ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

22. септембар 2015.

БРОЈ 17
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 17 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 21. септембра 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 17 могу преузимати од среде, 23. септембра 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 17 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ

I. Уводне напомене

II. Предмет опорезивања

1. Измене одредаба Закона којима је дефинисан промет добара и услуга (чл. 4. и 6. Закона)

III. Порески обвезник, порески дужник и порески пуномоћник

1. Измене одредаба Закона којима је дефинисан порески обвезник (члан 8. Закона)

2. Измене одредаба Закона којима се дефинише порески дужник (члан 10. Закона)

3. Дефинисање пореског пуномоћника (нови члан 10а Закона)

IV. Место и време промета добара и услуга и настанка пореске обавезе

1. Измене одредаба Закона којима се одређује место промета добара (члан 11. Закона)

2. Измене одредаба Закона којима се одређује место промета услуга (члан 12. Закона)

3. Измене одредаба Закона којима је уређено време промета добара (члан 14. Закона)

4. Измене одредаба Закона којима је уређен настанак пореске обавезе (члан 16. Закона)

V. Пореска основица и пореска стопа

1. Дефинисање субвенција за сврху утврђивања пореске основице (члан 17. Закона)

2. Прецизирање одредаба којима се уређује измена (повећање, односно смањење) пореске основице (члан 21. Закона)

3. Измена одредаба Закона којима је прописана посебна пореска стопа од 10% (члан 23. став 2. Закона)

VI. Пореска ослобођења

1. Измене одредаба Закона којима су уређена пореска ослобођења са правом на одбитак претходног пореза (члан 24. Закона)

2. Измене и допуне одредаба Закона којим су уређена пореска ослобођења без права на одбитак претходног пореза (члан 25. Закона)

3. Измене и допуне пореског ослобађања при увозу добара (члан 26. Закона)

VII. Претходни порез

1. Измена одредаба Закона којим су прописани услови за одбитак претходног пореза (члан 28. Закона)

2. Измене одредаба Закона којима је уређено изузимање од одбитка претходног пореза (члан 29. Закона)

3. Измене одредаба Закона којима је уређена исправка одбитка претходног пореза (члан 31. Закона)

4. Измена одредаба Закона којима је уређена исправка одбитка претходног пореза по основу одлуке пореског или царинског органа (члан 31а Закона)

5. Измене одредаба Закона којима је уређена исправка одбитка претходног пореза за опрему, објекте и улагања у објекте за вршење делатности (члан 32. Закона)

VIII. Посебан поступак опорезивања

1. Измене одредаба Закона којима је дефинисано шта чини укупан промет добара и услуга (члан 33. Закона)

2. Измене одредаба Закона, којима се уређује опорезивање половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета (члан 36. Закона)

IX. Обавезе пореских обвезника код промета добара и услуга

1. Допуна одредаба Закона којима су прописане обавезе пореских обвезника (члан 37. Закона)

2. Измена одредаба којима је уређено издавање рачуна (члан 43. Закона)

3. Допуна одредаба Закона којим је уређена обавеза вођења евиденције (члана 46. Закона)

4. Измене одредаба Закона којима су уређени порески период, подношење пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ (чл. 48, 50, 50а и 51а Закона)

X. Повраћај, рефакција и рефундација ПДВ

1. Измене одредаба Закона, којима је уређен повраћај пореза (члан 52. Закона)

2. Измене рефакције ПДВ страном обвезнику (члан 53. Закона)


 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствено признавање и значај дериватних финансијских инструмената

1. Увод

2. Врсте деривата

3. Рачуноводствени и порески третман деривата у функцији заштите од ризика (рачуноводство заштите)

3.1. Разликовање заштитне и шпекулативне функција деривата

3.2. Деривати у пореском систему

4. Закључак

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–септембар 2015. године

1. Увод

2. Прописи који се примењују на обрачун акцизе у 2015. години

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4.1. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

4.2. Акциза на дуванске прерађевине у 2015. години

4.3. Акциза на течност за пуњење електронских цигарета и на несагоревајући дуван

4.4. Акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу

4.5. Акциза на алкохолна пића

4.6. Достављање података о издатим акцизним маркицама и увезеним количинама цигарета и алкохолних пића

5. Рокови плаћања акцизе

6. Преглед износа и стопа акциза у 2015. години

7. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

7.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1, 2 и 3

8. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јул–септембар 2015. године

9. Ослобођења од плаћања акцизе

9.1. Умањење обрачунате акцизе

10. Рефакција акцизе

11. Повраћај акцизе

12. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

12.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

12.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

12.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

12.4. Достављање података од стране произвођача алкохолних пића

12.5. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

12.6. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

12.7. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем – бенефициран радни стаж

