ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

26. јануар 2015.

БРОЈ 3
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 3 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 24 јануара 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 3 могу преузимати од уторка, 27 јануара 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 3 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Обрачун пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада запослених почев од 1. фебруара 2015. године

1. Основица за обрачун пореза на зараде

2. Умањење пореске основице

2.1. Примања за која се примењује умањење пореске основице

2.2. Умањење основице пореза на зараде у пуном износу (11.433 ) и у сразмерном износу

2.3. Умањење пореске основице на зараде и накнаде зарада инвалида рада II и III категорије

2.4. Умањење пореске основице када се зарада исплаћује у деловима

3. Коефицијенти за прерачун са нето на бруто

Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених који немају карактер зараде, који се примењују од 1. фебруара 2015. до 31. јануара 2016. године

1. Накнада трошкова превоза

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и у иностранству)

4. Исплата других примања запосленом у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

5. Солидарна помоћ

5.1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

5.2. Солидарна помоћ у случају смрти других чланова породице и лица која нису запослена код исплатиоца

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Јубиларна награда

8. Стипендије и кредити ученицима и студентима и хранарина спортистима аматерима

9. Премије за добровољно додатно осигурање

Нови усклађени износи акциза и накнада прописаних Законом о дувану

1. Усклађени динарски износи акциза на биогорива и биотечности, алкохолна пића, кафу и дуванске прерађевине

2. Износи акциза који могу да се поврате од 19. јануара 2015. године

3. Обавеза пописа затечених залиха цигарета због промене динарских износа акцизе

4. Усклађени износи накнада прописаних Законом о дувану


 

ПДВ И АКЦИЗА

Утврђивање износа укупног промета добара и услуга

1. Промет добара и услуга који се урачунава у укупан промет

2. Промет добара и услуга који се не урачунава у укупан промет

3. Утврђивање података о износу укупног промета добара и услуга

Стицање статуса претежног извозника по прописима о ПДВ у 2015. години

1. Образац ПИД ПДВ

2. Образац ПИД ПДВ 1

Годишњи обрачун акцизе за 2014. годину

1. Увод

2. Новине у прописима који се примењују на годишњи обрачун акцизе за 2014. годину

3. Прописи о акцизама

4. Годишњи обрачун акцизе

5. Преглед износа и стопа акциза у 2014. години

6. Састављање годишњег обрачуна акцизе

7. Ослобођења од плаћања акцизе

8. Умањење обрачунате акцизе

9. Рефакција акцизе плаћене на извезене акцизне производе

10. Рефакција акцизе плаћене на деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе, превоз у унутрашњем речном саобраћају и грејање

11. Рефакција акцизе плаћене на деривате нафте и биотечности који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

12. Повраћај акцизе

13. Промет акцизних производа на територију АП Косово и Метохија за време важења резолуције Савета безбедности ОУН број 1244

13.1. Промет акцизних производа који обвезници акцизе врше са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

13.2. Промет акцизних производа који се врши са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ

14. Отпремање акцизних производа на територију АПКМ и допремање акцизних производа са територије АПКМ

 

РАЧУНОВОДСТВО

Одвајање вредности земљишта од вредности објекта

1. Увод

2. Затечено стање и околности које су довеле до тога

3. Разлози за покретање питања раздвајања вредности земљишта од вредности објеката

4. Конверзија права коришћења на изграђеном грађевинском земљишту у државној својини

5. На који дан треба спровести у рачуноводству одвајање вредности земљишта од вредности објекта

6. Неопходност искључивања вредности земљишта из вредности објекта

7. Порески третман раздвајања вредности земљишта од објекта

8. Начин поделе набавне цене на земљиште и објекат

8.1. Евиденција цена и масовна процена вредности непокретности у Регистру промета непокретности које води Завод

8.2. Сразмера по којој се врши размена земљишта за објекат

8.3. Сразмера „тржишне“ вредности земљишта и објекта за сврхе утврђивања пореза на имовину

9. Пример раздвајања набавне вредности земљишта и објекта

10. Ретроспективно преправљање ставки у финансијским извештајима

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Предузетници – Уводне напомене

