ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

23. новембар 2015.

ДВОБРОЈ 21 и 22
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 21 и 22 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 20. новембра 2015. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (актуелну годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 21 и 22 могу преузимати од понедељка, 23. новембра 2015. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 21 и 22 СУ:

 

 

АКТУЕЛНО

Примена нових прописа о ПДВ у области грађевинарства

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ГОДИШЊИ РАЧУН 2015. ГОДИНЕ

Прелазак на прву примену МСФИ за МСП малих правних лица, која су за 2014. годину примењивала ранији Правилник за мала правна лица

1. Усвојене измене МСФИ за МСП које се примењују од 1. јануара 2017. године уз могућност раније примене

2. Доношење општег акта о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП

3. Прелазак на прву примену МСФИ за МСП

4. Процедуре за припрему финансијских извештаја на дан преласка на МСФИ за МСП

5. Немогућност усклађивања упоредних података за претходну годину

6. Ретроспективна примена одредаба МСФИ за МСП

6.1. Признавање средстава и обавеза која раније нису била призната (параграф 35.7(а))

6.2. Непризнавање средстава и обавеза у складу са МСФИ за МСП (параграф 35.7(б))

6.3. Рекласификација ставки које се према МСФИ за МСП друкчије приказују (параграф 35.7(ц))

6.4. Мерење признатих средстава и обавеза која се према МСФИ за МСП друкчије вреднују (параграф 35.7(д))


 

7. Обавезни изузеци од ретроспективне примене МСФИ за МСП (параграф 35.9)

7.1. Престанак признавања финансијских средстава и финансијских обавеза (параграф 35.9(а)

7.2. Примена рачуноводства хеџинга на датум преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.9(б))

7.3. Забрана ретроспективне примене рачуноводствене процене на датум преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.9(ц))

7.4. Рачуноводствено обухватање обустављеног пословања које је отуђено пре почетка примене МСФИ за МСП (параграф 35.9(д)

7.5. Забрана ретроспективне примене мерења учешћа без права контроле (параграф 35.9(е)

8. Опциони изузеци при преласку на прву примену МСФИ за МСП (параграф 35.10)

8.1. Признавање пословних комбинација које су настале пре датума примене МСФИ за МСП (параграф 35.10(а))

8.2. Признавање трансакција плаћања акцијама која су извршена пре датума примене МСФИ за МСП (параграф 35.10(б))

8.3. Фер вредност некретнина, постројења и опреме, инвестиционих некретнина или нематеријалне имовине на датум преласка на МСФИ за МСП као нова набавна вредност (параграф 35.10(ц))

8.4. Ревалоризација некретнина, постројења и опреме, инвестиционих некретнина или нематеријалне имовине на датум преласка на МСФИ за МСП као нова набавна вредност (параграф 35.10(ц))

8.5. Опције у вези са кумулативним курсним разликама превођења иностраног пословања (параграф 35.10(е))

8.6. Опције у вези са састављањем засебних финансијских извештаја (параграф 35.10(ф))

8.7. Опције у вези са исказивањем сложених финансијских инструмената на дан преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.10(г))

8.8. Опције у вези са одложеним порезима на добитак на дан преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.10(х))

8.9. Опције у вези са уговорима о концесији за пружање услуга на дан преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.10(и))

8.10. Опције у вези са екстрактивним активностима на дан преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.10(ј))

8.11. Опције у вези са уговорима који садрже лизинг на дан преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.10(к))

8.12. Опције у вези са трошковима демонтаже и уклањања који се укључују у набавну вредност некретнина, постројења и опреме (параграф 35.10(л)

9. Обелодањивање преласка на МСФИ за МСП (параграфи 35.12–35.15)

 

Обрачун амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе

1. Рачуноводствена амортизација

1.1. Рачуноводствене политике у вези са амортизацијом

1.2. Стална средства која подлежу и не подлежу обрачуну амортизације

1.3. Разврставање на основна и обртна средства (резервни делови, алат и ситан инвентар)

1.4. Почетак обрачуна амортизације

1.5. Престанак обрачуна амортизације

1.6. Појединачни обрачун амортизације

1.7. Основица за обрачун амортизације

1.7.1. Основица за обрачун амортизације зависи од усвојеног накнадног мерења основних средстава

1.7.2. Преостала (резидуална) вредност

1.8. Утврђивање корисног века трајања (стопе амортизације)

