ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

9. новембар 2015.

БРОЈ 20
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 20 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 6. новембра 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (актуелну годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 20 могу преузимати од понедељка, 9. октобра 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 20 СУ:

 

 

АКТУЕЛНО

Питања и одговори у вези са применом измена и допуна прописа о ПДВ

ПДВ У ГРАЂЕВИНСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

1. Утврђивање времена промета добара и услуга у грађевинарству

2. Извршени радови који не спадају у грађевинску делатност треба да се одвојено искажу у рачуну (ситуацији) јер је за њих порески дужник – извођач обвезник ПДВ

3. Поступак са погрешно обрачунатим ПДВ на изведене грађевинске радове за које је наручилац порески дужник

4. Исказивање ПДВ у обрачунским ситуацијама у којима се исказују примљени аванси до 14.10.2015. године и у ситуацијама у којима се не исказују примљени аванси

5. Исказивање ПДВ у обрачунским ситуацијама у којима се исказују аванси за које није опредељен проценат наплате изведених радова

6. Исказивање ПДВ у обрачунским ситуацијама у којима се исказују аванси у висини унапред одређеног процента наплате изведених радова

7. Која су лица порески дужници из члана 9. став 1. Закона о ПДВ, за изведене грађевинске радове

8. Право на претходни порез пореског дужника из члана 10. став 2. тачка 3) Закона, у случају плаћеног аванса

9. Обрачун ПДВ на услуге одржавања лифта

10. Обрачун ПДВ на услугу израде пројекта за изградњу грађевинског објекта


 

10. Обрачун ПДВ на услугу израде пројекта за изградњу грађевинског објекта

11. Примена прописа о ПДВ код изградње објекта по систему „кључ у руке“

12. Обрачун ПДВ приликом извођења радова на замени водоводних и електро инсталација приликом адаптације старог грађевинског објекта

13. Обрачун ПДВ у испостављеном рачуну за адаптацију грађевинског објекта

14. Обрачунавање и исказивање ПДВ у коначној ситуацији у грађевинској делатности

15. Обрачун ПДВ на промет услуге уграђивања столарије

16. Утврђивање дана промета добара и услуга у грађевинској делатности

17. Подизвођач који за изведене радове из области грађевинарства не обрачунава и у испостављеној ситуацији не исказује ПДВ обавезу, има право на претходни порез по рачунима добављача за набавку материјала који троши приликом извршења тих услуга, под претпоставком да испуњава услове из члана 28. Закона о ПДВ

18. Одредба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ не односи се на промет добара и услуга чији је прималац лице (правно, физичко или предузетничка радња) које није регистровано у систем ПДВ

19. Услуга одржавања телекомуникационих водова опорезује се са 20% ПДВ

20. Примена прописа о ПДВ у случају изведених радова из области грађевинарства на заједничком објекту чији су власници више обвезника ПДВ, а рачун стиже на једног обвезника ПДВ

21. Промет услуге из области грађевинарства извршен је када надзорни орган инвеститора овери ситуацију

22. Поступак обвезника ПДВ када прими ПДВ рачун који је издат супротно одредбама Закона о ПДВ

23. Обрачун ПДВ у случају када се извршена услуга у складу са уговором фактурише на крају месеца за радове извршене у месецу октобру 2015. године

24. Услуге надзора у грађевинској делатности подлежу обавези обрачуна ПДВ, односно на ове услуге не примењује се члан 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

25. Примена прописа о ПДВ за промет услуге уградње и монтаже лифта за коју је аванс делом примљен пре 15. октобра, а другим делом после 15. октобра 2015. године

26. Примена „нових правила“ ПДВ код промета услуга код којих се користи набављено или изграђено добро (материјал), чија је вредност већа од износа рада на уградњи тог добра – услуге

27. Нова правила за обрачун ПДВ у грађевинској делатности не примењују се у случају када налогодавац није обвезник ПДВ

28. Примена нових правила за обрачун ПДВ у грађевинској делатности код тромесечних обвезника ПДВ

29. Датум настанка обавезе и право одбитка пореског дужника приликом промета грађевинске услуге која се врши у складу са одредбама члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

30. Примена одредаба члана 10. став 2. тач. 3) Закона о ПДВ за промет грађевинских услуга и добара и право одбитка претходног пореза

31. Шта се, у смислу примене одредаба члана 10. став 2. тач. 3) Закона о ПДВ, сматра грађевинском услугом, односно у којим ситуацијама ПДВ интерним обрачуном обрачунава прималац услуге?

