ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

28. јуни 2015.

ДВОБРОЈ 12 и 13
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 12 и 13 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 26. јуна 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 12 и 13 могу преузимати од понедељка, 29. јуна 2015. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 12 и 13 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Измене и допуне Закона о акцизама

1. Проширење предмета опорезивања акцизом

2. Производи који су предмет опорезивања акцизом

3. Износи и стопе акцизе на нове акцизне производе

4. Акцизе на електричну енергију

5. Акцизе на несагоревајући дуван

6. Акцизе на течност за пуњење електронских цигарета

7. Изузимање од обележавања производа контролним акцизним маркицама

8. Измене одредаба о ослобађањима плаћања акциза

9. Измена одредаба о режиму одложеног обрачунавања и плаћања акциза

10. Измене одредаба о обрачуну акцизе

11. Допуне одредаба о пријави места обављања делатности


 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствени и порески третман софтвера

1. Рачуноводствено евидентирање софтвера

1.1 Рачуноводствено евидентирање развоја софтвера у сопственој режији

1.2. Признавање прихода од софтвера

2. Порески третман промета софтвера на унутрашњем тржишту

3. Порески третман софтвера који се набавља из иностранства – увоз софтвера

3.1. Царињење софтвера

3.2. Интерни обрачун ПДВ у својству пореског дужника

3.3. Порез по одбитку на накнаду за софтвер која се исплаћује нерезидентном правном лицу.

4. Порески третман продаје софтвера лицу из иностранства – извоз софтвера

5. Евидентирање продаје софтвера и пружања софтверских услуга преко фискалне касе

Прилог 1 – Мишљења Министарства финансија у вези са обрачуном пореза по одбитку на ауторске накнаде за софтвер

Прилог 2 – Мишљења Министарства финансија у вези са пореским третманом софтвера из угла ПДВ

Прилог 3 – Остала мишљења

Рачуноводствено евидентирање амбалаже

1. Уводне напомене

2. Неодвојива – неповратна амбалажа

3. Одвојива – повратна амбалажа

4. Туђа амбалажа

5. Нека питања рачуноводственог и пореског третмана амбалаже

 

ПДВ И АКЦИЗА

Туристичке услуге у систему ПДВ

1. Туристичке агенције које у потпуности примењују члан 35. Закона

1.1. Место вршења јединствене туристичке услуге

1.2. Настанак пореске обавезе и пореска основица

1.3. Право на одбитак претходног пореза

1.4. Обрачун и плаћање ПДВ

1.5. Пореска пријава – Образац ПП ПДВ

1.6. Садржина рачуна

1.7. Евидентирање промета преко фискалне касе

1.8. Евиденције о ПДВ

1.9. Књижење по систему двојног књиговодства

2. Туристичке агенције које врше услуге сопственим средствима

2.1. Место промета услуга

2.2. Пореска основица

2.3. Пореска стопа

2.4. Право на одбитак претходног пореза

2.5. Обрачун и плаћање ПДВ

2.6. Садржина рачуна и пореске евиденције

3. Туристичке агенције које врше посредовање у туристичким услугама

3.1. Место промета услуга

3.2. Пореска основица и стопа

3.3. Обрачун ПДВ и пореза на приходе од непокретности код туристичких агенција које посредују код изнајмљивања соба путницима по уговору са физичким лицем – закуподавцем

3.4. Пореска пријава – Образац ПП ПДВ

4. Туристичке агенције које делимично примењују члан 35. Закона

5. Туристичке услуге као добици у наградним играма

Порески период, састављање пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ

1. Састављање пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ

1.1. Лица која су обавезна да подносе пореску пријаву

1.1.1. Обвезници ПДВ

1.1.2. Порески дужници који нису обвезници ПДВ

1.2. Рок за подношење пореске пријаве

1.3. Порески период за који се подноси пореска пријава

1.3.1. Промена пореског периода

1.3.1.1. Промена пореског периода из календарског месеца у календарско тромесечје