1. Паушално опорезовани предузетници

2. Предузетници који воде књиге по систему простог књиговодства

3. Предузетници који воде књиге по систему двојног књиговодства

Предузетник према Закону о привредним друштвима – практична примена одредаба

Појам предузетника

Време на које се предузетник региструје

Имовина и одговорност за обавезе

Пословно име предузетника

Седиште предузетника и издвојено место обављања делатности

Делатност предузетника

Пословођа и остали запослени

Прекид обављања делатности

Губитак својства предузетника и континуитет обављања делатности од стране наследника

Наставак обављања делатности у форми привредног друштва (трансформација предузетника)

Вођење пословних књига по систему простог књиговодства

1. Пословне књиге по систему простог књиговодства

2. Вођење пословне књиге ПК 1 – Пословна књига прихода и расхода

3. Вођење пословне књиге ПК 2 – Књига основних средстава и ситног инвентара

4. Финансијски резултат пословања – Образац БУ – Биланс успеха

5. Остале евиденције

5.1. КЛ – Калкулација продајне цене

5.2. ДПУ – Лист дневног промета угоститеља

5.3. ГП – Евиденција о готовим производима

5.4. КР – Пријемно- евиденциони лист комисионе робе

5.5 Евиденција ПМ – Евиденција о куповини, преради, производњи и промету производа од племенитих метала и драгог камења

5.6. КПО – Пословна књига о оствареном промету паушално опорезованих обвезника

 6. Прелазак са простог на двојно књиговодство

Утврђивање пореза на нето приход од самосталне делатности за 2014. годину

1. Обавеза састављања и достављања финансијских извештаја и пореске пријаве и пореског биланса ПБ 2 пореском органу

1.1. Предузетници и трансферне цене

2. Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2014. годину

2.1. Резултат у Билансу успеха

2.2. Добици и губици од продаје имовине из члана 27. Закона (исказани у Билансу успеха)

2.3. Усклађивање расхода

2.4. Усклађивање прихода

2.5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

2.6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.8. Опорезива добит

2.9. Капитални добици и губици

2.10. Обрачунати порез

3. Утврђивање обавезе пореза на нето приход и социјалних доприноса за 2014. годину и аконтација за 2015. годину на Обрасцу ППДГ-1С

3.1. Информативни подаци који се уносе у Образац ППДГ-1С

3.2. Подаци за новоосноване предузетнике

3.3. Подаци о пословном резултату

3.4. Подаци значајни за остваривање пореских подстицаја и пореских кредита

3.5. Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу

3.6. Подаци о основици доприноса и о обрачунатим доприносима

3.7. Подаци значајни за утврђивање висине аконтације пореза и доприноса

3.8. Подаци значајни за измену месечне аконтације

3.9. Остали подаци који се исказују у пореској пријави

 

ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

Друга правна лица која нису основана ради обављања делатности у циљу стицања добити

1. Рачуноводствени прописи које примењују друга правна лица која нису основана ради стицања добити (у даљем тексту: друга правна лица)

1.1. Друга правна лица која примењују Правилник за микро правна лица

1.2. Друга правна лица која су одлучила да примењују МСФИ за МСП

2. Прописи о порезу на добит које примењују друга правна лица која нису основана ради стицања добити

3. Рачуноводствени оквир за друга правна лица која нису основана ради стицања добити

4. Новине у Контном оквиру за друга правна лица

5. Припреме за састављање финансијских извештаја других правних лица

6. Састављање образаца финансијских извештаја за друга правна лица

6.1. Састављање образаца финансијских извештаја за друга правна лица која примењују посебне прописе за друга правна лица

6.2. Састављање финансијских извештаја у случају статусних промена, ликвидације и стечаја као и код новооснованих других правних лица

