ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

20. јули 2015.

БРОЈ 14
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 14 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 17. јула 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину). У прилогу овог броја се налази и Електронско издање ДВД 2014, које је испоручено свим претплатницима имају уплаћену претплату за целу 2014.годину и прва три квартала у 2015. години.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 14 могу преузимати од уторка, 21. јула 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 14 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Усвојен је нови Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду

1. Услови за конверзију

2. Шта је предмет конверзије

3. Висина накнаде за конверзију и право на умањење тржишне вредности грађевинског земљишта

4. Грађевинско земљиште на које се Закон не примењује

5. Поступак конверзије

6. Начин плаћања накнаде за конверзију

7. Упис права својине у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима

8. Право закупа на грађевинском земљишту

9. Прелазне и завршне одредбе Закона


 

ПДВ И АКЦИЗА

Примена прописа у промету добара и услуга са АП Косово и Метохија

1. Прописи који се примењују у промету са АПКМ

1.1. Прописи о промету добара

1.2. Прописи о платном промету

1.3. Прописи о акцизама

1.4. Прописи о порезу на додату вредност

2. Примена прописа о промету добара са АПКМ

2.1. Упућивање, допрема и транзит робе са територије АПКМ

2.2. Упућивање робе на територију АПКМ

2.3. Путнички промет

3. Примена прописа о акцизама у промету са АПКМ

3.1. Промет акцизних производа који обвезници акцизе врше са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

3.2. Рефакција акцизе при отпреми акцизних производа на територију АПКМ

3.3. Промет акцизних производа који се врши са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ

4. Примена прописа о ПДВ у промету добара са АПКМ

4.1. Промет добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

4.2. Промет добара са територије АПКМ на територију Републике Србије ван АПКМ

5. Примена прописа о ПДВ у промету услуга са АПКМ

5.1. Место промета услуга

5.2. Промет услуга за који не постоји обавеза обрачуна ПДВ, односно које су ослобођене ПДВ

Mењачнице – примена нових прописа и прописа о ПДВ

1. Прописи о мењачком пословању

2. Новине у прописима о мењачком пословању

3. Специфичност мењачких послова

4. Курсеви који се примењују за обављање мењачких послова

5. Уговор о обављању мењачких послова

6. Контрола мењачких послова

7. Провизија коју могу наплаћивати овлашћени мењачи

8. Обављање мењачких послова

8.1. Откуп ефективе и чекова од физичких лица и продаја ефективе физичким лицима

8.2. Обавеза мењача да прода ефективу банци у висини купљене ефективе од банке

8.3. Обавезе мењача да банци прода најмање 80% укупног нето откупа ефективе оствареног у тој недељи

8.4. Остале обавезе мењача при обављању мењачких послова

9. Благајничко пословање мењачница

9.1. Утврђивање благајничког максимума за динаре

10. Вођење пословних књига мењачница

11. Прописана документација за мењачнице

12. Приход од мењачких послова

13. Коришћење софтвера за обављање мењачких послова

14. Књижења пословних промена код мењачница

15. Вођење пословних књига код мењача предузетника

16. Мењачнице у систему ПДВ

16.1. Евидентирање мењачница у систем ПДВ

16.2. Подела претходног пореза и сразмеран порески одбитак код мењачница

Измена основице и примена члана 21. Закона о ПДВ

1. Увод

2. Накнадно смањење пореске основице

3. Враћање добара због неодговарајућег квалитета

4. Накнадни попусти приликом промета робе или услуга

4.1. Облици попуста

5. Измена основице или нови промет

5.1. Нови промет

5.2. Измена основице

6. Накнадно повећање пореске основице

7. Измена пореске основице за увоз добара

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Измена ПППДВ електронским путем

2. Укључивање трошкова осигурања у основицу приликом пружања услуга смештаја у хотелима, донација спортског савеза клубу и одбитак ПДВ

3. Место промета услуга које се односе на изградњу непокретности

4. Трошкови рекламе и репрезентације, поклони мање вредности и одбитак ПДВ

 

РАДНИ ОДНОСИ

Право запосленог на годишњи одмор

1. Стицање права на коришћење годишњег одмора и утврђивање права на пун, односно сразмеран број дана годишњег одмора

2. Дужина годишњег одмора

3. Коришћење годишњег одмора у деловима

4. Коришћење годишњег одмора за лица запослена на одређено време

5. Коришћење годишњег одмора за лица запослена са непуним радним временом

6. Распоред коришћења годишњег одмора

7. Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора

8. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

 9. Регрес за коришћење годишњег одмора

10. Годишњи одмор запослених у државним органима, органима територијалне аутономне покрајине и локалне самоуправе и јавним службама

10.1. Услови за стицање права на пун годишњи одмор

10.2. Право на сразмеран годишњи одмор

10.3. Минимална дужина годишњег одмора и утврђивање дужине годишњег одмора

10.4. Kоришћење годишњег одмора у деловима

10.5. Накнада плате (зараде) за време годишњег одмора

10.6. Шта чини основицу за обрачун накнаде за годишњи одмор

10.7. Да ли се умањује накнада зараде за годишњи одмор у складу са Законом о привременом умањењу зарада

