ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. август 2016

БРОЈ 15
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 15 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 12. августа 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 15 могу преузимати од уторка, 16. августа 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 15 СУ:

 

ПДВ

Издавање и садржина ПДВ рачуна (са посебним освртом на издавање и садржину рачуна који су издати приликом промета добара и грађевинских услуга из члана 10. став 2. тач. 3) Закона о ПДВ)

1. Обавеза издавања рачуна и вођења пореске евиденције по рачунима

1.1. Промет за који постоји обавеза издавања ПДВ рачуна

1.2. Лица која стекну статус обвезника ПДВ, обавезна су да издају ПДВ рачун почев од дана стицања статуса обвезника

1.3. Промет за који не постоји обавеза издавања ПДВ рачуна

1.4. Лица која нису обвезници ПДВ не издају ПДВ рачун

2. Облик, рок издавања и садржина рачуна

2.1. Рок за издавање рачуна

2.2. Садржина рачуна

3. Други рачуни и обрачуни које издаје и саставља обвезник ПДВ за извршен промет добара и услуга

3.1. Рачун који се издаје иностраном примаоцу

3.2. Рачун који издаје обвезник који евидентира промет преко фискалне касе

3.3. Признаница која се издаје пољопривреднику

3.4. Рачун који издаје туристичка агенција

3.5. Рачун код промета половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета

3.6. Рачун који се издаје лицу које има право на рефакцију ПДВ

4. Интерни рачуни и интерни обрачун ПДВ

4.1. Интерни рачуни код употребе добара и услуга у пословне и непословне сврхе

4.2. Рачуни и интерни обрачун из члана 10. став 1. тач. 2) Закона (за услуге које врше страна лица)

4.3. Рачуни и интерни обрачун који врше порески дужници из члана 10. став 2. Закона

4.4. Рачуни и интерни обрачун који врше порески дужници из члана 10. став 2. тач. 3) Закона (промет добара и услуга из области грађевинарства)

5. Исправка рачуна

5.1. Исправка грешке када је у првобитном рачуну исказан већи износ ПДВ

5.2. Исправка грешке када је у првобитном рачуну исказан мањи износ ПДВ

5.3. Која лица не могу да врше исправку рачуна

 


Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Основица ПДВ код промета добара без накнаде

2. ПДВ код давање поклона мање вредности

3. Обрачун ПДВ на испоруку софтвера кориснику слободне зоне

4. Обрачун ПДВ на услуге страног лица за које је место промета у Републици Србији

5. Обавеза евидентирања физичког лица у систем ПДВ

6. Обавезе ПДВ по основу заједничког улагања у изградњу грађевинског објекта

7. Право на претходни ПДВ на изградњу монтажног објекта за који није издата грађевинска дозвола

8. ПДВ на промет објекта који гради предузетничка радња

9. Обрачун ПДВ и пореза на пренос апсолутних права на објекат чију изградњу је извршио нови инвеститор

10. Право на претходни ПДВ код наставка изградње купљеног незавршеног објекта

11. Обрачун ПДВ код промета добара над којима се спроводи извршење у извршном поступку

 

НАКНАДЕ ЗАРАДА

Право на накнаду зараде за време боловања до 30 дана и преко 30 дана – обрачун и исплата

Пријава на здравствено осигурање и право на здравствену заштиту

Подношење образаца у случају наступања привремене спречености за рад

1. Боловање до 30 дана – на терет средстава послодавца

1.1. Право на накнаду зараде по основу боловања

1.2. Осигураници који не остварују право на накнаду зараде

1.3. Стицање права на накнаду зараде

1.4. Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде

1.5. Право на накнаду за боловање пензионисаним лицима која су поново засновала радни однос

1.6. Повезивање привремене спречености за рад

1.7. Утврђивање основа накнаде зараде

1.8. Примери утврђивања основа

1.9. Обрачун пореза и доприноса на накнаде зараде за време боловања на терет послодавца

