ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

30. април 2014.

БРОЈ 9
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 9 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 29. априла 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 9 могу преузимати од понедељка, 5 маја 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 9 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Годишњи порез на доходак грађана за 2013. годину – Образац ППДГ-2Р

1. Уводне напомене

2. Неопорезиви износи и износи личних одбитака

3. Порески обвезници

4. Избегавање двоструког опорезивања

5. Приходи који се укључују у доходак за опорезивање

6. Пореска основица

7. Пореска стопа

8. Утврђивање и наплата пореза

9. Начин попуњавања Обрасца ППДГ-2Р са примерима

9.1. Подаци о опорезивим приходима за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (редни број 3.1)

9.2. Подаци о опорезивим приходима од самосталне делатности – предузетника (редни број 3.3)

9.3. Подаци о осталим опорезивим приходима по решењу Пореске управе (редни број 3.5)

9.4. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сâм да изврши обрачун и плати порез и доприносе (редни број 3.7.)

9.5. Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (редни број 3.9)

9.6. Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање (редни број 3.11)

9.7. Сумирање опорезивих прихода и обрачун пореза

10. Казнене одредбе

Остваривање права на регресирану набавку горива и ђубрива за радове у пољопривреди у 2014. години

1. Остваривање права на регрес за гориво у 2014. години

1.1. Поступак за остваривање права на регрес за гориво

2. Остваривање права на регрес за ђубриво у 2014. години

2.1. Поступак за остваривање права на регрес за ђубриво


 

 

ПДВ И АКЦИЗА

Пренос целокупне или дела имовине пореског обвезника у редовном промету са или без накнаде или као улог – порески и рачуноводствени аспекти

1. Пренос целокупне или дела имовине из аспекта Закона о ПДВ

1.1. Пренос целокупне или дела имовине и исправка одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности и накнадно стицање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности

1.2. Још неки примери преноса целокупне или дела имовине пореског обвезника у редовном промету путем продаје и улагања

2. Утврђивање вредности неновчаног улога једног друштва у друго друштво и начин његовог рачуноводственог обухватања

3. Пренос целокупне или дела имовине из аспекта Закона о порезима на имовину

3.1. Пренос целокупне или дела имовине путем продаје и као улог у друго привредно друштво

3.2. Пренос целокупне или дела имовине без накнаде

4. Пренос целокупне или дела имовине из аспекта Закона о порезу на добит правних лица

5. Обједињени примери преноса целокупне или дела имовине са књижењем

Случајеви у којима нема обавезе издавања рачуна и рачуни код којих се могу изоставити поједини подаци

1. Обавеза издавања ПДВ рачуна за извршени промет добара и услуга

2. Случајеви у којима нема обавезе издавања рачуна

3. Изостављање појединих података у рачуну

4. Додатна поједностављења у вези са издавањем рачуна

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Примена прописа о ПДВ у случају када обвезник ПДВ за купљене одређене количине добара даје купцу одређену количину истих добара, без накнаде

2. Обавеза плаћања ПДВ надокнаде на исплату награде (стимуланса) пољопривреднику на крају године

3. Обрачун ПДВ када је истекао рок на који је закључен уговор о закупу, а настави се са коришћењем објекта

4. Обрачун ПДВ на уништену робу (дечије пелене које нису за употребу)

5. Префактурисање трошкова по уговору о заједничкој изградњи објеката

6. Инвеститор, који изграђује нови грађевински објекат у слободној зони, ослобођен је обавезе да као порески дужник обрачуна и плати ПДВ

7. Приликом префактурисања хотелских трошкова смештаја пословних партнера добављачу у иностранству, ПДВ се не обрачунава и не плаћа

8. Обавеза обрачуна ПДВ по основу услуга које врше страна лица настаје у пореском периоду када је услуга извршена а не у пореском периоду када је страно лице испоставило рачун за извршену услугу

9. Префактурисање трошкова царинског посредовања, време настанка обавезе приликом тог префактурисања и уношење у Образац ПППДВ (уколико је обвезник у „систему наплате“)

10. Утврђивање укупног промета туристичких агенција (у смислу обавезе евидентирања у систем ПДВ)

11. Уношење исправног курса у авансне и коначне рачуне за извоз, третман трошкова платног промета у иностранству и обавеза издавања авансног рачуна (као услов за пореско ослобођење)

12. Порески третман услуга прегледа фитосанитарне исправности добара намењених извозу

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Рад са непуним радним временом

1. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених који раде са непуним радним временом

1.1. Запослени са непуним радним временом код једног послодавца

1.2. Запослени са непуним радним временом код више послодаваца

Право на повраћај и прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода и застарелост права на прекњижавање

1. Повраћај више плаћених јавних прихода на пословни рачун пореског обвезника

1.1. Коме се подноси захтев за повраћај више плаћених јавних прихода

1.2 Поступак Пореске управе по пријему захтева пореског обвезника за повраћај више плаћених средстава

