ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

9. април 2015.

БРОЈ 7
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 7 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 8. априла 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 7 могу преузимати од уторка, 14. априла 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 7 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Подношење пореске пријаве за порез на добит електронским путем

1. Уношење података у електронску пореску пријаву

2. Уношење података у Образац ПДП

2.1. Подаци о пријави – врста пријаве

2.2. Подаци о пријави – Измењена пореска пријава

2.3. Подаци о пореском обвезнику

2.4. Подаци о делатности

2.5. Подаци о процени пословног резултата и утврђивање висине аконтације

2.6. Подаци значајни за утврђивање пореске обавезе

2.7. Подаци значајни за утврђивање аконтације

3. Пореска пријава за недобитне организације

4. Пореска пријава за посебне случајеве

5. Порески биланси

6. Обрасци

7. Прилози

8. Додатне напомене


 

ПДВ И АКЦИЗА

Повраћај више плаћеног ПДВ

1. Повраћај разлике између претходног пореза и пореске обавезе уписивањем ознаке 1 на ред. бр. 11 Обрасца ПППДВ

2. Повраћај неискоришћеног износа пореског кредита, подношењем захтева за повраћај

Обрачун акцизе за период јануар–март 2015. године

1. Увод

2. Прописи који се примењују на обрачун акцизе у 2015. години

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

5. Рокови плаћања акцизе

6. Преглед износа и стопа акциза у 2015. години

7. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

8. Ослобођења од плаћања акцизе

9. Рефакција акцизе

10. Повраћај акцизе

11. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Обвезници ПДВ који су у марту 2015. године поднели финансијски извештај за 2014. годину, за стицање статуса претежног извозника треба да поднесу Образац ПИД ПДВ уз пореску пријаву за март, односно јануар–март 2015. године

2. Приликом изградње пословног простора самосталне предузетничке радње – обвезника ПДВ, за који грађевинска дозвола гласи на власника радње, примењује се члан 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ.

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Приликом расходовања опреме у року ранијем од пет година од пуштања у рад обвезник је дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза

2. Обавеза плаћања ПДВ на разлике по попису – инвентарисању за 2014. годину у случају када надлежни орган привредног субјекта није усвојио елаборат о попису у јануару већ у фебруару 2015. године

3. Основица за обрачун ПДВ код промета услуге техничког прегледа возила без накнаде

4. Друштво које се гаси статусном променом (припаја се другом привредном друштву), уз захтев за брисање из евиденције за ПДВ подноси и пописну листу добара

5. Обавеза обрачуна ПДВ на услугу посредовања страног правног лица код услуге приређивања игара на срећу

6. Приликом плаћања аванса који у складу са уговором плаћа купац продавцу секундарних сировина, купац је обавезан да обустави и уплати 1% пореза по прописима о порезу на добит правних лица

7. Промет теретног возила и обавеза исправке одбитка претходног пореза

8. Право одбитка ПДВ и евентуална обавеза плаћања пореза на поклон по фактури добављача за резервне делове на којој је исказана основица и ПДВ (на фактури је наведено да предузеће нема обавезу плаћања)

9. Порески третман услуга дезинфекције и дератизације

 

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Трансферне цене: анализа упоредивости и функционална анализа

1. Увод

2. Функционална анализа у контексту анализе упоредивости

3. Значај функционалне анализе приликом анализе трансферних цена

4. Пример функционалне анализе за трансакције дистрибуције робе повезаном лицу

5. Закључак

Примена пореских уговора код обрачуна пореза по одбитку на камате и ауторске накнаде које се исплаћују повезаном нерезидентном лицу

1. Посебно правило у пореским уговорима за опорезивање прихода нерезидената по основу камата и ауторских накнада

2. Мишљења Министарства финансија Републике Србије по питању примене пореских уговора код исплате камате и ауторске накнаде повезаном нерезидентном правном лицу

3. Утврђивање посебног односа између исплатиоца камате и ауторске накнаде и стварног власника прихода

4. Утврђивање камата и ауторских накнада у складу са принципом „ван дохвата руке“ за потребе примене пореских уговора

5. Пример примене пореског уговора код обрачуна пореза по одбитку на камате и ауторске накнаде које се исплаћују повезаном нерезидентном правном лицу и попуњавања пореске пријаве на Обрасцу ПДПО

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Утврђивање и уношење података у матичну евиденцију стажа осигурања за 2014. годину (обрасци М-4, М-4К, М-4/СП и М-4К/СП)

1. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике – запослене

2. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

2.1. Предузетник који исплаћује личну зараду

3. Обрасци за пријаву података за лица која обављају самосталну делатност, а истовремено су запослена код другог послодавца

4. Стаж осигурања

5. Утврђивање зарада и основица осигурања за запослене који раде пуно радно време

6. Уношење података о плаћеним доприносима за запослена лица која остварују право на олакшице у складу са одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

