ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

24. децембар 2015.

БРОЈ 24
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 24 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 23. децембра 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (актуелну годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 24 могу преузимати од петка, 25. децембра 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 24 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

1. Изузимање из дохотка за опорезивање (члан 9. Закона)

2. Шта чини зараду запослених у смислу Закона

3. Основица пореза на нараде за лица упућена на рад у иностранство

4. Накнаде трошкова и друга примања запослених (члан 18. Закона)

5. Пореске олакшице за новозапослене раднике

6. Порез на приходе од самосталне делатности

7. Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника друштва за њихове приватне потребе

8. Порез на приходе од непокретности

9. Добици од игара на срећу

10. Приходи спортиста и спортских стручњака

11. Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

12. Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља

13. Опорезивање прихода од прикупљања и продаје секундарних сировина и отпада

14. Накнада трошкова по основу службених путовања (семинари, конгреси, саветовања)

15. Порески третман отписа потраживања банака од дужника

16. Порез на капитални добитак


 

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Предложене измене Закона о порезу на добит правних лица

1. Предложене измене у члану 40. Закона

1.1. Порез по одбитку обрачунава се и плаћа на накнаде по основу услуга нерезидентних правних лица

1.2. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода нерезидентном правном лицу

1.3. Порез на приходе нерезидентног правног лица по основу намирења потраживања у поступку извршења плаћа се по решењу

2. Прецизирање појма недобитне организације као обвезника пореза на добит

3. Предложене измене приликом утврђивања основице пореза на добит

3.1. Примања запосленог која се у складу са Законом о порезу на доходак грађана сматрају зарадом, укључујући и примања на која се до износа прописаног тим законом не плаћа порез на зараде, представљају порески признат расход

3.2. Предложени су додатни изузеци у погледу обавезе испуњавања прописаних општих услова за признавање расхода по основу отписа вредности појединачних потраживања

3.3. Раније непризнат расход по основу исправке вредности појединачних потраживања признаје се у пореском периоду у којем су накнадно испуњени прописани услови за признавање

3.4. Предложене су измене у погледу признавања дугорочних резервисања у пореске сврхе

3.5. Продаја непокретности у изградњи подлеже обавези обрачуна капиталних добитака

3.6. Предложено је брисање одредбе 22а која се односи на признавање расхода по основу увећања индиректног отписа у пореском билансу друштва за осигурање

4. Предложене измене код пореских подстицаја

5. Предложене измене у погледу пореског третмана ликвидације и стечаја обвезника

6. Обавеза утврђивања аконтације пореза на добит за обвезника – стечајног дужника над којим је у току године обустављен стечајни поступак услед продаје стечајног дужника као правног лица

7. Остале предложене измене

Влада Републике Србије утврдила је предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

1. Измене у вези са обавезом подношења пореске пријаве, могућности брисања из регистра пореског обвезника који има неизмирене пореске обавезе, као и измене у вези са поступком достављања пореских аката преко поште

2. Измене у вези са динамиком увођења електронског начина подношења пореских пријава

3. Измене у вези са редоследом намирења пореског дуга

4. Измене у вези са поступком продаје покретних ствари у поступку принудне наплате пореског дуга

5. Предложено је незастаревање социјалних доприноса

6. Измене одредаба о теренској контроли и прекршаној одговорности

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара

1. Порез на употребу моторних возила

2. Порез на употребу пловила

3. Порез на употребу ваздухоплова

4. Порез на регистровано оружје

5. Усклађивање износа пореза

6. Казнене одредбе

Усвојен је Предлог Закона о задругама

1. Увод

2. Циљеви који треба да се остваре доношењем закона

3. Садржина предлога закона

 

ПДВ И АКЦИЗА

Повећање акциза од 1. јануара 2016. године и износи акциза који се могу рефундирати

1. Износи акциза од 1. јануара 2016. године

2. Нови износи акциза који се могу рефундирати од 1. јануара 2016. године

3. Обавеза пописа затечених залиха цигарета због промене динарских износа акцизе

4. Обавеза пописа залиха нискоалкохолних пића која садрже више од 1,2% vоl алкохола, а највише до 5% vоl алкохола

5. Продужен рок за ослобођење од плаћања акцизе на ТНГ и остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 3800С

Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2015. године

A. Утврђивање сразмерног одбитка претходног пореза у току године

1. Подела претходног пореза према економској припадности

2. Подела претходног пореза према сразмерном учешћу промета – сразмерни порески одбитак (рачуни разврстани у групу 3.Б)

3. Обавеза или могућност коришћења сразмерног одбитка претходног пореза

4. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност са ПДВ са правом на претходни порез

5. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност ослобођена ПДВ без права на претходни порез

Б. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2015. године

1. Који обвезници су дужни да изврше исправку сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2015. године

2. Када се врши исправка сразмерног одбитка претходног пореза

3. Начин на који се врши исправка сразмерног пореског одбитка за 2015. годину

4. Књижење исправке сразмерног пореског одбитка за 2015. годину

5. Исказивање исправке сразмерног дела пореског одбитка у пореској пријави за последњи порески период

6. Припрема података за исправку сразмерног пореског одбитка за 2015. годину

Нека актуелна питања у вези са применом прописа о ПДВ

1. У случају када добављач одобрава купцу каса-сконто по основу плаћања пре уговореног рока, сматра се да је дошло до накнадног смањења основице за обрачун ПДВ, по основу којег је купац обавезан да изврши исправку одбитка претходног пореза

