ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

7. април 2014.

БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 4. априла 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 8 могу преузимати од понедељка, 7 априла 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Замена финансијских извештаја и грешке ранијих периода

1. Замена финансијских извештаја

2. Исправке рачуноводствених грешака из ранијих периода у пословним књигама

2.1. Материјална значајност грешке (праг материјалности)

2.2. Начин исправке грешке у пословним књигама

3. Поступак са финансијским извештајима за претходну годину у случају постојања материјално значајне грешке

3.1. Правна лица која су обвезници ревизије

3.2. Правна лица која нису обвезници ревизије

4. Поступак са финансијским извештајима за текућу годину у случају постојања материјално значајне грешке


 

 

РАЧУНОВОДСТВО

Биланс спајања (фузије)

1. Биланс спајања акционарског друштва

2. Пример биланса спајања друштва с ограниченом одговорношћу

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–март 2014. године

1. Увод

2. Прописи који се примењују на обрачун акцизе за период јануар–март 2014. године

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4.1. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

4.2. Акциза на дуванске прерађевине у 2014. години

4.3. Акциза на алкохолна пића

4.4. Достављање података о издатим акцизним маркицама и увезеним количинама цигарета и алкохолних пића

5. Рокови плаћања акцизе

6. Преглед износа и стопа акциза у 2014. години

7. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

7.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1

8. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јануар–март 2014. године

9. Ослобођења од плаћања акцизе

9.1. Умањење обрачунате акцизе

10. Рефакција акцизе

11. Повраћај акцизе

12. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

12.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

12.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

12.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

12.4. Достављање података од стране произвођача алкохолних пића

12.5. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

12.6. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

12.7. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

Порески период, састављање пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ

1. Састављање пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ

1.1. Лица која су обавезна да подносе пореску пријаву

1.2. Рок за подношење пореске пријаве

1.3. Порески период за који се подноси пореска пријава

1.4. Надлежни порески орган којем се подноси пореска пријава

1.5. Садржина и начин попуњавања пореске пријаве

1.6. Преглед обрачуна ПДВ по издатим и примљеним рачунима и Образац ПППДВ

Примена прописа о ПДВ у случају повраћаја купљене робе и других добара њиховом продавцу

1. Повраћај купљене робе, односно других добара продавцу тих добара на основу извршене рекламације купца, са којом се сагласио продавац добара

2. Повраћај непродате робе коју купац враћа продавцу у складу са купопродајним уговором

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обавеза исправке одбитка претходног пореза за стари објекат који је обвезник стекао у својству пореског дужника, у случају када престане да испуњава услове за остваривање овог права

2. Право на претходни порез за изградњу стамбено-пословног објекта у којем физичко лице – обвезник ПДВ за сопствене потребе становања изграђује део стамбеног објекта

3. Примена прописа о ПДВ код префактурисања трошкова осигурања робе у транспорту

4. Право на претходни порез код адаптације закупљеног простора у оквиру које се врши и набавка фрижидера, шпорета и кухињског намештаја

5. Опорезивање куповине старог објекта намењеног рушењу због изградње новог објекта

6. Обавеза исправке одбитка претходног пореза у случају када обвезник ПДВ који се бави прометом путничких аутомобила, узима за сопствене потребе аутомобил који је судским путем одузет од купца због неплаћања лизинг рата

7. За рефундацију трошкова обвезник није дужан да издаје ПДВ рачун

8. У књижном одобрењу које добављач даје купцу робе ПДВ се обрачунава по стопи која је исказана у рачуну за извршени промет робе

9. Прибављање грађевинског објекта без плаћања било каквих пореза

10. Извоз робе на АП Косово и Метохија, авансна плаћања и уношење података у Образац ПППДВ

11. Примена члана 5. став 6. Закона о ПДВ (начело јединства промета) приликом пружања услуге поправке рачунара

12. Повраћај робе, право на сторнирање обрачунатог ПДВ

13. Исправно навођење датума издавања фактура и датума промета услуга у рачунима

14. Аванс инвеститора извођачу и примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

15. Надокнада штете из аспекта ПДВ и напомена која се наводи у рачуну по том основу

16. Обавеза плаћања ПДВ по документованом отпису услед угинућа пилића

17. Обавеза обрачуна ПДВ по основу промета роба и услуга у Републици Српској

18. Обавеза достављања обавештења о претежном извозу

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Утврђивање и уношење података у матичну евиденцију стажа осигурања за 2013. годину (Обрасци М-4, М-4к, М-4/СП и М-4к/СП)

1. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике – запослене

2. Обрасци за пријаву података за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

2.1. Нови случајеви у којима сâм обвезник подноси обрасце матичне евиденције

3. Обрасци за пријаву података за лица која обављају самосталну делатност, а истовремено су запослена код другог послодавца

4. Стаж осигурања

5. Утврђивање зарада и основица осигурања за запослене који раде пуно радно време

6. Уношење података о плаћеним доприносима за запослена лица старија од 45, односно од 50 година, за приправнике и лица млађа од 30 година, за лица са инвалидитетом, у складу са чл. 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

7. Утврђивање основице за запослене који раде са непуним радним временом

8. Уношење података у матичну евиденцију о накнадама за време проведено на боловању

9. Уношење података када је запослена у години била и на раду и на породиљском одсуству

10. Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем

10.1. Уношење података у Образац М-4 када се остварује бенефицирани радни стаж

10.2. Разлике при уношењу података уколико је запослени био на боловању у току календарске године

