ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

29. јул 2016

БРОЈ 14
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 14 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 27. јула 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

У прилогу овог броја се налази и Електронско издање ДВД 2015, које је испоручено свим претплатницима имају уплаћену претплату за целу 2014.годину и прва три квартала у 2015. години.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 14 могу преузимати од петка, 29. јула 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 14 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Спровођење извршења са рачуна правних лица и предузетника по новом Закону о извршењу и обезбеђењу

1. Покретање предлога за извршење са рачуна правних лица и предузетника

2. Надлежност за одлучивање о предлогу за извршење и за спровођење извршења

3. Садржина предлога за извршење

4. Решење о извршењу

5. Наплата будућих повремених давања

6. Застајање са извршењем

7. Спровођење извршења према солидарним дужницима

8. Обустава извршног поступка

9. Примена прописа о платном промету

Примена посебних дажбина од 1. јула 2016. године

 


РЕВИЗИЈА

Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2016. годину

Велика и средња правна лица

Ревизија финансијских извештаја новооснованих правних лица која су у години оснивања разврстана у средње или велико правно лице

Микро и мала правна лица и предузетници чији је пословни приход за претходну годину већи од 4.400.000 EUR

Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје

Јавна предузећа

Јавна акционарска друштва

Ревизија финансијских извештаја правних лица у поступку стечаја, односно ликвидације

Енергетски субјекти који обављају једну или више делатности

Политичке странке

Правна лица која учествују у конкурсу за јавну набавку

Пружаоци платних услуга

Уговарање ревизије финансијских извештаја за 2016. годину

Ко доноси одлуку о избору предузећа за ревизију?

Рок за избор ревизора

Закључење уговора о ревизији

Узастопност вршења ревизије код истог правног лица

Изаберите искључиво предузеће за ревизију које има дозволу Министарства финансија и уписано је у регистар ревизорских друштава који води Комора овлашћених ревизора

Пружање других стручних услуга од стране предузећа за ревизију

Када ревизор не може да обавља ревизију финансијских извештаја код правног лица?

Када одређено предузеће за ревизију не може да обавља ревизију?

Специфичности уговарања ревизије јавних акционарских друштава

Присуствовање попису залиха од стране ревизора

Права и обавезе ревизора

Консултовање са ревизором око избора и промене рачуноводствених политика и рачуноводствених процена

 

РАЧУНОВОДСТВО

Обрачун по стандардним трошковима: превазиђен концепт или битан инструмент управљања трошковима и резултатом

1. Основни изазови управљања трошковима

1.1. Стратегија лидерства у трошковима и рачуноводствено партнерство у томе

1.2. Концепт ланца вредности

1.3. Обрачун и управљање трошковима животног циклуса производа

1.4. Обрачун циљних трошкова

1.5. Обрачун трошкова по активностима (Activlty Based Costing – ABC)

2. Суштина и калкулациони систем обрачуна по стандардним трошковима

2.1. Суштина система обрачуна по стандардним трошковима

2.2. Калкулациони систем обрачуна по стандардним трошковима

3. Основни модел функционисања обрачуна по стандардним трошковима

4. Критички осврт на обрачун по стандардним трошковима

Закључак

Приносни, имовински и финансијски положај предузећа у Србији

1. Приносни положај

2. Имовински положај

3. Финансијски положај

4. Разлози лошег финансијског положаја предузећа у Србији

Закључак

 

ПДВ

Префактурисање трошкова у систему ПДВ

1. Префактурисање трошкова који су накнадно настали у вези са извршеним прометом добара и услуга

1.1. Префактурисање трошкова насталих у вези са издавањем у закуп пословног простора

1.2. Префактурисање трошкова насталих у пословном простору, који је дат на коришћење без накнаде

1.3. Префактурисање трошкова насталих у вези са издавањем у закуп станова

1.4. Префактурисање трошкова у случају закупа земљишта

1.5. Префактурисање трошкова (осигурање, поправка и сл.) у случају закупа покретних добара (моторних возила)

1.6. Префактурисање трошкова есконтовања менице коју је купац дао добављачу

1.7. Префактурисање трошкова камате по кредиту банке

1.8. Префактурисање ПТТ трошкова у случају отпремања добара преко поште

1.9. Префактурисање трошкова превоза извезене робе иностраном купцу

1.10. Префактурисање трошкова осигурања робе у међународном превозу

1.11. Префактурисање трошкова осигурања робе у транспорту

1.12. Префактурисање трошкова међународног превоза у ваздушном саобраћају

1.13. Префактурисање трошкова царинског посредовања

2. Префактурисање трошкова без обавезе обрачуна и плаћања ПДВ

2.1. Расподела заједничких трошкова (ел. енергије, комуналних услуга, услуга одржавања и поправки, које се не сматрају услугама из области грађевинарства, и др.) између више правних лица у случају када заједнички користе исту пословну зграду, а када рачуни добављача гласе на једно правно лице – обвезника ПДВ

2.2. Префактурисање трошкова премије осигурања

2.3. Префактурисање трошкова обраде кредита, камате и ефеката валутне клаузуле

2.4. Префактурисање плаћених трошкова смештаја и превоза пословних партнера из земље и иностранства

2.5. Префактурисање трошкова који настају у вези са увозом добара и услуга (нпр. превоз), а које купац у складу са уговором са добављачем из иностранства, рефундира од добављача

2.6. Новчана средства која обвезник ПДВ потражује од инопартнера на име покрића трошкова добијања атеста и дозвола потребних за стављање у промет лека

