ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

22. март 2015.

БРОЈ 6
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 6 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 20. марта 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 6 могу преузимати од понедељка, 23. марта 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 6 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

1. Избор између личних и општенационалних интереса у области финансијског извештавања

2. Улога „независних“ медија у ширењу неистина којима се промовишу захтеви за монополизацијом рачуноводствене професије

3. Смернице за националну стратегију рачуноводства

4. Обавезе и одговорност састављања и објављивања финансијских извештаја и извештаја управе

Примена МСФИ и МСФИ за МСП у Европској унији


 

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Статистички извештај – додатна објашњења

Табела II – бруто промене нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава

Контролна правила која се не односе на микроправна лица и предузетнике

Табела XII – бруто потраживања за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге
и дате авансе и друга потраживања

Oбразац Извештаја о осталом резултату – додатна објашњења –

1. Ревалоризационе резерве

2. Актуарски добици и губици

3. Добици и губици по основу улагања у власничке инструменте капитала (рачун 332) и добици и губици по основу ХОВ расположивих за продају (рачун 337)

4. Порез на добит који се исказује у Обрасцу ИОР

Одложена пореска средства и обавеза – додатне напомене

1. Одложена пореска средства по основу резервисања за отпремнине ради одласка у пензију код правних лица која актуарске добитке и губитке књиже на рачуну 331

1.1. Актуарски добици и губици не исказују се на рачуну 331

1.2. Актуарски добици и губици исказују се на рачуну 331

2. Рекласификација услед престанка признавања одложених пореза

Одвајање вредности земљишта од вредности објекта – додатна објашњења

1. Случајеви у којима не постоји обавеза или могућност издавајaња вредности земљишта од вредности објекта

2. Исказивање вредности објекта који је изграђен на туђем земљишту

3. Прва примена МСФИ за МСП

4. Пример одвајања грађевинског земљишта из вредности грађевинског објекта

Подсетник за састављање годишњег извештаја о пословању привредног друштва у 2014. години

1. Уводне напомене

2. Обвезници састављања годишњих извештаја о пословању

3. Садржина годишњег извештаја о пословању

4. Елементи годишњег извештаја о пословању

4.1. Основни подаци о привредном друштву

4.2. Опис пословних активности

5. Опис очекиваног развоја привредног друштва у наредном периоду

6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека извештајне године

7. Значајнији послови са повезаним лицима

8. Активности друштва на пољу истраживања и развоја

9. Подаци о сопственим акцијама

10. Изјава о примени кодекса корпоративног управљања

11. Резиме годишњег извештаја о пословању

 

ПДВ И АКЦИЗА

Измена Уредбе о стицању статуса претежног извозника по прописима о ПДВ

1. Измењен је рок за подношење доказа значајних за утврђивање шта се сматра претежним прометом добара у иностранство на основу података исказаних у финансијским извештајима за претходну годину, на Обрасцу ПИД ПДВ

2. Извршене су одређене измене у вези са роком подношења Обрасца ПИД ПДВ 1, а које се односе на тромесечне пореске обвезнике

3. Тромесечним пореским обвезницима прецизирано је стицање статуса претежног извозника подношењем Обрасца ПИД ПДВ, односно Обрасца ПИД ПДВ 1

4. Извршене су измене образаца ПИД ПДВ и ПИД ПДВ 1

5. Крајњи рок за коришћење статуса претежног извозника, који је обвезник ПДВ стекао на основу Обрасца ПИД ПДВ поднетог уз пореску пријаву за фебруар 2014. године

6. Утврђивање рока за подношење Обрасца ПИД ПДВ за обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске године, односно који не састављају и не подносе финансијски извештај за календарску годину

 

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Методе за проверу трансферних цена

1. Метода упоредиве цене на тржишту

2. Метода препродајне цене

Како се утврђују медијана и квартили?

Тржишни (интерквартилни) распон: 8,5% до 11,4%

3. Метода цене коштања увећане за уобичајену зараду

4. Метода трансакционе нето марже

5. Метода поделе нето добити

6. Образложење изабране методе у студији трансферних цена

Oбјављене су каматне стопе „ван дохвата руке“ за 2014. годину

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2014. годину – Образац ППДГ-2Р

1. Уводне напомене

2. Неопорезиви износи и износи личних одбитака

3. Порески обвезници

4. Избегавање двоструког опорезивања

5. Приходи који се укључују у доходак за опорезивање

6. Пореска основица

7. Пореска стопа

8. Утврђивање и наплата пореза

9. Начин попуњавања обрасца ППДГ-2Р са примерима

9.1. Подаци о опорезивим приходима за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (редни број 3.1.)