6.3 Састављање Обрасца Биланс успеха

6.4. Састављање Обрасца Биланс стања

6.5. Састављање Напомена уз финансијске извештаје

6.6. Састављање статистичког извештаја за друга правна лица

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица

1. Дефиниција другог правног лица као обвезника пореза на добит

2. Утврђивање пореза на добит

2.1. Приходи који нису предмет опорезивања

2.2. Приходи остварени на тржишту који су предмет опорезивања

3. Пореско ослобођење

4. Порески биланс – Образац ПБН 1

5. Пореска пријава – Образац ПДН

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја банака за 2014. годину

1. Законска регулатива за састављање и достављање финансијских извештаја банака

2. Достављање финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

3. Обавеза достављања финансијских извештаја Народној банци Србије

4. Обавеза достављања финансијских извештаја Комисији за хартије од вредности

5. Усклађеност рачуноводствених политика

6. Најзначајније измене у Контном оквиру за банке

7. Карактеристике измена у обрасцима финансијских извештаја и захтеви МСФИ

8. Нови Образац Биланс стања

9. Структура Биланса успеха према МСФИ 7

9.1. Нови Образац Биланс успеха

9.2. Образац Извештај о осталом резултату

9.3. Објављивања о компонентама осталог укупног резултата

10. Одложена пореска средства и обавезе

11. Обелодањивање елемената Извештаја о променама на капиталу

11.1. Образац Извештај о променама на капиталу

12. Обелодањивање елемената из Извештаја о токовима готовине

12.1. Образац Извештај о токовима готовине

13. Напомене уз финансијске извештаје

2. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2.1. Процењивање расхода

2.2. Утврђивање прихода

2.3. Утврђивање резултата пословања

2.4. Процењивање хартија од вредности и потраживања

3. Састављање финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3.1. Уводне напомене

3.2. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

3.3. Достављање редовних годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у регистар

3.4. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

3.5. Усклађивање пословних књига брокерско-дилерских друштава са новим Контном оквиром

3.6. Састављање образаца финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3.7. Достављање финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању Комисији за хартије од вредности

3.8. Процењивање финансијских инструмената

3.9. Утврђивање финансијског резултата

4. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

4.1. Законска регулатива

4.2. Специфичности рачуноводства инвестиционих фондова и друштва за управљање

        инвестиционим фондовима

4.3. Обрасци за састављање финансијских извештаја

5. Састављање финансијских извештаја даваоца финансијског лизинга

5.1. Уводне напомене

5.2. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

5.3. Достављање Редовних годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у регистар

5.4. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

5.5. Усклађивање пословних књига са новим Контном оквиром

5.6. Састављање нових образаца финансијских извештаја

5.7. Процењивање позиција у финансијским извештајима даваоца финансијског лизинга

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица и предузетнике који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, продаје, стечаја и ликвидације

Састављање финансијских извештаја када је дан обрачуна спајања уз припајање 31. децембар текуће године

 

ОГРАНЦИ И ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ НЕРЕЗИДЕНАТА

Порез на добит иностраног огранка у земљи

1. Појам и оснивање огранка

2. Састављање финансијских извештаја огранка за 2014. годину

2.1. Рачуноводствено евидентирање специфичних трансакција

3. Обрачун пореза на добит за 2014. годину за огранак страног правног лица

3.1. Огранак нема обавезу обрачуна и плаћања пореза по одбитку

3.2. Умањење опорезиве добити по основу губитака из ранијих година

3.3. У пореском билансу врши се корекција прихода и расхода по основу трансферних цена

3.4. Порески третман расхода по основу камата и ауторских накнада које обвезник исплаћује нерезидентној централи

4. Пореска пријава за огранак страног правног лица

Порез на добит иностране пословне јединице

1. Представништво страног правног лица

2. Састављање Oбрасца ПБПЈ

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Састављање завршног рачуна за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2014. годину

2. Утврђивање пореза на добит за 2014. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

3. Отварање пословних књига за 2015. годину

4. Питања и одговори

 

ЦАРИНЕ

Одлуке о сврставању одређене робе

У в о д

I. Одлуке о сврставању ХС Комитета СЦО

II. Одлуке о сврставању Европске комисије

Закључак

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Пријављивање неиздавања фискалних рачуна посредством Сајта Пореске управе

2. Oд 1. јануара 2015. године примењује се Oдлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на териорији Града Београда

3. Померање рокова за плаћање пореских обавеза у фебруару због државног празника (Сретење)

4. Измене и допуне Закона о привредним друштвима

 

МИШЉЕЊА

Mишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

Актуелни подаци

 

На почетак стране!