ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

7. јул 2016

БРОЈ 13
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 13 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 6. јула 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 13 могу преузимати од понедељка, 8. јула 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 13 СУ:

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–јун 2016. године

1. Увод

2. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

2.1. Акцизе на биогорива и биотечности

2.2. Акциза на остале деривате нафте

2.3. Усклађивање акциза на деривате нафте

2.4. Поступак и начин одобравања акцизних складишта

3. Акциза на дуванске прерађевине у 2016. години

3.1. Минимална акциза на дуванске прерађевине

3.2. Нови динарски износи акциза на цигарете од 1. јула 2016. године

4. Акциза на течност за пуњење електронских цигарета и на несагоревајући дуван

5. Акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу

5.1. Обрачунавање акцизе од стране обвезника акцизе – снабдевача електричном енергијом и основица за обрачун акцизе

5.2. Поступак обрачуна акцизе од стране обвезника акцизе – снабдевача електричном енергијом

6. Акциза на алкохолна пића

7. Обавеза обележавања цигарета и алкохолних пића контролним акцизним маркицама

8. Рокови плаћања акцизе

9. Преглед износа и стопа акциза у 2016. години

10. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

10.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1 и 2

11. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период април–јун 2016. године

12. Ослобођења од плаћања акцизе

13. Умањење обрачунате акцизе

14. Рефакција акцизе

15. Повраћај акцизе

16. Вођење евиденције о стању и кретању преузетих контролних акцизних маркица

17. Враћање неискоришћених акцизних маркица и одређивање броја оштећених акцизних маркица

18. Достављање података о стању залиха нискоалкохолних пића пописаних на дан 31.12.2015. године до утрошка тих залиха

 


Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Примена прописа о ПДВ приликом обављања молерско-фарбарских радова – кречења зграда

2. Префактурисање трошкова насталих у закупљеном простору од стране обвезника који се у систем ПДВ евидентирао у наредном месецу

3. Примена прописа о ПДВ код промета добара и услуга из области грађевинарства за потребе јавног предузећа које се финансира из средстава Министарства привреде

4. Лице из члана 9. став 1. Закона о ПДВ нема обавезу евидентирања у систем ПДВ по основу статуса пореског дужника за промет из области грађевинарства

5. Услуга антикорозивне заштите металних конструкција не сматра се услугом из области грађевинарства

6. Хидроизолациони радови бетонских стубова, које врши обвезник ПДВ који је монтирао наведене стубове, спадају у радове из области грађевинарства

7. Услуга уклањања старог објекта, транспорта и депоновања отпадног материјала сматра се услугом из области грађевинарства

8. Примена прописа о ПДВ и пореза на добит правних лица по основу услуге испитивања квалитета производа, које врши нерезидентно правно лице

9. Опорезивање аванса који уплаћује страно правно лице на име котизације за семинар у Србији

10. Исправка одбитка претходног пореза по основу наплаћеног каса сконта

11. Право на одбитак претходног пореза за набавку материјала за сређивање магацина који је узет у закуп

12. Порески третман размене непокретности

13. Порески третман поклањања мерача шећера у крви апотеци

14. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (услуге превентивног и корективног одржавања биогасног постројења)

15. Порески третман услуге посредовања при пословању са налозима за плаћање

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Зараде запослених упућених на рад у иностранство

1. Упућивање на (привремени) рад у иностранство или службени пут у иностранство

2. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство у складу са домаћим прописима

2.1. Обвезник пореза на зараде

2.2. Обрачун пореза (по одбитку)

2.3. Порески кредит

2.4. Обрачун доприноса

3. Опорезивање зарада запослених упућених на рад у иностранство у складу са међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања

4. Примена социјалних споразума

5. Илустративни примери примене УИДО и социјалних споразума приликом упућивања запослених на рад у иностранство

6. Пример обрачуна пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

6.1. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

6.2. Пореска пријава када се остварује право на порески кредит

6.3. Пореска пријава у случају уплате доприноса без исплате зараде

7. Исплата нето зараде, пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

8. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство из аспекта Закона о упућивању

8.1. Поступак упућивања

9. Коришћење здравствене заштите запослених упућених на рад у иностранство

10. Пример текста анекса уговора о раду за упућене раднике за привремени рад у иностранство

Зараде које остварују физичкa лица – резиденти од исплатиоца из друге државе

1. Зараде по основу запослења физичког лица – резидента са страним правним лицем, при чему се рад обавља у Србији (инострани исплатилац нема представништво или огранак регистрован на територији Србије)

1.1. Обрачун пореза на зараде

1.2. Обрачун доприноса на зараде

1.3. Пример обрачуна пореза и доприноса

2. Исплатилац – страно дипломатско и конзуларно представништво или међународна организација

Зараде које остварују упућени радници страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1. Обрачун пореза на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1.1. Обрачун пореза на зараде када УИДО није закључен

1.2. Примања из радног односа према УИДО

1.3. Обрачун пореза на зараде када је УИДО закључен

1.4. Накнада трошкова од стране домаћег правног лица које је резидент Републике Србије накнадио упућеним радницима из иностранства када остварују зараду од послодавца из иностранства (са којим имају закључен уговор о раду) који их је упутио на рад у домаће правно лице (са којим не закључују уговор о раду)