9.2. Подаци о опорезивим приходима од самосталне делатности – предузетника (редни број 3.3.)

9.3. Подаци о осталим опорезивим приходима по решењу Пореске управе (редни број 3.5.)

9.4. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сâм да изврши обрачун и плати порез и доприносе (редни број 3.7.)

9.5. Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (редни број 3.9.)

9.6. Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање (редни број 3.11.)

9.7. Сумирање опорезивих прихода и обрачун пореза

10. Казнене одредбе

Примена Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада – Иван Антић

1. Евиденција и извештавање

2. Обвезници плаћања накнаде

3. Критеријуми за обрачун накнаде

4. Висина накнаде за производе који постају посебни токови отпада

4.1. Висина накнаде за гуме

4.2. Висина накнаде за производе који садрже азбест

4.3. Висина накнаде за батерије и акумулаторе

4.4. Висина накнаде за отпадна уља

4.5. Висина накнаде за електричне и електронске производе

4.6. Висина накнаде за возила

5. Начин обрачунавања накнаде и време настанка обавезе

6. Уплатни рачун

7. Утврђивање накнаде на основу решења Министарства

8. Не постоји могућност повраћаја накнаде за производе испоручене на АП Косово и Метохија

9. Не постоји могућност повраћаја (рефакције) накнаде за производе извезене од стране лица која нису обвезници

10. Рачуноводствено евидентирање накнаде и њено укључивање у набавну цену, односно у цену коштања и у продајну цену

11. Исказивање накнаде у рачуну

12. Производња рачунара и електронске опреме

13. Вођење евиденције о производима који постају посебни токови отпада

14. Годишњи извештај

15. Састављање годишњег извештаја за период краћи од календарске године

Управљање амбалажом и амбалажним отпадом – годишњи извештај и обрачун накнаде за амбалажу

1. Годишњи извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом

2. Изузетак од обавезе достављања извештаја

3. Обрачун накнаде за амбалажу или упаковани производ

4. Ослобађање од плаћања накнаде

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Питања и одговори у вези да применом прописа о порезима на имовину

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

У сусрет сазивању и одржавању годишње скупштине акционарских друштава

Заступање акционарских друштава и друштава с ограниченом одговорношћу

1. Заступање а.д.

О положају заступника

Специфичности заступања јавног и нејавног а.д., односно код једнодомног и дводомног управљања

2. Заступање д.о.о.

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Књижење и плаћање пореза на добит недобитних организација (буџетски корисници) у 2015. години

2. Поступак књижења код буџетских корисника при откупу друштвених станова и прибављању станова солидарности

3. Састављање годишњег финансијског извештаја директних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и Републичког завода за здравствено осигурање за 2014. годину

4. Обавеза извештавања о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања

5. Питања и одговори

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Пореска пријава за порез на добит правних лица подноси се искључиво у електронском облику почев од 1. априла 2015. године

2. До краја марта 2015. године могу се достављати статистички извештаји и редовни годишњи финансијски извештаји применом јединствене апликације (SI+GFI), а од априла до краја јуна само годишњи финансијски извештаји применом посебне апликације (GFI)

3. Достављање годишњих финансијских извештаја за 2014. годину за установе које не послују ради стицања добити на обрасцима за друга правна лица

4. Начин исказивања података у обрасцу Статистички извештај у табели „II. Бруто промене нематеријалне имовине и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава“

5. Посебан информациони систем Агенције за привредне регистре

6. Странци – законски заступници могу да постану корисници квалификованог електронског сертификата иако не поседују ЈМБГ

7. Измене и допуне Закона о јавним набавкама – смањивање предности за домаће понуђаче и добра

8. Поједине филијале Пореске управе неосновано захтевају да се у Образац ППП уносе подаци о плаћеним доприносима за социјално осигурање за осниваче привредних друштава

9. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

РАЧУНОВОДСТВО

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу
2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње
24. марта 2015. године

Специјалистичка обука за пореско саветовање

 

 

На почетак стране!