32. Шта се, у смислу примене одредаба члана 10. став 2. тач. 3) Закона о ПДВ, не сматра грађевинском услугом, односно у којим ситуацијама ПДВ обрачунава лице које врши промет

33. За примену члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ неопходан услов је да су оба учесника у промету обвезници ПДВ

ИЗМЕНА ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ И ПОСТУПАК СА ПОВРАЋАЈЕМ НЕПРОДАТИХ ПРО-ИЗВОДА И РОБЕ

1. Поступак са враћеним непродатим производима и робом

2. Код замене добара за иста добра других димензија не ради се о новом промету добара

3. Могућност да купац као прималац добра изда рачун за враћање непродатих производа

4. Поступање са мање испорученом количином робе у односу на исказану количину у рачуну добављача

5. Обвезник ПДВ – купац добара није обавезан да овери и врати добављачу добара документ којим се накнадно смањује ПДВ основица (књижно одобрење), али је обавезан да по том документу смањи претходни порез

6. Право на корекцију обавезе за ПДВ на основу електронски добијених оверених преписа књижних одобрења којим они потврђују да су (по основу истих), извршили корекцију претходног ПДВ

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА УНАПРЕД НАПЛАЋЕНУ ПРЕТПЛАТУ НА ДНЕВНЕ НОВИНЕ И СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

1. Како се издаје рачун и врши обрачун ПДВ код унапред извршене претплате на дневне новине и серијске публикације

ПРОМЕТ ДОБАРА У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

1. Прималац добара код промета извршеног у извршном поступку дужан је да путем интерног обрачуна изврши обрачун ПДВ

НАКНАДЕ КОЈЕ УЛАЗЕ У ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ ПДВ

1. У којем случају субвенције улазе у основицу за обрачун ПДВ

ПРАВО НА ПРЕТХОДНИ ПДВ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ДОБАРА И УСЛУГА

1. Право одбитка претходног пореза по основу набавке ТВ апарата, услуга превоза и исхране радника, набавке аспирина, бруфена, кафетина, ханзапласта и завоја за раднике у производњи

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ИНОДОБАВЉАЧА

1. Приликом исплате аванса за увоз добара ПДВ се не плаћа

2. ПДВ се не обрачунава на дате авансе за увоз робе, репроматеријала и сл.

ПРОМЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ПРИРОДНОГ ГАСА И ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ, ОДНОСНО ХЛАЂЕЊЕ

1. Утврђивање права на претходни порез код пореског дужника за промет природног гаса за даљу продају

2. Члан 10. став 2. тачка 4) Закона о ПДВ не односи се на промет топлотне енергије

3. Попуњавање Обрасца ПП ПДВ по основу интерног обрачуна ПДВ за промет природног гаса који се врши у складу са чланом 10. став 2. тачка 4) Закона о ПДВ и књижење интерног обрачуна у пословним књигама пореског дужника

ПДВ НА ТОПЛИ ОБРОК И ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

1. Топли оброк код угоститељских предузећа

2. Обвезник не може да оствари право на претходни порез за превоз запослених за месец октобар 2015. године

ПДВ НА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СТРАНО ЛИЦЕ ВРШИ У РЕПУБЛИЦИ

1. За услуге које врши страно лице, а за које је место извршења у Републици, ПДВ се плаћа на износ уплаћеног аванса страном лицу