1.8.1. Преиспитивање корисног века трајања основног средстава

1.8.2. Пример обрачуна амортизације при промени корисног века трајања

1.9. Методи обрачуна амортизације

1.9.1. Пропорционални метод

1.9.2. Дегресивни метод

1.9.3. Функционални метод

1.9.4. Преиспитивање метода амортизације

1.10. Примери обрачуна и књижења амортизације

1.10.1. Пример обрачуна годишње амортизације

1.10.2. Средство које је обезвређено

1.10.3. Средство које се ревалоризује

2. Пореска амортизација

2.1. Стална средства која подлежу обрачуну амортизације по пореским прописима

2.2. Почетак обрачуна пореске амортизације

2.3. Пореске амортизационе групе

2.4. Обрачун пореске амортизације за прву амортизациону групу

2.5. Обрачун пореске амортизације за средства из II до V амортизационе групе

2.5.1. Обрачун групне амортизације на Обрасцу ОА за 2015. годину

2.6. Обрачун пореске амортизације у случају када су стална средства предмет улога у друго привредно друштво

2.7. Обрачун пореске амортизације у случају статусних промена

3. Накнадни издаци (увећање набавне вредности и искњижавање књиговодствене вредности замењених делова средстава)

3.1. Накнадни издаци код лица која примењују МСФИ и МСП и Правилник за микро и друга правна лица

3.2. Накнадни издаци код лица која примењују потпуне МСФИ

3.3. Пример обрачуна амортизације приликом накнадног улагања на сталним средствима

Усаглашавање обавеза и потраживања

1. Уводне напомене

2. Циљ усклађивања потраживања и обавеза

3. Процена реалности наплате потраживања, односно плаћања обавеза

4. Веродостојна исправа о усаглашавању потраживања и обавеза

5. Захтев овлашћеног ревизора за независну потврду стања потраживања и обавеза

6. Обелодањивање неусаглашених потраживања и обавеза у Напоменама

Отпис и исправка вредности потраживања (рачуноводствени и порески аспект)

1. Исправка и отпис потраживања у књиговодству

1.1. У финансијском извештају не може да буде исказано исправљено потраживање ако је оно наплаћено пре дана одобрења за издавање тог финансијског извештаја

1.2. Књижење наплате раније исправљеног потраживања

2. Исправка и отпис потраживања по пореским прописима

Отпис (приходовање) обавеза

1. Рачуноводствени аспект отписа обавеза

2. Порески аспект отписа обавеза

2.1. Порез на добит и порез на поклон у случају отписа обавеза

2.2. Порез на доходак грађана и порез на поклон у случају отписа обавеза

2.3. Отпис обавеза и ПДВ

3. Отпис застарелих обавеза

3.1. Отпис застарелих обавеза према добављачима у земљи

3.2. Отпис застарелих обавеза према ино-добављачима

4. Отпис обавеза по основу примљених аванса

5. Отпис обавеза по основу опроста дуга

5.1. Отпис обавеза по основу опроста дуга физичког лица правном лицу

5.2. Отпис обавеза по основу опроста дуга између правних лица

Застарелост потраживања и обавеза

1. Рокови застарелости према Закону о облигационим односима

1.1. Општи рок застарелости

1.2. Потраживања из уговора о промету роба и услуга

1.3. Потраживања из међународних уговора о купопродаји робе

1.4. Повремена потраживања и потраживања за ануитете

1.5. Потраживања по основу накнаде штете и потраживања по основу закупнине

1.6. Потраживања утврђена правноснажном судском одлуком

1.7. Потраживања код уговора о осигурању

1.8. Потраживања за испоручену електричну енергију, воду, ТВ претплату, ПТТ услуге, претплате на часописе и сл.

