ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

25. фебруар 2015.

ДВОБРОЈ 4 и 5
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 4 и 5 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 24. фебруара 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 4 и 5 могу преузимати од четвртка, 26 фебруара 2015. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 4 и 5 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ БИЛАНС

Књижење коначне обавезе пореза на добит за 2014. годину и обрачун и плаћање аконтација пореза на добит за 2015. годину

1. Утврђивање и књижење коначног износа обрачунатог пореза за 2014. годину

2. Плаћање и књижење аконтација пореза за 2015. годину

Обрачун пореза на добит предузећа (Утврђивање пореске основице на Обрасцу ПБ 1)

1. Основне напомене

1.1. Рокови за достављање пореског биланса и пореске пријаве и документација која се доставља Пореској управи

1.2. Основне одредбе Закона које уређују утврђивање опорезиве добити

1.3. Признавање прихода и расхода по основу грешака ранијих периода и услед промене рачуноводствених политика

2. Састављање Обрасца ПБ 1

2.1. Резултат у билансу успеха

2.2. Добици и губици од продаје имовине из члана 27. Закона (исказани у Билансу успеха)

2.3. Усклађивање расхода

2.4. Усклађивање прихода

2.5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

2.6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.8. Корекција расхода по основу спречавања утањене капитализације

2.9. Опорезива добит

2.10. Капитални добици и губици

2.11. Пореска основица

Капитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

1. Појам капиталног добитка и губитка по рачуноводственим и пореским прописима

2. Капитални добици и губици према Закону о порезу на добит правних лица

3. Капитални добици и губици по основу продаје непокретности

3.1. Обрачун капиталних добитака и губитака по основу продаје непокретности

4. Капитални добици и губици по основу продаје удела, акција и осталих хартија од вредности

5. Капитални добици и губици по основу продаје права индустријске својине

6. Капитални добици и губици по основу продаје инвестиционе јединице

7. Пребијање капиталног добитка и губитка

8. Исказивање капиталних добитака и губитака у пореском билансу – Обрасцу ПБ 1


 

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Обрачун камата ван дохвата руке

1. Обрачун расхода камата по основу зајмова и кредита примљених од повезаних лица

1.1. Корекција расхода камата по основу спречавања утањене капитализације – прва корекција

1.2. Корекција расхода камата применом правила о трансферним ценама – друга корекција

1.3. Специфичности када је однос четвороструке вредности капитала и обавеза једнак или већи од један

1.4. Утврђивање просечног стања зајмова/ кредита од повезаних лица на дневном нивоу

1.5. Други припадајући трошкови

1.6. Зајмови и кредити од повезаних лица са валутном клаузулом

1.7. Специфичности када правно лице има губитак изнад висине капитала

2. Корекција прихода по основу трансферних цена приликом одобравања кредита и зајмова повезаном лицу

3. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

4. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

5. Порез по одбитку на камату која се исплаћује повезаном нерезидентном лицу

Повезана лица за потребе обрачуна пореза на добит правних лица и пореза на нето приход предузетника за 2014. годину

1. Утврђивање повезаности правних лица са другим лицима у складу са чланом 59. Закона о порезу на добит

1.1. Члан 59. ст. 2, 3. и 4. Закона о порезу на добит

1.2. Члан 59. став 5. Закона о порезу на добит

1.3. Члан 59. став 6. Закона о порезу на добит (повезаност по основу родбинских и (ван)брачних односа)

1.4. Члан 59. став 7. Закона о порезу на добит (правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом)

2. Утврђивање повезаности предузетника са другим лицима у складу са чланом 36. Закона о порезу на доходак грађана

3. Идентификација повезаних лица

Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

1. Услови за подношење извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

2. Извештај у скраћеном облику не може да се достави за зајмове и кредите са повезаним лицима

3. Шта је то трансакција и како се утврђује њена вредност?

4. Да ли се приликом утврђивања укупне вредности трансакција за потребе примене вредносног критеријума од 8.000.000 динара узима и вредност зајмова и кредита или их треба изузети из укупне вредности трансакција?

5. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику и код трансакција продаје капиталне имовине?

6. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику и код трансакција набавке сталних средстава која подлежу обрачуну пореске амортизације?

7. Исказивање података у пореском билансу код обвезника који извештај о трансферним ценама достављају у скраћеном облику

8. Пример извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику и уношење података у пореском билансу на обрасцима ПБ 1 и ПБ 2

Извештај о трансферним ценама у скраћеном облику за 2014. годину

Утврђивање и исказивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у пореском билансу

1. Утврђивање корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција и исказивање у пореском билансу (ред. бр. 50 ПБ 1, односно ред. бр 46 ПБ 2)

1.1. Утврђивање износа позитивне разлике прихода и расхода по основу трансферних цена

1.2. Могућност умањења износа који се укључује у пореску основицу – утврђивање негативне разлике прихода и расхода

1.3. Утврђивање корекције у закључку документације и исказивање у пореском билансу

1.4. Уношење података по основу трансферних цена на позицијама информативног карактера

1.5. Пример утврђивања корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција у закључку документације и исказивања у пореском билансу

2. Утврђивање корекције по основу капиталних добитака и губитака и исказивање у пореском билансу

3. Утврђивање корекције по основу пореске амортизације за средства набављена од повезаних лица и њено исказивање у пореском билансу

4. Корекције по основу усклађивања расхода који се у целини не признају у пореске сврхе – поклони чији је прималац повезано лице и затезне камате између повезаних лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКА ПРИЈАВА И ПОРЕСКИ КРЕДИТИ

Обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација пореза на Обрасцу ПДП

1. Уводне напомене

2. Пореска пријава – Образац ПДП

2.1. Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу

2.2. Утврђивање аконтација пореза

2.3. Измена месечне аконтације

2.4. Пореско консолидовање

3. Порески кредит по основу улагања у сопствену делатност

3.1. Образац ПК за 2014. годину

3.5. Губитак права на порески кредит у случају отуђења основних средстава пре истека рока од три године

3.6. Губитак права на порески кредит који је коришћен по основу уплате аванса

3.7. Губитак права на даље коришћење неискоришћеног пореског кредита

4. Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година

4.1. Образац СУ

5. Пореско ослобођење по основу улагања на рок од пет година

5.1. Образац СУ 2

6. Обвезници из чл. 50а и 50б Закона који стекну имовину статусном променом

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству

1. Порески уговори и порез на добит огранка

2. Остваривање права на порески кредит према члану 51. Закона о порезу на добит

3. Остваривање права на порески кредит позивањем на порески уговор којим је предвиђен метод изузимања за отклањање двоструког опорезивања

4. Остваривање права на порески кредит позивањем на пореског уговор којим је предвиђен метод кредита за отклањање двоструког опорезивања

5. Остваривање права на порески кредит позивањем на порески уговор, којим је предвиђен метод кредита за уштеђени порез

6. Нису испуњени услови за остваривање пореских уштеда у погледу пореза на добит

7. Какав је утицај коришћења права на порески кредит и права на изузимање од опорезивања по основу пореза на добит сталне пословне јединице у иностранству на утврђивање висине аконтације пореза на добит?

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу дивиденди које нерезидентна филијала исплаћује резидентном матичном правном лицу

1. Порески третман прихода од дивиденде

1.1. Приходи од дивиденде

1.2. Исплатилац дивиденде је резидентно правно лице

1.3. Исплатилац дивиденде је нерезидентно правно лице које не испуњава услове из чл. 52. и 53. Закона

1.4. Порески кредит у складу са УГОВОРОМ

2. Порески кредит по основу дивиденде коју резидентном обвезнику исплаћује нерезидентна филијала (утврђивање кредита у складу са Законом)

2.1. Услови за остваривање пореског кредита

2.2. Принцип остваривања пореског кредита

2.3. Документација која се подноси уз пореску пријаву

2.4. Утврђивања курса по којем се врши прерачун на динаре

2.5. Примери обрачуна и исказивања пореског кредита 

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари

1. Приходи од камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари

2. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате, ауторске накнаде, дивиденде и приходе од давања у закуп покретних и непокретних ствари према члану 53а Закона

