ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

01. јуни 2015.

ДВОБРОЈ 9 и 10
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 9 и 10 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 29. маја 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 9 и 10 могу преузимати од понедељка, 01. јуна 2015. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 9 и 10 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Шта доноси нови Закон о платним услугама

1. У в о д

2. Престанак важења Закона о платном промету, уређивање принудне наплате, извршење меница и овлашћења

3. Разлози за доношење Закона

4. Усклађеност Закона са прописима Европске уније

5. Новине које доноси Закон

6. Значење појединих појмова

7. Изузеци из области примене

8. Врсте платних услуга

9. Заштита права и интереса корисника платних услуга и ималаца електронског новца

10. Управни поступак

11. Пружаоци платних услуга

12. Платне услуге које пружа јавни поштански оператер

13. Накнаде пружаоца платних услуга

14. Оглашавање и пружање информација

15. Предмет и врсте уговора о платним услугама

16. Задужење платног рачуна без платног налога

17. Усклађивање пословања банака и других пружалаца платних услуга

18. Примена Закона на платне трансакције инициране до дана почетка његове примене

19. Пословање институција електронског новца из трећих држава

20. Остале прелазне и завршне одредбе

Изменe и допунe Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености и нови концепт јавних радова


 

ПДВ

Евидентирање обвезника за ПДВ

1. Подношење евиденционе пријаве и отпочињање ПДВ активности

2. Рок за подношење евиденционе и пореске пријаве

3. Рок за отпочињање ПДВ активности и стицање права на претходни порез

4. Право на одбитак претходног пореза по основу добара набављених пре евидентирања у систем ПДВ

Брисање обвезника из евиденције за ПДВ

1. Подношење захтева за брисање из евиденције за ПДВ

1.1. Датум престанка ПДВ активности

1.2. Рок за подношење захтева надлежном пореском органу за брисање из евиденције за ПДВ

2. Обавеза пописа добара и подношења пописне листе уз захтев за брисање из евиденције за ПДВ

3. Обавеза састављања и подношења пореске пријаве уз захтев за брисање из евиденције и исказивање ПДВ обавезе у износу претходног пореза садржаног у пописаним добрима

4. Обавеза плаћања ПДВ по пореској пријави коју обвезник подноси уз захтев за брисање

5. Књижење претходног пореза, односно исправке одбитка претходног пореза обрачунатог на набавну вредност добара, датих аванса и основних средстава на дан брисања из евиденције ПДВ

6. Надлежни порески орган издаје потврду о брисању тек после измирења ПДВ обавезе

Извршене су измене и допуне Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Промет бајатог хлеба који се користи за исхрану животиња опорезује се по стопи од 10%

2. За плаћени аванс страном правном лицу обвезник ПДВ – порески дужник није обавезан да обрачуна и плати ПДВ

3. У случају реконструкције грађевинског објекта, која траје дуже од годину дана, извођач радова дужан је да изда периодични рачун за изведене радове за период од годину дана

4. Обрачун ПДВ у случају пружања временски ограничених услуга (нпр. давање на коришћење софтвера на одређени период)

5. Књижно одобрење на цео износ фактуре и корекција ПДВ

6. Право на рефундацију за куповину првог стана уколико се уплата на текући рачун продавца изврши преко овлашћеног лица (цесијом или компензацијом)

7. Извоз (повраћај робе ино-добављачу), обавеза достављања копије ЈЦИ и уношење промета у Образац ПП ПДВ

8. Право одбитка по основу набавке и коришћења пловног објекта

 

ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ

Привремени и повремени послови

1. Обавезе које се плаћају на накнаде за обављање привремених и повремених послова

1.1. Порез на зараде

1.2. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

1.3. Допринос за здравствено осигурање

1.4. Допринос за осигурање од незапослености

1.5. Пријава на осигурање

1.6. Највиша и најнижа основица за обрачун социјалних доприноса и сразмерна најнижа основица

2. Преглед стопа пореза и доприноса зависно од статуса лица које обавља послове

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

3.1. Незапослена лица и лица која раде код другог послодавца са непуним радним временом

3.2. Привремени и повремени послови које обављају корисници старосне пензије

3.3. Лице које ради преко задруге (задругар осигураник) старије од 26 година

3.4. Лице – члан задруге на школовању, а није старије од 26 година

 

ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА

Приходи од капитала које остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Камате