1.9. Застој застарелости

1.10. Прекид застарелости

1.11. Приговор застарелости

2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора и других уговора са међународним елементом

2.1. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора о купопродаји робе према међународној конвенцији о застарелости

2.2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора о купопродаји робе према Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља

2.3. Застарелост потраживања из осталих врста уговора са међународним елементом према Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља

3. Застарелост зараде и других примања из радног односа

4. Застарелост према Закону о привредним друштвима

5. Застарелост меничних потраживања

6. Застарелост према стечајним прописима

7. Судска пракса и застарелост

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

1. Застарелост права на утврђивање пореза и споредних пореских давања по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. до 5. августа 2010. године

2. Застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. до 5. августа 2010. године

3. Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

4. ЗПППА не уређује рок у којем Пореска управа мора да донесе решење о порезу

5. Застарелост права на повраћај и рефакцију пореза и повраћај споредних пореских давања

6. Прекид и застој застарелости права на утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања

7. Застарелост има значај само ако се порески обвезник на њу позове

8. Застарелост зараде и пореза и доприноса на зараде

Активна и пасивна временска разграничења

1. Увод

2. Унапред плаћени трошкови (рачун 280)

4. Потраживања за нефактурисани приход (рачун 281)

5. Разграничени трошкови по основу обавеза (рачун 282)

6. Унапред обрачунати трошкови (рачун 490)

7. Унапред наплаћени приходи (рачун 491)

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

2.1. Наплата исправљених потраживања од купаца после дана биланса

2.2. Одлазак купца у стечај након дана биланса стања

2.3. Обезвређење залиха после дана биланса

2.4. Пријем судског решења након дана биланса стања о постојању обавезе

2.5. Ликвидација и престанак пословања након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

3.1. Расподела добити након дана биланса

3.2. Значајна промена девизног курса после дана биланса

3.3. Крупна пословна комбинација или продаја након дана биланса

3.4. Објављивање плана за престанак пословања након дана биланса

3.5. Велике куповине или отуђења средстава након дана биланса

3.6. Уништење великог производног постројења услед природне непогоде након дана биланса

4. Закључак

Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, јубиларне награде и друга резервисања по основу примања запослених

1. Примања запослених и резервисања која се по том основу исказују у нашим условима

2. Појам резервисања по основу примања запослених

3. Да ли уводити резервисања по овим основама?

4. Критички осврт на обавезу малих и средњих лица у погледу исказивања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларних награда запосленима

5. Резервисања по основу примања запослених из угла Закона о порезу на добит

6. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

6.1. Признавање и одмеравање резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

6.2. Отежавајући фактори за увођење резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у нашим условима

6.3. Основне разлике у Одељку 28 МСФИ за МСП у односу на МРС 19 у погледу резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

6.4. Резервисање за отпремнине приликом одласка у пензију код лица која примењују
МСФИ за МСП

6.5. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19

7. Резервисања за јубиларне награде

8. Резервисање за отпремнине по основу технолошког вишка

9. Резервисања за неискоришћене дане годишњег одмора

Утврђивање одложених пореских средства и обавеза за 2015. годину

1. Неке напомене о утврђивању одложених пореза за 2015. годину

2. Одложени порези и прва примена МСФИ за МСП

3. Текући порез и одложени порез

4. Случајеви у којима се утврђују одложена пореска средства и одложене пореске обавезе

5. Пример утврђивања одложених пореских средства и одложених пореских обавеза лица која примењују МСФИ за МСП а одложене порезе утврђују први пут

5.1. Утврђивање одложених пореза на дан 31.12.2013. (за почетно стање 1.1.2014) године

5.1.1. Средства по којима се обрачунава амортизација

5.1.2. Дугорочна резервисања по основу отпремнина ради одласка у пензију

5.1.3. Обезвређења залиха робе

5.1.4. Обрачунате јавне дажбине које нису плаћене у пореском периоду

5.1.5. Одложена пореска средства по основу неискоришћених пореских кредита

5.2. Утврђивање одложених пореза на дан 31.12.2014. године

5.2.1. Средства по којима се обрачунава амортизација

5.2.2. Дугорочна резервисања по основу отпремнина ради одласка у пензију

5.2.3. Обезвређења залиха робе

5.2.4. Обрачунате јавне дажбине које нису плаћене у пореском периоду

5.2.5. Одложена пореска средства по основу неискоришћених пореских кредита

5.2.6. Књижење одложених пореза на дан 1.1.2015. године

5.3. Утврђивање одложених пореза на дан 31.12.2015. године

5.3.1. Средства по којима се обрачунава амортизација

5.3.2. Дугорочна резервисања по основу отпремнина ради одласка у пензију

5.3.3. Обезвређења залиха робе

5.3.4. Обрачунате јавне дажбине које нису плаћене у пореском периоду

5.3.5. Одложена пореска средства по основу неискоришћених пореских кредита

5.3.6. Књижење одложених пореза и ефекти књижења

5.3.7. Обелодањивање

 

