ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

13. јун 2016

БРОЈ 12
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 12 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 10. јуна 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 12 могу преузимати од понедељка, 13. јуна 2016. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 12 СУ:

 

ПДВ

Камате, накнаде штете и друге накнаде које не подлежу ПДВ

1. Уводне напомене

2. Камате у систему ПДВ

2.1. Камате које подлежу обавези ПДВ

2.2. Камате које су ослобођене ПДВ, односно које нису предмет опорезивања ПДВ

3. Накнаде штета у систему ПДВ

3.1. Наплате штета од осигуравајућих организација и других лица

3.2. Услуге процене штете осигураних добара

3.3. Наплата штете по основу неизвршења уговора

3.4. Новчана казна за кашњење у испоруци добара

4. Замена добара у гарантном року

5. Помоћ по основу отклањања штета од природних непогода

 


 

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Рефундација издатака за утрошену електричну енергију на градилишту грађевинског објекта

2. Уградња мермерних плоча на прозоре, кухињског намештаја, купатила и др.

3. Издавање ПДВ рачуна наручиоцу послова из области грађевинарства, који више није евидентиран у систем ПДВ, од којег је извођач примио аванс у време када је био евидентиран у систем ПДВ

4. Обрачун ПДВ на примљени аванс од купаца станова у случају када је инвеститор купио стамбени објекат у фази изградње

5. Утврђивање места извршења услуге преузимања обавезе да се одустане од обављања делатности

6. Примена прописа о ПДВ код префактурисања трошкова гаранције банке, које врши инвеститор извођачу радова

7. Примена стопе ПДВ приликом промета апартмана

8. Услуга бојења ограде око пословне зграде спада у услуге из области грађевинарства

9. Обвезник ПДВ нема право на претходни порез за набавку чамца, иако служи за потребе обављања делатности (нпр. делатности рибочувара, геодетског снимања река и др.)

10. Авансни рачун приликом откупа и продаје секундарних сировина

11. Примена процента из Норматива о расходу код мањка материјала за производњу аутомобилских делова

12. Откуп суве шљиве и право одбитка претходног пореза

13. Место промета посредничких услуга приликом проналажења купаца у иностранству

14. Место промета услуга истраживања тржишта из области интернационалне регистрације фирми

15. Право одбитка претходног пореза по основу рачуна за обуку радника – руковалаца блоковским котларницама и предузеће за обезбеђење

16. Префактурисање неплаћене рате осигурања и право одбитка претходног пореза

17. Норматив расхода (отпис лома црепа)

18. Место промета услуга конфигурисања опреме у Москви (за потребе Руске поште)

19. Место промета услуга (тестирање рада индустријских ормана)

20. Поклањање мерача шећера у крви (да ли се сматра трошком рекламе или репрезентације)

21. Порески третман промета услуга посредовања (дистрибутера платној институцији)

22. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ за адаптацију објекта која је извршена 2014. године

23. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (поправке центрифугалних и дубинских бунарских пумпи)

24. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (превоз, односно снабдевање каменим агрегатом и утовар материјала у камионе без уградње агрегата или ископа материјала за потребе градње аутопута)

25. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (поправка грејне технике – промет и уградња грејача за горионик котла, заптивача коморе и регулатора температуре)

26. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (услуге превентивног и корективног одржавања биогасног постројења)

27. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (да ли се ЕП Дирекција за урбанизам и изградњу сматра лицем из члана 9. став 1. Закона о ПДВ)

28. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (услуга монтаже – интервенције на телефонској и рачунарској мрежи)

29. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (продаја и уградња термоизолационих панела за хладњаче)

30. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (замена радијаторских вентила) и накнада штете

31. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (додатне услуге уз испоруку и монтажу опреме за климатизацију и вентилацију)

32. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (постављање зидних облога, уградња и фарбање столарије, одвојене фактуре)

33. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (мерење и издавање стручног налаза о мерењима и испитивању електричне и громобранске инсталације, издавање папирологије за технички преглед и атеста за мерно место)

34. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (који рачуни – ситуације, радови на адаптацији, уградњи и сл., морају да имају оверу надзорног органа)

35. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ (обележавање и колчење објекта радова – изградња прихватилишта и прихватне станице)

 

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Пореска пријава ППП-ПД – измењена пореска пријава и пријава по члану 182б ЗПППА

1. Неке напомене за врсте пореских пријава

2. Општа правила за измену пореске пријаве

3. Измењена појединачна пореска пријава из члана 40. ЗПППА

4. Грешке у пореској пријави за које се (не)подноси измењена пореска пријава

5. Захтев за исправку грешке

Зараде запослених у земљи

I. Радни однос

II. Утврђивање бруто зараде запослених (структура зараде)

III. Пример обрачуна (утврђивања) зараде запосленог

IV. Достављање обрачуна зараде и накнаде зараде запосленом

V. Прерачун са нето на бруто зараду

Обрачун и плаћање пореза и доприноса на зараде пензионера који поново заснују радни однос

1. Могућност да пензионер поново заснује радни однос

2. Плаћање пореза и доприноса по основу зараде пензионисаног лица

3. Обрачун пореза и доприноса на зараде пензионисаних лица

4. Примери обрачуна зараде и попуњене пријаве ППП-ПД

Обрачун пореза и доприноса на премије добровољног здравственог осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

1. Увод

2. Примери обрачуна пореза и доприноса кроз систем обједињене наплате

3. Порески третман према Закону о порезу на добит правних лица

Олакшице приликом запошљавања нових радника у складу са прописима о порезу на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Олакшице за новозапослена лица која се примењују од 1. јануара 2016. године са правом на повраћај 75% плаћених пореза и доприноса

