ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

19. јануар 2015.

ДВОБРОЈ 1 и 2
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 1 и 2 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 19. јануара 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 1 и 2 могу преузимати од уторка, 20 јануара 2015. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 1 и 2 СУ:

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Састављање, достављање и објављивање финансијских извештаја за 2014. годину

1. Обвезници састављања финансијских извештаја

2. Врсте финансијских извештаја

3. Нови подзаконски прописи којима је уређено вођење пословних књига, састављање, достављање и јавно објављивање финансијских извештаја

4. Примена прописа о признавању и вредновању позиција у финансијским извештајима

5. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

6. Могућност истовременог достављања редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја за статистичке потребе

7. Достављање изјаве о неактивности

8. Достављање годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у регистар

9. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

10. Могућност достављања статистичког извештаја и финансијских извештаја микро правних лица за 2014. годину у папирном облику

11. Изјава да није усвојен финансијски извештај, односно вршена расподела добити или покриће губитака

12. Остала документација која се доставља уз редовне годишње финансијске извештаје

13. Финансијски извештаји који подлежу ревизији

14. Отклањање недостатака у финансијским извештајима и документацији

15. Упис у Регистар финансијских извештаја и достављање потврде о упису

16. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације

17. Накнадe за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја

18. Рачун на који се врши уплата накнаде Агенцији и исправан доказ о уплати накнаде

19. Обавеза предузетника да обавести Агенцију о вођењу или престанку вођења двојног књиговодства

20. Напомене у вези финансијских извештаја који се састављају за пословну годину различиту од календарске, а која се завршава пре 31.12.2014. године

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја за 2014. годину

1. Уводне напомене

2. Разврставање у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и просечне вредности пословне имовине

3. Разврставање у микро правна лица

4. Разврставање у мала правна лица

5. Разврставање у средња правна лица

6. Разврставање у велика правна лица


 

 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Примери рекласификације позиција у финансијским извештајима (корекција упоредних података)

1. Рекласификација улагања у развој код правних лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

2. Рекласификација гудвила који је настао пре датума примене МСФИ за МСП код правних лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

3. Рекласификација вероватне набавне вредности некретнине, постројења и опреме код правних лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

4. Фер вредност као вероватна набавна вредност

5. Ревалоризација као вероватна набавна вредност

6. Рекласификација државних давања код правних лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

7. Рекласификација актуарских добитака и губитака и у вези са тим одложених пореских средстава

8. Рекласификација инвестиционих некретнина

9. Рекласификација учешћа у капиталу и ХОВ расположивих за продају

Процењивање учешћа у капиталу применом пуних МСФИ

1. Уводне напомене

2. Класификација и вредновање учешћа у капиталу применом пуних МРС/МСФИ

3. Примери учешћа у капиталу зависног правног лица према пуним МСФИ

4. Исказивање учешћа у капиталу придруженог правног лица према пуним МСФИ

5. Пример књижења осталих учешћа (учешћа до 20% капитала друштва) према пуним МСФИ

6. Рекласификације због преласка на нови Контни оквир

Процењивање учешћа у капиталу по МСФИ за МСП

1. Уводне напомене

2. Класификација учешћа у капиталу по МСФИ за МСП

3. Примери учешћа у капиталу зависног друштва по МСФИ за МСП

3.1. Учешћа у акцијама зависног друштва

3.2. Учешће у уделима зависног друштва

4. Примери учешћа у капиталу придруженог друштва по МСФИ за МСП

4.1. Вредновање учешћа по методу набавне вредности

4.2. Вредновање учешћа по методу удела

4.3. Вредновање учешћа по моделу фер вредности

5. Примери књижења учешћа у капиталу осталих правних лица по МСФИ за МСП

5.1. Учешће у акцијама мање од 20% капитала правног лица

5.2. Исказивање улога у доо

6. Рекласификације због преласка на нови Контни оквир

Процењивање учешћа у капиталу применом Правилника за микро правна лица

1. Уводне напомене

2. Вредновање учешћа у капиталу према Правилнику за микро правна лица

3. Примери књижења учешћа у капиталу код микро правних лица

3.1. Учешће у капиталу зависног правног лица – вредновање по фер вредности

3.2. Пример учешћа у капиталу придруженог правног лица– вредновање по методу набавне вредности

