ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

14. децембар 2015.

БРОЈ 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 23 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 11. децембра 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (актуелну годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 23 могу преузимати од понедељка, 14. децембра 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 23 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Донесен је нови Правилник о евиденцији промета

1. Новине у вези са евиденцијом у трговини

2. Евиденције промета робе

2.1. Начин вођења Књиге евиденције промета (Обрасца КЕП)

2.2. Време када се обавезно врши евидентирање пословних промена

2.3. Документација на основу које се води евиденција

2.4. Начин евидентирања на Обрасцу КЕП

2.5. Закључивање и чување Књиге евиденцијe

3. Казне за непридржавање прописа о вођењу евиденције промета робе

4. Извесне недоречености и питања на која у Правилнику нисмо пронашли одговоре

Предлог измена и допуна Закона о акцизама

1. Нови износи акциза на алкохолна пића

2. Нови износи акциза на поједине деривате нафте (безоловни бензин, гасна уља и течни нафтни гас)

3. Нови износи за рефакцију плаћене акциза на деривате нафте

4. Укида се право на рефакцију плаћене акцизе на гасна уља која се користе као моторно гориво за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају

5. Померање рока за плаћање акцизе у случају када је последњи дан у месецу нерадни дан

6. Продужавање рока за састављање тромесечног и годишњег обрачуна акцизе и подношење пореске пријаве за акцизу

7. Обавеза пописа залиха нискоалкохолних пића која садрже више од 1,2% vоl алкохола, а највише до 5% vоl алкохола

8. Нискоалкохолних пића која садрже више од 1,2% vоl алкохола, а највише до 5% vоl алкохола која су унета у царинско подручје Републике Србије, а за које није окончан царински поступак пре почетка примене овог закона

9. Продужава се рок за ослобођење од плаћања акцизе за поједине деривате нафте

10. Ступање на снагу и почетак примене закона

 


 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–децембар 2015. године

1. Увод

2. Прописи који се примењују на обрачун акцизе у 2015. години

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

5. Рокови плаћања акцизе

6. Преглед износа и стопа акциза у 2015. години

7. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

8. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период октобар–децембар 2015. године

9. Ослобођења од плаћања акцизе

10. Рефакција акцизе

11. Повраћај акцизе

12. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

Неке напомене из прописа о ПДВ које треба имати у виду на крају 2015. године

1. Застарелост права на претходни порез на крају 2015. године

2. Тромесечни порески обвезник може да поднесе захтев надлежном пореском органу за промену пореског периода у календарски месец, најкасније до 15. јануара 2016. године

3. Тромесечни порески обвезник којем је Пореска управа одобрила за 2015. годину промену пореског периода у месечни, ако жели да и у 2016. години буде месечни обвезник, треба да поднесе захтев Пореској управи, најкасније до 15. јануара 2016. године

4. Обвезници ПДВ који су први пут започели ПДВ активност у 2014. години, за које је порески период у 2014. и 2015. години календарски месец, уколико желе да и у 2016. години задрже тај статус, треба да поднесу захтев Пореској управи до 15. јануара 2016. године

5. Обвезници ПДВ који су се добровољно пријавили у систем ПДВ на почетку 2014. године, уколико желе могу на почетку 2016. године да поднесу захтев за брисање из евиденције за ПДВ

6. Обвезник ПДВ дужан је да надлежном пореском органу уз последњу пореску пријаву за 2015. годину достави обавештење о лицима која су му у 2015. години вршила испоруку секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга без ПДВ

7. Тромесечни порески обвезници пореску пријаву за октобар–децембар 2015. године подносе до 15. јануара 2016. године

8. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2015. године

9. Порески период у којем је обвезник ПДВ дужан да обрачуна и плати ПДВ обавезу на разлике по попису за 2015. годину

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. За извршени промет добара и услуга из области грађевинарства по једном уговору може се издати више рачуна, односно ситуација, што се утврђује уговором између извршиоца и наручиоца посла

2. Порески дужник за нови аванс када је пре измена Закона о ПДВ већ примљен аванс за грађевинске радове, а изведени радови још нису фактурисани

3. Обележавање паркинг и гаражних места спада у послове из области грађевинарства

4. Одржавање клима-уређаја не спада у послове из области грађевинарства

5. Извођач радова на изградњи новог објекта по принципу „кључ у руке“ за одређене радове испоставља рачун са ПДВ

6. Приликом замене крова на грађевинском објекту примењује се члан 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

7. Кречење и замена електро и водоводних инсталација у грађевинском објекту

8. Опорезивање израде и постављања потпрозорских дасака

9. Замена стакала на прозорима и потпрозорских дасака врши се по новим прописима

10. Шта се сматра ситним поправкама

11. Замена добара у гарантном року се не опорезује

12. Примена прописа код промета монтажних силоса, сушара и других објеката

13. Копање канала и постављање канализационих цеви од зграде до главног вода спада у послове из области грађевинске делатности

14. Испорука (испумпавање) бетона на градилишту опорезује се ПДВ по стопи од 20%

15. Обрачун ПДВ за уградњу видео надзора и контролу приступа врши обвезник који врши промет ових добара

16. Опорезивање инсталације алармног система врши се по члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

17. Обвезник ПДВ за поправку и сервисирање алармних уређаја је извршилац ових послова