2. Боловање ради одржавања трудноће

2.1. Трудничко боловање на терет послодавца

2.2. Трудничко боловање преко 30 дана

2.3. Друга права запослених који су на боловању

3. Боловање преко 30 дана – на терет обавезног здравственог осигурања

3.1. Основ за утврђивање накнаде зараде за време привремене спречености за рад на терет Фонда

3.2. Накнада за лица која нису испунила услове у погледу претходног стажа осигурања

3.3. Висина накнаде за време боловања

3.4. Минимални и максимални износ накнаде зараде за време боловања на терет Фонда

3.5. Усклађивање основа за обрачун накнаде

3.6. Наредна месечна усклађивања

3.7. Поступак остваривања права на накнаду зараде из средстава Фонда

3.8. Остали случајеви исплате накнаде зараде из средстава Фонда

Обрачун зараде и накнаде зараде преко 30 дана

4. Накнада зараде за време боловања инвалида II и III категорије инвалидности

5. Право на накнаду зараде лица које се налази на боловању у случајевима престанка рада послодавца

6. Право на накнаду зараде за време боловања оснивача који нису засновали радни однос са својим предузећем

7. Право на накнаду зараде за време боловања предузетника

8. Право на боловање и на здравствену заштиту лица која обављају привремене и повремене послове

Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, обрачун и исплата

1. Право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета

2. Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, обрачун и исплата накнаде

2.1. Примери утврђивања накнаде зараде у зависности од дужине радног стажа запослене пре отварања породиљског одсуства

3. Усклађивање обрачунате накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства не врши се

4. Висина накнаде за време породиљског одсуства у зависности од дужине радног стажа

4.1. Стаж остварен преко Националне службе за запошљавање и остваривање права на накнаду зараде, односно утврђивање њене висине

4.2. Накнада за време породиљског одсуства у зависности од дужине радног стажа може да буде испод минималне зараде

5. Обрачун, исплата и рефундација накнаде зараде за време породиљског одсуства

6. Породиља и коришћење годишњег одмора

7. Породиља и отказ уговора о раду

8. Обрачун пореза и доприноса на накнаду зараде

9. Обрачун и исплата накнаде код послодавца над којим је покренут стечајни поступак и послодавца који у дужем временском периоду (више од три месеца) не исплаћује зараде

9.1. Накнада зараде исплаћена породиљи путем асигнације и право на рефундацију

10. Обрачун и исплата накнаде породиљама у основним и средњим школама

10.1. Начин утврђивања основа за обрачун накнаде зараде

11. Остваривање права на накнаду изгубљеног прихода за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета за лица која самостално обављају делатност – предузетнике

11.1. Утврђивање накнаде за предузетника и висина накнаде

11.2. Обрачун пореза и доприноса на утврђену накнаду

11.3. Месечни износ накнаде не може бити мањи од утврђене минималне зараде

11.4. Исплата накнаде породиљи – предузетнику

11.5. Начин преношења средстава предузетнику

12. Пример решења о породиљском одсуству

13. Пример решења о одсуству са рада ради неге детета

14. Пример решења о одсуству са рада ради посебне неге детета

15. Право запослене која се врати на рад пре истека годину дана од рођења детета

15.1. Пример решења о одсуству ради коришћења паузе/или скраћеног радног времена ради дојења детета

16. Пример попуњавања пореске пријаве када се врши исплата накнаде и бонуса запосленој која је на породиљском одсуству

 

ТРГОВИНА

Производња и промет хлеба од брашна „Т-500“

1. Обавезна производња и промет хлеба од брашна „Т-500“

2. Највиши проценти марже у промету белог хлеба

3. Образовање произвођачких цена хлеба

4. Калкулација малопродајне цене хлеба

5. Ремитенда

6. Рокови плаћања испорученог хлеба

7. Надзор над применом Уредбе

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Поседовање одређеног броја акција, односно вредности удела као услов за остваривање појединих права акционара – чланова доо.