1.3.1.2. Промена пореског периода из календарског тромесечја у календарски месец

1.3.1.3. Промена пореског периода код обвезника који су у 2013. години први пут отпочели обављање делатности

1.4. Надлежни порески орган којем се подноси пореска пријава

1.5. Измене Обрасца ПП ПДВ, садржина и начин попуњавања пореске пријаве

1.5.1. Промет добара и услуга и друге активности о којима се не исказују подаци у Обрасцу ПП ПДВ

1.5.2. Подаци који се исказују у пореској пријави – Обрасцу ПП ПДВ

1.6. Преглед обрачуна ПДВ по издатим и примљеним рачунима и Образац ПП ПДВ

Обрачун акцизе за период јануар–јун 2015. године

1. Увод

2. Прописи који се примењују на обрачун акцизе у 2015. години

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4.1. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

4.1.1. Акцизе на биогорива и биотечности

4.1.2. Акциза на остале деривате нафте

4.1.3. Усклађивање акциза на деривате нафте

4.1.5. Поступак и начин одобравања акцизних складишта

4.2. Акциза на дуванске прерађевине у 2015. години

4.2.1. Минимална акциза на дуванске прерађевине

4.3. Акциза на алкохолна пића

4.4. Достављање података о издатим акцизним маркицама и увезеним количинама цигарета и алкохолних пића

5. Рокови плаћања акцизе

6. Преглед износа и стопа акциза у 2015. години

7. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

7.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1 и 2

8. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период април–јун 2015. године

9. Ослобођења од плаћања акцизе

9.1. Умањење обрачунате акцизе

10. Рефакција акцизе

11. Повраћај акцизе

12. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

12.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

12.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

12.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

12.4. Достављање података од стране произвођача алкохолних пића

12.5. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

12.6. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

12.7. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право на претходни ПДВ из фактура за поправку оштећених аутомобила, префактурисање трошкова добављачу

2. Место промета услуге техничког саветовања и подршке институцијама у управљању догађајима природних катастрофа и њиховом предвиђању

3. Слање потврде о пореском ослобођењу за које је послата електронска пријава

4. Комуналне услуге

5. Продавац секундарних сировина (пуцвала) у рачуну не исказује ПДВ јер је обвезник ПДВ купац као порески дужник

6. Код изградње грађевинског објекта за који инвеститор није прибавио грађевинску дозволу извођач радова испоставља ситуације са обрачунатим ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порез по одбитку на примања нерезидентних правних лица

1. Основни принципи приликом опорезивања прихода нерезидената

2. Плаћање пореза по одбитку у складу са Законом

2.1. Приходи нерезидентних правних лица на које се плаћа порез по одбитку

2.1.1. Исплата прихода сталној пословној јединици нерезидентног обвезника

2.2. Основице и стопе пореза по одбитку

2.3. Јурисдикције са преференцијалним пореским системом (ЈППС)

3. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

3.1. Услови неопходни за примену уговора о избегавању двоструког опорезивања

3.1.1. Пружање доказа о резидентности државе са којом постоји закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања

3.1.2. Пружање доказа о томе да ли је прималац прихода стварни власник прихода

4. Обрачун и уплата пореза

4.1. Порез по одбитку на дивиденде и уделе у добити

4.1.1. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

4.1.2. Исплата дивиденде, уплата пореза на приходе од дивиденде и обрасци који се достављају Пореској управи

4.2. Порез по одбитку на приход остварен по основу ликвидационог остатка изнад вредности уложеног капитала

4.2.1. Образац ДПДЛ

4.2.2. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања.