2.1. Услови за остваривање кредита

2.2. Принцип остваривања пореског кредита

2.3. Утврђивања курса по којем се врши прерачун на динаре

2.4. Примери обрачуна и исказивања пореског кредита 

2.5. Немогућност преношења пореског кредита

3. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате, ауторске накнаде, дивиденде и приходе од давања у закуп покретних и непокретних ствари према УГОВОРУ

 

ПОРЕСКО КОНСОЛИДОВАЊЕ

Пореско консолидовање

1. Разлике између пореског консолидовања и консолидовања финансијских извештаја

2. Услови за пореско консолидовање

3. Попуњавање Обрасца КПБ – Консолидовани порески биланс

4. Пример пореског консолидовања

5. Исказивање података у појединачним пореским билансима и пријавама

6. Остала мишљења Министарства финансија о пореском консолидовању

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ У ЛИКВИДАЦИЈИ И СТЕЧАЈУ

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

1. Увод

2. Утврђивање пореза на добит правних лица код којих је поступак стечаја, односно ликвидације започет почев од 26.12.2014. године

3. Утврђивање пореза на добит правних лица код којих је поступак стечаја, односно ликвидације започет до 25.12.2014. године

3.1. Утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

3.2. Порез на добит у току и приликом окончања поступка ликвидације, односно стечаја

3.3. Периоди за које се утврђују пореске основице за плаћање пореза на добит за привредно друштво у ликвидацији, односно стечају

4. Опорезивање остатка имовине ликвидационе масе изнад вредности уложеног капитала

5. Примери

6. Финансијско извештавање у случају стечаја и ликвидације

6.1. Финансијско извештавање на дан отварања поступка ликвидације и утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

6.2. Састављање образаца финансијских извештаја на крају 2014. године за правна лица која су у току године састављала ванредне финансијске извештаје у поступку стечаја и ликвидације

7. Резиме

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Начин утврђивања и плаћања пореза на имовину и подношење пореских пријава за 2015. годину

1. Начин утврђивања пореза за обвезнике који воде пословне књиге

1.1. Ко су обвезници који воде пословне књиге

1.2. На која се права на непокретности плаћа порез на имовину

1.3. Начин утврђивања пореске основице

1.4. „Фер вредност“ као пореска основица

1.5. „Тржишна“ вредност као пореска основица

1.6. Књиговодствена вредност као пореска основица

1.7. Утврђивање пореске основице применом просечне цене м2 за најопремљенију зону

1.8. Утврђивање пореске основице када орган локалне самоуправе не донесе акт којим се утврђују просечне цене м2 за одговарајуће зоне, као ни за најопремљенију зону

1.9. Пореска стопа

1.10. Пореска ослобођења

1.11. Утврђивање и плаћање пореза

1.12. Начин попуњавања пореске пријаве и прилога уз пријаву

2. Начин утврђивања пореза за обвезнике који не воде пословне књиге

2.1. Ко су обвезници који не воде пословне књиге

2.2. Начин утврђивања пореске основице и пореске стопе

2.3. Пореска ослобођења и порески кредит

2.4. Рокови за плаћање пореза и подношење пореске пријаве на Обрасцу ППИ-2

 

ПДВ И АКЦИЗА

Превозне услуге у систему ПДВ

Измене код опорезивања услуга превоза

1. Превозне услуге у земљи

1.1. Место промета услуга превоза, споредних услуга и услуга посредовања у превозу

1.2. Порески обвезник

1.3. Порески дужник

1.4. Пореска основица

1.5. Пореска стопа

2. Међународни транспорт

2.1. Превозне и остале услуге повезане са увозом добара

2.2. Превозне услуге корисницима слободних зона

2.3. Превозне и остале услуге које су у непосредној вези са извозом, транзитом или привременим увозом добара

2.4. Међународни превоз лица у ваздушном саобраћају и међународни превоз лица бродовима у речном саобраћају