1. Уводна напомена

2. Права која имају чланови доо. – акционари независно од поседовања одређеног процента акција – удела

3. Права која имају акционари – чланови доо. који поседују 5% акција, односно удела

4. Права која имају акционари – чланови доо. који поседују 10% акција, односно удела

5. Права која имају акционари – чланови доо. који поседују најмање 20% акција, односно удела

 

СТЕЧАЈ

Побијање правних радњи и правних послова стечајног дужника

Увод

Предмет побијања

Могућност побијања у поступку реорганизације

Правне радње и послови који се не могу побијати

Правни послови и радње који се могу побијати

а) Уобичајена намирења

б) Неуобичајена намирења

в) Непосредно оштећење поверилаца

г) Намерно оштећење поверилаца

д) Правни послови и радње без накнаде или уз незнатну накнаду

Начин побијања

Субјекти побијања

Правна дејства побијања

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Књижење изградње грађевинског објекта у сопственој режији који се финансира из текућих прихода

2. Евидентирање производње код буџетских корисника

3. Измене и допуне Уредбе о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори

1. Рачуноводство и порез на добит

1. Накнадна улагања у инвестиционе некретнине које се воде по фер вредности

2. Обрачун капиталног добитка приликом продаје инвестиционе некретнине која се процењује по фер вредности

3. Обрачун рачуноводствене и пореске амортизације купљеног жига („робне марке“, „заштитног знака“ или „бренда“)

2. Порез по одбитку према Закону о порезу на добит

1. Ако се исплата дивиденде нерезидентима врши у девизама курсне разлике настале по основу куповине девиза могу теретити обавезу за дивиденду

2. Када се камата исплаћује повезаном нерезидентном лицу повлашћена стопа може се применити само на износ камате који одговара камати утврђеној по принципу „ван дохвата руке“

3. (Не) подношење пореске пријаве на Обрасцу ПДПО/С када се исплата накнаде за услуге врши из средстава одобрених на основу (законом потврђеног) уговора о финансирању пројекта

3. Порез на имовину и порески поступак

1. Застарелост пореза на пренос апсолутних права у случају када Пореска пријава ППИ-4 није поднесена

2. На пренос целокупне имовине правног лица уз накнаду, на који се не плаћа ПДВ, плаћа се порез на пренос апсолутних права

4. Оснивачи и директори привредних друштава

1. Обавезно социјално осигурање чланова привредног друштва, који је директор у свом привредном друштву, а истовремено и директор по уговору о раду код другог послодавца

2. Обавезно социјално осигурање страних физичких лица као оснивача привредног друштва у Србији

3. Начин обрачуна пореза и социјалних доприноса на накнаду по уговору о правима и обавезама директора који је закључен са лицем које је запослено код послодавца чије је седиште у Бугарској

5. Кеп књига

1. У колону број 1. у Обрасцу КЕП уписује се редни број сваког појединачног евидентирања, укључујући и почетно стање и донос са претходне стране

2. У колони број 3. Обрасца КЕП описује се евидентирана промена: назив, број и датум документа, а при евидентирању набавке робе пословно име добављача, односно име и пребивалиште добављача

6. Остало

1. Право на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор запосленом коме престаје радни однос због одласка у пензију у 2016. години, а који је у периоду пре престанка радног односа био на боловању од фебруара 2015. године до дана престанка радног односа

2. Образац М-УН, односно М-УН/К подноси се у року од три дана од од уплате доприноса

3. Пореске обавезе при откупу „меке“ ракије од пољопривредног газдинства

4. Унос имовине (ракије) у предузетничку радњу

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Пројекат: „Техничка помоћ Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања“

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

1. ПДВ

2. Порез на добит

3. Порески поступак

4. Избегавање двоструког опорезивања

5. Рачуноводство

6. Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње
22. септембра 2016. године

 

 

 

На почетак стране!