ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2016. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

24. мај 2016

ДВОБРОЈ 10 и 11
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 10 и 11 "Привредног саветника" за 2016. годину изашао је 23. маја 2016. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2016. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2016. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 10 и 11 могу преузимати од среде, 25. маја 2016. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 10 и 11 СУ:

 

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Увоз опреме која је улог страног лица без плаћања царине

1. Увод.

2. Остваривање права на ослобођење од царинских дажбина при увозу опреме која представља улог страног улагача

3. Забрана отуђења опреме за коју су коришћене царинске повластице

4. Царинска процедура при увозу опреме која представља улог страног улагача

 


 

ПДВ И АКЦИЗА

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности

1. Износи акциза који се могу повратити

2. Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе

2.1. Услови за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе као моторно гориво за транспортне сврхе

2.2. Рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за обављање превоза за сопствене потребе

2.3. Врсте деривата нафте и биогорива за које се може остварити рефакција плаћене акцизе ако се користе за транспортне сврхе

2.4. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља, ТНГ и биогорива која су коришћена за транспортне сврхе

3. Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног и стамбеног простора

3.1. Врсте деривата нафте и биотечностикоји се се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора

3.2. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља, ТНГ и биотечности који су коришћени за грејање

4. Рефакција плаћене акцизе на гасна уља и биотечности који се користе у производњи електричне и топлотне енергије

4.1. Врсте гасних уља и биотечности који се користе у производњи електричне и топлотне енергије

4.2. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и биотечности који се користе у производњи електричне и топлотне енергије

5. Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе

5.1. Врсте деривата нафте који се користе у индустријске сврхе

5.2. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе

Испостављање ситуација у грађевинској делатности са уговореном „валутном клаузулом“, уз обавезну оверу надзорног органа

Туристичке услуге у систему ПДВ

1. Измене Закона о туризму и Закона ПДВ

2. Туристичке агенције које у потпуности примењују члан 35. Закона

2.1. Место вршења јединствене туристичке услуге

2.2. Настанак пореске обавезе и пореска основица

2.3. Право на одбитак претходног пореза

2.4. Обрачун и плаћање ПДВ

2.5. Пореска пријава – Образац ПП ПДВ

2.6. Садржина рачуна

2.7. Евидентирање промета преко фискалне касе

2.8. Евиденције о ПДВ

2.9. Књижење по систему двојног књиговодства

3. Туристичке агенције које услуге врше сопственим средствима

3.1. Место промета услуга

3.2. Пореска основица

3.3. Пореска стопа

3.4. Право на одбитак претходног пореза

3.5. Обрачун и плаћање ПДВ

3.6. Садржина рачуна и пореске евиденције

4. Туристичке агенције које врше посредовање у туристичким услугама

4.1. Место промета услуга

4.2. Пореска основица и стопа

4.3. Обрачун ПДВ и пореза на приходе од непокретности код туристичких агенција које посредују код изнајмљивања соба путницима по уговору са физичким лицем – закуподавцем

4.4. Пореска пријава – Образац ПП ПДВ

5. Туристичке агенције које делимично примењују члан 35. Закона

6. Туристичке услуге као добици у наградним играма

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ 

1. Право на претходни порез по рачуну за набавку уређаја за сателитско праћење возила

2. У којим случајевима се може вршити корекција ПДВ за промет добара и услуга који није наплаћен

3. Обвезник који се бави превозом добара има право на претходни порез по рачуну за гориво за теретна возила и у случају када тај рачун не садржи податке о регистарској ознаци возила

4. Утврђивање права на претходни порез код обвезника ПДВ који врше промет добара и услуга са и без права на претходни порез

5. У случају када обвезник ПДВ оствари укупан промет добара и услуга испод 8 милиона динара, нема обавезу да о томе обавести надлежне органе

6. Уградња бетонских плоча на паркиралишту сматра се услугом из области грађевинарства

7. Обвезник ПДВ који врши одржавање и поправке клима-уређаја (који се сматрају апаратима за домаћинство) дужан је да на промет тих услуга обрачуна ПДВ по стопи од 20%

8. Издавање рачуна за закуп и подзакуп пословног простора

9. Опорезивање услуге полагања испита путем интернета

10. Исправка одбитка претходног пореза не врши се за опрему која се прода у року краћем од пет година од дана стављања у употребу