10.3. Уношење података у Образац М-4 за посебну групу осигураника код којих се утврђује бенефициран радни стаж – члан 58. Закона

11. Уношење података у Образац М-4 за осигуранике из члана 15. Закона и лица која се сама укључе у обавезно осигурање

12. Инвалиди рада II и III категорије инвалидности и Образац М-4

12.1. Пример Обрасца М-4 за инвалида II категорије инвалидности

12.2. Попуњавање Обрасца М-4 за инвалида III категорије инвалидности

13. Утврђивање основице за запослене упућене на рад у иностранство

14. Закашњење у исплати зараде и попуњавање Обрасца М-4

15. Највише и најниже основице које су се примењивале у 2013. години

16. Утврђивање основице за лица која обављају привремене и повремене послове

16.1. Обављање привремених и повремених послова преко омладинских, односно студентских задруга

17. Накнаде по основу уговора на које је плаћен допринос за ПИО (уговор о делу, ауторски уговор, заступање и др.)

18. Подаци који се уносе у матичну евиденцију када је допринос плаћен у 2013. години, а односи се на раније године

19. Подаци који се уносе у Образац М-4, односно у Образац М-4К за 2013. годину

20. Пријава М-4/СП за осниваче привредних друштава који су засновали радни однос у свом предузећу

21. Примери

Подношење пореске пријаве ППДГ-1С због грешака и пропуста у 2013. години и ради измене аконтације пореза у 2014. години

1. Измена пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности ППДГ-1С за 2013. годину

2. Грешке или пропусти који захтевају измену пореске пријаве

2.1. Погрешно утврђен резултат пословања – финансијски резултат

2.2. Грешке приликом попуњавања пореског биланса и пореске пријаве

2.3. Грешке приликом попуњавања обрасца ПК 2 или СУ 1

3. Подношење пореске пријаве ППДГ-1С ради измене аконтације пореза

Измена пореске пријаве пореза на добит и пореска пријава ради измене аконтација пореза на добит

1. Измењена пореска пријава у складу са чланом 40. ЗПППА

1.1. Подношење измењене пореске пријаве

1.2. Грешке у обрачуну пореза на добит

2. Порески биланс и пореска пријава ради измене аконтација пореза на добит

2.1. Порески биланс и пореска пријава за јануар–март 2013. године

2.2. Исплата међудивиденде на основу периодичног финансијског извештаја

Исплата зарада, накнада трошкова и других личних примања запосленима путем асигнације/цесије у случају блокаде пословних рачуна правних лица и предузетника

1. Прописи којима је уређена ова материја

2. Основна правила асигнације

3. Техника спровођења исплате зарада блокираних правних лица и предузетника путем асигнације

4. Књижење исплате зарада путем асигнације

4. Исплата накнада трошкова запосленима и других примања у блокираном правном лицу по уговору о асигнацији

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2013. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2014. години

1. Повраћај доприноса према Закону о социјалним доприносима

1.1. Случајеви повраћаја доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

1.2. Случајеви повраћаја доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случаj незапослености

1.3. Поступак повраћаја социјалних доприноса

1.4. Примери попуњених образаца за повраћај социјалних доприноса

2. Престанак плаћања доприноса у 2014. години

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Расподела добити и покриће губитка

1. Која добит је предмет расподеле?

2. Када се врши расподела добити остварене по годишњем рачуну?

3. Достављање одлуке о расподели добити Агенцији за привредне регистре (АПР)

4. Расподела добити у ортачком друштву

5. Расподела добити у командитном друштву

6. Расподела добити у друштву с ограниченом одговорношћу

6.1. Ограничење исплате дивиденде

6.2. Исплата добити у току године (међудивиденда)

6.3. Пример расподеле добити у друштву с ограниченом одговорношћу

7. Расподела добити у акционарском друштву

7.1. Ограничења исплате дивиденде

7.2. Исплата међудивиденде

7.3. Пример расподеле добити у акционарском друштву

8. Расподела добити у јавним предузећима

9. Порески аспект расподеле добити

9.1. Порез на дивиденде ако се дивиденда исплаћује резидентним физичким лицима

9.2. Порез на дивиденде ако се дивиденда исплаћује нерезидентним физичким лицима

9.3. Када се дивиденда исплаћује резидентним правним лицима

9.4. Порез на дивиденде ако се дивиденда исплаћује нерезидентним правним лицима

9.5. Када је прималац дивиденде стална пословна јединица нерезидентног обвезника

10. Исплата дивиденде у акцијама друштва или повећање основног капитала из нераспоређене добити друштва

10.1. Основне карактеристике исплате дивиденде

10.2. Порески аспект

11. Покриће губитка

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење прибављања грађевинских објеката

2. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–март 2014. године

3. Одлагање увођења девизног КРТ код Управе за трезор (уместо 1. априла нови рок је 29. новембар 2014. године)

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Ревалоризација отплатних рата на продате станове на дан 31. марта 2014. године

2. Обавеза подношења пореске пријаве на Обрасцу ППДСО о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку за извршени откуп секундарних сировина и отпада у периоду јануар–март 2014. године

3. Утврђен је коефицијент за израчунавање закупнина за станове за период јануар–јун 2014. године

4. Минимална зарада у периоду јануар–јун 2014. године и даље износи 115 динара (нето) по часу

5. М-УН образац ће се и даље достављати одговарајућој филијали Фонда за пензијско и инвалидско осигурање

6. Потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Јерменијом

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

УСЛОВНИ ОТПИС КАМАТА И МИРОВАЊЕ ДУГА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу 2014. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!