ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

19. октобар 2015.

БРОЈ 19
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 19 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 17. октобра 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (актуелну годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 19 могу преузимати од уторка, 20. октобра 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 19 СУ:

 

 

НОВИ ПРОПИСИ

Измене и допуне Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника и њихов утицај на обрачун дневница за службена путовања у иностранство код правних субјеката

1. Дневнице за службено путовање у иностранство за правне субјекте (правна лица и предузетнике)

2. Дневнице за службено путовање у земљи за правне субјекте (правна лица и предузетнике)

3. Остале измене које се на односе на државне службенике и намештенике


 

ПДВ

Донети су правилници којима се уређује примена Закона о ПДВ од 15. октобра 2015. године

1. Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност, донет на основу члана 10а став 13. Закона о ПДВ

2. Правилник o утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност

3. Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању услуга пружених електронским путем у смислу Закона о порезу на додату вредност

4. Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду

5. Правилник o начину измене пореске основице за обрачунавање ПДВ

6. Правилник o изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ

7. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

8. Правилник o изменама Правилника о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату вредност

9. Правилник о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ

10. Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци

11. Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ

Измене одредаба о пореском обвезнику и пореском дужнику у Закону о ПДВ

1. Порески обвезник према Закону о ПДВ

2. Порески дужник према Закону о ПДВ

2.1. Порески обвезник увек је и порески дужник, осим када обавезу плаћања ПДВ има друго лице

2.2. Порески пуномоћник као порески дужник страног лица за ПДВ

2.3. Порески дужник – прималац добара и услуга од страног лица

2.4. Порески дужник – лице које у рачуну неовлашћено искаже ПДВ

2.5. Порески дужник – лице које увози добра из иностранства

2.6. Порески дужник – прималац добара или услуга, за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима

2.7. Порески дужник – прималац добара за промет грађевинских објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката

2.8. Порески дужник – прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, за промет извршен од стране обвезника ПДВ

2.9. Порески дужник – прималац електричне енергије и природног гаса који се испоручује преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже

2.10. Порески дужник –прималац хипотековане непокретности при реализацији хипотеке

2.11. Порески дужник – прималац предмета заложног права код реализације уговора о залози

2.12. Порески дужник – прималац добара и услуга над којим се спроводи извршење у извршном поступку

2.13. Порески дужник – стицалац имовине или дела имовине чији је пренос извршен у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ

Поступање са плаћеним и наплаћеним авансима пре 15. октобра 2015. године (Примена прелазних одредаба члана 34. Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ)

Попис добара чији се промет од 15. октобра 2015. године опорезује по општој стопи од 20%, уместо по досадашњој посебној стопи од 10%(уљане погаче добијене екстракцијом уља од соје и уљане погаче од сунцокрета)

1. Обавеза пописа добара у малопродајним објектима и усклађивања са изменом посебне стопе

2. Поступак у случају наплаћеног аванса у периоду пре 15.10.2015. за промет који се врши од 1.01.2015. године

3. Поступак у случају накнадних давања задужења, одобрења и било којих других докумената којима се мења пореска основица од 15.10.2015. за промет добара и услуга извршен пре 15.10.2015. године

Издавање рачуна по основу промета лиценци и сличних права од домаћих и страних правних лица као основ настанка пореске обавезе

1. Примери промета лиценци и сличних права коју врше домаћа правна лица

2. Примери промета лиценци и сличних права коју врше страни привредни субјекти

3. Обавеза примаоца добара и услуга (када има статус пореског дужника) да обрачуна ПДВ по основу авансног плаћања страном лицу

Измене и допуне Закона о ПДВ у погледу преноса целокупне или дела имовине

1. Прописани услови у моменту преноса целокупне или дела имовине нису се мењали

2. Новине код преноса целокупне или дела имовине

Престанак услова

Прописан је рок од три године

У случају престанка услова ПДВ обрачунава стицалац имовине у својству пореског дужника интерним путем

У случају престанка услова ПДВ се обрачунава на начин како би био обрачунат на дан преноса имовине

Обавеза интерног обрачуна ПДВ постоји само за она добра и услуге која су у поседу стицаоца на дан престанка услова

Опрема и објекти за вршење делатности, као и улагања у објекте у смислу члана 32. Закона о ПДВ не подлежу обавези интерног обрачуна ПДВ

Право на одбитак претходног пореза по основу интерног обрачуна ПДВ

Могућност двоструког опорезивања

Преносилац имовине дужан је да стицаоцу достави све податке који се односе на добра и услуге

Пример

Обрачун ПДВ на промет електричне енергије и природног гаса од 15. октобра 2015. године

1. Обрачун ПДВ на промет електричне енергије и природног гаса између обвезника ПДВ, које прималац набавља ради даље продаје

2. Обрачун ПДВ на авансе за електричну енергију и природни гас коју купац набавља ради даље продаје

3. Обрачун ПДВ у промету електричне енергије и природног гаса из члана 10. став 2. тачка 4) Закона о ПДВ који се врши од 15. октобра 2015. године, за који је аванс плаћен пре 15. октобра 2015. године

4. Место и време промета електричне енергије и природног гаса које је прималац набавио ради даље продаје