10.8. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор и порески третман штете

10.9. Регрес за годишњи одмор

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Меница као инструмент плаћања, обезбеђења плаћања и као кредитни инструмент

1. Врста меница и лица која се појављују на меници – трасирана и сопствена меница

1.1. Трасирана меница

1) Ознака да је одређена исправа меница

2) Безусловни упут да се плати одређена свота новца

3) Име дужника који треба да плати меницу

4) Доспелост менице – дан када меница може да се поднесе на наплату

5) Место у којем треба извршити плаћање

6) Име повериоца – лице коме се или по чијој се наредби мора платити меница

7) Означавање на меници места и дана издавања менице

8) Потпис издаваоца менице

9) Менични износ

10) Менични елементи који се претпостављају

11) Изглед меничног бланкета

12) Други елементи трасиране менице

1) Број примерака у којем је меница издата

2) Акцептирање трасиране менице

3) Клаузула о извештају

4) Клаузула „без протеста“ и „са протестом“

1.2. Сопствена (соло) меница

1. Битни елементи сопствене менице

2. Меничне радње

2.1. Менично јемство – авал

2.2. Индосирање менице

3. Плаћање камате на меничну суму

4. Доспеће менице

5. Поступак реализације менице

5.1. Подношење менице на наплату банци дужника

5.2. Потребна документација за реализацију менице

5.3. Извршење менице са рачуна дужника и поступак банке када нема средстава за извршење менице

5.4. Реализација менице са рачуна авалисте правног лица

6. Посебни случајеви извршења меница

6.1. Извршење менице када је рачун дужника код банке угашен

6.2. Извршење менице када је банци која је у меници назначена као место плаћања одузета дозвола за рад

6.3. Извршење менице када је менична сума одређена у страном новцу

6.4. Извршење менице када је поверилац физичко лице

6.5. Извршење менице када је поверилац нерезидент

7. Основне функције менице – примери књижења –

8. Есконт менице

8.1. Задужење купца за трошкове есконтна менице

9. Блокираним привредним субјектима забрањено је измиривање обавеза индосирањем меница

10. Практични примери издатих меница и налога за наплату

10. 1. Сопствена меница и налог за наплату сопствене менице

10. 2. Сопствена индосирана меница и налог за наплату сопствене индосиране менице

10. 3. Сопствена авалирана меница и налог за наплату од банке авалисте и налог за наплату од дужника

10.4. Трасирана меница и налог за наплату трасиране менице

11. Регистрација меница код Народне банке Србије

1. Захтев за регистрацију меница подноси дужник својој банци

2. Који се подаци дају у захтеву за регистрацију меница (посебно за бланко менице и авалиране менице)

3. Шта служи као доказ о регистрацији меница (датум и време регистрације)

4. Брисање меница и овлашћења из Регистра Народне банке Србије

5. Објашњење за попуњавање захтева за регистрацију/брисање менице – Прилог 1

 

РАЧУНОВОДСТВО

Регулаторни и обрачунско-извештајни изазови примене краткорочног финансијског извештавања

1. Обвезници КФИ јавне (опште) намене

2. Периодичност КФИ јавне намене

3. Садржина и форма краткорочних финансијских извештаја јавне намене

4. Специфични обрачунско-извештајни изазови КФИ опште намене

5. Место сегментног извештавања у КФИ јавне намене

6. Место и улога управљачког извештаја у систему КФИ јавне намене

Неке закључне напомене

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Питања и одговори из области спољнотрговинског и девизног пословања

1. Резидент не може да посредује у наплати потраживања између два нерезидента

2. Претварање утврђеног потраживања страног лица у капитал

3. Продаја увезеног репродукционог материјала

4. Потраживање може да се наплати и од другог нерезидента, а не од нерезидента од кога се потражује

5. Начин књижења фактура којима се замењују раније испостављене фактуре

6. Накнада издатака за плаћену царину када инострани партнер не обезбеди доказе о преферeнцијалном пореклу робе

7. Отпремање добара у иностранство брзом поштом

8. Попуњавање Пореске пријаве за ПДВ (Обрасца ПППДВ) у специфичним случајевима код увоза, извоза и давања на поклон добара

9. Пословање представништва страног правног лица

10. Третман увоза робе у поступку активног оплемењивања

11. Обрачун извоза врши се по званичном средњем курсу динара Народне банке Србије на дан извозног царињења

12. Враћање робе из иностранства због рекламације

13. Прималац добара из иностранства може извршити плаћање иностраном добављачу, иако је на фактури наведен шпедитер

14. Враћање робе која је 2013. године извезена у иностранство

15. Реекспорт када роба не улази у земљу

16. Бесплатан увоз робе ради замене у гарантном року

17. Евидентирање продаје робе када је уговoром дефинисано да се под датумом испоруке подразумева „датум пријема робе у магацин купца у иностранству“

18. Исправе о усаглашености неопходне су за пуштање у промет аспиратора за кухиње и електро-плоча

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

РАЧУНОВОДСТВО

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!