1.1. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

2. Дивиденде и учешће у добити

2.1. Ликвидациони остатак изнад вредности уложеног капитала као дивиденда

2.2. Дивиденде које остварују резидентна физичка лица

2.3. Умањење прихода од дивиденде по основу куповине друштвеног капитала на рате

2.4. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

3. Принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда

3.1. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

 

ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА

Приход од издавања сопствених непокретности који остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Приходи физичких лица од давања у закуп покретних ствари правним лицима и предузетницима – Иван Антић

1. Трошкови одржавања и коришћења закупљене ствари

2. Утврђивање пореза

3. Коефицијент за прерачун са нето на бруто

4. Попуњавање и подношење пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

5. Књижење трошка закупнине од физичких лица

6. Обавеза физичког лица да поднесе пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-4

7. Опорезивање прихода од давања у закуп покретних ствари који остварују нерезидентна физичка лица

Приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у подзакуп

 

ПРИХОДИ ОД АУТОРСТВА

Приходи од ауторских права која остварују резиденти

1. Ауторска права, права сродна ауторском праву и права индустријске својине

2. Обрачун пореза и доприноса на ауторске накнаде

2.1. Прерачун са нето на бруто накнаду

2.2. Пример обрачуна и књижења ауторских накнада

2.3. Пореске пријаве које се достављају по основу исплаћених ауторских накнада

2.4. Пример обрачуна пореза и доприноса када се признају стварни уместо нормираних трошкова

2.5. Пример обрачуна пореза и доприноса када се поред нормираних признају и стварни трошкови

2.6. Плаћање пореза на приходе од ауторства када је обвезник уплате физичко лице – аутор

2.7. Временско разграничење прихода од ауторства

3. Процена пореске основице

 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Плаћање пореза и доприноса на остале приходе грађана

1. Увод – опште напомене

2. Уговори на које се плаћа допринос за ПИО по стопи од 26%

3. Лица за која се плаћа допринос за здравствено осигурање

4. Примања на која се не плаћају доприноси за социјално осигурање

5. Пријављивање на осигурање пензионера и незапослених лица

6. Закључивање уговора о делу са инвалидским или породичним пензионером

7. Лица која остварују остале приходе могу да буду и нерезиденти

8. Обрачун пореза и доприноса на поједине врсте осталих прихода

9. Приходи од осигурања лица

10. Накнада за рад (примања чланова управе правног лица, накнаде посланицима, општинским одборницима, стечајним управницима, судијама поротницима, судским тумачима и судским вештацима, итд.)

11. Уговори о заступању и посредовању

12. Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

13. Стипендије и кредити ученицима и студентима

14. Професионална пракса, производни рад и практична настава ученика и студената

Плаћање пореза и доприноса на приходе по основу уговора о делу

1. Увод – опште напомене

2. Обрачун пореза и доприноса

3. Пореске пријаве

4. Пример обрачуна уговора о делу и попуњени обрасци

5. Књижење накнаде

6. Пример уговора о делу

Допунски рад

1. Допунски рад у здравству

2. Допунски рад у високом образовању

3. Допунски рад у систему предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

4. Обрачун пореза и доприноса по основу уговора о допунском раду

Узимање из имовине привредног друштва

Учешће запослених и чланова управе у оствареној добити

1. Примања чланова управе по основу учешћа у оствареној добити

2. Обрачун пореза и доприноса

3. Примање запослених и чланова управе по основу учешћа у оствареној добити и годишњи порез на доходак грађана

4. Исплате лицима која се у једном истом привредном друштву појављују и као власници и као запослени, односно чланови управе

Приходи спортиста и спортских стручњака

1. Увод

2. Примања спортиста аматера, спортских стручњака и стручњака у спорту који нису запослени код исплатиоца

2.1. Обрачун пореза и доприноса на примања спортиста аматера, спортских стручњака и стручњака у спорту који нису запослени код исплатиоца

2.2. Попуњавање и подношење пореске пријаве и пример обрачуна

2.3. Стипендије спортистима аматерима

2.4. Стипендије и новчана помоћ врхунским спортистима за спортско усавршавање

2.5. Опорезивање прихода који се исплаћују лицима која нису спортисти, спортски стручњаци и стручњаци у спорту

2.6. Опорезивање прихода по основу признања и награда спортистима и спортским стручњацима које исплаћују правна лица која нису из области спорта

2.7. Опорезивање прихода које остваре спортисти – нерезиденти у Републици Србији

3. Примања професионалних спортиста и спортских стручњака који су запослени код исплатиоца

