ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

7. септембар 2015.

БРОЈ 16
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 16 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 4. септембра 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 16 могу преузимати од уторка, 08. септембра 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 16 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Закон о јавним набавкама – измене и допуне

1. Увод

2. Дефинисање наручиоца

3. Значење израза

4. Мешовите набавке

5. Набавке на које се Закон не примењује

6. Прописује се шира примена комуникације преко портала јавних набавки

7. Спречавање корупције и сукоба интереса

8. Могућност спровођења преговарачког поступка са и без објављивања позива за подношење понуда у случају закључења оквирног споразума

9. Конкурентни дијалог

10. Повећан је лимит за јавне набавке мале вредности

11. Оквирни споразум

12. Електронске лицитације

13. Централизоване јавне набавке

14. Планирање јавних набавки

15. Комисија за јавну набавку

16. Огласи о јавној набавци

17. Конкурсна документација

18. Процењена вредности јавне набавке

19. Коришћење ознака

20. Услови за учешће у поступку јавне набавке

21. Заједничка понуда

22. Негативне референце

23. Критеријуми за доделу уговора

24. Рокови за подношење понуда

25. Записник о отварању понуда

26. Извештај о стручној оцени понуда

27. Услови за доделу уговора

28. Одлука о додели уговора и одлука о обустави поступка

29. Измене током трајања уговора

30. Јавне набавке у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга

31. Јавне набавке у области одбране и безбедности

32. Јавне набавке ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа – удеса

33. Службеник за јавне набавке

34. Активна легитимација за подношење захтева за заштиту права

35. Заштита права у поступцима јавних набавки

36. Остале измене и прелазне одредбе


 

Нова Уредба о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине

1. Увод

2. Предмет уредбе

3. Поступак контроле

3.1. Како се врши контрола

3.2. Шта се контролише

3.3. Захтеви купаца за давање сагласности

4. Комисија за контролу извршења обавеза купца, односно стратешког инвеститора из закључених уговора у поступку приватизације

5. Накнадни рок

6. Раскид уговора о продаји капитала

7. Извештај о спроведеној контроли

Нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине и обавеза пописа залиха цигарета

1. Нови износи минималних акциза

2. Износи просечне пондерисане малопродајне цене и минималне акцизе

3. Обавеза пописа залиха цигарета због промене минималне акцизе на цигарете и плаћање разлике акцизе на цигарете

3.1. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порез на пренос апсолутних права

1. Порез на пренос апсолутних права на промет непокретности

1.1. Однос пореза на пренос апсолутних права и пореза на додату вредност

1.2. Предмет опорезивања

2. Порез на пренос апсолутних права на промет права интелектуалне својине

2.1. Предмет опорезивања

2.2. Однос пореза на пренос апсолутних права и ПДВ

3. Порез на пренос апсолутних права на промет права својине на моторном возилу, пловилу и ваздухоплову

4. Пореска ослобођења

5. Утврђивање и плаћање пореза

5.1. Пореска пријава ППИ-4

5.2. Месна надлежност за подношење пореске пријаве

5.3. Решење о пореској обавези

Пример обрачуна пореза и попуњавања пореске пријаве

Порез на поклон

1. Предмет опорезивања

2. Порески обвезник

3. Основица пореза

4. Настанак пореске обавезе

5. Стопе пореза на поклон

6. Ослобођења

7. Порески кредит

8. Утврђивање пореза

9. Достављање пореске пријаве

10. Јемство за плаћање пореза на поклон

11. Питања и одговори

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Анализа утицаја трансферних цена на пословање привредних субјеката

1. Законска регулатива

2. Фактори утицаја трансферних цена на пословање привредних друштава

2.1. Стопа пореза на добит

2.2. Царине

2.3. Ефекти државне политике

3. Услуге унутар групе и трансферне цене

3.1. Анализа услуга закупа

3.2. Услуге подршке пословним процесима (рачуноводство, финансије, правни послови)

4. Казнене одредбе у Србији и поступање Пореске управе

5. Регулатива неких земаља у погледу извештавања и законске регулативе о трансферним ценама

6. Питања и одговори у вези са трансферним ценама

Уместо закључка

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Сопствена меница у пракси са освртом на меницу по новом Закону о платним услугама –
у примени од 1. октобра 2015. године

