ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

6. август 2015.

БРОЈ 15
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 15 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 5. августа 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 15 могу преузимати од петка, 07. јула 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 15 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

1. Увод

2. Дефинисање обвезника и делокруга Закона

3. Пословање са готовом новцем правних лица и предузетника

4. Платне трансакције физичких лица која не обављају делатност

5. Уговарање промене повериоца, односно дужника

6. Надзор над применом Закона и казнене одредбе

Измене и допуне Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

1. Проширење примене Закона на плаћања између субјеката јавног сектора

2. Измене одредби о вршењу надзора над спровођењем Закона


 

Измене Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе

1. Увод

2. Измене назива Правилника

3. Допуна одредаба о настанку обавезе обрачуна акцизе

4. Обрачунавања акцизе на несагоревајући дуван и течност за пуњење електронских цигарета произведених у земљи

5. Обрачунавања акцизе на несагоревајући дуван и течност за пуњење електронских цигарета при увозу

6. Допуна одредаба о обавези пријаве места обављања делатности

7. Допуна образаца пореских пријава акцизе

Нoва одлука о наплаћивању и плаћању у ефективном страном новцу

У в о д

1. Врсте ефективног страног новца у којима могу да се врше плаћање, наплаћивање, уплата и исплата

2. Случајеви у којима наплата у земљи може да се врши у ефективном страном новцу

3. Уплате и исплате у ефективном страном новцу у земљи у специфичним случајевима

4. Наплата конзуларних такси у ефективном страном новцу

5. Наплата извоза робе и услуга у ефективном страном новцу

6. Пружање услуга међународног робног и путничког превоза

7. Уплате и исплате ефективног страног новца по посебним пословима државних органа и код судских решења

8. Поступање у случају више силе резидената који држе девизе у иностранству

9. Уплате и исплате ефективног страног новца при обављању мењачких послова

10. Уплате и исплате ефективног страног новца по основу службених путовања у иностранство

11. Обавеза поштовања прописа о спречавању прања новца

Уредба о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

1. Увод

2. Садржина продајне документације

3. Провера и допуна приватизационе документације

4. Поништење јавног позива за учешће у поступку приватизације

5. Измена рока за достављање продајне документације

6. Измена рока о одбацивању непотпуне пријаве и рока за допуну поднете документације

Повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације и предузећима за запошљавање особа са инвалидитетом

Процедура о повезивању стажа осигурања запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације и инвалидским предузећима који не могу да остваре право на пензију

Процедура о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. години

 

РАЧУНОВОДСТВО

Осврт на неаргументоване критике званичних финансијских извештаја

1. Осврт на примедбе у вези са садржином и формом Биланса успеха

2. Осврт на критике у вези са (не)прегледношћу финансијских извештаја

3. Осврт на критику прописаног начина билансирања губитка изнад капитала

4. Осврт на критике билансирања других позиција

5. Уместо закључка

 

ТРГОВИНА

Производња и промет хлеба од брашна „Т-500“

        Увод

1. Обавезна производња и промет хлеба од брашна „Т-500“

2. Највиши проценти марже у промету белог хлеба

3. Образовање произвођачких цена хлеба

4. Калкулација малопродајне цене хлеба

5. Ремитенда

6. Рокови плаћања испорученог хлеба

7. Надзор над применом Уредбе

Обавезне евиденције у трговини на Обрасцу КЕПУ

У в о д

1. Врсте евиденција у трговини

2. Принципи на којима се заснива вођење евиденција у трговини

3. Књига евиденције промета и услуга – Образац КЕПУ

4. Евиденција на Обрасцу КЕПУ у трговини на велико

4.1. Задужење по продајним ценама са ПДВ

(а) задужење код трговаца

(б) задужење код комисионара

(в) задужење складиштара

(г) задужење осталих привредних субјеката који врше услуге у промету робе, а који се задужују робом

(д) задужење привредних субјеката који врше услуге у промету робе, а који се не задужују робом

(а) књижење раздужења код трговаца

(б) раздужење комисионара

(в) раздужење складиштара

(г) раздужење привредних субјеката који се задужују робом

(д) раздужење привредних субјеката који обављају услуге у промету робе, а не задужују се робом

4.2. Задужење по набавним ценама

4.3. Књижење на Обрасцу КЕПУ уколико се задужење врши по продајним ценама без ПДВ

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Рeзидентност као услов за остваривање погодности из уговора о избегавању двоструког опорезивања

        Увод

Утврђивање резидентности за потребе примене УОИДО

Домаће пореско законодавство Републике Србије

Према Закону о порезу на доходак грађана

Према Закону о порезу на добит правних лица

Нека питања и одговори у вези са потврдом о резидентности као условом за остваривање погодности из уговора о избегавању двоструког опорезивања

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Евиденција имовине у јавној својини

1.1. Увод

1.2. Осврт на прописе о имовини у јавној својини

1.2.1. Закон о јавној својини

1.2.1.1. Носиоци права јавне својине и корисници ствари у јавној својини

1.2.1.2. Давање у закуп ствари у јавној својини

1.2.2. Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини

1.3. Књиговодствена евиденција имовине у јавној својини

2. Евидентирање производње код буџетских корисника

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донет је Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

2. Усаглашен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Португалијом

3. Потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Норвешком

4. Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове на дан 30. јуна 2015. године

Ревалоризација отплатних рата за уговоре закључене од 19. јула 1994. до 31. децембра 2014. године

Ревалоризација отплатних рата за уговоре закључене у 2015. години

Ревалоризација потраживања за зајмове дате из пословних средстава

5. Измена Правилника о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе

6. Усклађени износи накнада са Законом о дувану

7. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

8. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

РАЧУНОВОДСТВО

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу августу 2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 22. септембра 2015. године

 

 

На почетак стране!