11. Шта се сматра услугама које су непосредно повезане са секундарним сировинама

12. Услуге сервисирања, поправке и одржавања опреме за системе техничке заштите не спадају у услуге из области грађевинарства

13. Испорука опреме за системе техничке заштите са уградњом сматра се прометом из области грађевинарства

 

ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ

Привремени и повремени послови

1. Обавезе које се плаћају на накнаде за обављање привремених и повремених послова

1.1. Порез на зараде

1.2. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

1.3. Допринос за здравствено осигурање

1.4. Допринос за осигурање од незапослености

1.5. Пријава на осигурање

1.6. Највиша и најнижа основица за обрачун социјалних доприноса и сразмерна најнижа основица

2. Преглед стопа пореза и доприноса зависно од статуса лица које обавља послове

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

3.1. Незапослена лица и лица која раде код другог послодавца са непуним радним временом

3.2. Привремени и повремени послови које обављају корисници старосне пензије

3.3. Лице које ради преко задруге (задругар осигураник) старије од 26 година

3.4. Лице – члан задруге на школовању, а није старије од 26 година

 

ПРИХОДИ ОД АУТОРСТВА

Приходи од ауторских права која остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Ауторска права, права сродна ауторском праву и права индустријске својине

2. Обрачун пореза и доприноса на ауторске накнаде

2.1. Прерачун са нето на бруто накнаду

2.2. Пример обрачуна ауторских накнада

2.3. Пореска пријава која се доставља по основу исплаћених ауторских накнада

2.4. Пример обрачуна пореза и доприноса када се признају стварни уместо нормираних трошкова

2.5. Пример обрачуна пореза и доприноса када се поред нормираних признају и стварни трошкови

2.6. Плаћање пореза на приходе од ауторства када је обвезник уплате физичко лице – аутор

2.7. Плаћање доприноса за ПИО у случају када се исплата врши наследницима ауторских и сродних права и када су уговори закључени са малолетним лицима

2.8. Временско разграничење прихода од ауторства

3. Процена пореске основице

 

ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА

Приходи од капитала које остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Камате

1.1. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

2. Дивиденде и учешћа у добити

2.1. Ликвидациони остатак изнад вредности уложеног капитала као дивиденда

2.2. Умањење прихода од дивиденде по основу куповине друштвеног капитала на рате

2.3. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

3. Принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда

3.1. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Узимање из имовине привредног друштва

1. Узимање из имовине или дивиденда, односно учешће у добити

2. Обрачун пореза на приходе по основу узимања из имовине

3. Власник је истовремено и запослен у привредном друштву чији је власник

4. Књижење узимања из имовине и попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

 

ПРИМАЊА ДИРЕКТОРА

Положај и накнаде за рад директора – резидентних лица према Закону о привредним друштвима и Закону о раду

1. Увод

2. Статус и накнаде за рад директора према Закону о привредним друштвима

2.1. Заступници у ортачком и командитном друштву

2.2. Директори у друштву с ограниченом одговорношћу

2.3. Директори у акционарском друштву

2.4. Накнада за рад директора у друштву с ограниченом одговорношћу и акционарском друштву према Закону о привредним друштвима

3. Положај и накнада за рад директора према Закону о раду

4. Обрачун накнаде за рад при обављању послова директора без заснивања радног односа

5. Уговор о правима и обавезама закључен са директором који за свој рад не остварује накнаду за рад и накнаду трошкова

6. Уговор о правима и обавезама закључен са директором који за свој рад не остварује накнаду за рад али има право на накнаду трошкова који су настали у вези са његовим радом

7. Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за претходну годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години

8. Пример уговора о правима и обавезама директора

Обрачун пореза и социјалних доприноса на накнаду за рад директора који је нерезидент

1. Обрачун пореза и доприноса на зараду директора нерезидента

2. Обрачун пореза и доприноса на зараду директора нерезидента који је упућено лице

3. Обрачун пореза и доприноса на уговорену накнаду за рад директора нерезидента (уговор о правима и обавезама из члана 48. став 4. Закона о раду)

3.1. Обрачун пореза и социјалних доприноса на накнаду директора нерезидента када није закључен порески уговор и споразум о социјалном осигурању

3.2. Обрачун пореза и социјалних доприноса на накнаду директора нерезидента када је закључен порески уговор и споразум о социјалном осигурању

 

ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА

Приход од издавања сопствених непокретности који остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у подзакуп

Приходи физичких лица од давања у закуп покретних ствари правним лицима и предузетницима

