.2. Опорезивање промета добра и услуга код уговора о заједничкој изградњи објекта када су тај уговор закључили извођач радова – обвезник ПДВ и инвеститор који није евидентиран у систем ПДВ

2. Опорезивање промета добара и услуга по уговору о заједничкој изградњи грађевинског објекта, који су закључили инвеститор и друго правно лице које финансира изградњу објекта (које није извођач радова на објекту) – тзв. финансијер изградње

Ликвидација обвезника ПДВ

1. Поступање обвезника ПДВ у току поступка ликвидације

2. Поступање обвезника ПДВ приликом окончања поступка ликвидације

2.1. Подношење Захтева за брисање из евиденције ПДВ

2.2. Подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ПДВ

2.3. Подношење пописне листе уз Захтев за брисање из евиденције ПДВ

2.4. Примери обрачуна дугованог износа пореза у складу са чланом 40. Закона о ПДВ приликом брисања из евиденције обвезника ПДВ

2.5. Обавеза плаћања ПДВ по пореској пријави коју обвезник подноси уз Захтев за брисање, односно повраћај ПДВ

2.6. Издавање потврде о брисању из евиденције обвезника ПДВ

Нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине и обавеза пописа залиха цигарета

1. Нови износи минималних акциза

2. Обавеза пописа залиха цигарета због промене минималне акцизе на цигарете и плаћање разлике акцизе на цигарете

3. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Префактурисање трошкова адаптације закупљеног простора

2. Обвезник ПДВ не може да прода дозволу надлежног органа за надзиђивање постојећег грађевинског објекта

3. Услуга прикључка на водоводну мрежу у оквиру припреме градилишта спада у радове из области грађевинарства

4. Примена прописа о ПДВ на промет услуге прикључења објекта на систем даљинског грејања

5. Порески третман позајмице новчаних средстава, коју инвеститор даје извођачу радова

6. Порески третман незавршеног стамбеног објекта који је пренет као улог у капитал другог обвезника

7. Примена прописа о ПДВ код промета грађевинских објеката који су под хипотеком

8. Машински ископ и одвоз земље за изградњу бетонског постоља за колску вагу, као и изградња бетонског постоља спадају у радове из области грађевинарства

9. Порески третман демонтаже гасних цеви и цеви за компримирани ваздух са зида који треба да се руши ради доградње објекта

10. Чишћење објекта после извођења радова (скупљање и одвоз шута) не спада у радове из области грађевинарства

11. Услуга препумпавања воде из једног канала за наводњавање у други канал не сматра се прометом из области грађевинарства

12. Прикључивање бојлера и батерија у пословном објекту сматра се услугом из области грађевинарства

13. Поправка аутоматске капије на улазу у двориште фирме (уградња новог мотора, измена оквира, фарбање и др.) спада у услуге из области грађевинарства

14. Обавеза исправке одбитка претходног пореза када физичко лице – обвезник ПДВ, инвеститор, одлучи да издаје стан физичком лицу

15. Обрачун пореза по одбитку и ПДВ по основу набавки лиценци за софтвер, које обвезник даље продаје

 

КАМАТЕ

Камата за неплаћене (неблаговремено плаћене) јавне приходе

1. Јавни приходи на које се плаћа законска камата

2. Стопа законске камате

2.1. Стопа законске камате у случају одлагања плаћања дугованог пореза

3. Метод обрачуна законске камате

4. Прелазак са конформног метода на метод простог интересног рачуна

5. Од којег дана се обрачунава законска камата

6. Дани за које се обрачунава законска камата

7. Дан измирења пореске обавезе

7.1. Измирење пореске обавезе прекњижавањем

8. Редослед намирења

9. Право обвезника на камату за више плаћен јавни приход

10. Примери обрачуна законске камате

11. Књижење законске камате

Обрачун затезне камате по дужничко-поверилачким односима

1. Основне карактеристике затезне камате

1.1. Дани доцње који се узимају у обрачун затезне камате

1.2. Уговарање затезне камате

1.3. Обрачун затезне камате ако је уговорена камата виша од стопе затезне камате

1.4. Урачунавање камате и трошкова

1.5. Обрачун камате на камату

2. Обрачун затезне камате у складу са Законом о затезној камати

2.1. Стопе затезне камате

2.2. Начин (метод) обрачуна камате

3. Обрачун затезне камате за раније периоде врши се у складу са прописима који су важили у периодима за које се врши обрачун

3.1. Обрачун затезне камате за период до 24. јануара 1994. године

3.2. Обрачун затезне камате за период од 24. јануара до 7. априла 1994. године

3.3. Обрачун затезне камате за период од 8. априла 1994. до 28. јуна 1996. године

3.4. Обрачун затезне камате за период од 29. јуна 1996. до 2. марта 2001. године

3.5. Обрачун затезне камате за период од 3. марта 2001. до 16. маја 2011. године

4. Обрачун затезне камате на потраживања која гласе у страној валути и на потраживања обезбеђена „валутном клаузулом“

