ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2015. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. јуни 2015.

БРОЈ 11
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 11 "Привредног саветника" за 2015. годину изашао је 12. јуна 2015. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2015. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2015. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 11 могу преузимати од понедељка, 15. juna 2015. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 11 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Измене и допуне Закона о приватизацији

1. Увод

2. Дефинисање великог субјекта приватизације

3. Продужење рока за приватизацију одређених субјекта

4. Прецизирање одредаба ко може да буде купац капитала у поступку приватизације

5. Обавеза пописа и процене фер вредности имовине и обавеза субјекта приватизације

6. Припрема приватизационе документацијe

7. Скраћен је рок за објављивање јавног позива за продају капитала

8. Измена одредаба о садржини уговора о продаји капитала

9. Измена одредаба о стицању акција без накнаде

10. Измена одредаба о отпису дуга

11. Измене казнених одредаба

12. Рокови за достављање пописа и процене фер вредности имовине и обавеза

13. Обустава поступка принудног извршења и принудне наплате потраживања од субјеката у реструктурирању до окончања поступка приватизације

14. Субјекти који се не приватизују у прописаним роковима преостали друштвени капитал преносе запосленима без накнаде и Акцијском фонду

15. Достављање пописа и процене фер вредности имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2014. године

16. Контрола и верификација поступака својинске трансформације и процене вредности капитала

Обавезе послодаваца прописане Законом о заштити узбуњивача

1. Поступак узбуњивања

2. Заштита узбуњивача


 

ГОДИШЊИ РАЧУН

Питања и одговори у вези са књижењем и исказивањем података у финансијским извештајима за 2014. годину

1. Књижење давања готових производа без накнаде

2. Како се евидентирају стимулације које произвођач одобрава трговцима који од њега не купују производе већ од добављача – трећих лица

3. Обавези консолидовања не подлежу правна лица чији је оснивач исто физичко лице са 100% удела у оба друштва

4. Правилно књижење ПДВ по авансним рачунима

5. Поступак са променом планских цена у току године

6. Утврђивање прихода по основу отписа застарелих обавеза

7. Евиденција продаје робе у малопродајним објектима произвођача у оквиру рачуна класе 9

8. Како се може доћи до огледног примера Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама

9. Обрачун курсних разлика на потраживања за која је извршена исправка вредности

10. Књижење делимичног покрића губитка изнад висине капитала

11. Књижење камата по основу финансијског лизинга

12. Књижење обезвређења биолошких средстава

13. Рекласификација сталних средстава намењених продаји код правних лица која примењују МСФИ за МСП

14. Књижење издатака плаћених у процедури издавања грађевинске дозволе

15. Достављање одлуке о усвајању финансијског извештаја и одлуке о расподели одбити

16. Шта се сматра прекомерним трошком за микро правна лица у смислу накнадног одмеравања инвестиционих некретнина по фер вредности

17. Шта се подразумева под идентификационом ознаком на рачуноводственој исправи која је потписана квалификованим електронским потписом и да ли је скенирана фактура (потписана и оверена печатом), достављена електронским путем валидна рачуноводствена исправа

18. Шта се узима као основица за израчунавање одложених пореских средстава или одложених пореских обавеза по основу разлике пореске и рачуноводствене амортизације и да ли је мало правно лице обавезно да исказује одложена пореска средства по основу неискоришћеног пореског кредита из ранијих година

19. Исправка погрешно исказане вредности залиха готових производа у годишњем рачуну за претходну годину

20. Како се књижи принудна наплата главног пореског дуга, камата и такса за принудну наплату по решењу о принудној наплати пореског дуга из ранијих година

21. Попуњавање колоне 7 у Билансу стања

22. Исказивање одложене камате по дугорочном зајму

23. Мало правно лице које подлеже ревизији, а које у 2014. години примењује Правилник о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних лица, саставља скраћени сет образаца финансијских извештаја за 2014. годину

24. Књижење краткорочно орочених девизних средстава

25. Исказивање у финансијском извештају погрешно исказаног износа пореза на добит за претходну годину

26. Књиговодствено евидентирање снимања филма – серије

27. Исказивање губитка изнад висине капитала у обрасцу Биланс стања

28. Од 1.01.2015. године примењује се нови редослед урачунавања при плаћању пореске обавезе

29. Пореска управа је дужна да прекњижи пореску обавезу на датум који се сматра даном плаћања пореске обавезе

 

ПДВ

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Обвезници ПДВ који су у јуну 2015. године поднели финансијски извештај за 2014. годину, за стицање статуса претежног извозника у 2015. години треба да поднесу Образац ПИД ПДВ уз пореску пријаву за јун 2015. године (месечни обвезници), односно за април–јун 2015. (тромесечни обвезници)

2. Обвезници ПДВ могу да стекну статус месечног, односно тромесечног извозника подношењем Обрасца ПИД ПДВ 1 уз пореску пријаву у току 2015. године.