18. Производња и уградња (монтирање) челичне конструкције

19. Испостављање рачуна за грађевинске радове који се врше од материјала извршиоца

20. Уградња керамичких плочица, коју у складу са уговором са инвеститором, врши трговинско предузеће

21. За услугу превоза путника и њиховог пртљага (уговорена вожња) ПДВ се обрачунава по стопи од 10%

22. Обвезник ПДВ нема право на претходни порез за издатке за исхрану запослених за рад на терену

23. Обвезник ПДВ нема право на претходни порез за набавку горива, аутоделова и сервисирање комбија и аутобуса за превоз запослених на посао и са посла

24. Израда и монтирање металних конструкција сматра се прометом из грађевинске делатности, за који је обвезник ПДВ прималац ових добара, као порески дужник

25. Обележавање и бојење ознака на паркингу сматра се радовима из области грађевинарства

26. Поправка пумпе за грејање

27. Изградња силоса и инсталирање опреме у силосе без које они не могу да функционишу

28. Постављање паркета спада у групу 43.33 Класификације делатности

29. Чишћење грађевинског објекта не сматра се радовима из области грађевинарства

30. Дефинисање ситних поправки у грађевинарству

31. Више плаћени износ од стране купца сматра се авансом из којег треба обрачунати ПДВ

32. Исправка погрешно испостављеног ПДВ рачуна за промет добара и услуга из области грађевинарства

33. Уградња клупа у отвореним спортским објектима

34. Шта се сматра услугама уградње намештаја и кухињске опреме, које су обухваћене у групи 43.32 Уградња столарије

35. Израда и монтажа челичне конструкције спада у промет из области грађевинарства

 

РАЧУНОВОДСТВО

Процењивање по фер вредности

1. Процена некретнина, постројења и опреме по поштеној (фер) вредности

2. Процена нематеријалних улагања по поштеној (фер) вредности

3. Процена инвестиционих некретнина по поштеној (фер) вредности

4. Процена биолошких средстава по поштеној вредности

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Награђивање запослених и чланова управе путем учешћа у процењеној добити (бонуси) и путем учешћа у расподели остварене добити

1. Учешће запослених и чланова управе у процењеној добити (бонуси)

2. Учешће запослених и чланова управе у оствареној добити

2.1. Примања чланова управе по основу учешћа у оствареној добити

2.2. Обрачун пореза и доприноса

2.3. Примање запослених и чланова управе по основу учешћа у оствареној добити и годишњи порез на доходак грађана

2.4. Исплате лицима која се у једном истом привредном друштву појављују и као власници и као запослени, односно чланови управе

3. Рачуноводствено обухватање примања запослених и чланова управе по основу учешћа у процењеној и учешћа у оствареној добити

Годишње извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и извештаји који се достављају Управи за дуван

2. Обрасци за извештавање и адреса за достављање

3. Евиденције и извештаји који се достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Прелазак са простог на двојно књиговодство и обратно, од 1. јануара 2016. године

1. Прелазак са простог на двојно књиговодство у 2016. години

2. Прелазак са двојног на просто књиговодство у 2016. години

 

ТРГОВИНА

Обавезе трговаца у вези са прописима о трговини и заштити потрошача

Д е о  п р в и

Обавезе трговаца у вези са применом закона о трговини

1. Обавезе трговаца у вези са испуњавањем услова за обављање трговине

2. Обавезе у вези са општим условима за обављање трговине

2.1. Обавезе трговца у вези са минималним техничким условима

2.2. Обавезе трговаца у вези са робом

3. Обавезе трговаца приликом обављања трговине на мало

3.1. Декларација за робу

3.2. Истицање цена

3.3. Истицање пословног имена

3.4. Радно време у трговини на мало

3.5. Обавезе трговаца у вези са продајним подстицајима

3.6. Обавезе трговаца при трговини личним нуђењем

Д е о  д р у г и

Обавезе трговаца робом у вези са применом Закона о заштити потрошача

1. Обавезе трговаца које се односе на информисање и едукацију потрошача

1.1. Истицање цене робе или услуге

1.2. Обавеза издавања рачуна

1.3. Обавеза обавештавања потрошача пре закључења уговора

1.4. Едукацијe и информисање потрошача које спроводе удружења и савези

2. Oбавезе трговаца и продаваца из уговора о продаји робе

2.1. Испорука робе и прелазак ризика

2.2. Саобразност робе

2.3. Гаранција и гарантни лист

2.4. Рекламација и начин решавања рекламације

3. Безбедност потрошача и одговорност за производе са недостатком

3.1. Одговорност за безбедност

3.2. Одговорност за производе са недостатком

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Евидентирање курсних разлика код буџетских корисника

2. Књижење набавке и отписа ситног инвентара

3. Допунама Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину уведена је једнократна исплата у износу од 7.000 динара за поједине кориснике буџетских средстава

4. Објављена је Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину

5. Максималан број запослених у Министарству унутрашњих послова

6. Питања и одговори

 

ОСТАЛЕ ТЕМЕ

Донесен је нови Правилник о дозволама за рад странаца

1. Личнa радна дозвола

2. Радна дозвола

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Рок за замену здравствених књижица је 31. децембар 2016. године

2. Потврђен je Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Норвешком

3. Потврђен je Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Казахстаном

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

НОВА ИЗДАЊА

Приказ књиге „Приручник за трансферне цене“

 

 

 

На почетак стране!