2. Купац нема право на претходни порез у случају када му је добављач испоставио рачун за промет добара, у којем је навео већу количину од стварно испоручене количине тих добара

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Израда и постављање олука код изградње нових грађевинских објеката и адаптације постојећих објеката спадају у лимарске радове на које се примењује члан 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

2. Израда и инсталирање туш-кабина у грађевинском објекту

3.Обрачун ПДВ на радове за које је инвеститор у међувремену добио грађевинску дозволу, а за које је аванс плаћен пре 15. октобра 2015. године

4. Израда транспортног и вентилационог ходника у руднику сматра се услугом из области грађевинарства

5. Ако се испоручују добра или пружају услуге из области грађевинарства лицима која нису обвезници ПДВ а нису ни лица из члана 9. став 1. Закона (предшколска установа) порески дужник је испоручилац добара, односно пружалац услуге

6. Обрачун ПДВ на услуге изградње надстрешнице

7. Уградња металних конструкција сматра се прометом добара или услуга из области грађевинарства, независно од тога да ли је извођач произвео конструкцију или не

8. Када се грађевинске услуге пружају лицу које је ослобођено ПДВ на основу међународног уговора између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, подаци о промету исказују се у пољу 001 пореске пријаве за ПДВ

9. Поправка система за климатизацију је грађевинска делатност, а поправка клима уређаја (сплит систем) није грађевинска делатност

10. Израда и испорука разводних ормара за смештај сатова за мерење потрошње електричне енергије (без инсталирања) опорезује се са 20% ПДВ

11. Примене прописа о ПДВ на одређене услуге које врше подизвођачи при одржавању градске топлане

12. Радови везани за експлоатацију глине се не сматрају услугама из области грађевинарства

13. Постављање светлећих трака и светлећих слова на постојећем објекту

14. Примена прописа о ПДВ код промета предмета заложног права

15. Приликом продаје робе у извршеном поступку порески дужник је прималац добара

16. Приликом враћања непродатих добара обвезник је дужан да у испостављеном рачуну добављачу ових добара обрачуна и искаже ПДВ и у случају када тај добављач није обвезник ПДВ

17. Рефундација заједничких трошкова одржавања грејних и климатизационих система

18. Подношење писменог обавештења надлежном пореском органу о изменама података из евиденционе пријаве

19. Продаја пословног објекта и земљишта под тим објектом сматра се јединственим прометом

20. Друштво које је погрешно обрачунало већи износ обавезе за ПДВ треба да сторнира раније издати рачун

21. За адвокатске услуге признаје се претходни ПДВ уз испуњење услова из члана 28. Закона

22. Порески дужник који није у систему ПДВ нема право на претходни порез по основу интерног обрачуна ПДВ

23. Обвезник ПДВ који на промет половног возила плаћа порез на пренос апсолутних права у складу са чланом 36. став 7. Закона о ПДВ, податке о овом промету не уноси у ПДВ пријаву

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порески третман давања поклона за новогодишње и божићне празнике

1. Поклони деци запослених радника

2. Исплате и поклони пензионерима, пословним партнерима и другим лицима која нису у радном односу код послодавца

3. Организовање новогодишњег програма за децу

4. Давање новогодишњих поклона запосленима у новцу или роби

5. Исплате и давања у новцу или добрима деци без родитељског старања, деци војних инвалида из средстава хуманитарних, социјалних и других организација правних и физичких лица

6. Поклони деци запослених у јавним службама, државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе за Нову годину и Божић

Критички осврт на прописе о трансферним ценама у Србији

1. Позитивни ефекти измене прописа о трансферним ценама од 2013. године

2. Недостаци прописа о трансферним ценама и препоруке за њихово отклањање

 

ЦАРИНЕ

Царинска тарифа за 2016. годину

1. Усаглашавање номенклатуре са Комбинованом номенклатуром ЕУ за 2016. годину

2. Усаглашавање преференцијалних стопа за 2016. годину

3. Усаглашавања превода наименовања и напомене

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

1. Резидентност: Потврда о резидентности командитног друштава или командитара из Аустрије, као услов за остваривање погодности из уговора о избегавању двоструког опорезивања

2. Потврда о резидентности Италије (привредног друштва регистрованог у Грчкој) као услов за примену уговора о избегавању двоструког опорезивања

3. Опорезивање зарада из радног односа (Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Норвешком)

 

ОСТАЛЕ ТЕМЕ

Донесен је нови Правилник о дозволама за рад странаца

1. Личнa радна дозвола

2. Радна дозвола

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину

2. Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему

3. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар – децембар 2015. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Kратке информације

1. Потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Луксембургом

2. Предлог Закона о изменама Закона о здравственом осигурању

3. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

4. Појединачна пореска пријава – Образац ППП не подноси се за 2015. годину

5. Државни и верски празници у јануару и фебруару 2016. године

6. Исплатилац прихода дужан је да достави потврду о висини прихода и o плаћеном порезу по одбитку физичким лицима (Образац ППП-ПО) до 31. јануара 2016. године

7. Ступио је на снагу „нови“ Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Норвешком

8. Предложено је померање рока за подношење пореских пријава за порез на добит по одбитку за резидентна и нерезидентна правна лица и за порез на добит по решењу за нерезидентна правна лица електронским путем на 1. март 2016. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Рачуноводство

Ревизија

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2016. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!