2. Захтев за прекњижавање јавних прихода у систему обједињене наплате

2.1. Поступак Пореске управе по пријему захтева за прекњижавање више или погрешно уплаћених пореза и доприноса по одбитку у систему обједињене наплате

3. Поступак прекњижавања више плаћених осталих јавних прихода осим пореза и доприноса по одбитку

4. Подношење захтева за прекњижавање

5. Обрачун камате

6. Застарелост права на повраћај и прекњижавање пореза

повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода

8. Пример захтева за прекњижавање

Продаја добара и услуга помоћу платних картица

1. Увод

2. Обвезници пријема платних картица

3. Поступак продаје на картице, фискална каса и КЕПУ књига

4. Техника наплате потраживања од издаваоца картице

5. Књижење прихода наплаћених картицом и обрачун ПДВ

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Заштита права понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки

1. Увод

2. Поступак заштите права

2.1. Ко може да поднесе захтев за заштиту права?

2.2. Рокови и начин подношења захтева за заштиту права

2.3. Садржина захтева за заштиту права

2.4. Последице поднетог захтева за заштиту права и привремене мере

2.5. Поступак заштите права пред наручиоцем

2.6. Поступак заштите права пред Републичком комисијом

2.7. Посебна овлашћења Републичке комисије

3. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права

4. Трошкови поступка и захтев за накнаду трошкова

5. Начелни правни ставови и одлуке Републичке комисије

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Наплаћивање и плаћање у ефективном страном новцу

У в о д

1. Врсте ефективног страног новца у којима могу да се врше плаћање, наплаћивање, уплата и исплата

2. Случајеви у којима наплата у земљи може да се врши у ефективном страном новцу

3. Наплата конзуларних такси у ефективном страном новцу

4. Наплата извоза робе и услуга у ефективном страном новцу

5. Уплате и исплате ефективног страног новца по посебним пословима државних органа и код судских решења

6. Уплате и исплате ефективног страног новца при обављању мењачких послова

7. Уплате и исплате ефективног страног новца по основу службених путовања у иностранство

8. Обавеза поштовања прописа о спречавању прања новца

Лични и физички преноси средстава плаћања

У в о д

1. Прописи

2. Лични пренос средстава плаћања

3. Физички пренос средстава плаћања

3.1. Изношење и уношење динара

3.2. Изношење и уношење новца у колекционарске сврхе

3.3. Изношење и уношење ефективног страног новца, чекова и хартија од вредности

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Додатне уплате и зајмови оснивача друштву с ограниченом одговорношћу

1. Уводне напомене

2. Усклађивање ранијих додатних улога и допунских уплата са новим законским решењима

3. Законска регулатива додатних уплата у друштво с ограниченом одговорношћу

3.1. Начин утврђивања обавезе и реализација додатне уплате

3.2. Последице неизвршења обавезе додатне уплате

3.3. Враћање додатних уплата

4. Зајмови оснивача друштву с ограниченом одговорношћу

5. Рачуноводствени третман додатних уплата и зајмова

5.1. Претварање додатног улога у зајам друштву

5.2. Претварање додатног улога у додатну уплату

5.3. Претварање раније допунске уплате у додатну уплату

5.4. Додатне уплате чланова д.о.о. – резидената

5.5. Додатне уплате чланова резидента и нерезидента

5.6. Повраћај додатне уплате

5.7. Додатна уплата за покриће губитка

5.8. Конверзија додатне уплате

Права акционара према постојећим решењима, са посебним освртом на права и положај акционара у стечајном поступку

1. Права акционара према постојећим законским решењима

2. Права и положај акционара у друштвима над којима је отворен поступак стечаја

2.1. Банкрот или реорганизација стечајног дужника из аспекта положаја и права акционара

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Евидентирање прикупљања и трошења родитељског динара

2. Организовање и књиговодствена евиденција ђачких екскурзија

3. Књижење пословних активности код буџетских корисника који обављају издавачку делатност

4. Основице за обрачун плата за буџетске кориснике почев од исплате плате за април 2014. године

5. Максимална зарада у јавном сектору за април–септембар 2014. године

6. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

2. Достављање плана набавки, измена плана, извештаја о извршењу плана и кварталних извештаја о закљученим уговорима и спроведеним поступцима набавки

3. Најнижа прописана основица за обрачун социјалних доприноса (од 1. маја до 31. јула 2014. године)

4. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. Добровољно осигурање)

5. Основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. Добровољно осигурање)

6. Право на накнаду зараде за време празника у априлу и мају 2014. годинe

7. Заменa финансијских извештаја за 2013. годину по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама

8. Усклађивање накнаде инвалидима рада II и III категорије од 1. априла 2014. године

 

СУДСКА ПРАКСА

Карактер права Фонда за пензијско и инвалидско осигурање на објектима лечилишта изграђеним средствима осигураника

1. Пресуда Врховног касационог суда

2. Сегменти значајни за коначну одлуку

3. Основ за усвајање тужбеног захтева

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

ЗАКОН О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ЗАКОН О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ

ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2014. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!