1. Сопствена меница

1.1. Увод

1.2. Да ли се сопствена меница мора издати на прописаном меничном бланку

1.3. Лица која могу издати – потписати а самим тим и преузети меничну обавезу

1.4. Да ли се меница може издати бланко само са потписом и печатом дужника

1.5. Према којем моменту се цени валидност потписа издаваоца сопствене менице

1.6. Да ли подаци унети на меници (печат и потпис) могу да захвате бели руб меничног бланкета

1.7. Како поступити када је дужник угасио рачун код банке која је означена као место плаћања

1.8. Да ли меница дата по једном правном послу може да се користи за други правни посао

1.9. Како поступити ако сопствена меница није регистрована у регистру меница који води Народна банке Србије

1.10. Давање меничног јемства – авала

Банка као авалиста

Правно лице као авалиста

2. Меница по Закону о платним услугама

2.1. Основни појмови по Закону о платним услугама

2.2. Платна трансакција по основу менице

 

СПОЉНА И УНУТРАШЊА ТРГОВИНА

Компензација, цесија и асигнација у пословању са иностранством

1. Прописи

2. Компензациони послови са иностранством

2.1. Услови за одобравање компензационих послова

2.2. Прописани обрасци који се подносе за одобрење компензационог посла

2.3. Пример попуњеног Захтева за одобрење компензационог посла

2.4. Пример Обрачуна о извршењу компензационог посла

3. Цесија и асигнација у пословању са иностранством

3.1. Послови преноса потраживања и дуговања

3.2. Уговори о преносу потраживања и преузимању дуговања

3.3. Плаћање и наплата по преносу потраживања и дуговања

3.4. Пример уговора о преносу потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе

3.5. Пример уговора о преносу дуговања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе

4. Пренос потраживања и дуговања резидената која су настала по основу кредитног посла са иностранством

5. Пренос потраживања и преузимање дуговања између нерезидената

5.1. Учесници у послу по основу којег резиденти врше наплату, односно плаћање трећем лицу – нерезиденту

5.2. Уговори о пословима по основу којих резиденти врше наплату, односно плаћање трећем лицу – нерезиденту

5.3. Наплаћивање и плаћање по пословима на основу којих резиденти врше наплату, односно плаћање трећем лицу – нерезиденту

5.4. Пример уговора о наплати потраживања од другог нерезидента

5.5. Пример уговора о плаћању другом нерезиденту

Питања и одговори из области унутрашње трговине

1. Продаја производа и робе физичким лицима може да се врши из објеката који испуњавају прописане услове за обављање трговине на мало

2. Ако се из складишта врши промет производа и робе на велико, тада постоји обавеза евидентирања на Обрасцу КЕПУ и промета сопствених производа и промета трговачке робе

3. Продаја посредством интернета представља вид трговине на мало

4. Код наплате аванса од лица чије је седиште на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија ПДВ се не плаћа ако су испуњени прописани услови

5. Послови реекспорта не евидентирају се у Књизи евиденције промета робе и услуга (на Обрасцу КЕПУ)

6. Актом нелојалне конкуренције може да се сматра давање погодности апотекама од стране продавца лекова који са њима нема пословне односе

7. „Привредни саветник“ је издао приручнике који могу да се користе за вођење књиговодства у трговачким предузећима, као и за вођење евиденција у складу са прописима о трговини

8. Расход настао због протека рока трајања робе није опорезив ПДВ уколико су испуњени прописани услови, а овај расход књижи се сторном на рачуну залиха и на Обрасцу КЕПУ

9. У угоститељском објекту могу да се продају цигарете и новине када су за то испуњени прописани услови

10. Субјекти који се баве искључиво производњом нису обавезни да промет сопствених производа евидентирају на Обрасцу КЕПУ

11. У Књизи евиденције промета и услуга (на Обрасцу КЕПУ) евидентира се укупна цена лекова који се издају на лекарски рецепт, док се преко фискалне касе евидентира само износ партиципације за предметни лек

12. Продаја венчаница евидентира се у Књизи евиденције промета и услуга, док се изнајмљивање венчаница не евидентира на Обрасцу КЕПУ

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Књижење изградње грађевинског објекта у сопственој режији који се финансира из текућих прихода

2. Књижење промета робе путем комисионе продаје код буџетских корисника

3. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

ПРИМЕРИ

Набавка софтвера ради даље продаје на иностраном тржишту

1. Куповина софтвера од страног лица за даљу продају

2. Продаја софтвера набављеног ради даље продаје страном лицу

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Рок за избор ревизора за 2015. годину

2. Потписан je Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Казахстаном

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембру
2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње
22. септембра 2015. године

 

 

 

На почетак стране!