2.5. Међународни превоз путника железницом и аутобусима

2.6. Промет добара и услуга који је повезан са међународним ваздушним и речним саобраћајем

2.7. Време промета међународних транспортних услуга

3. Посредовање у превозу добара

4. Посредовање у превозу лица

5. Начин попуњавања пореске пријаве и рачуна за услуге превоза

6. префактурисање услуга превоза

7. Услуге превоза и фискални рачун

Примена прописа о ПДВ приликом расходовања опреме и продаје отпадног материјала од расходоване опреме

1. Расходовање опреме која је у целини отписана

2. Расходовање опреме која није у целини отписана

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање на дан 1. јануар
2015. године (стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату и ауторске накнаде са примерима обрачуна пореза по одбитку)

Државе са којима је Република Србија закључила Уговор

Државе са којима је Уговор потписан и у току је поступак потврђивања

Државе са којима је Уговор парафиран

Државе са којима су у току преговори ради закључења Уговора

Размена Нацрта уговора и припреме за будуће преговоре

Стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату и ауторске накнаде

Дивиденде

Обрачун фискалних обавеза по домаћем пореском законодавству Републике Србије и уговорима о избегавању међународног двоструког опорезивања

Закључак

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Обавезе корисника буџетских средстава да Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије достављају извештаје о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

2. Донет је нови Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова

3. Питања и одговори

 

ОСТАЛО

Нова Одлука о утврђивању програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације у 2015. години

Производња и промет хлеба од брашна „Т-500“

1. Обавезна производња и промет хлеба од брашна „Т-500“

2. Највиши проценти марже у промету белог хлеба

3. Образовање произвођачких цена хлеба

4. Калкулација малопродајне цене хлеба

5. Ремитенда

6. Рокови плаћања испорученог хлеба

7. Надзор над применом Уредбе

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно oсигурање (тзв. добровољно осигурање)

2. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

3. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31.12.2014. године

4. Објављени су износи највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2014. годину и процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину

5. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СА СЕМИНАРА

Питања и одговори у вези са књижењем и састављања финансијских извештаја за 2014. годину

1. Могућност примене ранијег Правилника о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних лица и предузетника код састављања финансијског извештаја малих правних лица за 2014. годину

2. Достављање финансијског извештаја за скупштину станара која је регистрована код АПР као удружење грађана

3. Изјава о неактивности може се доставити само ако правно лице у извештајној 2014. години, није имало пословних догађаја, нити је у пословним књигама за ту годину имало податке о имовини и обавезама

4. Физичко лице које је носилац пољопривредног газдинства – обвезник ПДВ и које је пријавило обављање делатности код Пореске управе, а није регистровало делатност код АПР није дужно да доставља финансијске извештаје АПР-у

5. Обавезу достављања документације уз финансијске извештаје имају друга правна лица, а немају предузетници

6. Квалификовани електронски потпис издат у складу са Законом о електронском потпису може се користити за све намене где се захтева његова употреба

7. Начин исказивања података о каматама и курсним разликама између повезаних правних лица у Билансу успеха

8. Исказивање података у Билансу стања када правно лице има губитак изнад висине капитала – АОП 0401 се не попуњава

9. Прекњижавање и исказивање „контрасалда“ у Билансу стања

10. У Статистичком извештају износи се уписују у хиљадама динара у свим табелама, а број акција и запослених у целом броју

11. Да ли се у обрасцу Извештај о осталом резултату на ознаци АОП 2004 исказује смањење ревалоризационих резерви које су формиране у ранијем периоду а у 2014. години су пренете у нераспоређену добит?

12. Књижење ПДВ садржаног у примљеним авансним рачунима

13. Књижење откупљеног потраживања од банке по основу уговора о кредиту који је банка одобрила трећем лицу

14. Начин књижења откупљених девизних купонских обвезница

15. Како се у финансијском извештају на крају године исказује дати бескаматни дугорочни зајам

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Рачуноводство

Ревизија

 

РОКОВНИК

Роковникза подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 24. марта 2015. године

 

На почетак стране!