4.3. Порез по одбитку на камате

4.3.1. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

4.3.2. Исплата камате, уплата пореза на приходе од камате и обрасци који се достављају Пореској управи

4.4. Порез по одбитку на ауторске накнаде

4.5. Порез по одбитку на накнаде по основу закупа непокретности

4.5.1. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

4.5.2. Исплата закупнине, уплата пореза на приходе од закупа и подзакупа непокретности и обрасци који се достављају Пореској управи

4.6. Порез по решењу на накнаде по основу закупа непокретности

4.7. Порез по одбитку на накнаде по основу закупа и подзакупа покретних ствари

4.8. Порез по решењу на накнаде по основу закупа и подзакупа покретних ствари

4.9. Порез по одбитку на исплате накнаде по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма

4.10. Порез по одбитку на приходе које по основу услуга остварују резиденти држава из ЈППС

Опорезивање промета секундарних сировина и услуга непосредно повезаних са секундарним сировинама

Уводне напомене

1. Обрачун ПДВ на промет секундарних сировина и услуга повезаних са овим прометом

1.1. Прописи којима је уређено опорезивање ПДВ-ом

1.2. Отпаци и остаци добара који се сматрају секундарним сировинама

1.3. Отпаци и остаци добара који се не сматрају секундарним сировинама

1.4. Услуге које су непосредно повезане са прометом секундарних сировина

1.5. Испоручилац секундарних сировина не обрачунава ПДВ на испоручене секундарне сировине и услуге повезане са тим добрима другом обвезнику ПДВ

1.6. Прималац секундарних сировина и услуга је порески дужник за примљене секундарне сировине и услуге повезане са тим добрима

1.7. На наплаћени и плаћени аванс за промет секундарних сировина и услуга повезаних са тим добрима не издаје се авансни рачун

2. Обрачун и плаћање 1% пореза по одбитку од накнаде за промет секундарних сировина

Уводне напомене

2.1. Прописи којима су уређени обрачун и плаћање 1% накнаде

2.2. Обвезници плаћања 1% пореза по одбитку су купци секундарних сировина у случају када купују ова добра од правних лица из земље и иностранства

2.3. Обавеза плаћања 1% пореза по одбитка настаје приликом плаћања накнаде добављачу секундарних сировина

2.4. Основицу за обрачун 1% пореза по одбитку чини износ накнаде, без ПДВ

2.5. Уплата 1% пореза по одбитку врши се на посебан уплатни рачун

2.6. Књиговодствено евидентирање пореза код купаца (као обавеза за уплату јавног прихода) и код продавца (као трошак пословања, односно као корекција прихода)

2.7. Обрачун и плаћање 1% пореза по одбитку који врши привредни субјект, обвезник ПДВ приликом откупа секундарних сировина од нерезидентног правног лица (увоз секундарних сировина)

2.8. Купци секундарних сировина – обвезници 1% пореза по одбитку обавезни су да тромесечно подносе пореску пријаву са подацима о плаћеном порезу на Обрасцу ППДСО

Избегавање међународног двоструког опорезивања ауторских накнада за софтвер и осталих плаћања која се односе на софтвер

Дефинисање израза „ауторске накнаде“

Посебна решења у вези са софтвером

Међународна пракса

Коментар OECD Модела уговора

Примедбе на решења садржана у Коментару OECD Модела уговора

Земље чланице OECD

Земље не-чланице OECD

Позиција Републике Србије

Питања и одговори у вези са пореским третманом ауторских накнада за софтвер

Накнада за лиценцу за имплементацију софтвера (увод)

Накнада за куповину софтвера

Накнада за лиценцу за софтвер

Накнада за имплементацију софтвера

Накнада за лиценцу за имплементацију софтвера (1)

Накнада за надоградњу софтвера

Накнада за одржавање софтвера

Накнада за дистрибуцију копија софтвера

Накнада за дистрибуцију софтвера

Остала софтверска плаћања

Порески третман накнада за софтвер и осталих софтверских плаћања

Напомена у вези са наведеним питањима и одговорима

Порез по решењу на капиталне добитке које остварују нерезидентна правна лица

1. Избегавање међународног двоструког опорезивања капиталног добитка

1.1. Капитални добитак по основу промета непокретности

1.2. Капитални добитак по основу промета акција и удела

1.2.1. Посебна решења у вези са опорезивањем капиталног добитка од отуђења акција (и удела)