3.3. Пример осталих учешћа у капиталу код микро правних лица

4. Kњижења учешћа у капиталу код других правних лица

Финансијски инструменти: признавање и мерење у складу са пуним МСФИ, МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица

1. Уводне напомене

2. Класификација финансијских инструмената према различитим рачуноводственим основама

3. Признавање и престанак признавања финансијских инструмената

4. Процењивање финансијских средстава и финансијских обавеза према МРС 39

4.1. Добици и губици настали услед промене фер вредности финансијског средства или финансијске обавезе

4.2. Рекласификовање финансијских средстава која су претходно класификована према МРС 39

5. Процењивање финансијских средстава и финансијских обавеза према МСФИ за МСП

5.1. Почетно одмеравање основних финансијских инструмената према МСФИ за МСП

5.2. Накнадно одмеравање основних финансијских инструмената према МСФИ за МСП

5.3. Почетно одмеравање осталих (комплексних) финансијских инструмената према МСФИ за МСП

5.4. Накнадно одмеравање осталих финансијских инструмената према МСФИ за МСП

6. Процена финансијских средстава по фер вредности

7. Процена финансијских средстава по амортизованој вредности применом метода ефективне камате

8. Примена рачуноводства хеџинга

9. Обезвређење финансијских инструмената

Признавање расхода и прихода за 2014. годину

1. Измене и новине у рачуноводственим прописима, које се први пут примењују приликом утврђивања расхода и прихода за 2014. годину

1.1. Признавање и исказивање камата и других трошкова позајмљивања

1.2. Признавање и исказивање трошкова улагања у развој привредног субјекта

1.3. Признавање и исказивање инвестиционих некретнина

1.4. Признавање и рачуноводствено обухватање сталних средстава намењених продаји

1.5. Признавање и рачуноводствено обухватање државних давања

1.6. Резервисања трошкова за исплату отпремнина приликом одласка у пензију, јубиларних награда и друга резервисања по основу примања запослених

1.7. Резервисања за трошкове и ризике

1.8. Обрачун курсних разлика и разлика по валутној клаузули на крају 2014. године

1.9. Поступак на крају 2014. године са разграниченим нето ефектима валутне клаузуле и курсних разлика, који су извршени претходних година

1.10. Измене у обрачуну рачуноводствене и пореске амортизације

1.11. Новине у исказивању разлика по попису недовршене производње и готових производа – измене се односе на производна предузећа

1.12. Новине у евидентирању залиха готових производа у сопственим малопродајним објектима код производних правних лица

1.13. Укинута је обавеза утврђивања прихода повећањем набавне вредности материјала и робе из увоза за разлику између вредности утврђене у исправи царинског органа и вредности исказане у рачуну инодобављача

1.14. Утврђивање расходи и прихода по основу ефеката рачуноводствених политика и безначајних грешака из претходних периода

1.15. Нови рачуни за књижење расхода и прихода, који се примењују од 1. јануара 2014. године и прекњижавање са старих на нове рачуне

1.16. Прекњижавање са рачуна старог Контног оквира на нове рачуне прописане новим Контним оквиром

2. Измене и новине у прописима о обрачуну и исплатама зарада, накнада зарада и осталих примања запосленима и другим физичким лицима на које се плаћају порези по одбитку, извршене у 2014 години

2.1. Примена обједињеног система наплате пореза подношењем пореске пријаве искључиво електронским путем, од 1. марта 2014. године

2.2. Измене и новине у прописима о раду, социјалним доприносима и порезу на доходак грађана

2.3. Умањење зарада и других примања у јавним предузећима

3. Остале измене у прописима које утичу на утврђивање расхода и прихода у 2014. години

3.1. Обрачун пореза на имовину на непокретности, самоопорезивањем у 2014. години

3.2. Обрачун камата за неплаћене и неблаговремено плаћене јавне приходе, као и затезне камате по дужничко-поверилачким односима

3.3. Измене и новине у вези са признавањем одређених расхода у пореском билансу за 2014. годину

4. Подсетник за обављање одређених радњи у вези са обрачуном и утврђивањем расхода, прихода и финансијског резултата на крају године