2. За набавку софтвера из иностранства извршене су измене у прописима о ПДВ од 15. октобра 2015. године

ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА НА КОЈИ СЕ НЕ ПЛАЋА ПДВ

1. Ако обвезник ПДВ приликом набавке добара и услуга нема право на претходни порез, нема ни обавезу обрачуна ПДВ приликом промета тих добара

2. Обвезници ПДВ који врше промет услуга из члана 25. Закона о ПДВ, приликом промета добара која су набавили без права на претходни порез, не обрачунавају и не плаћају ПДВ

УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА КОЈЕ ОБВЕЗНИК НЕМА ПРАВО НА ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ

1. Угоститељске услуге код презентације производа, односно робе будућим купцима, сматрају се репрезентацијом за коју обвезник нема право на претходни порез

МЕЂУНАРОДНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ

1. Докази да су испуњени услови реципроцитета приликом вршења услуга међународног превоза лица у ваздушном саобраћају (и посредовања за те услуге)

ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

1. На признаници за откуп пољопривредних производа није обавезан потпис пољопривредника али је обавезан на откупном листу

ОСТАЛА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ОБРАЧУНОМ ПДВ

1. Ако обвезник не користи право на претходни порез то га не ослобађа обавезе обрачуна ПДВ

2. На поклон мале вредности до 2.000 динара обвезник не обрачунава ПДВ, а има право на претходни порез

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ИЗМЕНА ПРОПИСА О ПДВ ОД 15. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ

1. Питање у вези са пореским ослобођењем за увоз електричне енергије, природног гаса, топлотне енергије и енергије за хлађење, чија се испорука врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже

2. Право на претходни порез по основу исхране и превоза запослених за рад на терену

3. Питање у вези са применом прописа о ПДВ код увоза електричне енергије, природног гаса, енергије за грејање, односно хлађење од 15. октобра 2015. године

4. Питање у вези са опорезивањем промета дневних новина, монографских и серијских публикација које се испоручују у електронској форми из иностранства

5. Обвезник има право на претходни порез на гориво које се набавља за теретно возило (комби) које служи за превоз запослених на посао и са посла

 

НОВИ ПРОПИСИ

Усвојен је Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити

Дефинисани су појмови упућеног радника, уговора о пословној сарадњи, пословне јединице у иностранству и међукомпанијског кретања

Дефинисана су три основа за упућивање запослених на привремени рад у иностранство

Дефинисана је јасна разлика између упућивања на привремени рад у иностранство и службеног пута

Прописано је максимално трајање упућивања уз могућност продужења

Упућивање запослених на неодређено и одређене време

Претходна писана сагласност

Прописани су случајеви када запослени има право да одбије упућивање на привремени рад у иностранство

Послодавац је дужан да пре упућивања са запосленим закључи анекс уговора о раду

Послодавац је дужан да упућеном раднику обезбеди социјално осигурање, безбедност и здравље на раду, смештај, исхрану и локални превоз за долазак и одлазак са рада, зараду и припрему за упућивање на привремени рад

Поједностављује се процедура обавештавања надлежног министарства за рад у смислу смањења документације коју је послодавац дужан да достави уз обавештење

Казнене одредбе

Остало

Донет је нови Правилник за вршење надзора над спровођењем закона којим се уређују рокови измирења обавеза у комерцијалним транскацијама код субјеката јавног сектора

У в о д

1. Садржина Правилника

2. Достављање података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора надлежним трезорима

3. Достављања података о неизмиреним обавезама корисника јавних средстава чији се подрачуни воде у оквиру консолидованог рачуна трезора

4. Преузимања података о неизмиреним обавезама јавних предузећа и њихових друштава капитала

5. Поступак вршења надзора

 

РАЧУНОВОДСТВО

Повраћај непродатих добара у складу са купопродајним уговором (рачуноводствени и порески аспект)