Накнаде трошкова службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

1. Увод

2. Накнада трошкова службених путовања и других расхода лицима која нису запослена код исплатиоца на које се плаћа порез

3. Накнада трошкова по основу службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца на које се не плаћа порез

3.1. Накнаде трошкова службених путовања лицима упућеним, односно позваним од стране државног органа или организације, укључујући и чланове представничких и извршних тела Републике, територијалне аутономије и локалне самоуправе

3.2. Накнаде трошкова службених путовања лицима упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у вези са делатношћу домаћег исплатиоца

3.3. Накнаде трошкова службених путовања лицима упућеним код исплатиоца по налогу послодавца, а у вези са делатношћу послодавца

3.4. Накнада трошкова службених путовања лицима која добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, здравствене, васпитно-образовне, културне, спортске, научно-истраживачке, верске и друге сврхе, односно сарађују у синдикалним организацијама, привредним коморама, политичким странкама, савезима и удружењима, невладиним организацијама, као и у другим недобитним организацијама

Приходи по основу уговора о волонтерском раду и уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

1. Уговор о волонтирању

1.1. Ко може бити волонтер, организатор волонтирања и корисник волонтирања?

1.2. Начела на којима се заснива волонтирање

1.3. Плаћање пореза и социјалних доприноса на накнаду трошкова волонтеру

1.4. Организовање волонтирања од стране привредних друштава и јавних предузећа

1.5. Уговор о волонтирању

2. Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању

2.1. Уговор о оспособљавању за самостални рад у струци – приправнички стаж

2.2. Уговор о стручном усавршавању, стицању посебних знања и специјализације

2.3. Обрачун доприноса када се не исплаћује накнада

2.4. Обрачун доприноса када се исплаћује накнада за рад

 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА

Обрачун пореза и доприноса на приходе од обављања делатности пољопривреде и шумарства 

1. Дефинисање пољопривредника у складу са одредбама Закона о пољопривреди и руралном развоју и Закона о пензијском и инвалидском осигурању

2. Пољопривредни и шумски производи и пољопривредне услуге

3. Приход од самосталне делатности остварен обављањем делатности пољопривреде и шумарства

4. Изузимање од опорезивања носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије за приходе од од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља

5. Опорезивања приходе од продаје пољопривредних и шумских производа које остваре остала лица (осим носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије)

6. Опорезивање прихода од пољопривредних услуга

7. Право на ПДВ надокнаду по основу промета пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга од стране пољопривредника

8. Признаница и откупни лист

9. Евидентирање ПДВ надокнаде, попуњавање пореске пријаве

10. Обавеза обавештавања надлежног пореског органа од стране обвезника о пољопривреднику који није евидентиран у систем ПДВ а који му је у претходних 12 месеци извршио промет пољопривредних производа већи од 1.000.000 динара

11. Опорезивање прихода од продаје шумских плодова и лековитог биља које остваре остала лица (осим носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије)

12. Подношење пореске пријаве, уплатни рачун

13. Табеларни преглед пореских обавеза приликом откупа пољопривредних и шумских производа

14. Откуп пољопривредних производа на пијацама

15. Робна размена, кооперација и обрачун ПДВ

16. Приходи по основу узгоја и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева остварени обављањем привремених и повремених послова

17. Откуп инкубаторски произведене живине

Обрачун пореза на приходе од прикупљања и продаје секундарних сировина, узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, односно по основу продаје других добара остварене обављањем привремених или повремених послова 

1. Исплата физичком лицу за откупљене секундарне сировине и отпад

2. Опорезивање прихода од продаје добара остварених обављањем привремених или

       повремених послова

2.1. Откуп појединих врста пољопривредних производа (печурке, пчеле, пчелињи

        производи, пужеви)

2.2. Откуп сирове коже, млечних и месних прерађевина, рукотворина и др.