1.2.2. Капитални добитак по основу промета остале капиталне имовине

2. Пореска пријава за капиталну добит нерезидентних правних лица (Образац ППКДЗ)

2.1. Територијална надлежност пореског органа коме се подноси пореска пријава

2.2. Рок за подношење пореске пријаве

2.3. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ нерезидентног обвезника

2.4. Документација која се подноси уз пореску пријаву

2.5. Уношење података у пореску пријаву на Обрасцу ППКДЗ

2.6. Пример попуњавања пореске пријаве приликом остваривања прихода од закупа непокретности

3. Начин плаћања пореза на капитални добитак

3.1. Да ли се плаћање по основу промета капиталне имовине мора вршити на нерезидентни рачун у Србији

Зараде које остварују упућени радници страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1. Обрачун пореза на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1.1. Обрачун пореза на зараде када порески уговор није закључен

1.2. Примања из радног односа према пореским уговорима

1.3. Обрачун пореза на зараде када је порески уговор закључен

2. Обавеза обрачуна социјалних доприноса на зараде упућених радника по основу обављања рада на територији Републике Србије

2.1. Радници су упућени из државе са којом није закључен социјални споразум

2.2. Радници су упућени из државе са којом је закључен социјални споразум

2.3. Примена споразума на лица запослена у компанијама које се баве превозом путника у друмском, железничком и авио-саобраћају и лица која чине посаду брода

2.4. Примена споразума на лица запослена у дипломатским и конзуларним представништвима

2.5. Примена споразума на лица запослена у државним органима и јавним установама и службама

2.6. Примена споразума на лица која привремено започну обављање самосталне делатности на територији друге земље уговорнице

3. Пример обрачуна пореза и доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

4. Упућивање запослених у сталну пословну јединицу нерезидентног правног лица (представ-ништво, огранак) у Републици Србији

Зараде које остварују физичкa лица – резиденти од исплатиоца из друге државе

1. Зараде по основу запослења физичког лица – резидента са страним правним лицем, при чему се рад обавља у Србији (инострани исплатилац нема представништво или огранак регистрован на територији Србије)

1.1. Обрачун пореза на зараде

1.2. Обрачун доприноса на зараде

2. Исплатилац – страно дипломатско и конзуларно представништво или међународна организација

Самоопорезивање физичких лица по основу прихода остварених у земљи и иностранству (Образац ПП ОПО)

1. Приходи резидентних физичких лица од резидентних правних лица

2. Приходи резидентних физичких лица од нерезидентних правних лица

2.1. Приход од зарада и други приходи по основу запослења физичког лица – резидента остварени од исплатиоца из друге државе

2.2. Приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине и други приходи физичког лица – резидента за доходак остварен од исплатиоца из друге државе

2.3. Приход од капитала физичког лица – резидента за доходак остварен од стране исплатиоца из друге државе

2.3.1. Приход физичког лица по основу дивиденде из иностранства

2.3.2. Приход физичког лица по основу камате из иностранства

2.3.3. Приход од издавања непокретности физичког лица – резидента за доходак остварен од стране исплатиоца из друге државе

2.4. Приход од спортиста и спортских стручњака остварених у другој држави

2.5. Други приходи остварени у другој држави

3. Приходи резидентних физичких лица од других (не)резидентних физичких лица

4. Приходи нерезидентних физичких лица од резидентних правних лица

5. Приходи нерезидентних физичких лица од нерезидентних правних лица

6. Попуњавање и достављање Обрасца ПП ОПО

7. Уплата пореза и доприноса по Обрасцу ПП ОПО

Полугодишње извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и извештаји који се достављају Управи за дуван

1.1. Евиденција произвођача дуванских производа

1.2. Евиденција трговаца на велико дуванским производима

1.3. Евиденција трговаца на мало дуванским производима

1.4. Евиденција увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

1.5. Евиденција извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

2. Обрасци за извештавање и адреса за достављање

3. Евиденције и извештаји који се достављају Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