2. Обавеза обрачуна социјалних доприноса на зараде упућених радника по основу обављања рада на територији Републике Србије

2.1. Радници су упућени из државе са којом није закључен социјални споразум

2.2. Радници су упућени из државе са којом је закључен социјални споразум

2.3. Примена споразума на лица запослена у компанијама које се баве превозом путника у друмском, железничком и авио-саобраћају и лица која чине посаду брода

2.4. Примена споразума на лица запослена у дипломатским и конзуларним представништвима

2.5. Примена споразума на лица запослена у државним органима и јавним установама и службама

2.6. Примена споразума на лица која привремено започну обављање самосталне делатности на територији друге земље уговорнице

3. Пример обрачуна пореза и доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

4. Упућивање запослених у сталну пословну јединицу нерезидентног правног лица (представништво, огранак) у Републици Србији

Примања која се исплаћују након престанка радног односа и уговори о избегавању двоструког опорезивања

Период од дванаест месеци који почиње или се завршава у односној пореској години – објашњење –

Полугодишње извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и извештаји који се достављају Управи за дуван

1.1. Евиденција произвођача дуванских производа

1.2. Евиденција трговаца на велико дуванским производима

1.3. Евиденција трговаца на мало дуванским производима

1.4. Евиденција увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

1.5. Евиденција извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

2. Обрасци за извештавање и адреса за достављање

3. Евиденције и извештаји који се достављају Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

3.1. Обрасци за произвођаче дувана

3.2. Обрасци за обрађиваче дувана

Наградне игре у роби и услугама – поступак приређивања и пореске обавезе

1. Доношење одлуке о приређивању наградне игре у роби и услугама

2. Утврђивање правила наградне игре у роби и услугама

3. Прибављање сагласности Министра финансија на правила наградне игре

4. Прибављање сагласности Управе за игре на срећу за приређивање наградне игре

5. Објављивање правила наградне игре у дневном листу

6. Плаћање накнаде за приређивање наградне игре у роби и услугама

7. Извлачење и објављивање добитника у наградној игри

8. Извештај о резултатима наградне игре

9. База података о лицима која су остварила добитак у наградној игри

10. Промет добара и услуга по основу наградних игара ослобођен је ПДВ без права на одбитак претходног пореза

10.1. Непокретност – новоизграђени стан као добитак у наградној игри

10.2. Нова моторна возила као добитак у наградној игри

10.3. Остала покретна добра као добитак у наградној игри

10.4. Услуге као добитак у наградној игри

11. Порез на доходак грађана на добитке у наградним играма

12. Остала питања

13. Казнене одредбе

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Поступак подношења измењене пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину и подношења пореске пријаве ради утврђивања измењених износа тромесечних обавеза пореза у случају набавке и отуђења непокретности у току пореске године

1. Поступак подношења измењене пореске пријаве услед грешке или пропуста пореског обвезника у утврђивању пореске обавезе

2. Поступак и рокови за подношење пореске пријаве у току пореске године због настанка, односно престанка пореске обавезе

2.1. Промене у току године које не утичу на утврђену пореску обавезу за ту годину

2.2. Начин утврђивања измењене пореске обавезе у току пореске године (смањење, односно повећање пореске обавезе)

2.3. Поступак утврђивања и плаћања увећане пореске обавезе у току пореске године

2.4. Поступак утврђивања и плаћања умањене пореске обавезе у току пореске године

 

РАДНИ ОДНОСИ

Право запосленог на годишњи одмор

1. Стицање права на коришћење годишњег одмора и утврђивање права на пун, односно сразмеран број дана годишњег одмора

2. Дужина годишњег одмора

3. Коришћење годишњег одмора у деловима

4. Коришћење годишњег одмора за лица запослена на одређено време

5. Коришћење годишњег одмора за лица запослена са непуним радним временом

6. Распоред коришћења годишњег одмора

7. Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора

8. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

9. Регрес за коришћење годишњег одмора

10. Годишњи одмор запослених у државним органима, органима територијалне аутономне покрајине и локалне самоуправе и јавним службама

10.1. Услови за стицање права на пун годишњи одмор

10.2. Право на сразмеран годишњи одмор

10.3. Дужина годишњег одмора и мерила за утврђивање дужине годишњег одмора

10.4. Коришћење годишњег одмора у деловима

10.5. Накнада плате (зараде) за време годишњег одмора

10.6. Шта чини основицу за обрачун накнаде за годишњи одмор

10.7. Да ли се умањује накнада зараде за годишњи одмор у складу са Законом о привременом умањењу зарада

10.8. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор за запослене у државним органима, органима аутономне покрајине, јавним службама, јавним агенцијама и порески третман накнаде штете

10.9. Регрес за годишњи одмор

 

ПРАЊЕ НОВЦА

Обавезе рачуновођа у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и надзор над применом Закона

1. Увод

2. Овлашћено лице

3. Упитник о активностима предузетника/привредног друштва за пружање рачуноводствених услуга у области спречавања прања новца и финансирања тероризма

4. Контролне листе

5. Обавезе рачуновођа у вези са применом Закона кроз казнене мере

6. Обавеза редовног образовања

7. Извештај о интерним контролама

8. Пример/модел интерног акта – правилника за спровођење радњи и мера у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донет је нови Правилник о надзору над применом закона којим се уређују рокови плаћања

2. Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката

3. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!