Појам бенефицираног радног стажа

Појам бенефицираног радног места, односно посла

Додатни допринос за запослене којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

У којим случајевима се не обрачунава додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање

Услов који треба да испуни осигураник да би му се утврдио бенефицирани радни стаж

Права из пензијског и инвалидског осигурања и права по основу бенефицираног радног стажа

Старосна граница као услов за стицање права на старосну пензију и бенефициран радни стаж

Одређивање радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

Специфична радна места, односно специфични послови предвиђени чл. 55. и 58. Закона на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

Ревизија радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

Минимална зарада

1. Основна бруто минимална зарада

2. Начин прерачуна нето минималне зараде на бруто

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Пореска пријава ради измене аконтација пореза на добит правних лица

1. Састављање периодичног финансијског извештаја

2. Састављање периодичног пореског биланса

3. Састављање пореске пријаве ради измене аконтација

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Улози, удели, промена власништва над уделима и порески аспект промене власништва у друштву с ограниченом одговорношћу

1. Имовина друштва и одговорност чланова друштва за обавезе друштва

1.1. Злоупотреба правила ограничене одговорности (пробијање правне личности)

2. Улози у друштво с ограниченом одговорношћу

2.1. Порески аспект уношења улога у друштво

2.1.1. Уношење улога од стране физичког лица

2.1.2. Уношење улога од стране правног лица

2.2. Рачуноводствени третман уношења улога у друштво

 2.2.1. Примери уношења улога у друштво

3. Удели чланова друштва (основни капитал друштва)

3.1. Повећање и смањење основног капитала

 3.1.1. Повећање основног капитала

3.1.2. Смањење основног капитала

3.2. Основно о уделима

3.3. Пренос удела

3.3.1. Слобода преноса удела и право прече куповине удела

3.3.2. Право прече куповине у случају поступка јавне продаје

3.3.3. Ограничења преноса удела која се могу утврдити у оснивачком акту

3.3.4. Пренос удела уз сагласност друштва

3.3.5. Пренос удела у судском извршном поступку или поступку вансудског поравнања

3.3.6. Пренос удела путем наслеђа и принудни откуп удела од наследника

3.4 Услови и последице преноса удела

3.4.1. Право деобе удела

3.5. Порески третман преноса удела

3.5.1. Пренос удела уз накнаду (продаjа удела)

3.5.2. Пренос удела без накнаде (поклон, наслеђе)

3.6. Удео као улог у друго друштво

3.6.1. Порески аспект уношење удела као улога у друго друштво

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Уговори о избегавању двоструког опорезивањаТабеларни приказ права опорезивања појединих категорија прихода 

Увод

Метод изузимања

Метод кредита

Кредит за уштеђени порез

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Организовање и књиговодствена евиденција ђачких екскурзија

2. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–септембар 2015. године

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори

1. Спољнотрговинско и девизно пословање

1. Резиденти који се баве превозом путника у међународном саобраћају не могу продавати путничке карте за ефективни страни новац на шалтеру, али ако у току вожње приме путнике, наплата се може вршити у ефективном страном новцу

2. Плаћање лежарине за робу која је извезена на паритету CFR

3. Дозвољена је куповина у иностранству робе која постаје власништво домаћег лица, а трајно остаје у иностранству

4. Отпис дела потраживања према иностранству

5. У спољнотрговинском промету робе примењује се званични курс динара на дан царињења робе

2. Порези и доприноси

1. Зарада запосленог може бити мања од минималне зараде уколико запослени не остварује пуно радно време или стандардни учинак

2. Порески и рачуноводствени третман обустава од зараде запосленог на име надокнаде трошкова коришћења службених мобилних телефона у приватне сврхе

3. Порески третман надокнаде трошкова у вези са поправком возила услед штете настале код коришћења службеног аутомобила у приватне сврхе

4. Обвезник ПДВ обрачунава ПДВ и издаје авансни рачун за ситне претплате које настају у једном пореском периоду из којих се затварају потраживања за промет добара и услуга у наредном пореском периоду

3. Рачуноводство

1. Могућност замене финансијских извештаја због грешке у обрачуну пореза на добит услед погрешно утврђеног финансијског резултата у 2014. години

2. Књижење трошкова банкарских гаранција

3. Обавеза састављања ванредних финансијских извештаја друштва које престаје да постоји у статусној промени спајање

4. Књижење смањења учешћа у капиталу зависног друштва у иностранству исказаног по методи набавне вредности

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину

2. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

3. Утврђен је коефицијент за израчунавање закупнина за станове за период јул–децембар 2015. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ЗАКОН О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Специјалистичка обука за пореско саветовање

 

 

На почетак стране!