ПОПИС

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2015. године

I. Напомене у вези са годишњим пописом

1. Увод

2. Рокови и врсте пописа

3. Предмет пописа

4. Припреме за обављање пописа

5. Комисије за попис

6. Упутство за вршење пописа

7. Планови пописа

8. Присуствовање ревизора попису

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања – Група 01

Вредновање након почетног признавања – модел набавне вредности

Допуштен алтернативни поступак – модел ревалоризације

Расходовање и отуђење нематеријалне имовине

IV. Попис некретнина, постројења и опреме (група рачуна 02)

Уводне напомене

1. Попис пољопривредног и осталог земљишта (рачун 020)

2. Попис грађевинског земљишта (рачун 021)

3. Попис грађевинских објеката (рачун 022)

4. Попис постројења и опреме (рачун 023)

4.1. Разврставање набављених предмета на опрему и алат, инвентар и резервне делове

4.2. Обезвређење вредности постројења и опреме

4.3. Поступак са постројењима и опремом који су у целини отписани

4.4. Пописивање опреме

5. Попис резервних делова, опреме за сервисирање и помоћне опреме (алат и инвентар) као некретнине, постројења и опрема

6. Попис замењених делова (адаптација, реконструкција и сл.) као некретнине, постројења и опрема

7. Попис инвестиционих некретнина (рачун 024)

8. Попис осталих некретнина, постројења и опреме (рачун 025)

9. Попис некретнина, постројења и опреме у припреми (рачун 026)

10. Попис некретнина, постројења и опреме која су ван употребе (рачуни 022, 023, 025)

11. Попис улагања у туђе објекте (рачун 027)

12. Попис аванса за некретнине, постројења и опрему (рачун 028)

13. Пример пописне листе некретнина, постројења и опреме

V. Попис биолошких средстава 

Уводне напомене

1. Попис шума (рачун 030)

2. Попис вишегодишњих засада (рачун 031)

3. Попис основног стада (рачун 032)

3.1. Промене на основном стаду на крају обрачунског периода

3.1.1. Књижење мањкова и вишкова основног стада

3.1.2. Утврђивање и књижење вредносног усклађивања основног стада

3.2. Попис основног стада код индивидуалних пољопривредника

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

1. Попис финансијских пласмана и потраживања

1.1. Предмет пописа

1.2. Дугорочни финансијски пласмани

1.3. Дугорочна потраживања

1.4. Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана

1.5. Краткорочна потраживања и пласмани

1.6. Исправка вредности (обезвређење) ненаплаћених потраживања

1.7. Попис потраживања и обавеза у страној валути

1.8. Попис потраживања када се уплата врши у страној валути

1.9. Начин вршења пописа финансијских пласмана и потраживања

1.10. Попис потраживања у пописним листама

2. Попис обавеза

VII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

VIII. Попис недовршене производње и готових производа 

1. Попис недовршене производње (група рачуна 95)

1.1. Специфичности пописа недовршене производње у пољопривреди

1.2. Специфичности пописа недовршене производње у грађевинарству

1.3. Попис недовршених услуга

1.4. Обрачун у пописним листама

2. Попис готових производа (група рачуна 96 и рачун 912)

 2.1. Специфичности пописа готових производа у грађевинарству

2.2. Специфичности пописа готових производа у пољопривреди

2.3. Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

IХ. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

1. Попис робе

1.1. Примена МРС/МСФИ и прописа о ПДВ

1.2. Коришћење резултата пописа који је извршен током године

1.3. Организовање пописа робе

2. Попис сталних средстава намењених продаји

X. Попис готовинских еквивалената и готовине

1. Попис готовине

2. Попис новчаних средстава на текућем (пословном) рачуну

3. Попис динарских новчаних средстава

4. Попис девиза и ефективног страног новца

5. Попис готовинских еквивалената

XI. Дугорочна и краткорочна резервисања –

XII. Попис временских разграничења –

XIII. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве –

XIV. Извештај о извршеном попису и одлука о усвајању извештаја о попису

1. Извештај о извршеном попису

2. Одлука о усвајању извештаја о попису

Нормативи расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Расход добара услед више силе