2. Олакшице за новозапослена лица са правом на повраћај 65%, 70% и 75% плаћених пореза и доприноса

3. Попуњавање Обрасца ППП-ПД и подношење захтева за повраћај

4. Шта треба послодавац да поднесе као доказе уз захтев за повраћај пореза и доприноса

5. Књижење

6. Прописани услови за коришћење олакшица за инвалидна лица

Накнаде зараде које се исплаћују на терет послодавца

1. Накнада зараде за време државних и верских празника

2. Накнада зараде за време годишњег одмора

3. Накнада зараде за време плаћеног одсуства

4. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

5. Утврђивање основа за накнаду (просечна зарада у претходних 12 месеца)

Oстале накнаде зарада

1. Накнада за време удаљења запосленог са рада

2. Накнада за плаћено одсуство због прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

3. Накнада за неплаћено одсуство

4. Накнада инвалидима рада II и III категорије

5. Накнада за вршење војне обавезе

 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Накнаде трошкова запосленима

1. Трошкови превоза за долазак и одлазак са рада

1.1. Нормативно регулисање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла

1.2. Порески третман исплата по основу накнаде трошкова за долазак и повратак са посла

1.3. Могућност разграничења исплате накнаде трошкова превоза

1.4. Порески третман исплата по основу превоза на рад и са рада лицима ангажованим по уговору

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

2.1. Право запосленог на дневницу и висина дневнице

2.2. Порески третман дневница за службени пут у земљи

2.3. Трошкови преноћишта на службеном путовању у земљи

2.4. Накнада трошкова превоза на службеном путовању у земљи

2.5. Употреба сопственог аутомобила на службеном путовању

3. Накнада трошкова за службено путовање у иностранство

3.1. Упућивање на службени пут у иностранство

3.2. Дужина трајања службеног путовања у иностранство

3.3. Трошкови који се накнађују на службеном путу

4. Обрачун дневница за службено путовање

5. Примери обрачуна дневница

6. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

7. Накнада трошкова службених путовања оснивачима – власницима привредних друштава који нису засновали радни однос у свом привредном друштву

8. Накнада трошкова службеног пута директору који није власник привредног друштва, а није засновао радни однос са послодавцем

9. Накнада трошкова и други расходи физичким лицима која нису у радном односу код исплатиоца

9.1. Накнада трошкова исплаћена лицима ангажованим по основу обављања привремених и повремених послова

10. Накнада трошкова службених путовања одређеним лицима на која се не плаћа порез на доходак грађана, односно где су признати стварни трошкови

11. Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

12. Право на одбитак претходног пореза при накнади трошкова запосленима

13. Казнене одредбе

Друга примања запослених која немају карактер зараде

1. Исплата отпремнине

1.1. Исплата отпремнине при одласку у пензију

1.2. Отпремнина запосленом који је проглашен технолошким вишком

1.3. Исплата отпремнине при споразумном раскиду радног односа

2. Исплата других примања запосленима у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

3. Исплата накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

4. Солидарна помоћ

4.1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

4.2. Солидарна помоћ запосленом у случају смрти других чланова породице и солидарна помоћ лицима која нису запослена код исплатиоца

4.3. Солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

5. Јубиларна награда

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Премије осигурања

7.1. Добровољно додатно пензијско-инвалидско осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

7.2. Колективно осигурање од последица незгода и за случај тежих болести и хируршких интервенција

8. Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника

8.1. Порески третман исплате и обуставе рате зајма

8.2. Отпис зајма (опрост дуга по зајму)

 

ОСТАЛЕ ТЕМЕ

Плаћања нерезидентним правним лицима у вези са софтвером: када су ауторска накнада, а када услуга?

1. Категоризација накнада за софтвер

2. Порез по одбитку код накнада за софтвер које имају карактер ауторске накнаде

3. Порез по одбитку код накнада за софтвер које нису ауторске накнаде

При усаглашавању јавних предузећа обавезно треба применити и одредбе других закона, на које упућује члан 76. Закона о јавним предузећима

Злоупотреба уговора о избегавању двоструког опорезивања, са посебним освртом на појам стварног власника прихода

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Књижење набавке материјала и опреме из датих аванса

2. Књижење набавке опреме из средстава од примљених донација

3. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–јун 2016. године

Oбрачун плате, додатака на плату запослених у јавним службама, државним органима, државних службеника и намештеника

1. Обрачун плата у јавним службама

1.1. Елементи за обрачун плате и основна плата

1.2. Основице за обрачун плата и привремено уређивање (смањење) основица

1.3. Коефицијенти за обрачун плата

1.4. Додатак на плату

1.5. Минули рад

1.6. Обрачун пореза и доприноса из плата за ПИО и доприноса за здравствено осигурање

1.7. Пример обрачуна и исплате плата у јавним службама по умањењу неопорезивог износа од 11.604,00 динара

1.8. Обрачун плате запослених у здравственим установама

2. Плате државних службеника и намештеника

2.1. Утврђивање плате

2.2. Како се одређује основна плата

2.3. Основица

2.4. Коефицијенти

2.5. Додатак на плату

2.6. Међусобни однос додатака

2.7. Накнада плате

2.8. Друга примања

2.9. Исплата отпремнине државном службенику и намештенику

3. Исплата минималне зараде

4. Обрачун плате који послодавац доставља запосленом

5. Донет је нови Закон о систему плата запослених у јавном сектору

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!