1. Порески аспект враћања непродатих добара

2. Рачуноводствени аспект враћања непродатих добара

3. Пример продаје и повраћаја робе када се, према Закону о ПДВ, повраћај робе сматра изменом пореске основице

4. Пример продаје и повраћаја робе када се, према Закону о ПДВ, повраћај робе сматра новим прометом за који се издаје фактура у складу са чланом 42. Закона о ПДВ

4. Повраћај робе када се, према Закону о ПДВ, повраћај робе сматра новим прометом за који се издаје документ о обрачуну у складу са чланом 43. Закона о ПДВ

5. Пример продаје и повраћаја готових производа када се, према Закону о ПДВ, повраћај робе сматра новим прометом a када је првобитни продавац произвођач

6. Када се повраћај добара врши по цени која се разликује од цене у првобитном промету

 

ПДВ

Посредничке услуге у систему ПДВ

1. Увод

2. Место вршења посредничких услуга

2.1. Посредовање за услуге из члана 12. став 3. тач. 4) подтач. (1) до (10) Закона о ПДВ (члан 12. став 3. тач. 4) подтач. (11) Закона о ПДВ)

2.2. Посредовање за остале врсте услуга из члана 12. Закона о ПДВ (осим услуга из члана 12. став 3. тач. 4) подтач. (1) до (10) Закона о ПДВ)

3. Услуге посредовања које се односе на пореска ослобођења

3.1. Услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из члана 24. став 1. тач. 1) до 16) Закона о ПДВ (промет добара и услуга ослобођен ПДВ са правом на одбитак претходног пореза)

3.2. Услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из члана 25. став 1. тач. 1) до 6) и члана 25. став 2. тач. 1) Закона о ПДВ (промет добара и услуга ослобођен ПДВ без права на одбитак претходног пореза)

4. Настанак пореске обавезе и пореска основица

5. Право на одбитак претходног пореза код посредничких услуга

6. Посредовање код туристичких агенција

7. Префактурисање посредничких услуга

8. Званична мишљења Министарства финансија Републике Србије у вези са посредничким услугама

Репрезентација, рекламни материјал, поклони мање вредности и пословни узорци

1. Увод

2. Нова дефиниција издатака за репрезентацију у Закону о порезу на додату вредност

3. Каква је разлика између трошка репрезентације и трошка рекламе и пропаганде?

4. Дефинисање трошкова репрезентације

4.1. Издаци за угоститељске услуге и други издаци за храну и пиће

4.2. Поклони осим поклона мање вредности

4.3. Издаци за одмор, спорт и разоноду

4.4. Други издаци учињени у корист пословних партнера, потенцијалних пословних партнера, представника пословних партнера и других физичких лица

5. Рачуноводствено евидентирање трошкова репрезентације

6. Општи акт – правилник о репрезентацији

7. Рекламни материјал и поклони мање вредности

8. Рекламни материјал који нема општу употребну вредност и пропаганда

9. Уобичајене количине пословних узорака

10. Евиденција рекламног материјала, поклона мање вредности и пословних узорака

11. Општи акт – правилник о реклами, пропаганди и поклонима мање вредности

12. Општа правила за обрачунавање дугованог и претходног ПДВ на издатке за репрезентацију и за рекламу и пропаганду учињене физичким лицима

12.1. Поклањање добара чија је појединачна вредност мања од 2.000 динара без ПДВ

12.2. Поклањање добара чија је појединачна вредност већа од 2.000. динара

12.3. Давање добара на употребу, без накнаде

12.4. Пружање услуга без накнаде као репрезентација и у рекламне сврхе

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника у 2016. години – крајњи рок је
30. новембар 2015. године –

1. Увод

2. Услови за паушално опорезивање

3. Подношење захтева за паушално опорезивање у 2016. години

4. Критеријуми за утврђивање висине паушалног прихода

5. Елементи за утврђивање висине паушалног прихода

6. Надлежни порески орган дужан је да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева

7. Порески орган може у току године укинути право на паушално опорезивање

8. Надлежни порески орган решењем утврђује основицу за плаћање пореза на доходак грађана и осталих јавних прихода у паушалном износу

9. Надлежни порески орган решењем утврђује обавезу плаћања доприноса за социјално осигурање

10. Када паушалац постане обвезник ПДВ, од тога дана губи статус паушалца и обавезан је да води пословне књиге

11. Паушалци губе тај статус ако им приход до краја 2015. године пређе 6.000.000 динара

12. Паушалци су ослобођени обавезе вођења двојног и простог књиговодства

13. Евидентирање паушално утврђених прихода преко фискалне касе

14. Располагање и плаћање средствима са текућег рачуна паушалаца

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке из угла понуђача

1. Увод

2. Предмет уговора о јавној набавци

3. Набавке на које се закон не примењује

4. Поступак јавне набавке

5. Огласи о јавној набавци као облик комуникације преко портала јавних набавки

6. Услови за учешће у поступку јавне набавке

6.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и доказивање испуњености услова

6.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и доказивање испуњености услова

7. Обавезни елементи конкурсне документације и начин доказивања услова

8. Регистар понуђача

9. Начин достављања доказа

10. Понуда са подизвођачем и заједничка понуда

10.1. Понуда са подизвођачем

10.2. Заједничка понуда

11. Негативне референце

12. Критеријуми за доделу уговора

13. Понуда у поступку јавне набавке

14. Одлука о додели уговора, одлука о обустави поступка и рок за закључење уговора

15. Измене током трајања уговора

16. Поступак заштите права

17. Одговорност понуђача за примену Закона

 

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Право на прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода и застарелост права на прекњижавање

1. Дан плаћања пореза путем прекњижавања

2. Прекњижавање пореске обавезе

2. 1. Подношење захтева за прекњижавање

2.2. Пример захтева за прекњижавање

3. Поступак Пореске управе по пријему захтева за прекњижавање више или погрешно уплаћених пореза и доприноса по одбитку у систему обједињене наплате

3.1. Пример прекњижавања у систему обједињене наплате

4. Поступак прекњижавања више плаћених осталих јавних прихода осим пореза и доприноса по одбитку

5. Обрачун камате

5.1. Дан доспелости

5.2. Примери обрачуна камате приликом прекњижавања

6. Право обвезника на камату за више плаћен јавни приход

7. Рок застарелости по захтеву за прекњижавање

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Приказ одредаба Закона о привредним друштвима о ограничењима за остваривање појединих права акционара – чланова д.о.о. (са објашњењима и предлозима за примену)

1. Уводна напомена

2. Решења о ограничењима права чланова друштава у основним одредбама Закона

3. Ограничење појединих права чланова д.о.о.

4. Ограничења права акционара а.д.

4.1. Ограничење у погледу права несагласних акционара

4.2. Ограничење права у процесу статусних промена

4.3. Ограничење права располагања својим акцијама

 

ОСТАЛЕ ТЕМЕ

Обавеза послодаваца који имају више од десет запослених да донесу правилник у вези са заштитом узбуњивача и пример правилника

Пример Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања

Процена ризикаод прања новца и финансирања тероризма

1. Израда процене ризика – нова обавеза

1.1. Надзорни органи и процена ризика

1.2. Обвезници и процена ризика

1.3. Процена ризика у Закону и планиране измене

1.4. Смернице за процену ризика

1.5. Релевантни термини и кључни појмови за процену ризика

1.6. Одлука о процени ризика

1.7. Фазе процене ризика

1.8. Резултати процене ризика

2. Национална процена ризика од прања новца у Републици Србији

2.1. Процена рањивости система

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

2. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

3. 11. Новембар – Дан примирја у првом светском рату је нерадни дан

4. Саопштење АПР о неизвршеним обавезама правних лица и предузетника у вези са финансијским извештајима за 2014. годину

5. Донет је Закон о улагањима

6. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

РЕВИЗИЈА

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

 

На почетак стране!