ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

30. април 2015.

БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 29. априла 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 8 могу преузимати од понедељка, 4. маја 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

 

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНСИ

Консолидовани финансијски извештаји за 2014. годину

1. Уводне напомене и новине у вези са консолидацијом

2. Прописи на основу којих се састављају консолидовани финансијски извештаји и појединачни финансијски извештаји правних лица у консолидацији

3. Сет консолидованих финансијских извештаја

4. Кључна разлика између МСФИ 10 и МРС 27 – ново схватање појма контроле за потребе консолидовања

5. Утврђивање обавезе консолидовања

6. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

7. Губитак контроле

8. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

9. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна, придружена и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

10. Поступци консолидовања

11. Пример консолидовања финансијских извештаја

11.1. Утврђивање и исказивање учешћа без права контроле

11.2. Консолидовање учешћа у капиталу и капитала

11.3. Обрачун учешћа у придруженим и заједнички контролисаним правним лицима по методу учешћа

11.4. Консолидовање дугорочних финансијских пласмана и дугорочних обавеза

11.5. Консолидовање датих и примљених аванса

11.6. Консолидовање краткорочних финансијских пласмана и краткорочних обавеза

11.7. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу камата

11.8. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобних услуга

11.9. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобног промета производа

11.10. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобног промета робе

11.11. Консолидовање основних средстава за износе нереализованих добитака

11.12. Консолидовање дивиденди матичног правног лица

11.13. Кориговање резултата пословања

12. Исказивање пореза на добит у консолидованом билансу

13. Састављање образаца консолидованог биланса стања, биланса успеха и извештаја о осталом резултату

14. Састављање консолидованог извештаја о осталом резултату

15. Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине

16. Консолидовани извештај о променама на капиталу

17. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

18. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

19. Замена јавно објављених консолидованих финансијских извештаја и документације


 

Консолидовани финансијски извештаји – питања из праксе

1. Да ли постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја када је матично друштво микро или мало правно лице?

2. Да ли је матично друштво које је разврстано у микро или мало правно лице дужно да и своје годишње појединачне финансијске извештаје састави у складу са МСФИ и достави их Агенцији за привредне регистре у пуном обиму

3. Када не постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја?

4. Да ли се састављају консолидовани финансијски извештаји за правна лица која нису повезана путем капитала али имају истог оснивача/ већинског власника – физичко лице?

5. Зависно друштво које улази у круг консолидовања, а које је разврстано у микро или мало правно лице нема обавезу примене МРС/МСФИ у статутарним финансијским извештајима

6. У круг консолидовања се укључује и правно лице у којем се индиректно поседује контролни удео

7. Утврђивање величине групе и обавезе консолидације финансијских извештаја за 2014. годину за матично правно лице које је у току 2013. године основало зависно правно лице

8. Да ли се врши консолидовање зависних правних лица у иностранству и на који начин?

9. Да ли се у круг консолидовања укључује придружено правно лице?

10. Обавеза и поступак израде консолидованог извештаја када је над зависним правним лицем у току године окончан поступак ликвидације

11. Како се консолидује зависно правно лице над којим је у току године стечена контрола?

12. Консолидовање инвестиционих некретнина датих у закуп повезаном друштву

13. Поступак консолидације када међусобна потраживања и обавезе између повезаних лица нису међусобно усаглашени

14. Консолидовање интерних прихода и расхода када повезано лице нема право на одбитак претходног пореза

15. Консолидовање додатног неновчаног улога који је у зависно предузеће унет по фер вредности

16. Консолидовање промета основних средстава између повезаних лица када је продајна цена мања од садашње књиговодствене вредности

17.  Консолидовање прихода од промета лиценци које су код стицаоца признате као нематеријална улагања

18. Да ли консолидовани финансијски извештаји подлежу ревизији?

19. Исказивање података за претходну годину када правно лице по први пут саставља консолидоване финансијске извештаје, а матично је постало у претходној години када није имало обавезу консолидације

20. Обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја за матично правно лице које је основано у текућој години

21. У консолидованим финансијским извештајима елиминишу се и односи између зависних правних лица

22. Консолидовање робе продате повезаном предузећу које исту користи као основна средства

23. Консолидовање продаје основних средстава повезаном предузећу које их води као робу

24. Матично предузеће је продало опрему исказану на групи 14 (стална средства намењена продаји) свом зависном предузећу које је то евидентирало као робу

25. Консолидовање потраживања и обавеза када повезано друштво није спровело компензацију

26. Поступак консолидације када матично правно лице промени модел вредновања основних средстава

27. Консолидовање зависног предузећа које је у току године продато другом зависном предузећу

28. Утврђивање обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја за правно лице које је члан конзорцијума

29. Консолидовање пореских потраживања и обавеза (претходни и обрачунати ПДВ, више плаћен порез на добит и обавеза за порез на добит)

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Модел Напомена уз финансијске извештаје у складу са МСФИ за МСП

 

ПДВ И АКЦИЗА

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Месечни обвезници ПДВ који су у априлу 2015. године поднели финансијски извештај за 2014. годину, за стицање статуса претежног извозника треба да поднесу Образац ПИД ПДВ уз пореску пријаву за април 2015. године

2. Обвезник ПДВ дужан је да у року од пет дана обавести надлежни порески орган о промени износа укупног промета без ПДВ, у случају када због промене тог износа долази до промене пореског периода