3.1. Обрасци за произвођаче дувана

3.2. Обрасци за обрађиваче дувана

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Лична зарада предузетника

1. Уводне напомене

2. Обавезе по основу пореза и доприноса на приходе предузетника

3. Лична зарада предузетника

 3.1. Предузетници који су осигураници самосталних делатности (нису осигурани по другом основу)

 3.2. Предузетници који су осигурани по другом основу (запослени код другог послодавца или су пензионери)

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Извештавање о кредитним пословима са иностранством по основу ненаплаћеног извоза и неплаћеног увоза

У в о д

1. Прописи

2. Врсте кредитних послова из члана 4. Закона о којима се извештава Народна банка Србије

3. Начин и рокови за достављање образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством из члана 4. Закона

4. Обрасци за извештавање о кредитним пословима из члана 4. Закона

5. Попуњавање образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством

5.1. Извештај о потраживању резидента по спољнотрговинском промету које није измирено у року дужем од годину дана (Образац П-1)

5.1.1. Извоз робе или услуга који није наплаћен у року дужем од годину дана

5.1.2. Унапред плаћена роба или услуга која није увезена у року дужем од годину дана

5.2. Извештај о обавези резидента по спољнотрговинском промету робе или услуга која није измирена у року дужем од годину дана (Образац О-1)

5.2.1. Увезена роба или услуга која није плаћена у року дужем од годину дана

5.2.2. Унапред наплаћена роба или услуга која није извезена у року дужем од годину дана

5.3. Извештај о потраживању резидента по претходно евидентираном послу извоза/увоза унапред плаћене робе или услуге по коме није истекао уговорени рок (Образац П-2)

5.3.1. Табела А. Претходно евидентирани извоз робе или услуга са уговореним дужим
роком наплате

5.3.2. Претходно евидентирана унапред плаћена роба или услуга са уговореним дужим
роком увоза

6. Упутства за достављање извештаја Народној банци Србије

7. Казне за недостављање извештаја о кредитним пословима са иностранством

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Материјално-финансијско пословање ученичке задруге

2. Књижење промета роба у малопродаји код буџетских корисника

3. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–јун 2015. године

 

СЕНТЕНЦЕ СУДА

Сентенце из пресуда Управног суда

1. Један од услова за рефундацију ПДВ је правилно утврђивање чињенице да странка има пребивалиште на територији Републике Србије

2. Право на рефундацију ПДВ остварује и лице које је део купопродајне цене за купљени стан исплатило продавчевом повериоцу, уз сагласност продавца

3. Народна скупштина је овлашћена да изврши избор између кандидата који испуњавају услове по конкурсу за чланове Савета комисије за заштиту конкуренције

4. Физичко лице може да поднесе захтев за преиспитивање пресуде Управног суда само преко пуномоћника – адвоката

5. Захтев за преиспитивање пресуде Управног суда није дозвољен ако је у управном поступку који је претходио судском, одлучивано у двостепеном поступку

6. Пореска управа је овлашћена да одузме ПИБ пореском обвезнику уколико он на тражење Пореске управе у року од пет дана не достави документацију о измени података у пријави за регистрацију или не пружи тражене информације

7. Понављање управно-судског поступка због нових доказа може да се тражи ако су они постојали у време вођења управног поступка или управног спора, а да се за њих није знало

8. Билатерална дозвола за међународни јавни линијски превоз путника за међународну саобраћајну линију не може да се изда без одобреног реда вожње и ценовника који би били саставни делови дозволе

9. Правноснажношћу решења којим се утврђује постојање доминантног положаја на релевантном тржишту, Комисија за заштиту конкуренције закључком обавезује то правно лице на плаћање нужних трошкова насталих вођењем поступка по службеној дужности

10. Подизањем оптужнице, која је ступила на правну снагу против полицијског службеника, стичу се услови да му престане радни однос због безбедносних сметњи

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2015. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!