ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

1. октобар 2015.

БРОЈ 18
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 18 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 29. септембра 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (актуелну годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 18 могу преузимати од петка, 2. октобра 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 18 СУ:

 

 

НОВИ ПРОПИСИ

Донет је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

 


 

РАЧУНОВОДСТВО

Издавање рачуна и друге документације у електронском облику

1. Издавање рачуноводствених исправа у електронском облику

2. Електронски потпис и електронски документ

2.1. Пуноважност електронског потписа и документа

2.2. Израда електронског документа

2.3. Копија електронског документа

2.4. Достављање електронских докумената

3. Чување документације, пословних књига и извештаја у електронској форми

4. Право на претходни порез на основу рачуна без потписа и печата

Рачуноводствена евиденција узгоја (това) свиња

1. Уводне напомене

2. Признавање и мерење имовине у пољопривреди

2.1. Признавање добитака и губитака при почетном признавању биолошких средстава и пољопривредних производа

 2.2. Немогућност поузданог одмеравања фер вредности биолошких средстава

3. Рачуноводствено евидентирање улагања у тов свиња

Рачуноводствено евидентирање издавања и трговања акцијама

1. Правна регулатива трговања акцијама

2. Примери књижења издавања и примарног трговања акцијама

2.1. Пример издавања акција оснивачке емисије

2.2. Пример издавања и продаје акција оснивачке емисије у новцу и неновчаним улозима

2.3. Пример издавања и продаје акција ради повећања основног капитала новчаним улозима (акције нове емисије)

3. Књижење секундарног трговања акцијама

3.1. Књижење секундарне куповине и продаје акција применом МСФИ

3.2. Књижење куповине и продаје акција применом МСФИ за МСП

3.3. Књижење куповине и продаје акција применом Правилника за микро правна лица

3.4. Књижење акција намењених трговању у кратком року

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порез на приходе физичког лица по основу капиталног добитка

1. Увод

2. Порески обвезник

3. Порез на капитални добитак код продаје стварних права на непокретностима

3.1. Резидент и нерезидент као порески обвезник

3.2. Одређивање пореске основице капиталног добитка и пореска стопа

3.3. Пореско ослобођење

4. Порез на капитални добитак код продаје удела и хартија од вредности

4.1. Резидент и нерезидент као порески обвезник

4.2. Одређивање пореске основице капиталног добитка и пореска стопа

5. Порез на капитални добитак од продаје права интелектуалне својине

6. Случајеви када се порез на капитални добитак не утврђује и не опорезује

7. Пребијање капиталних добитака и капиталних губитака

8. Рокови за подношење пореске пријаве на Обрасцу ППДГ-3

Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом

1. Ко је обвезник запошљавања особа са инвалидитетом?

2. Утврђивање обавезног броја запослених особа са инвалидитетом

3. Ко се, у смислу закона, сматра запосленим лицем?

4. Ко се, у смислу закона, сматра особом са инвалидитетом?

5. Праћење извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом – Образац ИОСИ

5.1. Попуњавање Обрасца ИОСИ

5.2. Достављање Обрасца ИОСИ електронским путем

6. Начин извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

6.1. Извршавање обавезе уплатом средстава у Буџетски фонд

6.2. Измиривање обавезе извршавањем финансијске обавезе из уговора са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

6.3. Извршавање обавезе подношењем захтева за процену радне способности

6.4. Казнене одредбе

7. Буџетски корисници

8. Чување документације о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Обављање платног промета преко стране институције електронског новца (плаћање преко Пејпала)

1. Платни промет са иностранством

2. Платни промет са иностранством преко стране институције електронског новца

3. Поступак отварања налога код стране институције електронског новца ради обављања плаћања

4. Разлике између банке и стране институције електронског новца

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Престанак својства члана друштва с ограниченом одговорношћу, стицање сопствених удела друштва и повлачење удела

1. Пренос удела путем наслеђа и принудни откуп удела од наследника

2. Пренос удела у случају престанка правног лица које је члан друштва

3. Иступање члана из друштва

3.1. Иступање из друштва без потраживања накнаде за удео

3.2. Иступање члана друштва из оправданих разлога

3.2.1. Поступак иступања из оправданих разлога

3.2.2. Исплата накнаде за удео

3.3. Иступања из оправданих разлога по одлуци суда

3.3.1. Исплата накнаде одређене од стране суда и накнада штете

4. Искључење члана друштва

4.1. Искључење члана друштва одлуком скупштине

4.2. Искључење члана друштва одлуком суда

4.2.1. Накнада за удео у случају искључења одлуком суда

5. Сопствени удели друштва

5.1. Стицање сопствених удела

5.2. Права друштва по основу сопствених удела

5.3. Располагање сопственим уделом

5.4. Рачуноводствено исказивање стицања и располагања сопственим уделима

5.5. Порески третман стицања и располагања сопственим уделом

5.6. Примери стицања и располагања сопственим уделом

6. Повлачење и поништење удела

 

СУДСКА ПРАКСА

Дискрециона овлашћења Народне банке Србије у пословима осигурања

1. Значај начела у Закону о општем управном поступку

1.1. Начело законитости и слободна (дискрециона) оцена

1.2. Услови за решавање по слободној оцени

1.3. Две врсте образложења решења

1.4. Могућност вођења управног спора

2. Меродавно право за налагање мера и одузимање послова осигурања

3. Налагање мера, поступак, одузимање послова осигурања, вршење дискреционог овлашћења

3.1. Судска заштита, тужилац у управном спору

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Извршене су измене Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

2. Тромесечно извештавање према прописима о дувану

3. Рок за достављање тромесечног извештаја о јавним набавкама за период јул–септембар 2015. године је 10. октобар 2015. године

4. Објављена је Одлука о изменама и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења

 

ПРИМЕРИ

Улагање у нови доо и поклони удела уместо статусне промене

Порески аспект оснивања новог друштва као зависног правног лица и уношења улога

Из угла Закона о порезу на додату вредност

Из угла Закона о порезима на имовину

Из угла Закона о порезу на добит правних лица

Порески аспект поклањања удела у капиталу физичког лица физичком лицу

Порески аспект поклањања удела у капиталу зависног друштва физичком лицу

Уместо закључка

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

УМАЊЕЊЕ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!