1. Увод

2. Трошкови одржавања и коришћења закупљене ствари

3. Утврђивање пореза

4. Коефицијент за прерачун са нето на бруто

5. Попуњавање и подношење пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

6. Књижење трошка закупнине од физичких лица

7. Опорезивање прихода од давања у закуп покретних ствари који остварују нерезидентна физичка лица

 

ДОБИЦИ ОД ИГАРА НА СРЕЋУ

Добици од игара на срећу

1. Увод – опште напомене

2. Ослобођење од пореза на добитке од игара на срећу

3. Обрачун пореза на добитке од игара на срећу

4. Попуњавање пореске пријаве ППП-ПД

5. Остала питања која се односе на добитке од игара на срећу

 

ДРУГИ ПРИХОДИ

Плаћање пореза и доприноса на остале приходе грађана

1. Увод – опште напомене

2. Уговори на које се плаћа допринос за ПИО по стопи од 26%

3. Лица за која се плаћа допринос за здравствено осигурање

4. Примања на која се не плаћају доприноси за социјално осигурање

5. Пријављивање на осигурање пензионера и незапослених лица

6. Закључивање уговора о делу са инвалидским или породичним пензионером

7. Лица која остварују остале приходе могу да буду и нерезиденти

8. Обрачун пореза и доприноса на поједине врсте осталих прихода

9. Приходи од осигурања лица

10. Накнада за рад (примања чланова управе правног лица, накнаде посланицима, општинским одборницима, стечајним управницима, судијама поротницима, судским тумачима и судским вештацима, итд.)

11. Уговори о заступању и посредовању

12. Стипендије и кредити ученицима и студентима

13. Професионална пракса, производни рад и практична настава ученика и студената

14. Други приходи који нису опорезовани по другом основу

Плаћање пореза и доприноса на приходе по основу уговора о делу

1. Увод – опште напомене

2. Обрачун пореза и доприноса

3. Пореске пријаве

4. Пример обрачуна уговора о делу и попуњени обрасци

5. Књижење накнаде

6. Пример уговора о делу

Допунски рад

1. Допунски рад у здравству

2. Допунски рад у високом образовању

3. Допунски рад у систему предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

4. Обрачун пореза и доприноса по основу уговора о допунском раду

Приходи спортиста и спортских стручњака

1. Увод

2. Примања спортиста аматера, спортских стручњака и стручњака у спорту који нису запослени код исплатиоца

2.1. Обрачун пореза и доприноса на примања спортиста аматера, спортских стручњака и стручњака у спорту који нису запослени код исплатиоца

2.2. Попуњавање и подношење пореске пријаве и пример обрачуна

2.3. Остваривање права на пореско изузимање хранарина и стипендије спортистима аматерима

2.4. Стипендије и новчана помоћ врхунским спортистима за спортско усавршавање

2.5. Опорезивање прихода који се исплаћују лицима која нису спортисти, спортски стручњаци и стручњаци у спорту

2.6. Опорезивање прихода по основу признања и награда спортистима и спортским стручњацима које исплаћују правна лица која нису из области спорта

2.7. Опорезивање прихода које остваре спортисти – нерезиденти у Републици Србији

3. Примања професионалних спортиста и спортских стручњака који су запослени код исплатиоца

3.1. Примања професионалног спортисте

3.2. Примања професионалног спортског стручњака

3.3. Пример обрачуна других примања професионалних спортиста и спортских стручњака

Обрачун пореза на приходе од прикупљања и продаје секундарних сировина, узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, односно по основу продаје других добара остварених обављањем привремених или повремених послова

1. Исплата физичком лицу за откупљене секундарне сировине и отпад

2. Опорезивање прихода од продаје добара остварених обављањем привремених или повремених послова

2.1. Откуп појединих врста пољопривредних производа (печурке, пчеле, пчелињи производи, пужеви)

2.2. Откуп сирове коже, прехрамбених (млечних, месних и биљних прерађевина), рукотворина и др.