Утврђивање резултата пословања

1. Закључак рачуна и пренос расхода

2. Закључак рачуна и пренос прихода

3. Закључак рачуна успеха

4. Утврђивање добити или губитка пре опорезивања

5. Утврђивање нето добитка или нето губитка

6. Примери утврђивања пословног резултата пословања

 

ОБРАЧУНИ

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

1. Нормативни основи за утврђивање цене коштања учинака

2. Класификација трошкова према елементима трошења

3. Међузависност финансијског рачуноводства и рачуноводства трошкова и учинака

4. Методи обрачуна трошкова

4.1. Обрачун залиха по стварним трошковима

4.2. Обрачун производње по планским ценама

5. Пренос промена вредности залиха у финансијско књиговодство

6. Књижење мањкова и вишкова залиха учинака у финансијском књиговодству

7. Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

8. Специфичности процењивања залиха у пољопривредној производњи

8.1. Одмеравање биолошких средстава по фер вредности

8.2. Обелодањивања када се примењује модел фер вредности

8.3. Одмеравање биолошких средстава по набавној вредности/цени коштања

8.4. Обелодањивање када се примењује модел набавне вредности/цене коштања

Обрачун набавне вредности продате робе

1. Увод

2. Књиговодствено обухватање залиха робе у складу са МРС, МСФИ за МСП и Правилником за микро правна лица

3. Продаја робе – излаз робе са залиха

4. Различити начини обрачуна набавне вредности продате робе

5. Књижење датог рабата и његов утицај на обрачун набавне вредности продате робе

6. Утицај књижења примљеног рабата на обрачун набавне вредности продате робе

7. Остала књижења која могу утицати на правилан обрачун набавне вредности продате робе

8. Закључак

Пример резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МСФИ за МСП код лица која их први пут уводе у 2014. години

1. Да ли уводити резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију?

2. Укратко о признавању и одмеравању резервисања за отпремнине

3. Препоруке у погледу актуарских претпоставки

4. Препорука у погледу усвајања рачуноводствених политика по питању резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

5. Пример обрачуна резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

Обрачун пореске амортизације сталних средстава набављених од повезаних лица

1. Примена правила о трансферним ценама из члана 10а Закона о порезу на добит приликом обрачуна пореске амортизације

2. Исказивање пореске амортизације обрачунате применом правила о трансферним ценама у пореском билансу

3. Примери обрачуна пореске амортизације

Процењивање монетарних ставки у страној валути и са валутном клаузулом на дан биланса

1. Основи процењивања монетарних ставки

2. Монетарне и немонетарне ставке

2.1. Монетарне ставке

2.2. Немонетарне ставке

3. Процењивање аванса плаћених у страној валути или са уговореном валутном клаузулом

3.1. Осврт на погрешно тумачење обавезе курсирања аванса у страној валути и са валутном клаузулом

3.2. Пример књижења набавке робе уз делимично плаћање авансом у страној валути

Укалкулисавање зарада, накнада трошкова и других примања запослених на крају 2014. године

1. Укалкулисавање неисплаћених зарада запослених за 2014. годину

2. Укалкулисавање неисплаћених накнада трошкова и других примања запослених за 2014. годину

2.1. Укалкулисавање неисплаћених отпремнина приликом одласка у пензију код послодаваца који нису обавезни да исказују резервисања по овом основу

2.2. Укалкулисавање неисплаћених јубиларних награда за 2014. годину код послодаваца који нису обавезни да исказују резервисања по овом основу

2.3. Укалкулисавање за отпремнине по основу технолошког вишка

2.4. Укалкулисавање неисплаћених бонуса за 2014. годину

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

2.1. Наплата исправљених потраживања од купаца после дана биланса

2.2. Одлазак купца у стечај након дана биланса стања

2.3. Обезвређење залиха после дана биланса

2.4. Пријем судског решења након дана биланса стања о постојању обавезе

2.5. Ликвидација и престанак пословања након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

3.1. Расподела добити након дана биланса

3.2. Значајна промена девизног курса после дана биланса

3.3. Крупна пословна комбинација или продаја након дана биланса

3.4. Објављивање плана за престанак пословања након дана биланса

3.5. Велике куповине или отуђења средстава након дана биланса

3.6. Уништење великог производног постројења услед природне непогоде након дана биланса

4. Закључак

 

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (исказивање података у обрасцима финансијских извештаја)