7. Утврђивање основице за запослене који раде са непуним радним временом

8. Уношење података у матичну евиденцију о накнадама за време проведено на боловању

9. Уношење података када је запослена у години била и на раду и на породиљском одсуству

10. Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем

10.1. Уношење података у Образац М-4 када се остварује бенефицирани радни стаж

10.2. Разлике при уношењу података уколико је запослени био на боловању у току календарске године

10.3. Уношење података у Образац М-4 за посебну групу осигураника код којих се утврђује бенефициран радни стаж – члан 58. Закона

11. Уношење података у Образац М-4 за осигуранике из члана 15. Закона и лица која се сама укључе у обавезно осигурање

12. Инвалиди рада II и III категорије инвалидности и Образац М-4

12.1. Пример Обрасца М-4 за инвалида II категорије инвалидности

12.2. Попуњавање Обрасца М-4 за инвалида III категорије инвалидности

13. Утврђивање основице за запослене упућене на рад у иностранство

14. Закашњење у исплати зараде и попуњавање Обрасца М-4

15. Највише и најниже основице које су се примењивале у 2014. години

16. Утврђивање основице за лица која обављају привремене и повремене послове

16.1. Обављање привремених и повремених послова преко омладинских, односно студентских задруга

17. Накнаде по основу уговора на које је плаћен допринос за ПИО (уговор о делу, ауторски уговор, заступање и др.)

18. Подаци који се уносе у матичну евиденцију када је допринос плаћен у 2014. години, а односи се на раније године

19. Подаци који се уносе у Образац М-4, односно у Образац М-4К за 2014. годину

20. Пријава М-4/СП за осниваче привредних друштава који су засновали радни однос у свом предузећу

21. Примери

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2014. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2015. години

1. Повраћај доприноса према Закону о социјалним доприносима

1.1. Случајеви повраћаја доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

1.2. Случајеви повраћаја доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случаj незапослености

1.3. Поступак повраћаја социјалних доприноса

1.4. Примери попуњених образаца за повраћај социјалних доприноса

2. Престанак плаћања доприноса у 2015. години

Обрачун накнаде зараде за време државних и верских празника и увећане зараде за рад у дане празника

1. Право на накнаду зараде за дане државних и верских празника који су нерадни

2. Право запосленог на зараду и увећану зараду за рад на дане празника

 

РАЧУНОВОДСТВО

Краткорочно финансијско извештавање опште намене: Један концептуални оквир

1. Важније уводне напомене

2. Годишњи финансијско-извештајни контекст краткорочног финансијског извештавања опште намене

3. Наслеђе интерног краткорочног извештавања

4. Неопходност успостављања чврстог регулаторног оквира за КФИ опште намене

5. Главни приступи (концепти) краткорочног финансијског извештавања опште намене

6. Регулаторни статус главних приступа (концепата) КФИ опште намене

Закључак

 

ТРГОВИНА И ЦАРИНЕ

Примена осталих царинских дажбина у 2015. години

У в о д

1. Посебне дажбине

2. Сезонске царинске стопе

Питања и одговори из области унутрашње трговине

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Питања и одговори у вези са применом Закона о јавним набавкама

 

СУДСКА ПРАКСА

Кодификација уговорног и стварног права

I. Уводне напомене

II. Општи део преднацрта Грађанског законика

III. Уговорни облигациони односи

1. Уговор о финансијском лизингу

2. Уговор о франшизингу

3. Уговор о факторингу

4. Уговор о дистрибуцији

5. Уговор о реосигурању

6. Осигурање од одговорности

7. Уговор о сарадњи (кооперацији) у пољопривреди

IV. Стварно право

V. До најбољих решења – путем јавне расправе

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Књижење прибављања грађевинских објеката

2. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–март 2015. године

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

Донет је Посебан колективни уговор за државне органе

1. Радни односи

2. Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање

3. Радно време

4. Одмори и одсуства

5. Плаћено одсуство

6. Неплаћено одсуство

7. Плате, накнаде плате, накнада трошкова и друга примања

8. Безбедност и здравље на раду

9. Осигурање запослених

10. Одговорност намештеника

11. Вишак запослених

12. Мирно решавање колективних радних спорова

13. Право на штрајк

14. Услови за рад синдиката

15. Праћење примене колективног уговора

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Почев од 1. априла 2015. године пријава за годишњи порез на доходак грађана доставља се искључиво електронским путем

2. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 31. марта 2015. године

3. Годишње усклађивање износа накнаде за посебне токове отпада (износи накнада су остали непромењени)

4. Како одредити величину правних лица која финансијске извештаје састављају за пословну годину различиту од календарске, која ће се користити у обради извештаја за статистичке потребе за 2014. годину?

5. Закон о запошљавању странаца у пракси

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

РАЧУНОВОДСТВО

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!