2.3. Продаја добара преко комисиона

3. Подношење пореске пријаве, уплатни рачун

Обрачун пореза и доприноса на приходе од обављања делатности пољопривреде и шумарства

1. Дефинисање пољопривредника у складу са одредбама Закона о пољопривреди и руралном развоју и Закона о пензијском и инвалидском осигурању

2. Пољопривредни и шумски производи и пољопривредне услуге

3. Приход од самосталне делатности остварен обављањем делатности пољопривреде и шумарства

4. Изузимање од опорезивања носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије за приходе од од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља

5. Опорезивања приходе од продаје пољопривредних и шумских производа које остваре остала лица (осим носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије)

6. Опорезивање прихода од пољопривредних услуга

7. Право на ПДВ надокнаду по основу промета пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга од стране пољопривредника

8. Признаница и откупни лист

9. Евидентирање ПДВ надокнаде, попуњавање пореске пријаве

10. Обавеза обавештавања надлежног пореског органа од стране обвезника о пољопривреднику који није евидентиран у систем ПДВ а који му је извршио промет пољопривредних производа

11. Опорезивање прихода од продаје шумских плодова и лековитог биља које остваре остала лица (осим носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије)

12. Подношење пореске пријаве, уплатни рачун

13. Табеларни преглед пореских обавеза приликом откупа пољопривредних и шумских производа

14. Откуп пољопривредних производа на пијацама

15. Робна размена, кооперација и обрачун ПДВ

16. Приходи по основу узгоја и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, остварени обављањем привремених и повремених послова

17. Откуп инкубаторски произведене живине

Учешће запослених и чланова управе у оствареној добити

1. Примања запослених по основу учешћа у оствареној добити

2. Примања чланова управе по основу учешћа у оствареној добити

3. Обрачун пореза и доприноса

4. Примање запослених и чланова управе по основу учешћа у оствареној добити и годишњи порез на доходак грађана

5. Исплате лицима која се у једном истом привредном друштву појављују и као власници и као запослени, односно чланови управе

Приходи по основу уговора о волонтерском раду и уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

1. Волонтерски рад

1.1. Ко може бити волонтер, организатор волонтирања и корисник волонтирања?

1.2. Начела на којима се заснива волонтирање

1.3. Плаћање пореза и социјалних доприноса на накнаду трошкова волонтеру

1.4. Организовање волонтирања од стране привредних друштава и јавних предузећа

1.5. Уговор о волонтирању

2. Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању

2.1. Уговор о оспособљавању за самостални рад у струци – приправнички стаж

2.2. Уговор о стручном усавршавању, стицању посебних знања и специјализације

2.3. Обрачун доприноса када се не исплаћује накнада

2.4. Обрачун доприноса када се исплаћује накнада за рад

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а која по својој природи чине доходак физичких лица

1. Увод

2. Награде

3. Издаци за репрезентцију

4. Евиденција лица којима су учињени издаци за репрезентацију

5. Обрачун пореза на доходак грађана

6. Доспелост пореза по одбитку

Накнаде трошкова службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

1. Увод

2. Накнаде трошкова службених путовања лицима која нису запослена код исплатиоца на које се плаћа порез

3. Накнаде трошкова службених путовања лицима која нису запослена код исплатиоца на које се не плаћа порез

3.1. Накнаде трошкова службених путовања лицима упућеним, односно позваним од стране државног органа или организације, укључујући и чланове представничких и извршних тела Републике, територијалне аутономије и локалне самоуправе

3.2. Накнаде трошкова службених путовања лицима упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у вези са делатношћу домаћег исплатиоца

3.3. Накнаде трошкова службених путовања лицима упућеним код исплатиоца по налогу послодавца, а у вези са делатношћу послодавца

3.4. Накнада трошкова службених путовања лицима која добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, здравствене, васпитно-образовне, културне, спортске, научно-истраживачке, верске и друге сврхе, односно сарађују у синдикалним организацијама, привредним коморама, политичким странкама, савезима и удружењима, невладиним организацијама, као и у другим недобитним организацијама

 

ПРИХОДИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ

Примања на која се не плаћа порез на доходак грађана

1. Накнада материјалне и нематеријалне штете

2. Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја

3. Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи, као и новчане помоћи физичким лицима која служе за лечење у земљи или иностранству

4. Солидарна помоћ запосленима из средстава синдиката

5. Затезна камата коју запослени остваре у судском спору из радног односа

6. Издаци за образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених

7. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

8. Порески третман уплате премије и доприноса по основу добровољног пензијског осигурања и добровољног здравственог осигурања

9. Радна одећа за запослене под одређеним условима не представља друго примање које чини зараду

10. Издаци за рекреацију запослених

11. Обавеза и видови здравствене заштите запослених, који терете трошкове пословања, без плаћања пореза и доприноса

12. Издаци за репрезентацију, рекламу и пропаганду

13. Накнада трошкова ученицима и другим лицима за учешће на такмичењу, бесплатно образовање, трошкови стручног усавршавања, учешће на конгресу

14. Накнада трошкова службених путовања лицима која нису запослена код исплатиоца

15. Куповина (откуп) предмета сопствене имовине од физичких лица

16. Порез на доходак грађана у случају отписа дуга физичком лицу, са посебним освртом на банке

17. Остварени попусти у малопродаји и сл.