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право обвезника (који се бави транспортом путника у земљи и иностранству) на одбитак ПДВ на целокупни износ рачуна за гориво и евентуална обавеза исправке сразмерног одбитка ПДВ

2. Обавеза обрачуна ПДВ у случају примљеног аванса са АПКМ и уношење износа банкарске провизије у основицу за обрачун ПДВ

3. Неисправни ПДВ рачун (издат пре извршеног промета услуге)

4. Обавеза обрачуна ПДВ у случају промета добара без накнаде

 

ДОБИТ И ГУБИТАК

Расподела добити и покриће губитка

1. Добит као предмет расподеле

2. Доношење одлуке о расподели добити остварене по годишњем рачуну

3. Достављање одлуке о расподели добити Агенцији за привредне регистре (АПР)

4. Расподела добити у ортачком друштву

5. Расподела добити у командитном друштву

6. Расподела добити у друштву с ограниченом одговорношћу

6.1. Ограничење исплате дивиденде

6.2. Пример Одлуке о расподели добити

6.3. Исплата добити у току године (међудивиденда)

6.4. Пример расподеле добити у друштву с ограниченом одговорношћу

7. Расподела добити у акционарском друштву

7.1. Ограничења исплате дивиденде

7.2. Исплата међудивиденде

7.3. Пример расподеле добити у акционарском друштву

8. Расподела добити у јавним предузећима

9. Исплата дивиденде у акцијама друштва или повећање основног капитала из нераспоређене добити друштва

9.1. Основне карактеристике исплате дивиденде

9.2. Порески аспект

9.3. Књиговодствено евидентирање код власника акција

10. Покриће губитка

Порески аспект расподеле добити

1. Порез на дивиденде ако се дивиденда исплаћује резидентним физичким лицима

1.1. Умањење прихода од дивиденде по основу куповине друштвеног капитала на рате

2. Порез на дивиденде ако се дивиденда исплаћује нерезидентним физичким лицима

3. Када се дивиденда исплаћује резидентним правним лицима не плаћа се порез на дивиденде

4. Порез на дивиденде ако се дивиденда исплаћује нерезидентним правним лицима

5. Када је прималац дивиденде стална пословна јединица нерезидентног обвезника

6. Укључивање запослених и чланова управе привредног друштва у расподелу остварене добити

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Подношење измењене пореске пријаве због уочене грешке и подношење пријаве ради измене аконтације пореза за предузетнике у 2015. години

1. Измена пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности ППДГ-1С за 2014. годину

2. Грешке или пропусти који захтевају измену пореске пријаве

2.1. Погрешно утврђен резултат пословања – финансијски резултат

2.2. Грешке приликом попуњавања пореског биланса и пореске пријаве

2.3. Грешке приликом попуњавања образаца ПК 2, ПК 3 или СУ 1

3. Подношење пореске пријаве ППДГ-1С ради измене аконтације пореза

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Право на накнаду зараде за време боловања до 30 дана и преко 30 дана – обрачун и исплата

Пријава на здравствено осигурање и право на здравствену заштиту

Подношење образаца у случају наступања привремене спречености за рад

1. Боловање до 30 дана – на терет средстава послодавца

1.1. Право на накнаду зараде по основу боловања

1.2. Осигураници који не остварују право на накнаду зараде

1.3. Стицање права на накнаду зараде

1.4. Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде

1.5. Право на накнаду за боловање пензионисаним лицима која су поново засновала радни однос

1.6. Повезивање привремене спречености за рад

1.7. Утврђивање основа накнаде зараде

1.8. Примери утврђивања основа

1.9. Обрачун пореза и доприноса на накнаде зараде за време боловања на терет послодавца

2. Боловање ради одржавања трудноће

2.1. Трудничко боловање на терет послодавца

2.2. Трудничко боловање преко 30 дана

2.3. Друга права запослених који су на боловању

3. Боловање преко 30 дана – на терет обавезног здравственог осигурања

3.1. Основ за утврђивање накнаде зараде за време привремене спречености за рад на терет Фонда

3.2. Накнада за лица која нису испунила услове у погледу претходног стажа осигурања

3.3. Висина накнаде за време боловања

3.4. Минимални и максимални износ накнаде зараде за време боловања на терет Фонда

3.5. Усклађивање основа за обрачун накнаде

3.6. Наредна месечна усклађивања

3.7. Поступак остваривања права на накнаду зараде из средстава Фонда

3.8. Остали случајеви исплате накнаде зараде из средстава Фонда

4. Накнада зараде за време боловања инвалида II и III категорије инвалидности

5. Право на накнаду зараде лица које се налази на боловању у случајевима престанка рада послодавца

6. Право на накнаду зараде за време боловања оснивача који нису засновали радни однос са својим предузећем

7. Право на накнаду зараде за време боловања предузетника

8. Право на боловање и на здравствену заштиту лица која обављају привремене и повремене послове

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Евидентирање прикупљања и трошења родитељског динара

2. Књижење пословних активности код буџетских корисника који обављају издавачку делатност

3. Донет је Правилник о попису имовине и обавеза за кориснике буџетских средстава

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Најнижа прописана основица за обрачун социјалних доприноса (од 1. маја до 31. јула 2015. године)

2. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

3. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

4. Додатна објашњења у вези са подношењем пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана електронским путем

5. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

РАЧУНОВОДСТВО

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!