5. Ослобођење од плаћања ПДВ приликом увоза електричне енергије и природног гаса

6. Место промета услуга према месту где је услуга стварно пружена

Измена пореске основице после измена Закона о ПДВ

Измена пореске основице и измена одбитка претходног пореза када је купац добара порески дужник

Документ о повећању, односно смањењу основице издаје лице које је извршило промет роба и услуга

Опорезивање топлог оброка после измена Закона о ПДВ

1. Обвезник ПДВ који набавља топли оброк преко угоститељског предузећа

1.1. Конзумација јела и пића у ресторану угоститељског предузећа

1.2. Обвезник набавља топли оброк од угоститељског предузећа и дистрибуира га запосленима

2. Обезбеђење топлог оброка запосленима преко сопственог ресторана предузећа

2.1. Попис залиха материјала

3. Евидентирање продаје топлог оброка преко фискалне касе

Измене Закона о ПДВ везане за право на одбитак претходног пореза

1. Услови за одбитак претходног пореза

2. Право пореских дужника на претходни порез

3. Изузимање од права на одбитак претходног пореза

Издаци за репрезентацију и накнада трошкова превоза запосленима за долазак на рад,
у светлу измена Закона о ПДВ

1. Издаци за репрезентацију

2. Издаци за превоз запослених до посла и са посла

Опорезивање промета половних добара, укључујући и половна моторна возила, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитете

1. Опорезивање промета половних моторних возила у смислу члана 36. Закона о ПДВ

1.1. Шта подразумева појам „бављење“ прометом половних моторних возила

1.2. Услови које обвезник ПДВ, који се бави прометом половних моторних возила, мора да испуњава да би се применило правило опорезивања разлике

2. Утврђивање пореске обавезе код обвезника ПДВ који се баве прометом половних возила у складу са измењеним чланом 36. Закона о ПДВ

2.1. Промет половног возила који је опорезив ПДВ

2.2. Промет половног возила који је опорезив порезом на пренос апсолутних права

 

СУДСКА ПРАКСА

Уставно судска заштита по уставној жалби у Републици Србији

Услови за подношење уставне жалбе

а) Материјалноправне претпоставке

б) Процесноправне претпоставке

Дејства уставне жалбе

Правна дејства одлуке о уставној жалби

Приказ најважнијих одлука Уставног суда

Право на живот (члан 24. Устава и члан 2. Европске конвенције)

Право на рад (члан 60. Устава)

Право на неповредивост физичког и психичког интегритета (члан 25. Устава и члан 3. Европске конвенције)

Право на достојанство и слободан развој личности (члана 23. Устава) и право на поштовање приватног живота (члан 8. Европске конвенције)

Слобода окупљања (члан 54. Устава и члан 11. Европске конвенције)

Право на слободу и безбедност (члан 27. Устава), трајање притвора (члан 31. Устава и члан 5. Европске конвенције)

Неповредивост стана (члан 40. Устава)

Права малолетних лица (утврђивање очинства)

З а к љ у ч а к

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 30. септембра 2015. године

2. Обрасци платних налога за извршење платних трансакција у динарима

3. Уставни суд обуставио је примену члана 20. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору

4. Kрајњи рок за плаћање пореза на имовину за четврто тромесечје 2015. године је понедељак,
16. новембар

5. Донет је сет подзаконских аката у вези са применом Закона о јавним набавкама

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори у вези са применом прописа

Рачуноводство

1. Поновна процена резидуалне вредности опреме набављене путем финансијског лизинга

2. Рачуноводствени третман накнадних улагања код правних лица која примењују МСФИ за МСП

Порез на добит

1. Трансакције између домаћег правног лица и његовог огранка у Русији нису предмет трансферних цена приликом утврђивања пореза на добит обвезника у Србији

2. Купац секундарних сировина није обавезан да достави продавцу доказ о плаћеном порезу по одбитку

Порез и доприноси

1. Опорезивање дохотка физичког лица – резидента БИХ за пружену услугу превода домаћем правном лицу

2. Плаћање доприноса за ПИО на накнаду трошкова службеног пута оснивача привредног друштва који није у радном односу у свом привредном друштву

3. Да ли постоји обавеза да се плаћа допринос за ПИО за оснивача који је отишао у пензију 2013. године и који више није радно ангажован у привредном друштву (није законски заступник, ни остали заступник, нема овлашћење за располагање средствима на текућем рачуну)?

4. Обавезно социјално осигурање суоснивача привредног друштва у Србији који је обавезно социјално осигуран у Аустрији

5. Порез на капитални добитак на продају непокретности која је набављена 1997. године, а продаја се врши у 2015. години

6. Начин утврђивања пореза на имовину на право својине на пословном простору за период од 2009. до 2013. године, а чија је вредност у пословним књигама једнака нули

Остало

1. Пренос уз накнаду дела удела од стране оснивача који има 100% удео у привредном друштву и пореске обавезе које настају у вези са тим преносом

2. Радно ангажовање инвалидског пензионера и могућност покретања поступка поновне процене инвалидности

3. (Не)могућност закључења уговора о јемству кад је правно лице у блокади

4. Подизање новца код предузетника

5. Вршење услуга интернет хостинга нисте дужни да евидентирате преко фискалне касе

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

РАЧУНОВОДСТВО

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

 

На почетак стране!