2.3. Продаја добара преко комисиона

2.4. Подношење пореске пријаве, уплатни рачун

 

ПРИХОДИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ

Примања на која се не плаћа порез на доходак грађана 

1. Накнада материјалне и нематеријалне штете

2. Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи, као и новчане помоћи физичким лицима која служе за лечење у земљи или иностранству

3. Солидарна помоћ запосленима из средстава синдиката

4. Затезна камата коју запослени остваре у судском спору из радног односа

5. Издаци за образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених

6. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

7. Порески третман уплате премије и доприноса по основу добровољног пензијског осигурања и добровољног здравственог осигурања

8. Радна одећа за запослене под одређеним условима не представља друго примање које чини зараду

9. Издаци за рекреацију запослених

10. Обавеза и видови здравствене заштите запослених, који терете трошкове пословања, без плаћања пореза и доприноса

11. Издаци за репрезентацију, рекламу и пропаганду

12. Накнада трошкова ученицима и другим лицима за учешће на такмичењу, бесплатно образовање, трошкови стручног усавршавања, учешће на конгресу

13. Куповина (откуп) предмета сопствене имовине од физичких лица

14. Порез на доходак грађана у случају отписа дуга физичком лицу, са посебним освртом на банке

15. Остварени попусти у малопродаји и сл.

16. Приходи које остваре физичка лица ангажована на реализацији пројекта финансираног из средстава ИПА Фонда

 

ДИРЕКТОРИ И ОСНИВАЧИ

Оснивачи привредног друштва, облици радног ангажовања и обавезе по основу социјалних доприноса

Шта је рад оснивача, односно члана друштва?

Тумачење Републичког Фонда за ПИО

Тумачење „Привредног саветника“

1. Плаћање социјалних доприноса за оснивача, односно члана привредног друштва који није засновао радни однос у свом привредном друштву

1.1. Образац ПП ОД-О

2. Оснивачи привредног друштва који су засновали радни однос у свом привредном друштву

2.1. Право на зараду, дивиденду, накнаду трошкова и друга примања

2.1.1. Право на зараду и право на дивиденду

2.1.2. Право на накнаду трошкова и друга примања

2.1.3. Право на накнаду зараде за време одсуства са рада због болести

3. Оснивачи више привредних друштава и оснивач привредног друштва и радње

3.1. Оснивач, односно члан више привредних друштава

3.2. Лице које је истовремено оснивач, односно члан привредног друштва и власник радње

4. Пензионери као оснивачи, односно чланови привредног друштва

4.1. Корисник старосне пензије као оснивач, односно члан привредног друштва

4.2. Корисник инвалидске и породичне пензије као оснивач, односно члан привредног друштва

5. Страни држављани као оснивачи, односно чланови привредног друштва

5.1. Социјално осигурање странаца – оснивача привредног друштва када међудржавни уговор о социјалном осигурању није закључен

5.2. Социјално осигурање странаца – оснивача привредног друштва када је закључен међудржавни уговор о социјалном осигурању

Положај и накнаде за рад директора – резидентних лица према Закону о привредним друштвима и Закону о раду

1. Увод

2. Статус и накнаде за рад директора према Закону о привредним друштвима

2.1. Заступници у ортачком и командитном друштву

2.2. Директори у друштву с ограниченом одговорношћу

2.3. Директори у акционарском друштву

2.3.1. Директори у акционарском друштву са једнодомним управљањем

2.3.2. Директори у акционарском друштву са дводомним управљањем

2.4. Накнада за рад директора у друштву с ограниченом одговорношћу и акционарском друштву према Закону о привредним друштвима

3. Положај и накнада за рад директора према Закону о раду

4. Обрачун накнаде за рад код обављања послова директора без заснивања радног односа

5. Уговор о правима и обавезама закључен са директором који за свој рад не остварује накнаду за рад и накнаду трошкова

6. Уговор о правима и обавезама закључен са директором који за свој рад не остварује накнаду за рад али има право на накнаду трошкова који су настали у вези са његовим радом

7. Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за претходну годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години

8. Пример уговора о правима и обавезама директора

 

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Отказ уговора о раду по основу вишка запослених

1. Утврђивање вишка запослених у складу са Законом

1.1. Програм решавања вишка запослених

1.2. Отказ уговора о раду и право на отпремнину и остала примања из радног односа

1.3. Начин отказа уговора о раду и пример решења о отказу уговора о раду

1.4. Обрачун и исплата отпремнине

1.5. Одрицање права на отпремнину

2. Обрачун накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор

3. Утврђивање вишка запослених у складу са Одлуком

3.1. Обавезе субјеката приватизације

3.2. Отпремнина у складу са Програмом

3.3. Порески третман исплате отпремнине у складу са Одлуком

4. Право на накнаду и остала права код Националне службе

4.1. Право на новчану накнаду

4.2. Основица за утврђивање висине новчане накнаде

4.3. Висина новчане накнаде, односно најнижи и највиши износ новчане накнаде и умањење новчане накнаде