3. Утврђивање рока за подношење Обрасца ПИД ПДВ, односно ПИД ПДВ 1 за обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске године

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Стицање статуса претежног извозника подношењем Обрасца ПИД ПДВ 1

2. Пореске обавезе у случају продаје пословног простора који се налази у иностранству

3. Промет добара извршен ван територије Републике Србије није предмет ПДВ

4. Продаја производног погона (грађевинског објекта, опреме и репроматеријала), уз испуњење прописаних услова, није предмет ПДВ

5. Обвезник ПДВ који обавља делатност изнајмљивања путничких возила има право на претходни порез

 

ЗАРАДЕ

Зараде запослених у земљи

I. Радни однос

1. Лица која могу да заснују радни однос

2. Лица која не могу да заснују радни однос

3. Уговор о раду

II. Утврђивање бруто зараде запослених (структура зараде)

1. Шта чини зараду према Закону о раду

2. Зарада за обављени рад и време проведено на раду

3. Зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.)

4. Друга примања запослених која чине зараду

III. Пример обрачуна (утврђивања) зараде запосленог

IV. Достављање обрачуна зараде и накнаде зараде запосленом

V. Прерачун са нето на бруто зараду

Обрачун и плаћање пореза и доприноса на зараде пензионера који поново заснују радни однос

1. Могућност да пензионер поново заснује радни однос

2. Плаћање пореза и доприноса по основу зараде пензионисаног лица

3. Обрачун пореза и доприноса на зараде пензионисаних лица

4. Примери обрачуна зараде и попуњене пријаве ППП-ПД

Обрачун пореза и доприноса на премије добровољног здравственог осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

 1. Примери обрачуна пореза и доприноса кроз систем обједињене наплате

Олакшице приликом запошљавања нових радника у складу са прописима о порезу на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

Попуњавање Обрасца ППП-ПД и подношење захтева за повраћај

Шта треба послодавац да поднесе као доказе уз захтев за повраћај пореза и доприноса

Прописани услови за коришћење олакшица за инвалидна лица

Зараде запослених упућених на рад у иностранство

1. Упућивање на рад у иностранство или службени пут у иностранство

2. Обрачун пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

3. Обрачун доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

4. Исплата нето зараде, пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

5. Пример обрачуна пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

6. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

7. Илустративни примери примене међународних уговора приликом упућивања запослених на рад у иностранство

8. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство из аспекта Закона о заштити грађана на раду у иностранству

9. Коришћење здравствене заштите запослених упућених на рад у иностранство

 

НАКНАДЕ ЗАРАДА

Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, обрачун и исплата

1. Право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета

2. Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, обрачун и исплата накнаде

3. Усклађивање обрачунате накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства Не врши се

4. Висина накнаде за време породиљског одсуства у зависности од дужине радног стажа

5. Обрачун, исплата и рефундација накнаде зараде за време породиљског одсуства

6. Породиља и коришћење годишњег одмора

7. Породиља и отказ уговора о раду

8. Обрачун пореза и доприноса на накнаду зараде

9. Обрачун и исплата накнаде код послодавца над којим је покренут стечајни поступак и послодавца који у дужем временском периоду (више од три месеца) не исплаћује зараде

10. Обрачун и исплата накнаде породиљама у основним и средњим школама

11. Накнада зараде породиљи запосленој у здравственој установи

12. Утицај Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава на накнаде за време породиљског одсуства

13. Остваривање права на накнаду изгубљеног прихода за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета за лица која самостално обављају делатност – предузетнике

14. Пример решења о породиљском одсуству

15. Пример решења о одсуству са рада ради неге детета

16. Пример решења о одсуству са рада ради посебне неге детета

17. Право запослене која се врати на рад пре истека годину дана од рођења детета

Накнаде зараде које се исплаћују на терет послодавца

1. Накнада зараде за време државних и верских празника

2. Накнада зараде за време годишњег одмора

3. Накнада зараде за време плаћеног одсуства

4. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

5. Утврђивање основа за накнаду (просечна зарада у претходних 12 месеца)

Oстале накнаде зарада

1. Накнада за време удаљења запосленог са рада

2. Накнада за плаћено одсуство због прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

3. Накнада за неплаћено одсуство

4. Накнада инвалидима рада II и III категорије

5. Накнада за вршење војне обавезе

 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Накнаде трошкова запосленима

1. Трошкови превоза за долазак и одлазак са рада

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова за службено путовање у иностранство

4. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

5. Накнада трошкова службених путовања оснивачима – власницима привредних друштава који нису засновали радни однос у свом привредном друштву

6. Накнада трошкова службеног пута директору који није власник привредног друштва, а није засновао радни однос са послодавцем

7. Накнада трошкова и други расходи физичким лицима која нису у радном односу код исплатиоца

8. Накнада трошкова службених путовања одређеним лицима на која се не плаћа порез на доходак грађана, односно где су признати стварни трошкови

9. Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

10. Право на одбитак претходног пореза при накнади трошкова запосленима

11. Казнене одредбе

Друга примања запослених која немају карактер зараде 

1. Исплата отпремнине

2. Исплата других примања запосленима у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

3. Исплата накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

4. Солидарна помоћ

5. Јубиларна награда

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Премије осигурања

8. Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Повезивање акционара ради обезбеђивања значајних или већинских гласова у акционарском друштву

Уводна напомена

Могући облици или начини повезивања акционара ради обезбеђивања значајног или већинског одлучивања у друштву

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Књижење набавке материјала и опреме из датих аванса

2. Књижење набавке опреме из средстава од примљених донација

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!