I. Садржина позиција у Обрасцу Биланс стања

II. Садржина позиција у Обрасцу Биланс успеха

III. Извештај о осталом резултату

1. Попуњавање Обрасца ИОР

2. Ставке које неће бити реклсификоване у Биланс успеха у наредним периодима

2.1. Ревалоризационе резерве

2.2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

2.3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала

2.4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава

3. Ставке које накнадно могу бити реклсификоване у Биланс успеха у будућим периодима

4. Остали свеобухватни резултат и укупни свеобухватни резултат

IV. Састављање статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике за 2014. годину

1. Општи подаци о правном лицу и предузетнику

2. Бруто промене нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3. Структура основног капитала

4. Структура акцијског капитала

5. Структура исплаћених дивиденди и учешћа у добитку, по секторима

6. Потраживања и обавезе

7. Други трошкови и расходи

8. Други приходи

9. Остали подаци

10. Разграничени негативни нето ефекти уговорене валутне клаузуле и курсних разлика

11. Разграничени позитивни нето ефекти уговорене валутне клаузуле и курсних разлика

12. Бруто потраживања за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања

V. Састављање Извештаја о токовима готовине

1. Увод

2. Значај Извештаја о токовима готовине

3. Садржина Извештаја о токовима готовине

3.1. Токови готовине из пословних активности

3.2. Токови готовине од инвестиционих активности

3.3. Токови готовине од активности финансирања

3.4. Закључивање Извештаја о токовима готовине

4. Пример извештаја о токовима готовине

VI. Састављање Извештаја о променама на капиталу

1. Промене на позицијама капитала које могу да настану у извештајном периоду

2. Исправка грешака ранијих периода, промене рачуноводствене политике и рекласификације услед прве примене МСФИ за МСП

3. Попуњавање Обрасца Извештаја

4. Како најлакше попунити Извештај

VII. Напомене уз финансијске извештаје

1. Одредбе у Закону о рачуноводству о Напоменама уз финансијске извештаје

2. Садржај Напомена према Правилнику о обрасцима финансијских извештаја

3. Напомене уз финансијске извештаје у складу са МСФИ за МСП

4. Модел Напомена уз финансијске извештаје

 

ПДВ

Измена пореске пријаве пореза на додату вредност

1. Увод

2. Рок за подношење измењене пореске пријаве и застарелост пореске обавезе

3. Измењена пореска пријава по основу ПДВ обавезе у периоду 2009–2012. године

4. Измена пореске пријаве пореза на додату вредност

4.1. Случајеви у којима је порески обвезник дужан да поднесе измењену пореску пријаву

4.2. Случајеви у којима порески обвезник није дужан да поднесе измењену пореску пријаву

4.3. Пропусти и грешке при исказивању накнаде за извршен промет добара и услуга

4.4. Измењена пореска пријава не може да се поднесе у поступку пореске контроле

4.5. Измењена пореска пријава подноси се електронским путем

4.6. Образац ЗИГ – Захтев за исправку грешке

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Датум фактурисања и датум промета приликом вршења превозничких услуга на релацији Република Србија – међународна лука

3. Обавеза евидентирања у систем ПДВ и подношења пописних листа

4. Уношење података у поље 008 Обрасца ПП ПДВ (провизија банке, бруто износ закупа пословног простора и орочени депозити)

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Донесен је нови Правилник о дозволама за рад

1. Лична радна дозвола

2. Радна дозвола за запошљавање

3. Радна дозвола за посебне случајеве запошљавања

а) Радна дозвола за упућена лица

б) Радна дозвола за кретање у оквиру привредног друштва

в) Радна дозвола за независног професионалца

4. Радна дозвола за самозапошљавање

 

ЦАРИНЕ

Смањење царинских дажбина, односно изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2015. години

1. Сировине, репроматеријали и компоненте

1.1. Однос према споразумима о слободној трговини

1.2. Обрађени дуван

2. Увоз опреме без плаћања увозних дажбина

2.1. Увоз нове опреме

2.2. Увоз опреме по основу улога страног лица

2.3. Специфичности у примени при увозу опреме која се не производи у земљи и при увозу опреме по основу улога страног лица

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

2. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Рачуноводство

Ревизија

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

Актуелни подаци

 

На почетак стране!