4.4. Трајање права на новчану накнаду

4.5. Обустављање новчане накнаде и престанак права на новчану накнаду

4.6. Право на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање

 

ПРИХОДИ НЕРЕЗИДЕНТНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Приходи нерезидентних физичких лица остварени од домаћих правних лица и предузетника

1. Прописи који се примењују приликом опорезивања нерезидената

2. Врсте прихода које остварују нерезидентна физичка лица од домаћих правних лица и предузетника за које постоји обавеза плаћања пореза по одбитку

3. Примена пореских уговора

3.1. Услови за примену пореских уговора

3.2. Основни принципи приликом опорезивања прихода нерезидентних физичких лица

4. Доказивање статуса резидентности физичког лица – нерезидента

5. Социјално осигурање страних држављана који обављају уговорене послове (уговор о ауторском делу, уговор о делу и др.)

5.1. Потврде о социјалном осигурању за потребе примене социјалних споразума

6. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ-а

7. Обавеза отварања нерезидентног рачуна

8. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Опорезиви приходи нерезидентних физичких лица по одбитку (по врстама прихода)

1. Камате које остварују нерезидентна физичка лица

1.1.Камате које остварују физичка лица резиденти држава са којима нису закључени порески уговори, односно када нису испуњени услови за њихову примену

1.2. Камате које остварују физичка лица – резиденти држава са којима су закључени порески уговори

1.3. Посебан однос између резидентног исплатиоца и нерезидентног власника камате

1.4. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

2. Дивиденде и учешће у добити

2.1. Ликвидациони остатак изнад вредности уложеног капитала као дивиденда

2.2. Дивиденде које остварују физичка лица – резиденти држава са којима није закључен порески уговор, односно када нису испуњени услови за његову примену

2.3. Дивиденде које остварују физичка лица резиденти држава са којима су закључени

        порески уговори

2.4. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

3. Приход од издавања сопствених непокретности

4. Уговор о делу и други уговори уз накнаду (самосталне личне делатности – слободне професије према пореским уговорима)

4.1. Избегавање двоструког опорезивања дохотка од самосталних личних делатности (слободних професија)

4.2. Опорезивање дохотка од самосталних личних делатности у конкретним пореским уговорима између Републике Србије и других земаља

4.3. Обрачун пореза и доприноса на приход нерезидентних физичких лица од консултантских услуга

5. Опорезивање уметника и спортиста (спортских стручњака)

5.1. Порески третман прихода по основу извођења естрадно-забавног, односно уметничког програма на територији Републике Србије

6. Ауторски уговори

6.1. Порески третман ангажовања нерезидентног предавача

7. Обрачун пореза и социјалних доприноса на накнаду за рад директора који је нерезидент

7.1. Обрачун пореза и доприноса на зараду директора нерезидента

7.2. Обрачун пореза и доприноса на зараду директора нерезидента који је упућено лице

7.3. Обрачун пореза и доприноса на уговорену накнаду за рад директора нерезидента (уговор о правима и обавезама из члана 48. став 4. Закона о раду)

7.3.1. Обрачун пореза и социјалних доприноса на накнаду директора нерезидента када није закључен порески уговор и споразум о социјалном осигурању

7.3.2. Обрачун пореза и социјалних доприноса на накнаду директора нерезидента када је закључен порески уговор и споразум о социјалном осигурању

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Књижење финансијског и оперативног лизинга код буџетских корисника

2. Књижење угоститељских услуга код корисника буџетских средстава

3. Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о пореском билансу

     за недобитне организације

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

РАЧУНОВОДСТВО

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД 1 – Уговори о избегавању двоструког опорезивања који се примењују и надлежни органи за издавање цертификата о резидентности

ПРЕГЛЕД 2 – Стопе пореза на дивиденде у уговорима о избегавању двоструког опорезивања

ПРЕГЛЕД 3 – Стопе пореза по одбитку на камате и ауторске накнаде у уговорима о избегавању двоструког опорезивања

ПРЕГЛЕД 4 - Социјални споразуми које је закључила република срија и који се примењују

 

Преглед стопа пореза и доприноса, кеофицијената за прерачун на бруто и начин попуњавања позиција у Обрасцу ППП-ПД за поједине врсте прихода ван радног односа

 

На почетак стране!