4.1. Период од 3. јула 1993. до 2. марта 2001. године

4.2. Период од 3. марта 2001. до 24. децембра 2012. године

5. Обрачун затезне камате применом збирних коефицијената

6. Правни став грађанског одељења Врховног касационог суда

 

СУДСКА ПРАКСА

Примена валутне клаузуле и променљиве каматне стопе у уговору о кредиту

Увод

Правна природа валутне клаузуле

Примена валутне клаузуле

Допуштеност променљиве каматне стопе

З а к љ у ч а к

Сентенце из  пресуда привредног апелационог суда

I. Радни односи

1. Уколико послодавац није донео решење о праву запосленог на коришћење годишњег одмора и време у коме може да користи годишњи одмор, наступила је претпоставка да је тиме запосленом ускраћено право на коришћење годишњег одмора

2. Услови под којима запослени може стећи право на јубиларну награду зависе искључиво од онога што је предвиђено општим актом, односно уговором о раду

3. Дужност достављања упозорења о постојању разлога за отказ уговора о раду

4. Права у случају незаконитог отказа радног односа

II. Привредни преступи

1. Одговорност за предају финансијског извештаја

III. Закон о парничном поступку

1. Порески обвезник своје право на повраћај ПДВ остварује искључиво у пореском поступку на начин прописан Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а не у судском поступку

2. Стечајни дужник, који је привредно друштво, не престаје да постоји доношењем решења о закључењу стечаја, већ након тога, брисањем из регистра код АПР

3. Брисањем занатске радње из регистра не престаје да постоји странка у парничном поступку

4. Поверилац има правни интерес за тужбу против ликвидационог дужника који му је признао потраживање, али му исто не исплаћује

5. Обавеза исплате бруто зараде јесте обавеза пословавца, на коме је терет доказивања спорних чињеница по тужби запосленог за исплату зараде

6. Ревизија пресуде није дозвољена против дела пресуде, којом је одлучено о камати на главни дуг за одређени временски период, јер тако опредељена камата представља споредно потраживање

IV. Закон о планирању и изградњи

1. Лице које је у складу са законом изградило објекат на осталом грађевинском земљишту у државној својини, стекло је право коришћења на земљишту испод тих објеката

V. Закон о приватизацији

1. Продаја друштврног капитала у поступку приватизације не доводи до промене власништва на имовини субјекта приватизације

VI. Закон о промету непокретности

1. Куповином зграде изграђене на земљишту у државној својини, на којем власник зграде има право коришћења, купац по сили закона стиче право корићења на земљишту на којем се зграда налази

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Уговори о избегавању двоструког опорезивања

Табеларни приказ права опорезивања појединих категорија прихода

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Књижење промета робе путем комисионе продаје код буџетских корисника

2. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар – септембар 2016. године

3. Питања и одговори из буџетског рачуноводства

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Минимална цена рада по радном часу у Србији од 1. јануара 2017. годину износиће 130 динара

2. Накнађивање издатака за прибављање сертификата о професионалној оспособљености лица одговорних за превоз терета у друмском саобраћају

3. Влада Републике Србије предложила је измену Закона о финансирању локалне самоуправе

4. Управа за јавне набавке објавила је упутства за оквирни споразум и преговарачки поступак

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори

1. Рачуноводство

1. Књиговодствено евидентирање наплате услуга смештаја ваучерима издатим од стране државе за субвенционисано коришћење ових услуга

2. Снижење цене робе испод набавне цене

3. Књижење продаје робе коју физичка лица наручују преко интернета

2. Порез на добит

1. У пореском смислу, сасвим је свеједно да ли ће обвезник у пословним књигама да искаже расходе по основу отписа и исправке потраживања који се не признају у пореске сврхе или неће, јер ће у оба случаја утврдити исту основицу за порез на добит

3. Порез на добит по одбитку

1. Датум настанка обавезе за порез по одбитку и интерни обрачун ПДВ

 4. Спољнотрговинско и девизно пословање

1. Девизе остварене по основу рефакције пореза у иностранству могу се држати на рачуну у иностранству на основу одобрења Народне банке Србије уколико је прописом државе у којој се остварује рефакција пореза утврђена обавеза да се та рефакција врши искључиво на рачун који се води код банке у тој држави

2. На основу уговора са страним лицем може се извозити роба ради консигнационе продаје

5. Радни односи – боловање

1. Уколико је запослени отворио боловање пре уручења Решења о привременом удаљењу са рада, тада му припада право на накнаду зараде по основу боловања докле год се запослени налази на боловању

2. Повредом на раду сматра се повреда настала приликом доласка и одласка са посла

3. Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад

4. Право на накнаду зараде за време боловања не остварују лица која обављају привремене и повремене послове

6. Остало

1. Обавеза вођења КЕП књига приликом откупа пољопривредних производа (јабука) ради даље продаје

2. Измиривање пореских обавеза када је друштво у блокади

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Порези на употребу, држање и ношење добара

Ревизија

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембру
2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње
22. септембра 2016. године

 

 

На почетак стране!