2.7. Порески третман потраживања инвеститора од извођача радова на име престанка банкарске гаранције

2.8. Префактурисање трошкова прикључка на грејање, које врши извођач радова инвеститору по уговору о изградњи грађевинског објекта

2.9. Префактурисање трошкова гаранције стране банке, које врши матично правно лице из иностранства

2.10. Порески третман префактурисаних трошкова ноћења путника страној авиокомпанији због отказаног лета

2.11. Рефундација адвокатских и судских трошкова

2.12. Префактурисање трошкова сервисера за поправку лифта извођачу радова на уградњи лифта

3. Одговори на нека питања у вези са префактурисањем трошкова

3.1. Обрачун ПДВ на префактурисање ТВ претплате закупцу

3.2. Префактурисање улагања у пословни простор, које врши закуподавац закупцу, опорезује се као закупнина

3.3. Примена прописа о ПДВ код префактурисања трошкова гаранције банке, које врши инвеститор извођачу радова

3.4. Префактурисање неплаћене рате осигурања и право одбитка претходног пореза

3.5. Префактурисање трошкова насталих у закупљеном простору од стране обвезника који се у систем ПДВ евидентирао у наредном месецу

3.6. Рефундација заједничких трошкова одржавања грејних и климатизационих система

3.7. Право на претходни ПДВ из фактура за поправку оштећених аутомобила, префактурисање трошкова добављачу

3.8. Рефундација трошкова сајма, које је обвезник ПДВ платио за другог учесника на сајму, не подлеже обрачуну ПДВ

3.9. Право коришћења претходног пореза правног лица – обвезника који префактурише трошкове закупцима у случају када рачуни гласи на физичко лице

3.10. Префактурисање трошкова адаптације заједничког пословног простора

3.11. Префактурисање трошкова одржавања лифта у заједничкој пословној згради

3.12. Префактурисање утрошене електричне енергије у продатом простору у случају када бројило није пренесено на новог власника, тј. када рачуни и даље гласе на старог власника

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Бојење прозора и врата не спада у послове из области грађевинарства

2. Замена полупаних стакала на прозорима спада у радове из области грађевинарства

3. Обвезник ПДВ има право на претходни порез у случају када је примљеном рачуну добављач навео скраћено пословно име

4. Обвезник ПДВ који набавља добра у циљу поклањања другом правном лицу, нема право на претходни порез, а нема ни обавезу обрачуна ПДВ

5. Примена одредби члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (добављач не жели да изда исправљену ситуацију – без исказаног ПДВ и са напоменом о примени одредби члана 10. став 2. тач. 3) Закона о ПДВ)

6. Норматив расхода (лом стакла услед непажње радника и обавеза обрачуна ПДВ)

7. Порески третман бесплатне услуге превоза општини (и право одбитка претходног пореза)

8. Порески третман услуга закупа, датум издавања рачуна и аванс

9. Примена одредби члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (испорука и монтажа палетних и поличних регала од метала)

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Измена пореске пријаве за порез на добит

1. Измењена пореска пријава у складу са чланом 40. ЗПППА

1.1. Општа правила за измену пореске пријаве у складу са чланом 40. ЗПППА

1.2. Подношење измењене пореске пријаве електронским путем

1.3. Грешке у обрачуну пореза на добит

Пореска пријава ради измене аконтација пореза на добит правних лица

1. Састављање периодичног финансијског извештаја

2. Састављање периодичног пореског биланса

3. Састављање пореске пријаве ради измене аконтација

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Актуелна питања у примени Закона о јавним набавкама

1. Увод

2. Заједничка понуда – садржина споразума

3. Могућност доказивања испуњености додатних услова за учешће преко подизвођача или заједно са подизвођачем

4. Измене и допуне конкурсне документације

5. (Не)могућност поништења поступка јавне набавке да би се спровео нови поступак уз примену другог критеријума за оцењивање понуда

6. Предности и недостаци појединих поступака код набавке телекомуникационих услуга (услуге мобилне, фиксне телефоније, интернета и кабловске телевизије) 

7. На набавке из средстава донације примењује се Закон о јавним набавкама, осим у случајевима за које је прописано изузеће

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Питања и одговори у вези са обавезом запошљавања инвалидних лица

1. Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом код повезаних правних лица

2. Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом код огранка страног правног лица

3. Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом код новооснованих правних лица

4. Степен оцене радне способности као услов за признавање статуса особе са инвалидитетом

5. Реализација уговора из области трговине на велико са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

6. Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у случају жалбе на решење о процени радне способности

 

СПОЉНА ТРОВИВИНА

Увоз у 2015. години

 

РАДНИ ОДНОСИ

Отказ уговора о раду и права запослених у поступку стечаја

У в о д

Радно-правни статус запослених

а) Стечај као отказни разлог

б) Заштита права запослених због незаконито датог отказа у поступку стечаја

Намирење потраживања запослених

а) Намирење потраживања у општем стечајном поступку

б) Намирење потраживања у посебном стечајном поступку

в) Намирење потраживања из средстава Фонда солидарности

 

ИНСТУКЦИЈЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Материјално-финансијско пословање ученичке задруге

2. Књижење промета роба у малопродаји код буџетских корисника

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове на дан 30. јуна 2016. године

2. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

3. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

4. Рок за пријем консолидованих годишњих извештаја за 2015. годину истиче 1. августа 2016. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Царине

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу августу 2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!