4. Расход добара због истека рока трајања производа

Обрачун акцизе и ПДВ на разлике утврђене по попису

1. Обрачун акцизе на мањак и расход производа

1.1. Мањак акцизних производа који је настао услед више силе

1.2. Расход акцизних производа на који се не плаћа акциза

1.3. Обрачун акцизе на мањак и расход акцизних производа

2. Обрачун ПДВ на мањак и вишак добара

2.1. Мањак добара који може да се правда вишом силом

2.2. Мањак добара која су набављена пре 1. јануара 2005. године

2.3. Мањак добара која су набављена од 1. јануара 2005. године

2.4. Обрачун ПДВ на мањак добара

2.4.1. Обрачун ПДВ на мањак добара у трговини на мало

2.5. Порески третман вишка добара

2.6. ПДВ код замене сродних добара

3. ПДВ на расход добара

3.1. Расход опреме

3.2. Расход материјала

3.3. Расход готових производа

3.4. Расход робе

3.5. Обрачун ПДВ на опорезиви расход добара

Књижење резултата пописа код правних лица и предузетника

1. Постројења и опрема

2. Материјал који се исказује у финансијском књиговодству

3. Материјал који се исказује у књиговодству трошкова и учинака

4. Недовршена производња и готови производи у складишту

5. Производи у продавници произвођача

6. Роба у складишту у промету на велико која се исказује само у финансијском књиговодству

7. Роба у складишту (у промету на велико) која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

8. Роба у продавници која се исказује само у финансијском књиговодству

9. Роба у продавници која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

10. Књижење мањкова и вишкова код комисионара

Специфичности пописа код предузетника

1. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства

2. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства

2.1. Попис репроматеријала

2.2. Попис основних средстава

2.3. Уношење података из пописне листе у Пословну књигу прихода и расхода

3. Попис код паушално опорезованих предузетника

3.1. Попис код паушално опорезованих предузетника који ће од 1. јануара 2016. године пословне књиге да воде по систему простог књиговодства

3.2. Попис код предузетника који ће од 1. јануара 2016. године пословне књиге да воде по систему двојног књиговодства

 

ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Изнајмљивање грађевинске опреме заједно са радницима

2. Порески дужник из члана 9. став 1. Закона о ПДВ, који није регистрован у систем ПДВ, подноси пореску пријаву у року од десет дана по истеку пореског периода у којем је настала пореска обавеза

3. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ пре 15. октобра 2015. године и право одбитка претходног пореза

4. Примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ, при вршењу услуга ремонта и модернизације лифтова и демонтаже комплетне лифтовске опреме

5. Примена прописа о ПДВ за промет грађевинских објеката (станова и локала) прибављених путем извршења

6. Извођач радова (обвезник ПДВ) из области грађевинске делатности обрачунава ПДВ на изведене радове физичком и другом лицу које није регистровано у систем ПДВ

7. Примена прописа о ПДВ у случају промета грађевинског материјала, који врши трговинска фирма, са уградњом у грађевински објекат (за уградњу трговинска фирма ангажује другу фирму)

8. Опорезивање испоруке бетона

9. Израда и уградња тотема на бензинским пумпама

10. Изградња ограда сматра се грађевинским објектом и опорезује се по члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

11. Када грађевинске услуге пружа правно лице које се определило за систем наплате, то лице није дужно да обрачуна ПДВ другом обвезнику ПДВ кад наплати своје потраживање, тј. не може се применити систем наплате у овом случају

12. Промет гаса између обвезника у земљи

13. Исказивање накнада за топли оброк у пореској пријави

14. Замена робе путем књижних одобрења

15. Накнадно смањење основице, за које се издаје књижно одобрење, не врши се у истом пореском периоду у којем је промет извршен

16. Обвезник нема право на претходни порез за гориво за превоз запослених на посао и са посла

17. Приликом откупа замрзнутог исеченог црног лука од пољопривредника, обвезник ПДВ нема право на ПДВ надокнаду

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Годишњи попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава

2. Питања и одговори

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Модел интерног акта и модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

2. Рок за достављање обавештења о исплати личне зараде предузетника за 2016. годину је 15. децембар 2015. године

3. Пореске пријаве за порез по одбитку и порез по решењу за нерезидентна правна лица, почев од 1. јануара 2016. године, подносиће се искључиво у електронској форми

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру
2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

НОВА ИЗДАЊА

Представљамо ново издање – Приручник о трансферним ценама

 

 

На почетак стране!