18. Приходи које остваре физичка лица ангажована на реализацији пројекта финансираног из средстава ИПА Фонда

 

ПРИМАЊА НЕРЕЗИДЕНАТА

Опорезиви приходи нерезидентних физичких лица по одбитку (по врстама прихода) –

1. Камате које остварују нерезидентна физичка лица

1.1. Камате које остварују физичка лица резиденти држава са којима нису закључени порески уговори, односно када нису испуњени услови за њихову примену

1.2. Камате које остварују физичка лица – резиденти држава са којима су закључени порески уговори

1.3. Посебан однос између резидентног исплатиоца и нерезидентног власника камате

1.4. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

2. Дивиденде и учешће у добити

2.1. Ликвидациони остатак изнад вредности уложеног капитала као дивиденда

2.2. Дивиденде које остварују физичка лица – резиденти држава са којима није закључен УИДО, односно када нису испуњени услови за његову примену

2.3. Дивиденде које остварују физичка лица резиденти држава са којима су закључени УИДО

2.4. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

3. Приход од издавања сопствених непокретности

4. Уговор о делу и други уговори уз накнаду (самосталне личне делатности – слободне професије према пореским уговорима)

4.1. Избегавање двоструког опорезивања дохотка од самосталних личних делатности (слободних професија)

4.2. Опорезивање дохотка од самосталних личних делатности у конкретним пореским уговорима између Србије и других земаља

Дефинисање професионалних делатности

Избегавање међународног двоструког опорезивања дохотка од самосталних личних делатности

4.3. Обрачун пореза и доприноса на приход нерезидентних физичких лица од консултантских услуга

Физичко лице – резидент Румуније као пружалац консултантских услуга

Физичко лице – резидент Мађарске као пружалац консултантских услуга

Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

5. Опорезивање уметника и спортиста (спортских стручњака)

5.1. Порески третман прихода по основу извођења естрадно-забавног, односно уметничког програма на територији Србије

Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

6. Ауторски уговори

6.1. Порески третман ангажовања нерезидентног предавача

Приходи нерезидентних физичких лица остварени од домаћих правних лица и предузетника –

1. Прописи који се примењују приликом опорезивања нерезидената

2. Који приходи нерезидентних физичких лица подлежу опорезивању у Србији

3. Примена УИДО

3.1. Услови за примену УИДО

3.2. Основни принципи приликом опорезивања прихода нерезидентних физичких лица

4. Доказивање статуса резидентности нерезидентног физичког лица

5. Социјално осигурање страних држављана који обављају уговорене послове (уговор о ауторском делу, уговор о делу и др.)

5.1. Потврде о социјалном осигурању за потребе примене социјалних споразума

6. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ

7. Обавеза отварања нерезидентног рачуна

8. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Књижење финансијског и оперативног лизинга код буџетских корисника

2. Књижење угоститељских услуга код корисника буџетских средстава

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Кратке информације

1. Нови закон о извршењу и обезбеђењу ступа на снагу 1. јула 2016. године

2. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

3. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

4. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Акциза

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Порез на употребу, држање и ношење добара

Доприноси за обавезно социјално осигурање

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД 1 – Уговори о избегавању двоструког опорезивања који се примењују и надлежни органи за издавање цертификата о резидентности

ПРЕГЛЕД 2 – Стопе пореза на дивиденде у уговорима о избегавању двоструког опорезивања

ПРЕГЛЕД 3 – Стопе пореза по одбитку на камате и ауторске накнаде у уговорима о избегавању двоструког опорезивања

ПРЕГЛЕД 4 – Социјални споразуми које је закључила Република Србија и који се примењују

 

Преглед стопа пореза и доприноса, кеофицијената за прерачун на бруто и начин попуњавања позиција у Обрасцу ППП-ПД за поједине врсте прихода ван радног односа

 

 

На почетак стране!